Arbetsförmedlare förmedlar inte längre arbete

Tyvärr tillåts inte att interpellationsdebatter tar plats i kommunfullmäktiges möten.

Allt som sker är att frågan och svaret och eventuella repliker bifogas underlaget. Sedan skall fullmäktiges ledamöter ropa ”ja” när ordföranden frågar: ”Kan det bli fullmäktiges beslut?

Förslaget till beslutet lyder: ”Kan interpellationen och svaret samt replikerna läggas till handlingarna?”

Så därför ännu en gång:

Min fråga: Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet

Kommunstyrelsens ordförande svarar.

Mitt tack för svaret och min replik.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan om arbetsförmedlingen

Idag träffades fullmäktiges presidiet och partiernas gruppledarna. Det tillfällige regelverket med en mängd begränsningar för debatten gäller även nu på onsdag. Till april skall vissa förändringar sker.

Jag ställde en fråga till socialnämndens ordförande och den andra frågan till kommunstyrelsens ordförande.

Frågan om socialnämndens detaljbudget besvarades, jag lämnade ytterligare en replik.

Frågan om arbetsförmedlingens förändringar och arbetslösheten i Vänersborg besvarades.

Jag bifogar här alla sidor i ett svep och på en och samma länk.

Men hur kunde detta hända, statsrådet Morgan Johansson?

Riksdagsdebatter kan vara tråkiga, sega, förutsägbara, något anförande och några replikskiften för protokollet – sedan inträder glömskan.

Men vissa interpellationer kan väcka större intresse i förväg. Och när interpellanten träffar på ett statsråd som uppfattar tillfället rätt och förbereder sig, då kan ordväxlingar inspirera, väcka tankar och leda framåt.

Igår hände något oväntat – ett statsråd glömde att förbereda sig. Ett statsråd gjorde bort sig!

Nu finns allt att se och höra i efterhand och utskriften av hela debatten kan läsas i snabbprotokollet.

Den 26 oktober registrerades interpellationen ”Krav för permanent uppehållstillstånd”. Christina Höj Larsen är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson. Hennes avslutande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson efterlyste besked på två punkter: ”Vilka åtgärder vidtar ministern så att reglerna för uppehållstillstånd inte utformas på ett sätt som leder till dels en oönskad maktbalans på den svenska arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel, dels försämrade förutsättningar för integration?

När interpellationen sex veckor senare skulle besvaras, så är det normala att det skriftliga svaret är en text som statsrådet föredrar i inledningen av debatten. Morgan Johanssons stab är omfattande, han har kompetenta medarbetare som har alla möjligheter att biträda honom i stora och små frågor. Det är inte heller ovanligt att det skriftliga svaret noggrant formuleras på kansliet, att även stolparna och talepunkter för förväntade följdfrågor förbereds för statsrådet. 

Morgan Johansson läste upp ett kort svar, ett oväntat svar, ett icke-svar. Texten nämnde migrationskommitténs betänkande, att remissvaren skulle inkomma senast 7 december och att synpunkterna skulle beaktas i arbete kring en kommande proposition. 

Christina Höj Larsen överraskades och kommenterade i inledningen av sitt första anförande: ”Jag vill tacka statsrådet för svaret, som är inspirerande i någon byråkratisk mening, men det är tyvärr inte riktigt svar på den fråga jag har ställt.” Hennes anförande var väl förberett och kompletterade texten som hade lämnats i oktober. Det har ju varit livliga diskussioner sedan dess, såväl kring migrationsfrågor i pandemitiden som på det arbetsmarknadspolitiska området.

Hon konstaterade i avslutningen: ”Utan solidaritet krackelerar de värn och välfärdssystem som arbetarrörelsen har byggt upp för den som lever och verkar i Sverige. Frågan för dagen är varför Socialdemokraterna väljer att göra på det sättet.

Statsrådet Morgan Johansson behövde inte svara omedelbart. Möjligtvis hade han inte räknat med och varit förberedd på att även Tony Haddou, riksdagsledamot från Göteborg, och Ali Esbati från Stockholm kom med in i debatten. Haddou och Esbati har sina egna ansvarsområden i riksdagsarbetet och det märktes att interpellationens frågeställning återkommer i ett flertal utskott och departement. Frågorna ställdes nu av tre ledamöter som alla levde upp till det man borde kunna förvänta sig, att aldrig komma oförberedd till en debatt.

Morgan Johansson inledde: ”Jag förstår att ni tycker att mitt svar var byråkratiskt och innehållslöst. Låt oss då råda bot på det. Jag tar gärna en ideologisk diskussion om detta med Vänsterpartiet. Här avslöjas nämligen en stor skillnad mellan socialdemokrater och vänsterpartister.” 

Och han fortsatte utan någon som helst anknytning till frågorna som debatten skulle gälla: ”Det är så förfärligt lätt för vänsterpartister att säga att människor har rättigheter. Men det är också så förfärligt svårt för vänsterpartister att säga att människor också har skyldigheter, att de har vissa plikter, att de har skyldighet gentemot sina medmänniskor men också mot samhället som de lever i i stort. Jag hör över huvud taget aldrig någon vänsterpartist tala om att människor har vissa skyldigheter. För oss socialdemokrater är detta en del av vårt sätt att bedriva politik. Det är en del av vår historia: rätt och plikt. Rättigheter och skyldigheter är vad välfärdsstaten – den välfärdsstat som vi socialdemokrater har varit med om att bygga upp – vilar på. Människor ska ha sociala rättigheter, rätt till arbete, rätt till bostad, rätt till en bra uppväxt när de är barn, rätt till utbildning, men de har också vissa skyldigheter.”

Och så fortsatte det. In i sista slutrepliken var Morgan Johanssons mantra ”rättigheter och skyldigheter”.

Vore det inte för att jag på tisdag sitter i ett digitalt direktionsmöte för Kunskapsförbundet, så skulle jag ”live” följa Röda Korsets onlineevenemang på youtube och Facebook ”Vakna världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik”. (Kan även ses i efterhand) Jag ser vilka som sitter i panelen – och jag tror att alla kommer dit väl förberedda!

Åter till frågan om arbetsförmedlingen

I helgen skrev jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med rubriken ”Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg?

Själv räknade jag med att interpellationen skulle tas upp nu i november och besvaras i december. Men jag underskattade Benny Augustsson.

Redan dagen innan kommunfullmäktige föreligger hans skriftliga svar. Här hela texten:

2020-11-16
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:
Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg (Dnr: 2020/405)

Vid vårt arbetsmarknadsforum 2020-11-05 hade vi med arbetsförmedlingen via länk där vi fick en redogörelse för hur statistiken för arbetslösheten ser ut och hur organisationen numera är uppbyggd och hur man ser på framtiden. Under den omställningen som genomförts under 2019 och 2020 så har personalstyrkan minskat med 40% på arbetsförmedlingen. Detta har medfört att det har införts ett nytt sätt att arbeta. På många orter i Sverige där det inte finns arbetsförmedlingskontor så har det upprättats servicekontor där man till största delen ska få hjälp digitalt att utföra dom tjänster som är uppräknade i interpellationen.
Arbetsförmedlingens personal ska då få mer tid över för att i samverkan med kommunerna jobba med insatser för individerna i målgruppen.
Arbetsförmedlingstjänster ska i högre utsträckning utföras av fristående aktörer.
Utifrån dom stora organisationsförändringar som gjorts inom arbetsförmedlingen så var ändå dom som medverkade från arbetsförmedlingen någorlunda positiva till arbetet framöver.
Med den lokala överenskommelsen om samverkan som nu träffats så kommer det att finnas en arbetsförmedlare samlokaliserad med AME vilket ger förutsättningar för en bättre planering för den enskilde individen för att matcha mot arbetsmarknaden.
Vid en direkt fråga på hur man ser på dom fristående aktörerna som ska jobba med arbetsförmedlingstjänster så fick vi till svar att det skiljer sig väsentligt från den senaste gången fristående aktörer var inblandade. Arbetsförmedlingen genomför noggranna kontroller och ställer höga krav på aktörerna och därför är man övertygad om att det den här gången ska bli bättre.
Framtiden får utvisa hur resultatet blir men det är en bra start att arbetsförmedlingen och vår personal på AME har en bra dialog och tillsammans med Kunskapsförbundet Väst med flera kan jobba för att matcha så många som möjligt till behovet på arbetsmarknaden.
Statistiken som visades säger att långtidsarbetslösheten och arbetslösheten hos våra ungdomar ökar dramatiskt och kommer att kräva stora insatser framöver.

Vänersborg, dag som ovan.
Benny Augustsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

Så försvinner arbetsförmedlingen

Alldeles riktigt, välutbildade med goda kontakter behöver i regel inte någon hjälp.

Rätt också att välutbildade utan kontakter bör kunna hitta sin väg, inte minst digitala hjälpmedel ger tillgång till handledning och nödvändig information.

Goda kontakter och ett socialt nätverk kan räcka långt även om det inte blev ett stort ”A” i slutbetyget.

Men så finns det fler individer, många fler – och som till följd av pandemin, hemskt många fler, som står sig slätt i jakt efter ett förvärvsarbete, en anställning, ett jobb eller en sysselsättning.

Så försvinner arbetsförmedlingen …

I min interpellation till kommunstyrelsens ordförande ber jag honom att förklara vad som är på gång.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg?

Tidigare interpellationsfrågor kring arbetsförmedlingens närvaro i Vänersborg
besvarades korrekt med en hänvisning till att tydliga besked skulle komma framöver.
Idag vet vi lite mer. Myndighetens ”SLUTREDOVISNING: Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23” skriver om 12 orter, däribland Vänersborg:
” … är orter där arbetsförmedlingskontor har avvecklats och där lokal närvaro
bedöms ändamålsenlig genom ett fast bemannat arbetsförmedlingskontor på en annan ort i angränsande kommun.”
Informationen på förmedlingens hemsida lyder nu:
Besök servicekontoret i Vänersborg
På Statens servicecenters servicekontor kan du använda en del av
Arbetsförmedlingens tjänster. På servicekontoret behöver du inte boka tid,
och får hjälp med;
● Arbetsförmedlingens tjänster på webben
● skriva in dig på Arbetsförmedlingen
● att aktivitetsrapportera
● att använda våra datorer för självservice
● hämta och fylla i blanketter
● lämna in blanketter och intyg.
Den 1 juni 2020 undertecknade kommunstyrelsens ordförande ett dokument med rubriken LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG OCH GRÄSTORP. Fjärde partnern i överenskommelsen är ARBETSFÖRMEDLINGEN FYRBODAL.
På första sidan beskrivs syftet: ”Genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska långtidsarbetslöshet i ovan nämnda kommuner.”
Överenskommelsen avgränsas till att gälla två målgrupper: Dels målgrupp A, alla som uppbär försörjningsstöd (undantag en social situation som gör att man ej kan ta ett arbete och långtidssjukskrivna som kan uppvisa läkarintyg), dels målgrupp B: individer som enbart har en förgymnasial utbildning med fokus på utomeuropeiskt födda.
Kunskapsförbundet Väst spelar säkerligen en viktig roll i denna samverkan och för dessa två målgrupper.
Men inte minst Coronapandemin har fört med sig att det finns andra grupper
arbetssökande och det gemensamma är att antalet arbetssökande växer.
Här pekar överenskommelsen på ytterligare tillkommande aktörer. Vänersborg är en av 32 kommuner där ett av arbetsförmedlingens verktyg, STOM (Stöd och matchning), har ersatts av KROM (Kundval rustning och matchning). Visserligen handlar det endast om en verksamhet som är ”på försök”, men det mesta tyder på att de fyra partiernas januariöverenskommelse anses helt bindande av de två partierna som biträder regeringen.
Framför oss kan vi se att arbetsförmedlingens insats begränsas till att bedöma vilka sökande som anvisas till KROM, där sedan den sökande får lov att välja någon av alla dessa privata aktörer som erbjuder sina tjänster att rusta och matcha enskilda.
Det befaras att KROM inte slår igenom överallt. Privata aktörer kommer att verka i områden där det lönar sig. Prestationslön dominerar i flödet av statliga pengar till privata aktörer. Vi känner igen mönstret från andra områden där privata aktörer skiljer mellan här och där beroende på var det går eller inte går att komma åt en hägrande avkastning.
Den 13 november drogs streck för alla myndigheter och andra som ville yttra sig i remissomgången angående SOU 2020:41 ”Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken”. I inkomna remissvar är just detta en av de stora frågor som ställs: En Arbetsförmedling som inte längre förmedlar arbete, personal som skriver in och bedömer vilka som kommer i fråga att anvisas till KROM – och vilka inte.
Finns det inte en risk att kommunens arbetsuppgifter växer? Att ta hand om alla som inte kommer ifråga för KROM. Kommer staten att kompensera denna kommunala insats full ut?
Jag är inte alltid överens med kommunstyrelsens ordförande. Men jag har anledning att tro att vi alla fall delar uppfattningen att den pågående avvecklingen (eller omstruktureringen) av myndigheten Arbetsförmedling är förvirrande.

Som ledamot i fullmäktige oroas jag av att inte kunna greppa vad som pågår.
Samtidigt förstår jag att den oklara utvecklingen berör flera stora grupper invånare i vår kommun. Att inte ha ett arbete, att stå utan förvärvsinkomst är illa för enskilda och för familjer. Det handlar också om stora ekonomiska belastningar för samhället, för kommunens budget om det bara rullar på.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Kan kommunstyrelsens ordförande förklara för fullmäktige var vi befinner oss just nu, vad vi kan förvänta oss av arbetsförmedlingen nu när behovet är som störst till följd av pandemin – och även hur arbetsmarknadsfrågor utvecklas i vår kommun och region?

Lutz Rininsland               2020-11-15

Fränt och tufft – hur blir svaret?

Riksdagens arbete sker bakom stängda dörrar i en mängd utskott. Allt som sker, allt som sägs i riksdagens kammare är däremot omedelbart offentligt, kan följas i webbsändningar live, eller i efterhand i anslutning till debatten och senast dagen efter svart-på-vitt i snabbprotokollet.

Med andra ord: Det går alldeles utmärkt att tala rakt på sak, om, ja om man har bra på fötterna. Att vara säker på sin sak är en förutsättning när en ledamot ställer en interpellation till något statsråd. 

Tony Haddou, en av Vänsterpartiets yngre ledamöter i riksdagen med en plats på Göteborgsbänken sedan september 2018, ställer sina frågor på områden där han är påläst. Han är partiets ledamot i skatteutskottet och är ersättare i finansutskottet.

I torsdags lämnande Tony Haddou in interpellationen 2020/21:132 Regeringens agerande kring skatteflyktfinansminister Magdalena Andersson kommer att besvara frågorna senast 26 november 2020.

Läs hela interpellationen – här är Haddous avslutande frågor:

1. Varför blockerar och motarbetar ministern viktiga åtgärder för att stoppa skatteflykten?

2. Varför verkar inte ministern för att skärpa kriterierna för EU:s lista över skatteparadis och därmed verka för att unionen applicerar sina kriterier på sina egna medlemsländer?

3. Avser ministern att på något sätt agera för offentlig öppenhet och transparens i skattefrågorna?

4. Tycker ministern att Sverige bör införa en skatteparadisutredning i syfte att ta fram förslag för att stoppa utförseln av pengar till skatteparadisen?

Se där, en uppmaning att återkomma

Kommunfullmäktiges sammanträde i veckan webbsändes. Mycket välkommet! Vänersborg är en av de sista kommunerna i landet som har tagit steget att öppna för live-streaming och för att allmänheten i efterhand ska kunna se hela eller delar av mötet.

Tekniken fungerade utmärkt, för deltagarna och för den som valde att följa med hemmavid. Som ”minus åttio” förhåller jag mig till folkhälsomyndighetens råd att undvika möten. Jag hade anmält förhinder.

En bit in på dagordning fanns mina interpellationer.

Jag vill citera ordföranden, Annalena Levin, C, när den första interpellationen behandlades: ”… Vänsterpartiet, till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, socialdemokraterna, och han har svarat. Och vi har ju ingen diskussion på grund av det jag sa tidigare att vi har en överenskommelse utan man får läsa svaren och frågan eller interpellationen i handlingarna. 

Och då frågar jag om vi kan lägga både interpellationen från Lutz Rininsland och svaret från Benny Augustsson till handlingarna? Jag finner så är fallet. (Klubbslaget.)

Och dom handlade om flygplatsens framtid, det kanske jag glömde att säga, men det handlade dom om.”

Detta blev så otroligt informativt att kommunens kommunikatör i sin sammanfattning ”Fullmäktige i korthet 23 september 2020” helt hoppade över mina två interpellationer.

Här min interpellationsfråga och här svaret från kommunstyrelsens ordförande.

Framtiden kommer att visa hur utvecklingen eller avvecklingen av Fyrstads flygplats ter sig. Någon kommersiell flygtrafik finns inte sedan mars 2020, kommer inte finnas under hösten och vintern.

Vem som gör vilka ansträngningar att återgå till regelbunden flygtrafik vet inte jag. Allt jag vet är att jag är motståndare till att satsa kommunens pengar. Jag ser många andra områden som jag vill prioritera.

Om staten åtar sig att skapa förutsättningar för att något flygbolag på nytt trafikerar den lokala flygplatsen borde framgå av regeringens budgetproposition. Ersättning avseende icke statliga flygplatser behandlas i ”Utgiftsområde 22 – Kommunikationer.”. I avsnitt 3.6.6.finns punkten 1.6 som visar att anslaget för 2020 är 188 mkr (gäller även åren dessförinnan) och föreslås minska inför 2021 till endast 88 mkr.  Även 2022 och 2023 är anslaget endast 88 mkr.

19 september redovisade Swedavia en konsekvensanalys till regeringen med rubriken ”Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport”.

”Det finns en risk för att flygtillgängligheten för vissa orter kan bli försämrad vid en förtida stängning av Bromma”.

”Trots stora osäkerheter och mot bakgrund av ovanstående är Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare samt att konsekvenserna av ett politiskt beslut om en förtida nedläggning är hanterbara och sammantaget medför fördelar för Swedavia.”

Visserligen har därefter en flod av artiklar publicerats som alla har tusen och en invändning mot analysens slutkläm. Det är transportbranschen som protesterar. Men transportbranschen betalar inte en återstart av Trollhättans flygplats.

Ordförande Annalena Levin kommer att få fler tillfällen att inleda ärenden som avser flygplatsens framtid.

Vill man så vill man! Vill man inte …

Nog går det undan! Men hinner man inte klart den ena mandatperioden, så kommer ju alltid nästa med nya fyra år.

12 maj 2017 lämnade tre ledamöter för Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg: ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier. Texten klargör vad motionen ville nå.

I september 2017 följde jag upp med en interpellation som jag riktade till kommunstyrelsens ordförande, som vid den tidpunkten var Marie Dahlin. Dahlins skriftliga svar finns inte registrerat i kommunens webbdiariet, men Stefan Kärvling sammanfattade på sin blogg: ”Marie Dahlin såg det demokratiska underskottet när det gäller informationen till partier, som inte finns i ”maktens korridorer”, t ex Vänsterpartiet, om vad som händer och ska hända i kommunen. Och vad jag förstår så tänker Dahlin avhjälpa detta, dock är det inte riktigt klart om hur och när.

I november 2018 var motionen tillbaka i fullmäktige. Jag hade förhinder att argumenterar för motionen. Som ålderspresident i det nyvalda fullmäktige förväntades jag hålla mig tillbaka. Och det behövdes inte heller någon större insats.  I kommunstyrelsen fanns en tjänsteskrivelse och kommunledningen föreslog ”motionen anses besvarad genom bilagd utredning”. Med 8 mot 7 röster blev dock förslaget till kommunfullmäktige ”bifall till motionen”.  I kommunfullmäktige ”gav sig” kommunledningen, med endast 20 av 51 mandat saknas det ”ork”. 

Därmed fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen ”att ordna i enlighet med motionen”.

Ytterligare ett helt år senare, i november 2019, fanns ärendet: ”Svar på uppdrag angående lika villkor till allmänna handlingar för förtroendevalda”. I kommunledningens svar lät det så här: ”Förvaltningen har nu vidtagit åtgärder för att förbättra de förtroendevaldas åtkomst och möjlighet att tillgodogöra sig beslutsunderlag och föreslår därför att uppdraget kan förklaras fullgjort.” 

Jag hade inte längre Vänsterpartiets uppdrag i kommunstyrelsen. Utan omröstning gick förslaget till kommunfullmäktige. Där begärde jag ”avslag” eftersom jag inte ansåg uppdraget fullgjort. Men det fanns också ett annat yrkande: 

Tove af Geijerstam (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras med följande motivering: ”Kommunfullmäktige beslutar att, på grund av att de vidtagna åtgärderna är otillräckliga, återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att utforma ett arbetssätt där de handlingar och delar av handlingar som är allmänna, offentliga och inte sekretessbelagda tillgängliggörs för samtliga kommunens förtroendevalda.”

Ordföranden frågade kommunfullmäktige om ärendet skulle återremitteras eller avgöras under dagens sammanträde, och fann att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Sedan november 2019 finns alltså fullmäktiges uppdrag. 

Vid nästa kommunfullmäktige 23 september 2020 kommer jag att be kommunstyrelsens ordförande, nu Benny Augustsson, att svara på min interpellationsfråga: Motionen lämnades in för lite mer än tre års sedan – var ligger ärendet idag?

Vad vet vi om framtiden för arbetsförmedlingen i Vänersborg?

I måndags sammanfattade jag min bild över den pågående avvecklingen av arbetsförmedlingen. Jag fick repliker från flera håll. En vill jag bemöta direkt.

Jag vet också att antalet förmedlade jobb tycks fortsätta att minska. Men det måste ses i samband med att förmedlingen tillhandahåller värdefull utbildning för att hitta anställningar på egen hand. Det kan vara ett bra resultat att förmedlaren träder tillbaka. Utvärderingar visar att så är fallet.

För övrigt borde arbetsförmedlingen för länge sedan har bytt namn till ett annat, t ex arbetsmarknadsmyndigheten.

Spekulationer förekommer nu frekvent. Inte en dag utan att medier ägnar en spalt eller en sida åt olika turer i dramat kring den hunsade myndigheten.

DN avslöjar i förväg vem som ska leda myndigheten framöver.

Själv lämnade jag in en interpellation till kommunstyrelsen. Jag har anledning att tro att vår kommunledning har erhållit information på andra vägar om vad som ske med förmedlingens kontor här i Vänersborg.

Bättre att fråga i god tid

Google-verktyg hjälper, varsågod, pröva: ”Der Teufel steckt im Detail.”

Råkade lyssna med ett halvt öra på interpellationsdebatten i riksdagen. Socialministern Lena Hallengren och Vänsterpartiets Ulla Andersson samtalade, var i långa stycken helt eniga. Det gällde: ”Habiliteringsersättning i alla kommuner”.

Jag kom arr tänka på ett ärende som socialnämnden i Vänersborg nyss hade fattat beslut om. Det gällde ”Statsbidrag gällande habiliteringsersättning för 2019 – tillfällig höjning av habiliteringsersättningen”.

Något väckte mitt intresse. Jag såg sedan: En avvikelse i texterna kan möjligtvis oroa.

Statens bidrag ges med en annan formulering än den som återgavs i den kommunala handlingen.

Bättre att fråga när tid finns, så det blev en interpellation till ordföranden i socialnämnden. Dan Nyberg svarar 18 december.