Se där, en uppmaning att återkomma

Kommunfullmäktiges sammanträde i veckan webbsändes. Mycket välkommet! Vänersborg är en av de sista kommunerna i landet som har tagit steget att öppna för live-streaming och för att allmänheten i efterhand ska kunna se hela eller delar av mötet.

Tekniken fungerade utmärkt, för deltagarna och för den som valde att följa med hemmavid. Som ”minus åttio” förhåller jag mig till folkhälsomyndighetens råd att undvika möten. Jag hade anmält förhinder.

En bit in på dagordning fanns mina interpellationer.

Jag vill citera ordföranden, Annalena Levin, C, när den första interpellationen behandlades: ”… Vänsterpartiet, till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, socialdemokraterna, och han har svarat. Och vi har ju ingen diskussion på grund av det jag sa tidigare att vi har en överenskommelse utan man får läsa svaren och frågan eller interpellationen i handlingarna. 

Och då frågar jag om vi kan lägga både interpellationen från Lutz Rininsland och svaret från Benny Augustsson till handlingarna? Jag finner så är fallet. (Klubbslaget.)

Och dom handlade om flygplatsens framtid, det kanske jag glömde att säga, men det handlade dom om.”

Detta blev så otroligt informativt att kommunens kommunikatör i sin sammanfattning ”Fullmäktige i korthet 23 september 2020” helt hoppade över mina två interpellationer.

Här min interpellationsfråga och här svaret från kommunstyrelsens ordförande.

Framtiden kommer att visa hur utvecklingen eller avvecklingen av Fyrstads flygplats ter sig. Någon kommersiell flygtrafik finns inte sedan mars 2020, kommer inte finnas under hösten och vintern.

Vem som gör vilka ansträngningar att återgå till regelbunden flygtrafik vet inte jag. Allt jag vet är att jag är motståndare till att satsa kommunens pengar. Jag ser många andra områden som jag vill prioritera.

Om staten åtar sig att skapa förutsättningar för att något flygbolag på nytt trafikerar den lokala flygplatsen borde framgå av regeringens budgetproposition. Ersättning avseende icke statliga flygplatser behandlas i ”Utgiftsområde 22 – Kommunikationer.”. I avsnitt 3.6.6.finns punkten 1.6 som visar att anslaget för 2020 är 188 mkr (gäller även åren dessförinnan) och föreslås minska inför 2021 till endast 88 mkr.  Även 2022 och 2023 är anslaget endast 88 mkr.

19 september redovisade Swedavia en konsekvensanalys till regeringen med rubriken ”Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport”.

”Det finns en risk för att flygtillgängligheten för vissa orter kan bli försämrad vid en förtida stängning av Bromma”.

”Trots stora osäkerheter och mot bakgrund av ovanstående är Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare samt att konsekvenserna av ett politiskt beslut om en förtida nedläggning är hanterbara och sammantaget medför fördelar för Swedavia.”

Visserligen har därefter en flod av artiklar publicerats som alla har tusen och en invändning mot analysens slutkläm. Det är transportbranschen som protesterar. Men transportbranschen betalar inte en återstart av Trollhättans flygplats.

Ordförande Annalena Levin kommer att få fler tillfällen att inleda ärenden som avser flygplatsens framtid.

Vill man så vill man! Vill man inte …

Nog går det undan! Men hinner man inte klart den ena mandatperioden, så kommer ju alltid nästa med nya fyra år.

12 maj 2017 lämnade tre ledamöter för Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg: ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier. Texten klargör vad motionen ville nå.

I september 2017 följde jag upp med en interpellation som jag riktade till kommunstyrelsens ordförande, som vid den tidpunkten var Marie Dahlin. Dahlins skriftliga svar finns inte registrerat i kommunens webbdiariet, men Stefan Kärvling sammanfattade på sin blogg: ”Marie Dahlin såg det demokratiska underskottet när det gäller informationen till partier, som inte finns i ”maktens korridorer”, t ex Vänsterpartiet, om vad som händer och ska hända i kommunen. Och vad jag förstår så tänker Dahlin avhjälpa detta, dock är det inte riktigt klart om hur och när.

I november 2018 var motionen tillbaka i fullmäktige. Jag hade förhinder att argumenterar för motionen. Som ålderspresident i det nyvalda fullmäktige förväntades jag hålla mig tillbaka. Och det behövdes inte heller någon större insats.  I kommunstyrelsen fanns en tjänsteskrivelse och kommunledningen föreslog ”motionen anses besvarad genom bilagd utredning”. Med 8 mot 7 röster blev dock förslaget till kommunfullmäktige ”bifall till motionen”.  I kommunfullmäktige ”gav sig” kommunledningen, med endast 20 av 51 mandat saknas det ”ork”. 

Därmed fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen ”att ordna i enlighet med motionen”.

Ytterligare ett helt år senare, i november 2019, fanns ärendet: ”Svar på uppdrag angående lika villkor till allmänna handlingar för förtroendevalda”. I kommunledningens svar lät det så här: ”Förvaltningen har nu vidtagit åtgärder för att förbättra de förtroendevaldas åtkomst och möjlighet att tillgodogöra sig beslutsunderlag och föreslår därför att uppdraget kan förklaras fullgjort.” 

Jag hade inte längre Vänsterpartiets uppdrag i kommunstyrelsen. Utan omröstning gick förslaget till kommunfullmäktige. Där begärde jag ”avslag” eftersom jag inte ansåg uppdraget fullgjort. Men det fanns också ett annat yrkande: 

Tove af Geijerstam (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras med följande motivering: ”Kommunfullmäktige beslutar att, på grund av att de vidtagna åtgärderna är otillräckliga, återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att utforma ett arbetssätt där de handlingar och delar av handlingar som är allmänna, offentliga och inte sekretessbelagda tillgängliggörs för samtliga kommunens förtroendevalda.”

Ordföranden frågade kommunfullmäktige om ärendet skulle återremitteras eller avgöras under dagens sammanträde, och fann att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Sedan november 2019 finns alltså fullmäktiges uppdrag. 

Vid nästa kommunfullmäktige 23 september 2020 kommer jag att be kommunstyrelsens ordförande, nu Benny Augustsson, att svara på min interpellationsfråga: Motionen lämnades in för lite mer än tre års sedan – var ligger ärendet idag?

Vad vet vi om framtiden för arbetsförmedlingen i Vänersborg?

I måndags sammanfattade jag min bild över den pågående avvecklingen av arbetsförmedlingen. Jag fick repliker från flera håll. En vill jag bemöta direkt.

Jag vet också att antalet förmedlade jobb tycks fortsätta att minska. Men det måste ses i samband med att förmedlingen tillhandahåller värdefull utbildning för att hitta anställningar på egen hand. Det kan vara ett bra resultat att förmedlaren träder tillbaka. Utvärderingar visar att så är fallet.

För övrigt borde arbetsförmedlingen för länge sedan har bytt namn till ett annat, t ex arbetsmarknadsmyndigheten.

Spekulationer förekommer nu frekvent. Inte en dag utan att medier ägnar en spalt eller en sida åt olika turer i dramat kring den hunsade myndigheten.

DN avslöjar i förväg vem som ska leda myndigheten framöver.

Själv lämnade jag in en interpellation till kommunstyrelsen. Jag har anledning att tro att vår kommunledning har erhållit information på andra vägar om vad som ske med förmedlingens kontor här i Vänersborg.

Bättre att fråga i god tid

Google-verktyg hjälper, varsågod, pröva: ”Der Teufel steckt im Detail.”

Råkade lyssna med ett halvt öra på interpellationsdebatten i riksdagen. Socialministern Lena Hallengren och Vänsterpartiets Ulla Andersson samtalade, var i långa stycken helt eniga. Det gällde: ”Habiliteringsersättning i alla kommuner”.

Jag kom arr tänka på ett ärende som socialnämnden i Vänersborg nyss hade fattat beslut om. Det gällde ”Statsbidrag gällande habiliteringsersättning för 2019 – tillfällig höjning av habiliteringsersättningen”.

Något väckte mitt intresse. Jag såg sedan: En avvikelse i texterna kan möjligtvis oroa.

Statens bidrag ges med en annan formulering än den som återgavs i den kommunala handlingen.

Bättre att fråga när tid finns, så det blev en interpellation till ordföranden i socialnämnden. Dan Nyberg svarar 18 december.

Jag följer upp med två interpellationer

Igår berättade jag att Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj Larsen ställde en interpellationsfråga till statsrådet Morgan Johansson.

Riksdagens regelverk föreskriver att hon får ett skriftligt svar senast 27 november.

Idag lämnade jag in två interpellationer med frågeställningar som anknyter.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S, lyder: Kan kommunstyrelsens ordförande säga något som låter oss behålla hoppet att insikten hos statsrådet leder till en lösning som är godtagbar för Vänersborgs kommun?

Min fråga till socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S, lyder: Kan socialnämndens ordförande säga något som låter oss behålla hoppet att insikten hos statsrådet leder till en lösning som är godtagbar för kommunen och för ungdomarna?

Samma dag som svaret lämnas på Helgeandsholmen, så har vi möjlighet att debattera i kommunfullmäktige i Vänersborg.

Låt mig också påminna om:

Söndag 24 november kl 17 – 18 utanför Vänersborgs kyrka

Ljusmanifestation för ASYLRÄTT i Vänersborg

Interpellation om kommunens syn på flygplatsens framtid

Kommunstyrelsen beslöt igår att bevilja ett förlusttäckningsbidrag med 924 000 kronor för Fyrstads Flygplatsbolaget AB.

Liknande beslut fattas varje år. Kommunen följer ingångna avtal.

Den som inte är införstådd med att en miljon behöver lämnas som kommunens bidrag till att verksamheten överhuvudtaget kan fortsätta, behöver initiera en omprövning av avtalet.

Ärendet beskrev jag i ett tidigare inlägg på bloggen.

Nu följer jag upp med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Jag räknar med att min fråga besvaras i fullmäktige 27 november.

Storstädning behövs

Kommunledningen kan styra, avgöra vad som ska sättas på ärendelista för kommande sammanträden. Så ska det vara.

Partierna utanför kommunledningen, partierna som har valt att vara i opposition, har andra möjligheter att påverka dagordningen. Enskilda frågor som kan tas upp i en motion i fullmäktige. Motioner utmynnar alltid i ett yrkande: Det här vill vi!

För det mesta är det aktuella spörsmål som tas upp i motionerna. Därför förväntar sig motionären att beredningen skall ske skyndsamt och att fullmäktige inom kort kan färdigbehandla motionen och besluta om bifall eller avslag.

I slutet på maj efterlyste jag ett större antal motionssvar.

Nu vet jag att fullmäktige i september endast tar ställning till en endaste motion. Jag är inte road av kommunledningens ovilja att respektera oppositionens försök att delta i det politiska arbetet. Men innan jag skriver en motion i syfte att skynda på, så ställer jag en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande.

Frågan kommer att besvaras vid sammanträdet 18 september.

Texten har rubriken Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier 

Vatten, vatten …

Kommunfullmäktiges handlingar inför mötet onsdag 24 april ligger på kommunens digitala anslagstavlan. (Jag kan inte länka direkt utan följande gäller: Vänersborgs kommuns anslagstavla, klicka ”Kallelser och beslutsunderlag”, ”Kommunfullmäktige”, ”2019” och sedan ”Kommunfullmäktige kallelse 2019-04-24”, observera att filen är mycket stor.)

Här själva föredragningslistan.

Ärende 14 är en interpellation där jag bad om ”korrekt information”, en fråga som jag ställer till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, som avser behovet av investeringar i kommunens vattenverk.

Min uppfattning är att instrumentet ”interpellation” skall användas för att belysa aktuella spörsmål och för att inhämta värdefull bakgrundsinformation.

Anders Wiklund, MP, är ordförande och av hans skriftliga svar framgår att han tycks ha samma uppfattning som jag. Det är bra att kunna berätta för hela fullmäktige vad som gäller nu, vad som ligger framför oss och vilka tänkbara lösningar man arbetar med.

Här nämns också ett ärende som behandlas i nämnden kommande onsdag, en vecka innan fullmäktige. Även här är det inte fel att fullmäktiges ledamöter redan nu, två månader innan budgetbeslutet i juni, får veta vad nämnden har på sitt bord. Blir beslutet i nämnden enligt förvaltningens förslag, då tillkommer ytterligare tuffa besked för budgetberedningen.

Anders Wiklund hänvisade till nämndens aprilmöte. Men redan i mars var ”färskvatten” ett mycket stort ämne. Ärendet rubricerades ”Förslag till beslut till gemensamt
vattenskyddsområde Göta älv” och underlaget var på hela 230 sidor, det mesta finfina konsultrapporter. [Hela underlaget kan hämtas från anslagstavlan, samma som ovan, fast denna gång mars och samhällsbyggnadsnämnden.]

Även där framgick det som Anders Wiklund betonar i sitt svar till mig: ”Det är betydligt billigare att investera förebyggande än att ta kostnaderna för negativa klimatkonsekvenser i efterhand.

Två interpellationer

Visst är det så att jag har tappat kontakten. Varit länge på en plats i kommunstyrelsen och alltid påläst. Visste jag inte, frågade jag. Nu är det andra som har fått partiets förtroende. Jag läser protokollen. Och bloggen från den tredje i kommunstyrelsen, Stefan Kärvling, som är ersättare bakom våra ledamöter.

Men som ledamot i fullmäktige med några år på nacken vet jag att det går alldeles utmärkt att ställa frågor om aktuella spörsmål. Fullmäktige är offentligt. Frågorna som ställs bör vara frågor som är av intresse för alla förtroendevalda.

Får se om det förhåller sig så med två interpellationer som jag lämnade in:

Hur påverkas socialnämndens verksamhet? (avser stängningen av arbetsförmedlingens kontor i Vänersborg och frågan ställs till socialnämndens ordförande)

Korrekt information underlättar (gäller antydningar om behovet att kommunen behöver investera i ett nytt vattenverk och frågan ställs till samhällsbyggnadsnämndens ordförande)

Nästa fullmäktige är onsdag 24 april 2019.