Arbetsförmedlare förmedlar inte längre arbete

Tyvärr tillåts inte att interpellationsdebatter tar plats i kommunfullmäktiges möten.

Allt som sker är att frågan och svaret och eventuella repliker bifogas underlaget. Sedan skall fullmäktiges ledamöter ropa ”ja” när ordföranden frågar: ”Kan det bli fullmäktiges beslut?

Förslaget till beslutet lyder: ”Kan interpellationen och svaret samt replikerna läggas till handlingarna?”

Så därför ännu en gång:

Min fråga: Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet

Kommunstyrelsens ordförande svarar.

Mitt tack för svaret och min replik.

Frågar man inte får man inga svar

På onsdag är det fullmäktiges marsmöte. Ordföranden har bett de nio partiernas gruppledare om en träff två dagar innan. Det är nu snart ett år sedan reglementet ändrades och ett flertal tillfälliga regler bestämmer hur fullmäktige under pandemin kan fortsätta att sammanträda.

Jag hade gärna velat se att översynen av regelverket skulle skett lite tidigare. Nu blir det i sista stund vi får veta om ett anförande får lov att vara något längre än tre minuter. Om interpellationer och frågor även fortsättningsvis endast dokumenteras som en sorts ”skriftliga bilagor till kvällen”. Någon debatt får inte föras, så bestämde de tillfälliga reglerna.

Jag kan inte vänta till tisdag på ett besked. Då vore det oanständigt att ställa en interpellationsfråga och begära att få svar dagen efter. Därför har jag redan lämnat in mina frågor.

Den första interpellationen riktar sig till Dan Nyberg, ordföranden i socialnämnden: ”Baseras nämndens detaljbudget på ett felaktigt antagande?” I en tidigare blogg skrev jag om mina funderingar. Därför blev jag inte särskilt förvånad när det postvändande kom ett svar från Dan Nyberg.

Den andra interpellationen följer upp tidigare frågor kring arbetsförmedlingens avveckling i Vänersborg. Kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, har då uppgett att han inte har förlorat tron på att det kommer att ordna sig. Med rubriken ”Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet” ber jag om följa: ”Kan kommunstyrelsens ordförande ge en fyllig beskrivning över läget på arbetsmarknaden och situationen för arbetssökande i vår kommun?”

Årsmötet för Vänsterpartiets lokalförening har nyss slagit fast att ett styrelsebeslut från februari 2019 fortsätter att gälla: På lokalföreningens hemsida får det inte finnas länkar till denna min blogg. Jag anser att det i sin tur inte behöver hindra mig från att länka till Vänsterpartiets hemsida. Ta gärna en titt på fliken ”förtroendevalda, miljö- och hälsoskyddsnämnden” – jag är stolt över några partikamrater som med sitt kunnande och sin kompetens lyckas ändra kommunala beslut till det bättre.

Så bra som möjligt! Så gott det går?

”Så bra som möjligt” läser jag i förordet till en ny rapport ”Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2020”.

SKR:s arbetsmarknadssektion står bakom rapporten. Resultat från en omfattande enkätundersökning presenteras och utgör underlag till en aktuell analys av arbetsmarknadspolitiken i spåren av Coronapandemin.

Jag citerar från förordet: ”En aktiv arbetsmarknadspolitik är en av flera viktiga pusselbitar i återhämtningen. Arbetsförmedlingen genomgår sedan tidigare stora förändringar med minskad personalstyrka, ett centraliserat kontorsnät och övergång till digitala tjänster. Myndigheten ska samtidigt reformeras i grunden och fristående aktörer ska från slutet av år 2022 rusta och matcha arbetslösa till jobben i större utsträckning än idag.

Och så följer denna mening: ”Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen måste fungera så bra som möjligt under reformeringsperioden 2020–2021.

Rapportens mycket läsvärda text är på knappa 32 sidor, följt av tre tabeller. När jag nu återvänder till förordet så ser jag att SKR skulle behövt vara ärligt och formulerat: ”Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen måste fungera så gott det går under reformeringsperioden 2020–2021.

Det finns väl ingen som kan ha höga förväntningar på utvecklingen. Det framkommer också av förordets avslutande mening: ”Vi ser ett allt mer akut behov av att regeringen och samarbetspartierna ger tydliga besked om inriktningen för Arbetsförmedlingen och hur arbetsmarknadspolitiken ska utformas och leverera nu och i framtiden.

Regeringens företrädare här är Eva Nordmark, arbetsmarknadsministern. När Eva Nordmark har webbsänd pressträff kring jobbiga budskap så syns det att hon inte funnits länge i rollen som ansvarigt statsråd. Hennes talepunkter och manuskript är en sak, hennes kroppsspråk en annan. Hon vet ju att den fortsatta avvecklingen av myndigheten ”Arbetsförmedlingen” inte kan marknadsföras till fördel för socialdemokratin i valrörelsen 2022.

Samarbetspartierna? Vad menas med samarbete i arbetsmarknadspolitiken? Centerns linje gäller! Centern samarbetar inte i denna fråga. Centern vill bestämma  – och det har Stefan Löfven accepterat. Eller öppnas det en nödutgång i sista stund? Nu när Liberalerna helt tappar fotfäste med beskedet att man håller fast vid avtalet fram till valdagen 11 september 2022 för att dagen efter vända på kappan!

Åter till rapporten. En av frågorna i enkäten till kommunerna var: ”I vilken utsträckning tar Arbetsförmedlingen tillvara era kommunala perspektiv och erfarenheter i det förändringsarbete som nu pågår?” Beskedet 2020 från kommunerna i Västra Götaland är förkrossande (i procent) – i parentes 2019

 • I mycket låg utsträckning 36 % (32 %)
 • I låg utsträckning 48 % (31 %)
 • I hög utsträckning 16 % (21 %)
 • I mycket hög utsträckning – 0=inga kommuner (3 %)
 • Vet ej – 0=inga kommuner (13 %)

Vänersborg är en av regionens 49 kommuner. Jag känner inte till svaren som kommunen gav i enkäten. Jag vet vad kommunstyrelsens ordförande anser. Min interpellationsfråga och Benny Augustssons svar noterades vid gårdagens fullmäktige. Jag har inte den blekaste aning om hur många ledamöter som gjorde sig besväret att läsa frågan och att begrunda svaret.

Kommunens kommunikatörer berättade redan igår på fliken ”Fullmäktige i korthet” i 26 punkter om nästan samtliga ärenden. Vänsterpartiets två interpellationer nämndes inte. Snyggt!  

 

Åter till frågan om arbetsförmedlingen

I helgen skrev jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med rubriken ”Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg?

Själv räknade jag med att interpellationen skulle tas upp nu i november och besvaras i december. Men jag underskattade Benny Augustsson.

Redan dagen innan kommunfullmäktige föreligger hans skriftliga svar. Här hela texten:

2020-11-16
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:
Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg (Dnr: 2020/405)

Vid vårt arbetsmarknadsforum 2020-11-05 hade vi med arbetsförmedlingen via länk där vi fick en redogörelse för hur statistiken för arbetslösheten ser ut och hur organisationen numera är uppbyggd och hur man ser på framtiden. Under den omställningen som genomförts under 2019 och 2020 så har personalstyrkan minskat med 40% på arbetsförmedlingen. Detta har medfört att det har införts ett nytt sätt att arbeta. På många orter i Sverige där det inte finns arbetsförmedlingskontor så har det upprättats servicekontor där man till största delen ska få hjälp digitalt att utföra dom tjänster som är uppräknade i interpellationen.
Arbetsförmedlingens personal ska då få mer tid över för att i samverkan med kommunerna jobba med insatser för individerna i målgruppen.
Arbetsförmedlingstjänster ska i högre utsträckning utföras av fristående aktörer.
Utifrån dom stora organisationsförändringar som gjorts inom arbetsförmedlingen så var ändå dom som medverkade från arbetsförmedlingen någorlunda positiva till arbetet framöver.
Med den lokala överenskommelsen om samverkan som nu träffats så kommer det att finnas en arbetsförmedlare samlokaliserad med AME vilket ger förutsättningar för en bättre planering för den enskilde individen för att matcha mot arbetsmarknaden.
Vid en direkt fråga på hur man ser på dom fristående aktörerna som ska jobba med arbetsförmedlingstjänster så fick vi till svar att det skiljer sig väsentligt från den senaste gången fristående aktörer var inblandade. Arbetsförmedlingen genomför noggranna kontroller och ställer höga krav på aktörerna och därför är man övertygad om att det den här gången ska bli bättre.
Framtiden får utvisa hur resultatet blir men det är en bra start att arbetsförmedlingen och vår personal på AME har en bra dialog och tillsammans med Kunskapsförbundet Väst med flera kan jobba för att matcha så många som möjligt till behovet på arbetsmarknaden.
Statistiken som visades säger att långtidsarbetslösheten och arbetslösheten hos våra ungdomar ökar dramatiskt och kommer att kräva stora insatser framöver.

Vänersborg, dag som ovan.
Benny Augustsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

Så försvinner arbetsförmedlingen

Alldeles riktigt, välutbildade med goda kontakter behöver i regel inte någon hjälp.

Rätt också att välutbildade utan kontakter bör kunna hitta sin väg, inte minst digitala hjälpmedel ger tillgång till handledning och nödvändig information.

Goda kontakter och ett socialt nätverk kan räcka långt även om det inte blev ett stort ”A” i slutbetyget.

Men så finns det fler individer, många fler – och som till följd av pandemin, hemskt många fler, som står sig slätt i jakt efter ett förvärvsarbete, en anställning, ett jobb eller en sysselsättning.

Så försvinner arbetsförmedlingen …

I min interpellation till kommunstyrelsens ordförande ber jag honom att förklara vad som är på gång.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg?

Tidigare interpellationsfrågor kring arbetsförmedlingens närvaro i Vänersborg
besvarades korrekt med en hänvisning till att tydliga besked skulle komma framöver.
Idag vet vi lite mer. Myndighetens ”SLUTREDOVISNING: Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23” skriver om 12 orter, däribland Vänersborg:
” … är orter där arbetsförmedlingskontor har avvecklats och där lokal närvaro
bedöms ändamålsenlig genom ett fast bemannat arbetsförmedlingskontor på en annan ort i angränsande kommun.”
Informationen på förmedlingens hemsida lyder nu:
Besök servicekontoret i Vänersborg
På Statens servicecenters servicekontor kan du använda en del av
Arbetsförmedlingens tjänster. På servicekontoret behöver du inte boka tid,
och får hjälp med;
● Arbetsförmedlingens tjänster på webben
● skriva in dig på Arbetsförmedlingen
● att aktivitetsrapportera
● att använda våra datorer för självservice
● hämta och fylla i blanketter
● lämna in blanketter och intyg.
Den 1 juni 2020 undertecknade kommunstyrelsens ordförande ett dokument med rubriken LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG OCH GRÄSTORP. Fjärde partnern i överenskommelsen är ARBETSFÖRMEDLINGEN FYRBODAL.
På första sidan beskrivs syftet: ”Genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska långtidsarbetslöshet i ovan nämnda kommuner.”
Överenskommelsen avgränsas till att gälla två målgrupper: Dels målgrupp A, alla som uppbär försörjningsstöd (undantag en social situation som gör att man ej kan ta ett arbete och långtidssjukskrivna som kan uppvisa läkarintyg), dels målgrupp B: individer som enbart har en förgymnasial utbildning med fokus på utomeuropeiskt födda.
Kunskapsförbundet Väst spelar säkerligen en viktig roll i denna samverkan och för dessa två målgrupper.
Men inte minst Coronapandemin har fört med sig att det finns andra grupper
arbetssökande och det gemensamma är att antalet arbetssökande växer.
Här pekar överenskommelsen på ytterligare tillkommande aktörer. Vänersborg är en av 32 kommuner där ett av arbetsförmedlingens verktyg, STOM (Stöd och matchning), har ersatts av KROM (Kundval rustning och matchning). Visserligen handlar det endast om en verksamhet som är ”på försök”, men det mesta tyder på att de fyra partiernas januariöverenskommelse anses helt bindande av de två partierna som biträder regeringen.
Framför oss kan vi se att arbetsförmedlingens insats begränsas till att bedöma vilka sökande som anvisas till KROM, där sedan den sökande får lov att välja någon av alla dessa privata aktörer som erbjuder sina tjänster att rusta och matcha enskilda.
Det befaras att KROM inte slår igenom överallt. Privata aktörer kommer att verka i områden där det lönar sig. Prestationslön dominerar i flödet av statliga pengar till privata aktörer. Vi känner igen mönstret från andra områden där privata aktörer skiljer mellan här och där beroende på var det går eller inte går att komma åt en hägrande avkastning.
Den 13 november drogs streck för alla myndigheter och andra som ville yttra sig i remissomgången angående SOU 2020:41 ”Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken”. I inkomna remissvar är just detta en av de stora frågor som ställs: En Arbetsförmedling som inte längre förmedlar arbete, personal som skriver in och bedömer vilka som kommer i fråga att anvisas till KROM – och vilka inte.
Finns det inte en risk att kommunens arbetsuppgifter växer? Att ta hand om alla som inte kommer ifråga för KROM. Kommer staten att kompensera denna kommunala insats full ut?
Jag är inte alltid överens med kommunstyrelsens ordförande. Men jag har anledning att tro att vi alla fall delar uppfattningen att den pågående avvecklingen (eller omstruktureringen) av myndigheten Arbetsförmedling är förvirrande.

Som ledamot i fullmäktige oroas jag av att inte kunna greppa vad som pågår.
Samtidigt förstår jag att den oklara utvecklingen berör flera stora grupper invånare i vår kommun. Att inte ha ett arbete, att stå utan förvärvsinkomst är illa för enskilda och för familjer. Det handlar också om stora ekonomiska belastningar för samhället, för kommunens budget om det bara rullar på.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Kan kommunstyrelsens ordförande förklara för fullmäktige var vi befinner oss just nu, vad vi kan förvänta oss av arbetsförmedlingen nu när behovet är som störst till följd av pandemin – och även hur arbetsmarknadsfrågor utvecklas i vår kommun och region?

Lutz Rininsland               2020-11-15

Och hur är det här tänkt?

Once upon a time … så fanns det en riktig arbetsförmedling i Vänersborg.

Där finns idag ett statligt servicekontor med uppgift att möta den som söker hjälp från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skatteverket.

Det är arbetsförmedlingen i Trollhättan som hanterar ärenden på riktigt. Eller?

För vårt område tillhör ju 32 områden i Sverige, där det på Centerpartiets initiativ och med januariöverenskommelsens fyra partiers välsignelse har kommit igång en försöksverksamhet.

Arbetsförmedlingens personal ”skriver in” sökande. När processen med kartläggning kommit en bit och det finns antydningar att den sökande kan vara ”rätt sökande” för att bli anvisad till försöksverksamheten med KROM (kundval rustning och matchning), så råder det valfrihet för sökande var man och av vem man vill bli rustad och matchad.

En lätt uppgift – här listan som läggs fram:

Guldjobbet, AB, Hamngatan 3 Vänersborg

Medborgarskolan Region Väst, Hamngatan 3 Vänersborg

Academia Eductus AB, Hamngatan 3, Vänersborg

Lernia Utbildning AB, Hamngatan 3, Vänersborg

Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB, Järnvägsbacken 1 B, Vänersborg

Arbetslivsresurs Ar AB, Vänerparken 15, Vänersborg

Yrkescentrum i Västra Götaland AB, Torpavägen 3, Vänersborg

Enrival AB, Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg

Medborgarskolan Region Väst, Storgatan 21, Trollhättan

AB Abilitu Coaching, Kungsgatan 29, Trollhättan

Arbetslivsresurs Ar AB, Föreningsgatan 9, Trollhättan

Maximus Sweden AB,  Österlånggatan 50, Trollhättan

Lernia Utbildning AB, Drottninggatan 37, Trollhättan

Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB, Österlånggatan 52B, Trollhättan

Yrkescentrum i Västra Götaland AB, Industrigatan 1, Trollhättan

Academia Eductus AB, Lasarettsvägen 9, Trollhättan

Jobbpunkten AB, Åkersjövägen 12, Trollhättan

Studentconsulting Sweden AB(Publ), Åkersjövägen 12, Trollhättan

Enrival AB, Åkersjövägen 10, Trollhättan

Vill man veta mer och vill man veta vem som lovar mest – det finns tjusiga hemsidor för var och en, du är bara några klick från att lösa alla dina bekymmer.

Det var en gång för länge sedan det fanns utbildade arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen. Några finns kvar. I Trollhättan. Så du får hjälp med att skriva in dig. Inte vet jag om det ingår i deras arbetsuppgifter att bistå dig med att komma till rätt privat förmedlare. Det är ju kundval, fritt fram!

Och sedan … tja.

Välkommen tydlighet

Tony Haddous interpellation ”Techjättarna och skatteflykt ” avhandlades i torsdags strax efter klockan 12:00 i riksdagens kammare. Ytterligare två ledamöter från Vänsterpartiet, Lorena Delgado Varas och Ali Esbati deltog i debatten. Näringsministern Ibrahim Baylan lyckades inte att komma undan frågorna. Även Joar Forsell, Liberalernas ledamot i skatteutskottet, försökte förgäves att få Baylan att svara. Forsells interpellation ”Särbehandling av enskilda bolag” slogs ihop med Haddous fråga.

”Facebook, Google, Amazon” – jättarnas etablering i Sverige är en viktig fråga med ett flertal aspekter. Hela debatten kan i efterhand ses och höras på riksdagens webb-TV eller läsas i snabbprotokollet.

Lite senare på dagen publicerades också ett pressmeddelande på regeringens hemsida: ”1 miljard kronor för att fler arbetslösa ska få ta del av matchningstjänster

Det är inte sant, det är ju inte klokt, är det möjligt att regeringen och arbetsmarknadsdepartementet verkligen med denna fullständiga öppenhet vågar berätta vad som är på gång? I Vänersborg berörs vi i högsta grad av dessa matchningstjänster, inte mindre än sju lokala och regionala entreprenörer har fått möjlighet att sälja KROM-tjänster. ”Kundval rustning och matchning” är inskriven i den lokala överenskommelsen med arbetsförmedlingen, kommunerna Grästorp, Trollhättan och Vänersborg har undertecknat. 

Jag var på väg att skissa på texten till en blogg, men jag skickade ett mail till Ali Esbati: ”Det här borde väl föranleda en längre kommentar från dig. af personalen skriver in, sedan anvisas entreprenörer som börjar om från början. Absurt slöseri med kompetens och resurser. Varför kunde inte pengarna riktas till myndigheten för att rusta upp igen?

Jag fick ett mail i retur med texten ”Ja, det kommer i en eller annan form. Tack för påminnelse”. En timme senare: ”Då har jag skrivit” och så länken till Facebook-sidan.

Nu vet jag att inte alla vill klicka på en Facebook-sida, det kan jag förstå. Därför lägger jag ut hela texten – Ali Esbati är tydlig och skarp, 

”Bland alla utspel om extra pengar och nya åtgärder som regeringen och de nyliberala samarbetspartierna hittar på, berättade man idag om ”1 miljard kronor för att fler arbetslösa ska få ta del av matchningstjänster”. Det handlar alltså inte om Tinder eller motsvarande, utan om branschstöd till de privata aktörer som ligger i startgroparna för att hugga in på miljardbelopp vid en fortsatt privatisering av Arbetsförmedlingens verksamhet. Eller som man med fikonspråk skriver i regeringens pressmeddelande, ”det kan också bidra till att successivt öka leverantörers kapacitet att erbjuda matchningstjänster för arbetssökande inför ett kommande reformerat system”.
Detta är dålig politik och slapp hantering av gemensamma medel. Och det i en situation där det är viktigare än på decennier med en kraftsamling bakom en vettig, erfarenhetsbaserad och sammanhållen statlig arbetsmarknadspolitik.
Arbetsförmedlingen har i omgångar misshandlats till oigenkännlighet i snart femton år. I Januariavtalet fick Centern fritt spelrum för sina privatiseringsfantasier – nu skulle i princip all verksamhet läggas ut på entreprenad och myndigheten bli en renodlad organisation för upphandling, kontroll och bestraffning. Så gott som alla med insikt i arbetsmarknadsfrågor – forskare, kommunföreträdare, fackliga organisationer – slog larm, men det var viktigare för regeringen att glädja Almega och deras politiska gren Centerpartiet. Vänsterpartiet fick med sig resten av oppositionen i riksdagen på att bromsa de mest långtgående delarna av privatiseringen. Men nu under pandemin – när behovet av en fungerande myndighet snarare blivit betydligt tydligare – så är det åter de privata aktörernas intressen som man slår vakt om med en extra miljard.
Arbetsförmedlingens personal sliter nu – mitt i ett politiskt skapat kaos – med att hantera en ny situation med många fler varslade och arbetslösa. Dessa ska skrivas in och få en första kontakt – något som tar stora resurser i anspråk. Men istället för att fortsätta arbetet, ska alltså de arbetslösas anvisas vidare till någon ”leverantör” som ska börja om processen, och få betalt för det.
Faktum är att jag redan under våren fick uppgifter om signaler uppifrån till handläggarna på AF att pressa ut folk till kommersiella aktörer för att dessa aktörers affärsverksamhet annars skulle störas. Jag riktade därför en interpellation till ansvarig minister Eva Nordmark, med bland annat frågan ”Avser ministern att ta något initiativ för att klargöra att det ska vara den arbetssökandes behov snarare än kommersiella aktörers affärsmöjligheter som styr Arbetsförmedlingens anvisningar?”. 
Den debatterades den 20 augusti och ministern svarade att ”det alltid [är] en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för vilka insatser en arbetssökande får ta del av” och att ”kommersiella aktörers affärsmöjligheter är inte en del av den bedömningen”. Dagens budgetbesked pekar i en annan riktning.
Och det är närmast ett hån; mot de arbetssökande, mot arbetsförmedlingens personal och mot skattebetalarna som får se arbetsmarknadspolitikens resurser användas till att göda kommersiella aktörer snarare än ett effektivt och sammanhållet arbete för att få fler i utbildning och jobb.”

Debatt i riksdagen

Formellt öppnar riksdagen om tre veckor, tisdag 8 september. Men mycket sker ändå. I det tysta förbereds höstens budgetproposition som finansministern presenterar måndag 21 september. Helt tyst är det inte – då och då framträder en av januariöverenskommelsens fyra partier och anmäler en förhandlingsframgång.

Centerpartiets stora framgång var att Rut-avdraget fick plats två gånger i programmets 73 punkter. Under punkt 3 står: ”RUT-avdraget breddas till fler tjänster”. Och specifikt i punkt 16: ”Taket i RUT ska tredubblas. RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. Ett äldre-RUT ska tillsättas,

Per Åsling fick lov att förkunna framgången ”Nu utvidgas RUT-avdraget”. Vänsterpartiet bemötte utspelet i Aftonbladet och Vänsterpartiet i Göteborg på Facebook, 

 

 

 

 

 

 

Men även i kammaren utspelar sig debatten. Flera gånger under sommarpausen ordnas dagar med allehanda interpellationer. Så även i morgon torsdag 20 augusti. Jag har för avsikt att lyssna när arbetsmarknadsminister Eva Nordmark alldeles i slutet av dagen  svarar på Ali Esbatis frågor:

 •  Avser ministern att se över pilotprojektet för KROM utifrån det förändrade läget för Arbetsförmedlingen?
 •  Avser ministern att ta något initiativ för att klargöra att det ska vara den arbetssökandes behov snarare än kommersiella aktörers affärsmöjligheter som styr Arbetsförmedlingens anvisningar?

KROM, kundval rusta och matcha, är pilotprojektet där arbetsförmedlingen skriver in den arbetssökande och sedan gör en bedömning om den sökande skall tillhöra gruppen som är aktuell för KROM. Sedan är det privata entreprenörer som övertar den arbetssökande med uppgift att rusta och matcha. Kundval innebär att den arbetssökande kan välja vem man vänder sig till. I Vänersborg lär det vara sju företagare som har fått förtroendet. Jag kan inte se alla – här länken till listan vilka som uppger sig stå till tjänst, här och i regionen. En annan länk belyser hur privata entreprenörer marknadsför sina tjänster, på elva olika språk. 

Behöver jag säga att KROM inte erbjuds som välgörenhet? Men visst, Folkuniversitetet är en av sju i vårt område. 

Lek med arbetsförmedlingen?

Jag vågar mig på ett påstående: Socialdemokraterna ser inte den pågående förändringen av arbetsförmedlingen som något positivt.

Men det är den socialdemokratiska regeringen som driver på reformen.

Än finns en majoritet i riksdagen som stödjer processen, steg för steg. Endast om regeringen spricker eller om de fyra partiernas överenskommelse upphör att gälla, finns hopp att kunna sätta stopp.

I december 2019 vände jag mig för andra gången till kommunstyrelsens ordförande. Benny Augustssons tydliga besked som svar på min interpellation Uppdatering:  Arbetsförmedlingen i Vänersborg” var följande: ”Det vi kan tro utifrån vad som är sagt idag är väl att vi kanske får upp skyltarna igen för en arbetsförmedling i Vänersborg där det på sin höjd kan finnas en kundmottagning som sedan kommer att hänvisa till privata aktörer som då kommer att titta på kundval, rustning och matchning mot arbetsmarknaden.

Ett halvt år senare lämnade myndigheten Arbetsförmedlingen sin rapport till regeringen: ”Lägesbeskrivning – Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-06-15”.

Vänersborg nämns i bilaga 3 under rubriken ”Sammanställning 132 orter med arbetsförmedlingskontor aktuella för avveckling enligt beslut 2019”.

Följande anteckningar görs för Vänersborg:

 • AF-kontor avvecklas enligt tidigare beslutad plan 2020-01-01
 • Servicekontor på orten (ja eller nej) – ja 
 • Form av ändamålsenlig lokal närvaro – närliggande kontor
 • Överenskommelse och/eller avtal som kan möjliggöra varaktig lokal närvaro finns (Ja/Nej) – ja

Då kan vi gå direkt på den sista punkten – överenskommelsen. Sedan 1 juni 2020 gäller tills vidare: ”LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG OCH GRÄSTORP”. Utöver namnteckningar från tre kommunledningar är det chefen för Arbetsförmedlingen Fyrbodal som står för en överenskommelse med syfte ”Genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska långtidsarbetslöshet i ovan nämnda kommuner”.

Jag vet inte om texten följer en gällande nationell mall eller om texten togs fram av våra kommuner tillsammans med arbetsförmedlingen. Med punkterna ”Syfte”, ”Övergripande mål” och ”Målgrupp” klargörs svaren på frågorna ”Vad och varför samt för vem”.

Punkt 5 ”Lokal modell” svarar på frågan ”Hur gör vi?”.: ”Parterna åtar sig att arbeta enligt den i bilaga 1 beskrivna modellen. Bilaga 2 beskriver planerade och pågående jobbspår med dess innehåll och utformning. Bilaga 3 beskriver begränsningar i samlokalisering under rådande exceptionella läge.

Handlingen på fyra sidor fick jag från socialförvaltningen. Nämnda bilagor fanns inte där. Hittills har jag fått hjälp med bilaga 1 från kommunstyrelsens förvaltning, semestern gör att jag får vänta på de andra två ett tag till.

Jag chockades när jag läste bilaga 1. Mest över det jag såg, men också när jag upptäckte att jag hade helt försummat att lägga ihop 1 och 1.

När Benny Augustsson besvarade min interpellation i december, nämnde han ”kundval, rustning och matchning”, som i debatten förkortas KROM.

Vänsterpartiets Ali Esbati hade i mars i en interpellation i riksdagen efterlyst arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks synpunkter på just den delen, KROM, i den pågående reformeringen av arbetsförmedlingen.

Jag bloggade om debatten, den var klargörande. I ett mail till Ali Esbati uttryckte jag mig så här: ”Eva Nordmarks blick säger egentligen: sluta, du och jag vet att du har rätt, vi kommer någon gång i framtiden att tillsammans rätta allt det här som jag nu tvingas till.”

Vad jag inte fattade då och upptäckte först nu i denna bilaga 1: Vänersborg och Trollhättan tillhör dessa utvalda 32 kommuner där konceptet KROM skall få lov att prövas. Nu har jag läst på [sida 8 och 9, fast där talas om ROM] och jag känner stort obehag. Jag har också googlat och inhämtat information om vilka enskilda entreprenörer som söker att tas med i laget ”fristående arbetsförmedlare”. Visserligen låter texten på deras hemsidor insmickrande, man tror sig ha att göra med ideella krafter som medmänskligt bryr sig om den som behöver handledning på en stenhård arbetsmarknad. Men ingen ger sig in i ett KROM-äventyr om det inte skulle finnas något att vinna.

Temat ”arbetsförmedlingen” har högsta aktualitet. Just idag publicerar SVT på sin nyhetssida en signal hur det ser ut hos arbetsförmedlingen.

Och regeringen har skickat ut utredningen ”Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken” på remiss. Senast den 13 november anmodas alla tillfrågade myndigheter, kommuner [så även Trollhättan] och andra aktörer att lämna synpunkter. Därefter får vi se om regeringen går vidare med en proposition. Eller om en helt annan politisk verklighet gäller.

Jag upprepar: Inte heller socialdemokraterna ser den pågående förändringen av arbetsförmedlingen som något positivt. Men än så länge är det just det som den socialdemokratiska regeringen arbetar med.

Ingen rast och ingen ro

Vid senaste mötet i direktionen för Kunskapsförbundet berättade verksamhetschef Jan-Erik Andersson kortfattat om vuxenutbildningens situation. Så många uppdrag, så stora behov och ett gungfly på grund av alla besked om förändringar som har en sak gemensam: det här gäller för stunden, inget sagt om tiden framöver.

Från arbetsmarknadsdepartementet och från utbildningsdepartementet kommer information på löpande band om regeringens satsningar som skall fånga upp något av allt som förändras till följd av Coronakrisen.

Sverige har länge haft långtidsarbetslöshet, många har förgäves försökt att bli förvärvsarbetande. Antalet nytillkommande i arbetslöshetsstatistiken är nu skrämmande högt.  Men så tillkommer också ungdomar som efter sin utbildning misslyckas med att komma ut till ett första jobb.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tillträdde i regeringen så sent som i oktober 2019. Simkunnig var hon, Eva Nordmark har en gedigen meritlista. Men visst finns det risk att drunkna i det som redan fanns att hantera och allt som tillkommer vecka efter vecka.

Myndigheten Arbetsförmedlingen skall reformeras, målsättningen finns kvar. Men januaripartierna tolkar olika och för stunden råder paus. Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har skickats på remiss, svaren förväntas senast 26 oktober. Inga kommuner har fått en remissbegäran, som skickades till 57 organisationer och myndigheter.

Den andra remissen gäller utredningen ”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen”. Trollhättans stad är en av 122 instanser som har fått inbjudan att ta ställning med ett eget remissvar. 13 november är sista dagen.

Under remisstiden brukar ett viss lugn råda, men nu är allt annorlunda. Ständigt synliggörs nya krav på snabba ingripanden, antingen är det regeringen som tar egna initiativ eller så är det växande kritik från ett eller flera oppositionspartier.

I kommunen är det socialförvaltningen som möter de mest uttalade behoven om omedelbart stöd, inte minst i form av försörjningsstöd. Förväntningar som riktas till Kunskapsförbundet gäller utbildningsinsatser. Den som gick miste om sin anställning och behöver omskolning vill inte gärna ställa sig i kö. Är det inte till grundläggande yrkesutbildning så kan det vara att göra sig behörig till högre utbildning. Ungdomar, som egentligen hade velat ”jobba någon tid” måste tänka om. När inga lediga jobb finns, är högskoleutbildning ”nu” ett alternativ.

Från regeringen och riksdagen kommer nya utfästelser i strid ström i form av extra ändringsbudgetar. Men för det mesta utmärks alla åtgärder av en enorm osäkerhet. I bästa fall tillförsäkras resurser året ut, i många fall inte ens så långt. Men i personalintensiva verksamheter vill socialförvaltningen kunna anställa kompetent personal ”på riktigt”, inte som tillfällig resurs. Kunskapsförbundet behöver veta om utbildningar som sträcker sig längre än till årsskiftet kan räkna med statlig finansiering fram till avslutningsdagen.

När inga nämnder, styrelser eller fullmäktige har något möte under två-tre långa månader, så upplever jag det som både en krävande och stimulerande uppgift att hålla sig ajour med allt som sker. Idag är detta fullt möjligt, digitaliseringen erbjuder omedelbar tillgång till alla underlag och dokument. Tänk vilken utveckling det har varit under de snart fyrtio åren jag varit förtroendevald i Vänersborg. Tänk om våra beslut hade hängt med i denna positiva trend.