Jag följer upp med två interpellationer

Igår berättade jag att Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj Larsen ställde en interpellationsfråga till statsrådet Morgan Johansson.

Riksdagens regelverk föreskriver att hon får ett skriftligt svar senast 27 november.

Idag lämnade jag in två interpellationer med frågeställningar som anknyter.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S, lyder: Kan kommunstyrelsens ordförande säga något som låter oss behålla hoppet att insikten hos statsrådet leder till en lösning som är godtagbar för Vänersborgs kommun?

Min fråga till socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S, lyder: Kan socialnämndens ordförande säga något som låter oss behålla hoppet att insikten hos statsrådet leder till en lösning som är godtagbar för kommunen och för ungdomarna?

Samma dag som svaret lämnas på Helgeandsholmen, så har vi möjlighet att debattera i kommunfullmäktige i Vänersborg.

Låt mig också påminna om:

Söndag 24 november kl 17 – 18 utanför Vänersborgs kyrka

Ljusmanifestation för ASYLRÄTT i Vänersborg

Interpellation om kommunens syn på flygplatsens framtid

Kommunstyrelsen beslöt igår att bevilja ett förlusttäckningsbidrag med 924 000 kronor för Fyrstads Flygplatsbolaget AB.

Liknande beslut fattas varje år. Kommunen följer ingångna avtal.

Den som inte är införstådd med att en miljon behöver lämnas som kommunens bidrag till att verksamheten överhuvudtaget kan fortsätta, behöver initiera en omprövning av avtalet.

Ärendet beskrev jag i ett tidigare inlägg på bloggen.

Nu följer jag upp med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Jag räknar med att min fråga besvaras i fullmäktige 27 november.

Storstädning behövs

Kommunledningen kan styra, avgöra vad som ska sättas på ärendelista för kommande sammanträden. Så ska det vara.

Partierna utanför kommunledningen, partierna som har valt att vara i opposition, har andra möjligheter att påverka dagordningen. Enskilda frågor som kan tas upp i en motion i fullmäktige. Motioner utmynnar alltid i ett yrkande: Det här vill vi!

För det mesta är det aktuella spörsmål som tas upp i motionerna. Därför förväntar sig motionären att beredningen skall ske skyndsamt och att fullmäktige inom kort kan färdigbehandla motionen och besluta om bifall eller avslag.

I slutet på maj efterlyste jag ett större antal motionssvar.

Nu vet jag att fullmäktige i september endast tar ställning till en endaste motion. Jag är inte road av kommunledningens ovilja att respektera oppositionens försök att delta i det politiska arbetet. Men innan jag skriver en motion i syfte att skynda på, så ställer jag en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande.

Frågan kommer att besvaras vid sammanträdet 18 september.

Texten har rubriken Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier 

Vatten, vatten …

Kommunfullmäktiges handlingar inför mötet onsdag 24 april ligger på kommunens digitala anslagstavlan. (Jag kan inte länka direkt utan följande gäller: Vänersborgs kommuns anslagstavla, klicka ”Kallelser och beslutsunderlag”, ”Kommunfullmäktige”, ”2019” och sedan ”Kommunfullmäktige kallelse 2019-04-24”, observera att filen är mycket stor.)

Här själva föredragningslistan.

Ärende 14 är en interpellation där jag bad om ”korrekt information”, en fråga som jag ställer till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, som avser behovet av investeringar i kommunens vattenverk.

Min uppfattning är att instrumentet ”interpellation” skall användas för att belysa aktuella spörsmål och för att inhämta värdefull bakgrundsinformation.

Anders Wiklund, MP, är ordförande och av hans skriftliga svar framgår att han tycks ha samma uppfattning som jag. Det är bra att kunna berätta för hela fullmäktige vad som gäller nu, vad som ligger framför oss och vilka tänkbara lösningar man arbetar med.

Här nämns också ett ärende som behandlas i nämnden kommande onsdag, en vecka innan fullmäktige. Även här är det inte fel att fullmäktiges ledamöter redan nu, två månader innan budgetbeslutet i juni, får veta vad nämnden har på sitt bord. Blir beslutet i nämnden enligt förvaltningens förslag, då tillkommer ytterligare tuffa besked för budgetberedningen.

Anders Wiklund hänvisade till nämndens aprilmöte. Men redan i mars var ”färskvatten” ett mycket stort ämne. Ärendet rubricerades ”Förslag till beslut till gemensamt
vattenskyddsområde Göta älv” och underlaget var på hela 230 sidor, det mesta finfina konsultrapporter. [Hela underlaget kan hämtas från anslagstavlan, samma som ovan, fast denna gång mars och samhällsbyggnadsnämnden.]

Även där framgick det som Anders Wiklund betonar i sitt svar till mig: ”Det är betydligt billigare att investera förebyggande än att ta kostnaderna för negativa klimatkonsekvenser i efterhand.

Två interpellationer

Visst är det så att jag har tappat kontakten. Varit länge på en plats i kommunstyrelsen och alltid påläst. Visste jag inte, frågade jag. Nu är det andra som har fått partiets förtroende. Jag läser protokollen. Och bloggen från den tredje i kommunstyrelsen, Stefan Kärvling, som är ersättare bakom våra ledamöter.

Men som ledamot i fullmäktige med några år på nacken vet jag att det går alldeles utmärkt att ställa frågor om aktuella spörsmål. Fullmäktige är offentligt. Frågorna som ställs bör vara frågor som är av intresse för alla förtroendevalda.

Får se om det förhåller sig så med två interpellationer som jag lämnade in:

Hur påverkas socialnämndens verksamhet? (avser stängningen av arbetsförmedlingens kontor i Vänersborg och frågan ställs till socialnämndens ordförande)

Korrekt information underlättar (gäller antydningar om behovet att kommunen behöver investera i ett nytt vattenverk och frågan ställs till samhällsbyggnadsnämndens ordförande)

Nästa fullmäktige är onsdag 24 april 2019.