Äldreomsorgen – den andra interpellationen

Riksdagens beslut kom så sent som i onsdags. Jag ville vänta in beslutet innan jag skickade frågan. Dan Nyberg, socialnämndens ordförande, kan välja att dröja med svaret till fullmäktiges möte i maj. När svaret kommer spelar mindre roll. Det viktigaste är hur Vänersborg väljer – vill man utnyttja statsbidraget eller avstår man från möjligheten att höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Här är länken till riksdagens webb-TV och debatten kring beslutet att ändra i statsbudgeten för 2021 – 4,333 miljarder i tillägg till äldreomsorgen under löpande budgetår blev beskedet.

Här min andra interpellation:

Interpellation till socialnämndens ordförande

Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen

Coronakommissions första rapport om äldreomsorgen under pandemin talade om omfattande brister i äldreomsorgen.

Bristerna har varit kända länge och blev tydligt blottlagda i krisen. Otillräcklig medicinsk kompetens nämns som en faktor som har bidragit till att så många dött inom äldreomsorgen.

Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt sektor. Coronakommissionen ger tydliga rekommendationer om åtgärder.

När det gäller de stora bristerna vad gäller den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen har exempelvis många äldre på särskilda boenden som drabbats av covid-19 inte fått individuella medicinska bedömningar av läkare och sjuksköterskor. Coronakommissionen bedömer att detta är helt oacceptabelt. Kommissionen skriver att sjuksköterskekompetens som huvudregel bör finnas på plats på ett särskilt boende dygnet runt under alla veckans dagar. Ett sådant krav skulle bättre tillgodose omsorgsmottagarnas vårdbehov på flera sätt – både genom sjuksköterskans egna vårdinsatser, och genom att en sjuksköterska skulle kunna leda och handleda den övriga omsorgspersonalen och utveckla deras kompetens.

Bristen på medicinsk kompetens inom äldreomsorgen skapade dock problem redan före pandemin. Äldreomsorg handlar inte enbart om omsorg, utan ofta handlar det även om krävande äldresjukvård. Majoriteten av personer i särskilda boenden och de med hemsjukvård har en omfattande och komplicerad sjukdomsbild. Flertalet av dem som bor på särskilt boende har demenssymtom. Utvecklingen med fler äldre och därmed ett ökat vårdbehov har inte följts åt av förstärkt medicinsk kompetens. Enligt Socialstyrelsens statistik har antalet sjuksköterskor i äldreomsorgen sjunkit de senaste åren.

Vänsterpartiet har nu drivit igenom en extrabudget i riksdagen där 1 miljard avsätts till kommunerna för att öka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen genom att anställa fler sjuksköterskor. Medlen betalas även ut till kommuner som kan visa resultat vad gäller undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor. Här finns även medel för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor. Detta är givetvis välkomna tillskott även för Vänersborgs kommun.

Jag vill ställa följande frågor:

 • På vilket sätt kommer Vänersborgs kommun arbeta för att öka sjuksköterskekompetensen inom äldreomsorgen?
 • Avser kommunen använda statsbidraget för att rekrytera fler sjuksköterskor och specialistundersköterskor?
 • Kommer kommunen vidta ytterligare åtgärder, utöver det ovan nämnda statsbidraget, för att öka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen?

Lutz Rininsland                                                                                2021-04-07

Vänsterpartiet

En effektiv migrationspolitik?

Igår presenterade statsråden Morgan Johansson, S, och Märta Stenevi, MP, texten till lagrådsremissen ”Ändrade regler i utlänningslagen”. Lagrådet borde vara införstått med att nu är det bråttom. Förslaget granskas om det strider mot någon lag. Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Gång efter annan har regeringen försäkrat att den nya lagen skall göra migrationspolitiken långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv.

Migrationen handlar om flykt – människor flyr från krig, från förföljelse, från hungersnöd och svält. Vem råder över världens konflikter? Vem vill, vem kan vara blind för det växande antal klimatkriser som gör det omöjligt att bli kvar? Eller har ”långsiktigt hållbar” en annan betydelse?

Human? Precis, human! ”mänsklig – människovänlig – god – barmhärtig – förstående – hygglig – mild – vänlig – tolerant – tillmötesgående – välvillig – skälig – rimlig”. Precis så!

Rättssäkerheten prövas nu av lagrådet.

Effektiv? Jag kan inte inse fördelen med den föreslagna lagtexten. Den tillfälliga utlänningslagen har funnits i fem, sex år. Jag saknar den seriösa, objektiva utvärderingen. Vittnesmål saknas inte.

I förslaget sägs att den som har flyktingstatus får ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år. Den som är alternativt skyddsbehövande, t ex den som flyr från kriget i Syrien eller Jemen, får ett tillstånd som gäller i tretton månader.

Visserligen kan det ansökas om förlängning när tiden löper ut, men då sker en helt ny prövning. Ingen automatisk förlängning med beskedet ”eftersom inget har förändrats”.

Vi är många som har sett vad det betyder i praktiken. Innan man släpps in i den första sfi-kursen så har alla fångat upp ordet ”vänta”. Tillfälligt uppehållstillstånd betyder i praktiken ”nej, tyvärr inte”, ”nej, det går först när …” – vanliga dagliga kontakter med det moderna samhället hindras. Vänta! vänta!

Igen och igen hör jag motiveringen att lagstiftningen måste vara restriktiv mot tillkommande asylsökande. Det här landet Sverige har inte klarat av integrationen för alla som kom tidigare, integrationen har bevisligen misslyckats.

Och då blir lösningen att permanenta en lagstiftning som ger tillfälliga uppehållstillstånd. Med berått mod skapas en situation där grunden för integration saboteras. Är det effektivt? Att låta den sökande förbli i osäkerhet om språkinlärningen på sfi överhuvudtaget kommer till användning i Sverige? Vem av oss planerar sin framtid med tankar på utbildning, yrkesval, boende och allt annat för endast tretton månader framåt?

Den nya lagstiftningen måste tas i riksdagen före sommaren. Först sker nu lagrådets granskning. Jag rekommenderar Lisa Pellings ledare i ”Dagens Arena”: ”Orimligt förslag om migration”.

Nästa vecka debatteras redan flera frågor som kommer att belysa hur partierna har positionerat sig. Det märks tydligt att alla sakfrågor är underkastade den avgörande frågan: Hur reagerar väljarna i nästa års val?

Onsdag 14 april är följande betänkanden aktuella i riksdagen:

Arbetskraftsinvandring” och ”Migration och asylpolitik”, båda från Socialförsäkringsutskottet

Integration” och ”Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering”, båda från Arbetsmarknadsutskottet

En interpellation om äldreomsorgen

Nästa vecka onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Fortfarande gäller digital närvaro men en liten förändring har utlovats. Nu skall det åter vara möjligt att debatten utifrån en interpellationsfråga förs ”på riktigt”. Under ett helt år har interpellationer, frågor, svar och repliker redovisats endast skriftligt i en flik ”vid sidan om”.

Jag ställer en fråga till socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S.

Interpellation till socialnämndens ordförande

Timanställningar i socialförvaltningens verksamhet

I slutet av 2020 kom regeringens Coronakommission med sin första rapport om äldreomsorgen under pandemin. Rapporten visade på omfattande brister i äldreomsorgen som bidragit till att så många dött inom den svenska äldreomsorgen.

Coronakommissionen pekar på ett antal strukturella brister som bidrar till de höga dödstalen. Bristerna har varit kända länge och blev tydligt blottlagda i krisen. Allt från bristen på skyddsutrustning till en underdimensionerad bemanning och otillräcklig medicinsk kompetens.

Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt sektor. Coronakommissionen ger tydliga rekommendationer om åtgärder. Det handlar bland annat om att kraftigt minska andelen timanställda.

Nu har Vänsterpartiet varit med och tagit fram en extrabudget där stora resurser tillförs för att komma till rätta med dessa problem. En enig riksdag beslutade den 6 april 2021 om ändringar i statens budget för 2021 och att anslå totalt 4,333 miljarder som stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset.

Del av förslaget utgörs av ett nytt prestationsbaserat stöd om 2 miljarder för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen.

Detta är mycket välkommet och det är nu viktigt att Vänersborgs kommun snabbt tar tag i detta arbete.

Frän socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2020 tar jag följande information:

”Under 2020 arbetade de som går på timlön … 345 054 timmar (174 årsarbetare) vilket är en ökning med föregående år.”

För att citera rätt så fortsätter texten: ”46% av timmarna som utgjort av timavlönade … utfördes under månaderna juni – augusti.”

Jag vill ställa följande fråga:

På vilket sätt kommer Vänersborgs kommun arbeta med stödet för att minska andelen timanställda?

Lutz Rininsland                                                             2021-04-07

Vänsterpartiet

Två interpellationer – ”rasism” var nämnaren

Märta Stenevi; MP, blev i början av februari utsedd till jämställdhets- och bostadsminister. Igår besvarade hon två interpellationer i riksdagen.

Momodou Malcolm Jallow, V, frågade om rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet. I debatten deltog även Lorena Delgado Varas, Tony Haddou och Daniel Riazat, samtliga V.

Ludvig Aspling, SD, frågade om definition av rasism i nationell plan.

Jag ser det som synnerligen angeläget att tipsa om möjligheten att se och höra debatterna i efterhand på riksdagens webb-TV [https://riksdagen.se/sv/webb-tv/] eller att läsa snabbprotokollet från sammanträdet 6 april 2021.

Nästa steg i budgetprocessen

Kommunstyrelsens beslut om ramanvisningar klubbades 24 februari. Ett beslut som framfördes av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson, S, och som hade stöd av ledamöterna från kommunledningens tre partier. Kommunstyrelsen utgörs av 15 ledamöter, 6 av dessa stod bakom ordförandes förslag. Men 9 ledamöter avstod från att delta i beslutet.

Henrik Harlitz, M, och Stefan Kärvling, V, lämnade var sin protokollsanteckning. Hur tankarna går hos övriga partier (SD, L, KD och MBP) framkom inte i februari.

Jag delar Kärvlings uppfattning att förslaget till ramanvisningar måste betraktas som en konsekvent fortsättning av nedskärningspolitiken i verksamheter som finns under socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningar och nämnder fick i uppdrag att ta ställning till anvisningarna. Dels gällde det att ”passa in” ett förslag för 2022 i den ramen som var satt, dels fanns en öppning för att utförligt beskriva konsekvenserna av denna anpassning.

”Normala år” har dessa nämnder alltid fått viss hjälp i sitt arbete. Bokslutet för året innan har berättat om underskott, att det inte räckte med intäkterna för att bekosta hela verksamheten. Eller också att bristen på tilldelade resurser hade lett till förändringar i verksamheten som korrekt beskrivit inget annat var än försämringar.

MEN INTE SÅ I ÅR. Bokslutet för 2020 visade inga underskott, för första gången på en rad av år. Under pandemitiden hade staten kompenserat kommunen för ökade utgifter och för förväntade minskningar av skatteintäkter. Med det preliminära facit i handen syns det att kompensationen var i absolut överkant. Överskottet i kommunens bokslut blev rekordhögt!

Vid tidpunkten för kommunstyrelsens ramanvisningar anade man redan att utfallet från 2020 skulle bli det ofattbart höga överskottet. Men regelverket för den kommunala budgetprocessen satte stopp för att på ett enkelt sätt använda sig av överskottet för den löpande verksamheten. (På nationell nivå finns åtskilliga tankar och skisser hur regelverket borde ändras temporärt eller permanent.)

Senast 20 april vill kommunens ekonomistab se nämndernas beslut – dagen efter informeras budgetberedningen. Denna beredning består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott: ordförande Benny Augustsson, S, och 2:2 vice ordförande Mats Andersson, C, dessa två representerar kommunledningen. De andra tre är ”oppositionens” företrädare: 1:w vice ordförande Henrik Harlitz, M, samt Dan Åberg, M, och Marie-Louise Bäckman, KD. På insynsplatser i budgetberedningen sitter dessutom: Gunnar Henriksson, L, Göran Svensson, MBP, Anna-Karin Sandberg, MP, Ola Wesley, SD, och James Bucci, V.

Den 22 och 23 april har presidierna från kommunens sju nämnder möjlighet att i tur och ordning framföra synpunkter till budgetberedningen kring det inlämnade budgetförslaget. Det brukar delas upp i tre avsnitt: hur har det varit 2020? – hur ser det ut under löpande 2021? – vad väntar runt hörnet 2022 och längre fram?

Det finns nio partier i kommunfullmäktige i Vänersborg. Det är skilda villkor som gäller. Större partier som S, M, SD och V finns med överallt, andra partier saknar representation i några nämnder. Men den stora skillnaden är vilka partier som finns med i presidierna för kommunstyrelsen och nämnderna. Där är där man kan hämta och sammanställa information från olika håll, där har man täta kontakter med förvaltningsledningen. Varken SD eller V äger tillgång, men C, KD, L och MP har presidieposter. Men för alla gäller att besked måste komma antingen 10 maj eller 2 juni. Förslaget från kommunstyrelsens ordförande sätts på pränt 11 maj, därefter går hans budgetförslag ut på MBL-information och MBL-förhandling. Ordföranden kan ta hänsyn till andra partiers synpunkter senast 10 maj.

2 juni sker beredningen i kommunstyrelsen. När kommunfullmäktige den 16 juni beslutar om vad som ska gälla för år 2022 och perioden 2022-2024, då kan endast det behandlas som funnits med vid beredningen 2 juni.

Nog kan man räkna med extra ansträngningar överallt. Sammanställa, avväga, formulera – det gäller ju inte vilken budget som helst, det gäller en budget som under valåret 2022 blir uppmärksammad av väljarna. För det lär finnas gott om medborgare som inte bara frågar ”vad lovar du?” utan också ”visa dina kort, vad har du gjort och åstadkommit?”

Bäst att vara förberedd

Det finns alltid ett nästa sammanträde. Och det står alltid mycket mer i almanackan längre fram. Och först senare är det de stora frågorna som finns på dagordningen.

Nu vid kommunfullmäktige 14 april på kvällen är vi alla uppkopplade via Teams. Det borde bli en lagom-kväll. Själv behövde jag avböja att justera sammanträdets protokoll. Då skulle jag finnas ”på plats” i kommunhuset – något som jag fortfarande inte vill ställa upp på. Den andra sprutan med Pfizer/BioNTech blir aktuell 12 maj – och även därefter avser jag att följa diverse rekommendationer.

På fullmäktiges ärendelista kommer det att finnas ett flertal punkter som inte kommer att ta särskilt många minuter innan ordföranden klubbar igenom inför en enhällig församling. Då tänker jag på:

 • Nämndernas uppföljningsplaner avseende privata utförare
 • Svar på motion om bangolf i Skräckleparken 
 • Motionredovisning – våren 2021
 • Redovisning av medborgarförslag – våren 2021
 • Tilläggsbudget till kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 för inköp av servrar

Sverigedemokraternas ”Motion om att reglera hyreskostnader vid intern uthyrning av lokaler och fastigheter” kommer att anses delvis besvarad med hänsyn till ”redan pågående uppdrag” och delvis att avslås. Ingen anmälde i kommunstyrelsen någon annan uppfattning. Vi får se om någon talar för motionen nu.

Nog skulle det förvåna mig om inte ett antal ledamöter känner sig manade att yrka bifall på punkten ”Inrättande av byggnadsvårdspris och arkitekturpris”. Ett sådant yrkande noteras i protokollet. Kritiska synpunkter noteras däremot inte – om ledamoten inte väljer att framföra ett eget avvikande yrkande.  

Olika yrkanden fanns redan i kommunstyrelsen på punkten ”Tilläggsanslag mot bakgrund av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021”. Stefan Kärvling framförde i kommunstyrelsen att det knappast kan anses vara klokt tänkt att fördela dessa fyra miljoner genom att dividera med ”13 årskullar” och sedan ge grundskolan tio andelar och gymnasieskolan genom Kunskapsförbundet tre andelar. Som ledamot i KFV vet jag att alla partier där ville kompensera gruppen som behövde studera på distans längst tid, vilket sammanfaller med elevgrupperna som endast har några futtiga månader kvar innan slutbetygen skrivs. Debatten kommer dock riktas mot ”dumma, dumma Trollhättan” som gick än längre vid fördelningen av statliga tillägg. Där räknades även barnen i åldern 1-5 in. Och för det fanns föga stöd i regeringens text som kom i samband med beskedet om kompensationsmiljarden. 

Det finns tre ärenden där ekonomin är i fokus. ”Tilläggsbudget avseende investeringar för samhällsbyggnadsnämnden år 2021”. Vänersborgs investeringar omfattar mycket stora belopp. Normalt ligger kommunen på mellan 150 och 250 miljoner om året, investeringsbeloppet för bandy-Arenan på nästan 300 miljoner var undantaget (i för sig beviljade fullmäktige inte ens hälften, men dåvarande S-kommunledning tog för sig med det dubbla på fakturorna). Men åren 2020, 2021 och 2022 och även därefter ligger vi högt, för högt hävdar somliga. För att vara något mera precis – 765 miljoner för treårsperioden 2021-2023. Och nu tillkommer tilläggsbudgeten med 179 miljoner. Lite förenklat, det handlar om sådana projekt som egentligen låg tidigare, men som inte genomfördes enligt plan. Och redan nu vet vi om ett kommande beslut i april 2022 där årets fördröjningar behöver läggas till genom ett särskilt beslut.

Om investeringssidan upplevs lite som mellan ”tumme och pekfinger”, så finns tämligen precisa uppgifter i kronor och ören i såväl ”Vänersborgs kommun årsredovisning 2020” som i ”Nämndernas verksamhetsberättelser 2020”. Är det inte samma frågeställningar, samma beskrivningar, liknande texter? På sätt och vis ja. Årsredovisningen är dokumentet som lusläses av revisorerna och som leder till att det kommer ett förslag att bevilja ansvarsfrihet för det gångna året. Den mycket längre texten berättar om verksamheten i detalj, vad som gjordes med resurserna i kommunens tusen-och-en olika verksamheter.  Man skulle kunna tro att det är väl inte mycket att prata om, det är avslutat nu och vi har kommit fyra månader in på det nya året. Om det inte vore av en anledning som nog är värd att ägna tid åt i en debatt: Vad är det vi har lärt oss? Vad är värt att komma ihåg när vi inom kort skall skriva ner reglerna för 2022, vem får vilka pengar för vilken verksamhet? 

Och den diskussionen förs på central nivå, i budgetberedningen, bara en vecka efter fullmäktige. Ute i nämnderna bestäms kommande vecka och fram till 20 april hur förvaltningarnas synpunkter, förhoppningar, förväntningar skall formuleras så att dessa hörsammas av kommunledningen nu och av kommunfullmäktige vid mötet i mitten av juni.

… ge ledamöterna bättre villkor att vara pålästa …

I augusti 2018 skrev jag en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg ”Ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. Mitt yrkade var: ”Den tillträdande kommunstyrelsen ser över arbetsformer i syfte att ge ledamöterna bättre villkor att vara pålästa …

I kommunstyrelsen redovisades igår samtliga motioner som väntar på att bli besvarade. Så sker två gånger om året. Om den nämnda motionen sades: ”Motionen beräknas bli behandlad av kommunfullmäktige under våren 2021.”

Kommunstyrelsen ”noterade” informationen. Det beslutet tog nog mindre än en halvminut att framföra och klubba.

En halv minut av ett sammanträde som började 08:30 och slutade 17:50. Den sista timmen ägnades åt beslutsomgången, hela dagen dessförinnan ägnades åt information, en kortare workshop och ett längre teknisk strul.

Men informationen räckte nog inte till. Två ärenden återremitterades, beslut kommer att fattas vid nästa möte 28 april.

Ledamöterna kände sig inte mogna för beslut nu. Somliga ville nog sätta sig in i frågorna bättre. Tänkte någon på min tre år gamla motion?

Jag gjorde det.

”Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer” hade blott 38 sidor underlag, men ämnet är väl inte precis det som fritidspolitiker har varje dag i sina tankar.

”Remiss SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” var däremot på 1337 sidor.

Handlingar hade skickats torsdag 18 mars, sex dagar innan sammanträdet.

Underlaget till det första av dessa två ärenden hade registrerats på kommunkansliet 26 november 2020, underlaget till det andra ärendet 5 februari 2021.

Jag är nyfiken hur kommunfullmäktige ser på min motion när den har legat färdigt i någon låda och ska dammas av.

Många tankar för tredje årskursens elever

Kunskapsförbundets direktion sammanträdde under förmiddagen. I kallelsen brukar sällan finnas många sidor underlag. Och det som skickas ut är tjänsteskrivelser och beslutsförslag som är föga kontroversiella.

 • Förfogandeanslag – även till hösten 2021 och våren 2022 delas ut en extra slant till Magnus Åberggymnasiet i Trollhättan. Där behövs lite mer utöver den vanliga fördelningen, elevernas resultat borde bli jämförbara med de goda resultaten i förbundets två andra gymnasieskolor. 
 • Färre och färre elever väljer att äta den skolmat som serveras. Att inrätta en arbetsgrupp med elever är ett steg på vägen att vända den illavarslande trenden.
 • Patientsäkerhetsberättelsen och dokumentet ”Medicinskt ledningssystemet” avser elevhälsan på gymnasieskolorna.
 • Skolledarorganisationen i ny skepnad sedan 1 mars – nu finns endast 6 rektorer och 14 biträdande rektorer. Många? Visst, men mycket färre än tidigare. Ledningen avser 3000 elever på ungdomsskolan och 3000 studerande på vuxenutbildningen.

På en fråga blev det många inlägg och många goda synpunkter. Direktionens politiker har kontinuerligt under hela pandemiåret fått rapporter om hur undervisningen ordnades. Från undervisningen i klassrummet till distans, först helt, sedan delvis, växelvis, helt igen och nu åter både och. Personalen, lärarna har löst många uppgifter, men det blev för mycket periodvis. Två, tre klasser och grupper i skolsalarna, fyra, fem andra samtidigt på distans. Den hemska tanken att inte räcker till.

Vi har inte hela bilden, men signalerna är tydliga – det räckte inte alltid till. Medan några elever kämpar med att överhuvudtaget få kompletta godkända betyg på alla kurser, så är det andra som är väl medvetna om hur konkurrenssituationen ser ut vid ansökan till en hel rad eftergymnasiala utbildningar. Då är det inte det näst högsta betyget som räcker, allt som oftast krävs att en större andel av kurserna avslutas med det högsta möjliga betyg.

Staten har insett skolornas, elevernas situation, en extra skolmiljard fördelades till alla kommuner. I morgon bestämmer kommunstyrelsen i Vänersborg vilket förslag fullmäktige skall fatta i april – hur kommunens andel på fyra miljoner ska fördelas.

Trollhättans kommunstyrelse har redan lagt sitt förslag – där fördelas 6 miljoner med 4,7 miljoner till grundskolan och förskolan och 1,3 miljoner till Kunskapsförbundet.

Hur tänker man egentligen i Trollhättan? Förskolan och grundskolans nio årskurser  utgör 78% av alla ungdomar, gymnasieskolans tre årskurser endast 22%. Vilka var på distans långa perioder, vilka inte? Vem kämpar för att examensbeviset skall bli så bra som möjligt på den korta återstående tiden? Årskurs 9 på högstadiet, årskurs 3 på gymnasieskolan och vuxenstuderande som helt var bannlysta från skollokalerna. 

Mitt hopp står till politikerna i Vänersborg. Visa bättre insikt!

Kunskapsförbundet planerar för lovundervisning (påsklovet), extra stödåtgärder fram till juni och för extra kurser till hösten i vuxenutbildningen för alla som inte nått fram. 

Arbetsförmedlare förmedlar inte längre arbete

Tyvärr tillåts inte att interpellationsdebatter tar plats i kommunfullmäktiges möten.

Allt som sker är att frågan och svaret och eventuella repliker bifogas underlaget. Sedan skall fullmäktiges ledamöter ropa ”ja” när ordföranden frågar: ”Kan det bli fullmäktiges beslut?

Förslaget till beslutet lyder: ”Kan interpellationen och svaret samt replikerna läggas till handlingarna?”

Så därför ännu en gång:

Min fråga: Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet

Kommunstyrelsens ordförande svarar.

Mitt tack för svaret och min replik.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan om arbetsförmedlingen

Idag träffades fullmäktiges presidiet och partiernas gruppledarna. Det tillfällige regelverket med en mängd begränsningar för debatten gäller även nu på onsdag. Till april skall vissa förändringar sker.

Jag ställde en fråga till socialnämndens ordförande och den andra frågan till kommunstyrelsens ordförande.

Frågan om socialnämndens detaljbudget besvarades, jag lämnade ytterligare en replik.

Frågan om arbetsförmedlingens förändringar och arbetslösheten i Vänersborg besvarades.

Jag bifogar här alla sidor i ett svep och på en och samma länk.