Paradoxalt uttalande – men träffande

Ett uttalande under fullmäktiges överläggningar i onsdags är värt att citera ordagrant: ”Jag brukar säga att det säkraste sättet för att inte nåt ska verkställas är att fullmäktige bifaller en motion.”

Det var Dan Åberg, fullmäktiges förste vice ordförande, som reflekterade kring en egen motion som hade fått bifall och som verkligen hade gett resultat. I vart fall, ett delresultat. Rapporten ”Hållbar ekonomi – fastigheter för avyttring” finns nu som underlag för samhällsbyggnadsnämnden som har fått uppdraget att ta fram en fastighetsstrategi.

Men Dan Åberg har från sin plats i presidiet överblick. Han tänkte nog på andra motioner från Moderaterna, men kanske även på en annan motion som skulle avgöras senare under kvällen och möjligtvis också på en fråga som riktades till kommunstyrelsens ordförande.

Vänsterpartiets motion ”Fortsätt, men gör rätt!” avfärdades bryskt i kommunstyrelsen. ”Avslag” förordades näst intill enhälligt, endast partiets två ledamöter ville se motionen bifallen. Nu i fullmäktige blev det ett annat resultat – kommunledningens 20 ledamöter höll fast vid ”avslag” men förlorade mot 31 ledamöter från de andra sex partierna.

Hur kan det förklaras? Kanske så här: När kallelsen till kommunstyrelsen kommer, återstår ett fåtal dagar att läsa handlingar, att begrunda och att samråda med egna partimedlemmar. Då händer det att det känns ”säkrast” att förlita sig på arbetsutskottets bedömning av ärendet.

Efter kommunstyrelsen återstår i regel två veckor till fullmäktige. Gott om tid att tänka igenom allt en gång till, att föra längre samtal i den egna kretsen – och ta kontakt med ledamöter från andra partier. Och det är det som kännetecknar partierna i opposition, i motsats till kommunledningens slutna krets, man vill tala med varandra och man vill lyssna på varandra.

Tillbaka till Åbergs misstanke om vad som sker i Vänersborg efter att en motion blir bifallen.

Vad hade en majoritet sagt ja till? ”… att kommunledningen i samråd med Trollhättan och med direktionen för Kunskapsförbundet söker att åstadkomma en lösning på frågorna som vi anför i denna motion.”

Kommunstyrelsens ordförande begärde avslag, hans yrkande bifölls av Madelaine Karlsson, S, 1:e vice ordförande i Kunskapsförbundet, 18 andra följde. Benny Augustsson reserverade sig därefter mot beslutet, 19 andra följde honom.

Vad sa kommunstyrelsens ordförande i debatten? Tyvärr anförde han vilseledande tankar i förvaltningens tjänsteskrivelse och började tala om ”återstår endast en upplösning av förbundet”.

Nu finns fullmäktiges uppdrag och vi får se om och hur kommunalråden hanterar situationen. Efter årsskiftet sker flera byten. Benny Augustsson, S, är kvar och får nu på sin sida Henrik Harlitz, M, som efterträder Gunnar Lidell, samt Mats Andersson, C, som efterträder Bo Carlsson.

Kanske tänkte Dan Åberg också på frågan som riktades till Benny Augustsson. För där handlar det i tre motioner om en och samma sak – det är inte rätt att förtroendevalda från kommunens nio olika partier i grunden inte möter samma villkor för sitt arbete.

Två motioner har redan bifallits, en av dessa är på väg att mötas av en liten eftergift från kommunledningen, den andra bifölls för ett år sedan utan att något hände och den tredje väntar sedan två år att överhuvudtaget bli behandlad. Det beskrev jag tidigare när jag valde rubriken ”Bättre har det blivit, bra är det inte”.

Bättre har det blivit, bra är det inte

”Alla med någon erfarenhet av det politiska arbetet vet att majoritetsföreträdare på ett flertal olika sätt vet att dra fördel av sin position. Det handlar om hur och när ett ärende förs upp, hur ett ärende bereds, vem som utses vara föredragande, vilka handlingar som ska finnas med i utskicket och var ärendet placeras på dagordningen. Ser man detta så vet man mycket och då vet man också att en vaken opposition tillför det politiska arbetet mycket positivt. Istället för att hindras borde oppositionen uppmuntras.

I Vänersborg är det inte så. ”

Citatet kommer från ett inlägg på Vänsterpartiets hemsida – från ett inlägg som publicerades för 13 år sedan, 26 september 2007:Ge oppositionen uppmuntran”.

Mycket har förändrat sig, inte allt har blivit till det bättre. Tiden man sökte sig till Vänsterpartiets hemsida för att hitta fräscha och tankeväckande inlägg över lokala politiska spörsmål tog slut för något år sedan.

Lars-Göran Ljunggren avlöstes av Marie Dahlin, Marie Dahlin avlöstes av Benny Augustsson. Jag ser hur Benny Augustsson strävar efter att omgående besvara frågor som ställs. Men kommunstyrelsens ordförande kan inte ensam komma genom den skyddsvall som företrädarna har byggt upp i kommunhusets korridorer.

I september i år hade det utlovats ett besked innan årsskiftet, ett besked till fullmäktige. När ärendet inte fanns med i kallelsen ställde jag en fråga. Idag kom svaret, ett skriftligt svar. (I morgon på fullmäktige får Benny Augustsson och jag vardera 2×2 minuter för att yttra oss om frågan och svaret.)

Ge oppositionen uppmuntran – denna uppmaning har genom åren varit temat för ett antal motioner. Alla i syfte att skapa rimliga villkor för företrädare i alla partier.

Nu säger Benny Augustsson att motionen från 2017 slutligen gett resultat: ”Vi har idag [2020-12-14, min anm.] på KSAU fattat beslut om att föredragningslistan över de ärenden som behandlas på KSAU ska publiceras i Netpublicator för kommunstyrelsens ledamöter” 

Jag konstaterar:

  • Ett tydligt steg framåt
  • Endast ”internt”, kommunstyrelsens ledamöter, ingen annan, inte allmänheten
  • Fortfarande kan man googla sig fram till många kommuner som på sin hemsida, öppet för alla, publicerar denna kallelse – och, läs och häpna:
  • … till ett antal kommuner som på sin hemsida, öppet för alla, publicerar kompletta handlingar, sida för sida

I sitt svar hänvisar Benny Augustsson till en annan motion med ett liknande yrkande ”Öppenhet på den digitala anslagstavlan”. Kommunledningen hade föreslagit avslag på motionen. Men Benny skriver: ”Motionen bifölls av kommunfullmäktige.” Så var det, mot hans röst! Nu har det gått tio månader utan att fullmäktiges bifall till motionen har gett synliga resultat.

Det finns även en tredje motion från september 2018 som talar om villkoren för förtroendevalda i kommunens nio partier, villkor som ser mycket olika ut: ”Ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. I motionsredovisningen i oktober 2020 kan man läsa: ”Motionen beräknas bli behandlad av kommunfullmäktige under hösten 2020.” Det blev inte så, inte det heller!

Får man önska sig något? Snälla tomten, sök upp kommunens revisorer och be dem att ordna så att kommunledningen och kommunstyrelseförvaltningen får var sitt exemplar av hela kommunallagen – kanske kan man då hoppas på att det blir slut med att låtsas att endast vissa paragrafer finns, sådana som tycks passa, och andra inte, sådana som bara stör och ger upphov till alla dessa motioner och interpellationer?

Högt tempo i Vänersborg

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Efterlysning

Maj 2017:

Motionen ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier

November 2018:

Bifall i kommunfullmäktige

November 2019:

Uppdraget i enlighet med motionens yrkande redovisas – fullmäktige förklarar vidtagna åtgärder otillräckliga och återremitterar ärendet

September 2020:

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan om var ärendet ligger:

”Ärendet bereds för närvarande av våra tjänstemän och ska upp till behandling i kommunfullmäktige innan årsskiftet.”

Min fråga är:

Vad behövs för att en motion som inkom för tre och ett halvt år sedan och som bifölls för två år sedan skall betyda något för det politiska arbetet för alla nio partier i vår kommun?

Lutz Rininsland

2020-12-07

Kommunfullmäktige? Tja, vad ska man säga?

Nej, det är inget jag rekommenderar! Det finns andra sätt att roa sig än att i efterhand klicka fram webbsändningen från dagens kommunfullmäktige.

Det fanns egentligen bara ett ärende bland ett trettiotal punkter som det kunde bli debatt kring. Och precis så blev det, bara ett ärende – men inte heller där någon debatt.

I sista stund uppmärksammade å ena sidan S+C+MP och å andra sidan M+KD+L att skillnaden mellan deras budgetförslag var ”hårfin”, att det skulle kännas jobbigt att hävda att ”mitt är bättre än ditt” eller ”ditt är sämre än mitt”.

Om vi skulle kunna lägga fram ett gemensamt förslag? Kan vi? Jo, det kan vi! Och det förstår väl vem som helst: om 35 av 51 ledamöter enas om något, så uppfattas det sannolikt som det rätta, det bästa, det mest genomtänkta förslaget. Punkt.

Jag satt hemma, 80- som jag är, följde alla anvisningar av Stefan Löfven och Lena Hallengren om ”att hålla distans” och begrundade vad som utspelade sig.

En budgetprocess börjar varje år med att kommunens förvaltningar lägger fram: a) förra året gjorde vi underskott, för att … b) i år vill vi försöka att komma rätt, men …. tyvärr kommer vi nog inte att klara oss om vi inte får tillägg, och c) demografiska belastningar … nya lagföreskrifter … kommunens målsättning om …. d) vi skulle behöva tillkommande anslag.

Förvaltningar får nästan undantagslöst stöd av ledamöterna från samtliga partier i alla facknämnder, alla visar förståelse.

Sedan rullar det på i budgetberedningen. Vi måste se på helheten! Brösttoner!

I det sista kommunstyrelsemötet innan fullmäktiges budgetbeslut finns fortfarande fyra förslag: S+C+MP lika med 20 ledamöter, M+KD+L lika med 15 ledamöter, SD med 9, Vänsterpartiet med 5 och Medborgarpartiet med 2 (som alltid utan eget förslag).

Hur skulle det se ut att få genom ett budgetförslag med blott 20 av 51?

Tänk om SD röstar tillsammans med M+KD+L? 24? Vi, som är kommunledningen, förlorar med våra 20?

Jösses! 20 + 15 – vi seglar lugnt! Där har vi det!

Jag blev glad när Magnus Lilja tog någon minut för att med enkla ord och utan att rabbla upp intetsägande siffror beskrev varför Vänsterpartiets yrkande var annorlunda. Dels var förvaltningens uppgifter fortfarande utgångspunkt, dels lyssnade vi på fackliga synpunkter och inte minst är det partiets medlemmar som anger vilka grupper i samhället som vi ska måna om extra.

Nu är förslaget klubbat. Nu är det förvaltningarnas uppgift att finna sig i det som är sagt. Med allt vad det betyder i form av nya begränsningar och nedskärningar.

Och efter årsskiftet börjar det rulla igång med liknande spel inför 2022.

Åter till frågan om arbetsförmedlingen

I helgen skrev jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med rubriken ”Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg?

Själv räknade jag med att interpellationen skulle tas upp nu i november och besvaras i december. Men jag underskattade Benny Augustsson.

Redan dagen innan kommunfullmäktige föreligger hans skriftliga svar. Här hela texten:

2020-11-16
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:
Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg (Dnr: 2020/405)

Vid vårt arbetsmarknadsforum 2020-11-05 hade vi med arbetsförmedlingen via länk där vi fick en redogörelse för hur statistiken för arbetslösheten ser ut och hur organisationen numera är uppbyggd och hur man ser på framtiden. Under den omställningen som genomförts under 2019 och 2020 så har personalstyrkan minskat med 40% på arbetsförmedlingen. Detta har medfört att det har införts ett nytt sätt att arbeta. På många orter i Sverige där det inte finns arbetsförmedlingskontor så har det upprättats servicekontor där man till största delen ska få hjälp digitalt att utföra dom tjänster som är uppräknade i interpellationen.
Arbetsförmedlingens personal ska då få mer tid över för att i samverkan med kommunerna jobba med insatser för individerna i målgruppen.
Arbetsförmedlingstjänster ska i högre utsträckning utföras av fristående aktörer.
Utifrån dom stora organisationsförändringar som gjorts inom arbetsförmedlingen så var ändå dom som medverkade från arbetsförmedlingen någorlunda positiva till arbetet framöver.
Med den lokala överenskommelsen om samverkan som nu träffats så kommer det att finnas en arbetsförmedlare samlokaliserad med AME vilket ger förutsättningar för en bättre planering för den enskilde individen för att matcha mot arbetsmarknaden.
Vid en direkt fråga på hur man ser på dom fristående aktörerna som ska jobba med arbetsförmedlingstjänster så fick vi till svar att det skiljer sig väsentligt från den senaste gången fristående aktörer var inblandade. Arbetsförmedlingen genomför noggranna kontroller och ställer höga krav på aktörerna och därför är man övertygad om att det den här gången ska bli bättre.
Framtiden får utvisa hur resultatet blir men det är en bra start att arbetsförmedlingen och vår personal på AME har en bra dialog och tillsammans med Kunskapsförbundet Väst med flera kan jobba för att matcha så många som möjligt till behovet på arbetsmarknaden.
Statistiken som visades säger att långtidsarbetslösheten och arbetslösheten hos våra ungdomar ökar dramatiskt och kommer att kräva stora insatser framöver.

Vänersborg, dag som ovan.
Benny Augustsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

En fråga i rätt tid och ett utomordentligt bra svar

Inte för att det just nu finns i varenda tidning, i lokalradion och på riks-TV.

Nej, parkslide uppmärksammade jag längs promenadvägen här på Onsjö.

Visserligen växer den nästan i hela kommunen, men här var det en given anledning att ställa en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Anders Wiklund, MP.

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Lämplig markanvisning

Tidigare i år upphävde Länsstyrelsen ett beslut från byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens för kolonilotterna vid Nabbensberg där området arrenderades sedan snart trettio år tillbaka från kommunen.

Jag förstår att samtal förs att nu erbjuda arrende på annan kommunal mark i ett område längre söderut på Onsjö.

Ett stenkast därifrån utbreder sig den invasiva växten Parkslide på flera ställen. Något som inte kan finnas med på någons önskelista, helt säkert inte hos dem som vill sköta en mindre odling vid sin stuga.

Vad kan kommunen göra för att röja undan farhågorna att placeringen kan i efterhand visa sig vara olämpligt?

Lutz Rininsland          2020-10-12

Och här Anders Wiklunds svar – beskedet om hur bekymret med parkslide kommer att tacklas i Vänersborg.

Kommunfullmäktige på onsdag

Sammanträdet inleds med en ny punkt. Under den förra mandatperioden motionerade Vänsterpartiet om att årsberättelser från samtliga helägda kommunala bolag skulle presenteras för fullmäktige, inte bara som brukligt för kommunstyrelsen. Nu är kompromissen ”Information – Presentation av kommunens helägda bolag”.

Revisorerna informerar om rapporten ”Granskning av uppföljning och kontroll av försörjningsstöd”. Stödet är en insats som socialnämnden beslutar om.

Så här långt har inga beslut fattats. Även i de två följande ärendena är utgången given. Corona-turbulensen med alla statliga extra-bidrag ger alla kommuner, så även Vänersborg, ett bastant ekonomiskt överskott för 2020. Kommunfullmäktige ”noterar informationen”. Sedan tycker vi att den andra meningen inte borde finnas med i år: ”Nämnderna uppmanas att vidta de åtgärder som erfordras för att nå balans mot beslutade ekonomiska ramar.” Det ligger nära till hands att tolka det som att överskottet annars riskerar att ”brännas upp” i ett försök att nå balans.

I ärendet ”Kommunernas klimatlöften” kommer kommunfullmäktige att anta klimatlöften (som beskrivs i en diger bilaga) och uppdra åt nämnderna att genomföra dessa under 2021. En senare fråga blir ju vad som framkommer vid uppföljningen. För ledamöterna från vårt parti kommer bevakningen att finnas med på prioriteringslistan från och med nu.

Samtliga ärenden som följer tar också en given utgång:

  • MP-motionen från 2014 om ”sociala investeringsfonder” blir avslagen (fast med tanke på nuvarande överskott hade det funnits ett gyllene tillfälle att inrätta en sådan fond)
  • SD-motionen om löneutbetalning ”den 25:e” blir avslagen
  • Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2021 till 22:21 per skattekrona (oförändrat jämfört med 2020).
  • Redovisning av hittills ej besvarade motioner och av inkomna medborgarförslag noteras utan diskussion, inte heller någon debatt kring redovisningen från alla nio partier hur partistödet användes under 2019
  • Kommunfullmäktige kommer att bifalla förslaget från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ”om nya taxor 2021”. (I november kommer sedan förslag kring ”nya taxor och avgifter” för verksamhet i kommunala nämnder och helägda kommunala bolag – då kommer frågan åter att ställas om vad som gömmer sig bakom omskrivningen ”nya taxor”.)
  • Sist på sammanträdet följer två frågor från Vänsterpartiet till ordföranden i byggnadsnämnden resp samhällsbyggnadsnämnden. Vi återkommer när svaren föreligger.

Besynnerlig återgång

Till slut fanns det bara en förnuftig lösning: Låt kommunfullmäktige fatta budgetbeslutet för 2921 så sent som möjligt. Ju mer vi vet om förutsättningarna desto bättre. Sannolikheten att träffa rätt blir större.

Därför föreslog kommunstyrelsens ordförande först att skjuta beslutet från juni till oktober. Efter sommaren kom så beskedet att ändra än en gång, det blir november.

I veckan är två ekonomiärenden på kommunstyrelsens bord. Först är det beskedet hur utvecklingen ter sig under innevarande år, därefter är det tidsplanen för budgetarbetet nästa år.

Det är ju en cirkel som inte behöver ifrågasättas ett normalt år. Budgetåret är kalenderåret. Efter fyra månader samlas uppgifter in från alla nämnder och från kommunledningen. Detta första delårsbokslut landar i kommunfullmäktige i juni, beslutet blir ”att notera informationen”.

Efter åtta månader sker nästa insamling av uppgifter. Och detta andra delårsbokslut kommer till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i oktober. Utöver uppgifterna om hur det har gått tillmäts nu den bifogade prognosen stor betydelse.

Om det visar sig att det förefaller bli ett ”plus” som är större än det förväntade resultatet, så uppkommer en förväntan att ta hand om överskottet. Inte sällan finns det någon nämnd som inte lyckas minska på gapet mellan resurser och kostnader. Då kan det vid tidpunkten för beslutet kring andra delårsbokslutet beviljas ett tillskott.

Hur ser det ut 2020? I juni ”noterades” ekonomistabens beräkningar:

”Enligt prognosen kommer 2020 års resultat att uppgå till 88 mkr, vilket är 57 mkr bättre än budget. Resultatet är 51 mkr bättre än 2019 års bokslutsresultat.”

Och nu i oktober? ”Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2020 innebär ett budgeterat resultat på 31 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 173 mkr vilket är 142 mkr bättre än budget och 85 mkr bättre än den prognos som lämnades i delårsrapport i april.”

För stunden frestas jag inte att spekulera i hur överskottet skall förvaltas. Nog vet jag att mitt önsketänkande inte ens skulle stoppa vid denna summa.

Nej, det är annat som förundrar mig. Ovanstående är ju endast en del av berättelsen om kommunalekonomins eviga berg- och dalbana. Det är regeringens och riksdagens agerande för att möta pandemins effekter som gör att även vår kommun klättrar. Det bär uppåt, bara uppåt, än så länge.

Men om årets utveckling är av förklarliga skäl är helt onormalt, så kan ingen bortse från att det kommer att gå neråt igen. Så långt är jag helt överens med alla andra. Jag delar dock absolut inte ekonomstabens, och därmed inte heller kommunstyrelsens ordförandes, åsikt att vi kan förutse hur vägen neråt kommer att se ut.

Lika klokt som det i slutändan var att skjuta på MRP-beslutet från juni till november, lika förutseende hade jag förväntat mig att tidsplanen för arbetet under 2021 inför MRP 2022 skulle ha utformats.

Nix, i ärendet ”Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024” föreskrivs ”start 26 januari 2021” och ”beslut i kommunfullmäktige 16 juni 2021”.

Besynnerligt, eller hur? Försvarbart? Nej! Jag hoppas verkligen att det kommer ett annat förslag på kommunstyrelsen på onsdag som visar mera ödmjukhet. Det är andra kända och ett stort antal okända faktorer som påverkar vår kommun i högsta grad. Låt oss ta den tid det tar för att vinna större säkerhet i detta så betydelsefulla budgetarbete.

Se där, en uppmaning att återkomma

Kommunfullmäktiges sammanträde i veckan webbsändes. Mycket välkommet! Vänersborg är en av de sista kommunerna i landet som har tagit steget att öppna för live-streaming och för att allmänheten i efterhand ska kunna se hela eller delar av mötet.

Tekniken fungerade utmärkt, för deltagarna och för den som valde att följa med hemmavid. Som ”minus åttio” förhåller jag mig till folkhälsomyndighetens råd att undvika möten. Jag hade anmält förhinder.

En bit in på dagordning fanns mina interpellationer.

Jag vill citera ordföranden, Annalena Levin, C, när den första interpellationen behandlades: ”… Vänsterpartiet, till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, socialdemokraterna, och han har svarat. Och vi har ju ingen diskussion på grund av det jag sa tidigare att vi har en överenskommelse utan man får läsa svaren och frågan eller interpellationen i handlingarna. 

Och då frågar jag om vi kan lägga både interpellationen från Lutz Rininsland och svaret från Benny Augustsson till handlingarna? Jag finner så är fallet. (Klubbslaget.)

Och dom handlade om flygplatsens framtid, det kanske jag glömde att säga, men det handlade dom om.”

Detta blev så otroligt informativt att kommunens kommunikatör i sin sammanfattning ”Fullmäktige i korthet 23 september 2020” helt hoppade över mina två interpellationer.

Här min interpellationsfråga och här svaret från kommunstyrelsens ordförande.

Framtiden kommer att visa hur utvecklingen eller avvecklingen av Fyrstads flygplats ter sig. Någon kommersiell flygtrafik finns inte sedan mars 2020, kommer inte finnas under hösten och vintern.

Vem som gör vilka ansträngningar att återgå till regelbunden flygtrafik vet inte jag. Allt jag vet är att jag är motståndare till att satsa kommunens pengar. Jag ser många andra områden som jag vill prioritera.

Om staten åtar sig att skapa förutsättningar för att något flygbolag på nytt trafikerar den lokala flygplatsen borde framgå av regeringens budgetproposition. Ersättning avseende icke statliga flygplatser behandlas i ”Utgiftsområde 22 – Kommunikationer.”. I avsnitt 3.6.6.finns punkten 1.6 som visar att anslaget för 2020 är 188 mkr (gäller även åren dessförinnan) och föreslås minska inför 2021 till endast 88 mkr.  Även 2022 och 2023 är anslaget endast 88 mkr.

19 september redovisade Swedavia en konsekvensanalys till regeringen med rubriken ”Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport”.

”Det finns en risk för att flygtillgängligheten för vissa orter kan bli försämrad vid en förtida stängning av Bromma”.

”Trots stora osäkerheter och mot bakgrund av ovanstående är Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare samt att konsekvenserna av ett politiskt beslut om en förtida nedläggning är hanterbara och sammantaget medför fördelar för Swedavia.”

Visserligen har därefter en flod av artiklar publicerats som alla har tusen och en invändning mot analysens slutkläm. Det är transportbranschen som protesterar. Men transportbranschen betalar inte en återstart av Trollhättans flygplats.

Ordförande Annalena Levin kommer att få fler tillfällen att inleda ärenden som avser flygplatsens framtid.

Kommunfullmäktige om en vecka

Kallelsen med alla handlingar finns nu på den digitala anslagstavlan på kommunens hemsida. Ärendelistan på 27 punkter är preliminär. Punkt 20 är samma som punkt 18, en ska bort. Men det tillkommer fortfarande punkter innan dagen för sammanträdet.

Fortfarande gäller att 26 ledamöter samlas i olika rum i kommunhuset. 26 istället för normalt 51 enligt överenskommelsen mellan partiernas gruppledare. Ingen kan koppla upp sig ”digitalt och på distans”, så har ordföranden i kommunstyrelsen och ordföranden i kommunfullmäktige sagt. Senast meddelades det: ”Gällande kommunfullmäktige så fortsätter vi med överenskommelsen 2020-04-02 och kommer inte att tillämpa dessa föreslagna regler.” [För kommunstyrelsen föreslås nämligen nu att öppna för deltagandet på distans.]

Av kallelsen framgår att de flesta ärenden kommer att klubbas utan att det blir debatt. Sedvanliga punkter i mötets början, därefter flera tillkännagivanden om nya ersättare och ett antal avsägelser från olika uppdrag. Sådant klaras av med att ordföranden läser upp och sedan följer klubbslaget.

Det finns fyra nya medborgarförslag: ”Övergångsställe vid rondellen på Gropbroleden”, ”Kanadagässen”, ”bakteriehalten i vattnet i Vassbotten” och ”EKO-innovationscentrum med utgångspunkt Bergagården”. Det är bra att ha läst motiveringen till alla förslag, för det gäller att uppmärksamma vart dessa förslag skickas. Vår uppfattning är ju att vissa förslag absolut måste avgöras av fullmäktige. Andra kan likväl behandlas och avgöras av någon nämnd.

Därefter följer mina två interpellationer till kommunstyrelsens ordförande. Reglerna under Coronatiden gör att ingen debatt förekommer, endast frågan och det skriftliga svaret noteras. Det gäller ”flygplatsens framtid” och varför förvaltningen inte redovisat ett besked kring ett återremitterat uppdrag – här finns redan ett skriftligt svar.

Stefan Kärvling och jag har skrivit en motion som rekommenderar kommunfullmäktige att förbättra sin bevakning av hur besluten verkställs.

Kungajakt- och viltmuseum skall efter en tid av turbulens få en ny vice-ordförande, vem det blir framgår inte av underlaget.

Kommunfullmäktige måste formellt förnya ett borgensåtagande för Kommuninvest. Vänersborg tillsammans med många andra svenska kommuner lånar upp pengar till gynnsamma villkor genom att tillhöra Kommuninvest ekonomiska förening.

Sedan behandlas och avgörs flera äldre motioner: Det moderata förslaget kring Earth Hour och Agenda 2030 anses besvarat. Stefan Kärvlings förslag om att minska partistödet kommer att avslås. Hans motion om fiske på Hunne- och Halleberg anses besvarad.

Det återstå att se hur mycket debatt det blir kring två andra motioner: Miljöpartiet ville rädda skogen på Östra Mariedal med en motion om ett ”naturreservat längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård” – nu är ju skogen bevisligen skövlad. ”Fast placerade skolvaktmästare” vill KD se, hur den motionen avgörs vågar vi inte gissa, det kan bli en spännande omröstning.

Vi kan också ställa oss bakom svaret på medborgarförslaget om ”kartläggning av obebyggda hus”.

Och så var det ärendet kring ”kranmärkning”: ”Kranmärkt betyder att kommunen väljer kranvatten framför flaskvatten i verksamheterna”. Bra, mycket bra! Nog med förslag!

Slutligen skall kommunfullmäktige godkänna förslaget om sammanträdesdagar för 2021.