Vatten, vatten …

Kommunfullmäktiges handlingar inför mötet onsdag 24 april ligger på kommunens digitala anslagstavlan. (Jag kan inte länka direkt utan följande gäller: Vänersborgs kommuns anslagstavla, klicka ”Kallelser och beslutsunderlag”, ”Kommunfullmäktige”, ”2019” och sedan ”Kommunfullmäktige kallelse 2019-04-24”, observera att filen är mycket stor.)

Här själva föredragningslistan.

Ärende 14 är en interpellation där jag bad om ”korrekt information”, en fråga som jag ställer till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, som avser behovet av investeringar i kommunens vattenverk.

Min uppfattning är att instrumentet ”interpellation” skall användas för att belysa aktuella spörsmål och för att inhämta värdefull bakgrundsinformation.

Anders Wiklund, MP, är ordförande och av hans skriftliga svar framgår att han tycks ha samma uppfattning som jag. Det är bra att kunna berätta för hela fullmäktige vad som gäller nu, vad som ligger framför oss och vilka tänkbara lösningar man arbetar med.

Här nämns också ett ärende som behandlas i nämnden kommande onsdag, en vecka innan fullmäktige. Även här är det inte fel att fullmäktiges ledamöter redan nu, två månader innan budgetbeslutet i juni, får veta vad nämnden har på sitt bord. Blir beslutet i nämnden enligt förvaltningens förslag, då tillkommer ytterligare tuffa besked för budgetberedningen.

Anders Wiklund hänvisade till nämndens aprilmöte. Men redan i mars var ”färskvatten” ett mycket stort ämne. Ärendet rubricerades ”Förslag till beslut till gemensamt
vattenskyddsområde Göta älv” och underlaget var på hela 230 sidor, det mesta finfina konsultrapporter. [Hela underlaget kan hämtas från anslagstavlan, samma som ovan, fast denna gång mars och samhällsbyggnadsnämnden.]

Även där framgick det som Anders Wiklund betonar i sitt svar till mig: ”Det är betydligt billigare att investera förebyggande än att ta kostnaderna för negativa klimatkonsekvenser i efterhand.

Två interpellationer

Visst är det så att jag har tappat kontakten. Varit länge på en plats i kommunstyrelsen och alltid påläst. Visste jag inte, frågade jag. Nu är det andra som har fått partiets förtroende. Jag läser protokollen. Och bloggen från den tredje i kommunstyrelsen, Stefan Kärvling, som är ersättare bakom våra ledamöter.

Men som ledamot i fullmäktige med några år på nacken vet jag att det går alldeles utmärkt att ställa frågor om aktuella spörsmål. Fullmäktige är offentligt. Frågorna som ställs bör vara frågor som är av intresse för alla förtroendevalda.

Får se om det förhåller sig så med två interpellationer som jag lämnade in:

Hur påverkas socialnämndens verksamhet? (avser stängningen av arbetsförmedlingens kontor i Vänersborg och frågan ställs till socialnämndens ordförande)

Korrekt information underlättar (gäller antydningar om behovet att kommunen behöver investera i ett nytt vattenverk och frågan ställs till samhällsbyggnadsnämndens ordförande)

Nästa fullmäktige är onsdag 24 april 2019.