Arbetsförmedlare förmedlar inte längre arbete

Tyvärr tillåts inte att interpellationsdebatter tar plats i kommunfullmäktiges möten.

Allt som sker är att frågan och svaret och eventuella repliker bifogas underlaget. Sedan skall fullmäktiges ledamöter ropa ”ja” när ordföranden frågar: ”Kan det bli fullmäktiges beslut?

Förslaget till beslutet lyder: ”Kan interpellationen och svaret samt replikerna läggas till handlingarna?”

Så därför ännu en gång:

Min fråga: Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet

Kommunstyrelsens ordförande svarar.

Mitt tack för svaret och min replik.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan om arbetsförmedlingen

Idag träffades fullmäktiges presidiet och partiernas gruppledarna. Det tillfällige regelverket med en mängd begränsningar för debatten gäller även nu på onsdag. Till april skall vissa förändringar sker.

Jag ställde en fråga till socialnämndens ordförande och den andra frågan till kommunstyrelsens ordförande.

Frågan om socialnämndens detaljbudget besvarades, jag lämnade ytterligare en replik.

Frågan om arbetsförmedlingens förändringar och arbetslösheten i Vänersborg besvarades.

Jag bifogar här alla sidor i ett svep och på en och samma länk.

Frågar man inte får man inga svar

På onsdag är det fullmäktiges marsmöte. Ordföranden har bett de nio partiernas gruppledare om en träff två dagar innan. Det är nu snart ett år sedan reglementet ändrades och ett flertal tillfälliga regler bestämmer hur fullmäktige under pandemin kan fortsätta att sammanträda.

Jag hade gärna velat se att översynen av regelverket skulle skett lite tidigare. Nu blir det i sista stund vi får veta om ett anförande får lov att vara något längre än tre minuter. Om interpellationer och frågor även fortsättningsvis endast dokumenteras som en sorts ”skriftliga bilagor till kvällen”. Någon debatt får inte föras, så bestämde de tillfälliga reglerna.

Jag kan inte vänta till tisdag på ett besked. Då vore det oanständigt att ställa en interpellationsfråga och begära att få svar dagen efter. Därför har jag redan lämnat in mina frågor.

Den första interpellationen riktar sig till Dan Nyberg, ordföranden i socialnämnden: ”Baseras nämndens detaljbudget på ett felaktigt antagande?” I en tidigare blogg skrev jag om mina funderingar. Därför blev jag inte särskilt förvånad när det postvändande kom ett svar från Dan Nyberg.

Den andra interpellationen följer upp tidigare frågor kring arbetsförmedlingens avveckling i Vänersborg. Kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, har då uppgett att han inte har förlorat tron på att det kommer att ordna sig. Med rubriken ”Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet” ber jag om följa: ”Kan kommunstyrelsens ordförande ge en fyllig beskrivning över läget på arbetsmarknaden och situationen för arbetssökande i vår kommun?”

Årsmötet för Vänsterpartiets lokalförening har nyss slagit fast att ett styrelsebeslut från februari 2019 fortsätter att gälla: På lokalföreningens hemsida får det inte finnas länkar till denna min blogg. Jag anser att det i sin tur inte behöver hindra mig från att länka till Vänsterpartiets hemsida. Ta gärna en titt på fliken ”förtroendevalda, miljö- och hälsoskyddsnämnden” – jag är stolt över några partikamrater som med sitt kunnande och sin kompetens lyckas ändra kommunala beslut till det bättre.

Äldreomsorgen i Vänersborg

Nog var det bra att ”äldreomsorgen i Vänersborg” blev ett tema vid gårdagens fullmäktige. Viktiga synpunkter kom fram som är långt mycket mer värdefulla än det eviga korta konstaterandet som finns år efter år  i kommunledningens underlag i budgetberedningen. Där är budskapet övertydligt: Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen i Vänersborg är alldeles för stor. Gör något! Gör mera! Ännu mera!

Revisor Torsten Gunnarsson presenterade granskningsrapporten från KPMG: ”Granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen”. I huvudsak framförde Dan Nyberg, S, socialnämndens ordförande, och jag själv frågor och invändningar. Hela debatten kan ses och höras på kommunens webbinspelning.

Dan Nyberg berättade att han i slutet på december överraskades av frågor från lokaltidningens journalist om denna rapport. Själv hade han inte hört om rapporten och inte heller sett den. Förklaringen kan nog sökas i det som står i inledningen av rapporten:

”Granskningen har genomförts genom intervjuer med socialchef, verksamhetschef hemtjänst, verksamhetschef särskilt boende, förvaltningsekonom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tre utvecklingsledare, tre enhetschefer varav två inom hemtjänst och en inom särskilt boende, studie av nationell statistik (Kolada) samt dokumentstudier av:

  • Verksamhetsberättelse och personalekonomisk redovisning för 2019
  • Verksamhetsplan 2020
  • Patientsäkerhetsberättelse
  • Ledning och styrning 2.0 mm”

Rätt, ingen från nämnden, ingen i presidiet kontaktades av KPMG:s revisorer.

Var det ingen som nämnde för jättarna från KPMG att lillasystern PWC nyss redovisade ”Genomlysning av äldreomsorgen med inriktning biståndsbeslut och planering av verkställighet hemtjänst”? Socialnämnden fick se en presentation av PWC-granskningen bara två månader innan KPMG-rapporten sändes från revisorerna till socialnämnden. (Jag kan inte länka till presentationen, den är ingen allmän offentlig handling.)

Jag fick igår ingen klarhet om våra förtroendevalda revisorer hade uppmärksammat PWC-granskningen. PWC är ju ”out”, idag har kommunen avtal med KPMG. Och så var det på eget initiativ från socialförvaltningen att be om kvalificerad hjälp att hitta ”läckaget”, att identifiera punkter i socialtjänsten där kostnader kunde sänkas.

PWC-genomlysning innehåller det jag efterlyste i min första fråga till Torsten Gunnarsson. Jag ville veta om en granskning inte kunde bli mera konkret, ge bättre stöd ”gå leta där och där och rätta till”, inte bara konstatera ”inte bra, borde ni rätta till”. Beskedet till Dan Nyberg och till mig blev: KPMG-rapporten talar för sig själv, den innehåller värdefulla diagram som ska begrundas, i övrigt ”Rapporten är avstämd och faktakontrollerad av förvaltningschef”.

Dan Nyberg var tydlig, inte nu i nästa veckas nämndsmöte, utan i mars skulle socialnämndens ledamöter få lov att ta ställning till förvaltningens reaktion och hur man ville svara på KPMG-granskningen. Det finns nog skäl att återkomma då och berätta vad som framkommit.

Och för alla som undrar: PWC är revisionsbolaget Price Waterhouse Cooper, i Vänersborg tidigare välkänd genom flera dussin revisionsrapporter på ett flertal kommunala områden, alltid utifrån god lokal kännedom. KPMG – varsågod och googla, finns på jordens samtliga kontinenter, ett globalt revisionsbolag med mallar för vilka som helst uppdrag inom ”acounting”. Namnet då? ”KPMG är ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag. … Namnet KPMG är en förkortning av fyra ”grundare”; Klynveld (Nederländerna), Peat (Storbritannien), Marwick (USA) samt Gördeler (Tyskland).

Kvällens fullmäktige

I förrgår berättade jag om min irritation. Inte bra att bära med sig sådan för länge. Därför sticker jag ut hakan i fullmäktige ikväll och ställer frågor till våra revisorer efter föredragningen.

Här mina stolpar: Två frågor

Den första frågan gäller ”kostnaden”. Verksamhetens kostnader är högre än förväntad kostnad.

Detta konstaterande upprepas sida efter sida i revisorsrapporten. Detta leder revisorerna till slutsatsen: Socialnämnden uppmanas att skaffa sig kontroll över kostnaden för äldreomsorgen. Mera konkret står inte i rapportens text. Då är vi tillbaka till ruta noll – för socialnämnden och förvaltningen visste redan att kostnader låg över jämförelsen. Det har nämnden fått höra ofta nog. Vari ligger revisorernas hjälp till en pressad nämnd och förvaltning?

Den andra frågan gäller ”kvalitet”. Revisorernas rekommendation är: Följ socialstyrelsens föreskrift för systematiskt kvalitetsarbete.

Personalen springer redan fort, mycket fort. I rapporten konstateras: ”Ett stort antal (2500-3000) anmälningar av avvikelser har handlagts under året. Där det har funnits behov av åtgärder eller revidering av rutin har det genomförts.” Om dessa anmälningar inte har hanterats exakt efter Socialstyrelsens föreskrift, kan det förklaras med att personalen inte har en chans att sköta våra äldre och att till punkt och pricka leva upp till 27 paragrafer i föreskriftens 8 kapitel. Kan det vara så?

Så långt mitt inlägg i kväll. Får se om jag tillåts ställa mina frågor.

Mitt på dagen hajade jag till ordentligt. Nyhetsbrevet från SKR med ekonomibloggen från chefsekonomen Annika Wallenskog plingade till i mailboxen. Rubriken ”Mindre kommuner har mer effektiva grundskolor”. Spännande tankar! I bloggen hänvisas till en dagsfärsk rapport från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser): ”Effektivitet i kommuner”. Landar högt uppe på läslistan hos mig.

Men när jag bläddrade såg jag en fotnot som måste återges här i sin helhet. Var och en får dra sina slutsatser, men det här behöver alltså göras för att veta om kostnaden för äldreomsorgen är högre i Vänersborg än den egentligen borde vara. Varsågod!

Resursindex äldreomsorg – Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)

Nettokostnadsavvikelse är skillnaden mellan kommunens faktiska nettokostnad och referenskostnaden enligt kostnadsutjämningen och är ett vedertaget mått för kostnadsjämförelser. Referenskostnaden för äldreomsorgen bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80- 89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd (sammanboende/ensamstående), ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten, merkostnader för institutionsboende i glesbygd, merkostnader för löner enligt löneutjämningsmodellen för äldreomsorgen, del av standardkostnaderna för administration, uppvärmning och befolkningsminskning från utjämningsmodellen för verksamhetsövergripande kostnader.

Visst irriterar revisorer

När kommunfullmäktige möts på onsdag gäller fortfarande en uppsättning undantagsregler som infördes innan sommaren 2020. Nu träffas fullmäktige digitalt, endast presidiet och två ledamöter som skall justera protokollet finns ”på plats”. Men fortfarande gäller en tidsbegränsning för varje anförande till högst tre minuter. Debatter kring interpellationer eller frågor tillåts inte heller, dessa finns skriftligt i ledamöternas NETPUBLICATOR och uppmaningen är att ta del av underlaget där.

Att hålla sammanträdet kort var tanken när smittorisken var som störst. Nu kvarstår det tillfälliga regelverket, därmed också snabbt förvärvade inläsningsarvoden för alla deltagare. (Vill förebygga alla frågor: 1240 kronor var beloppet 2020, gäller varje ledamot och ersättare som kopplar upp sig digitalt.) Men ärendelistan fylldes på, i början blir det två föredragningar som kommer att dra ut på tiden.

Först presenteras revisorernas rapport ”Granskning av hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030”, därefter en annan av revisorernas rapporter ”Granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen”. Granskningsrapporterna kommer från revisionsbolaget KPMG, den första är på 21 sidor, den andra på 18 sidor. Typiskt nog finns inte underlaget med i utskicket till fullmäktige, inte heller några länkar. Till rapporten bifogades också två skrivelser från de förtroendevalda revisorerna – Agenda 2030 och Äldreomsorgen. En, två sidor som dock inte heller finns med i utskicket. I dessa skrivelser upprepas knapphändigt rekommendationer och slutsatser som KPMG har kommit fram till. 

En kort handledning för att förstå hur det är tänkt. Fullmäktiges förtroendevalda revisorer vill undersöka en aktuell frågeställning. Uppdraget går till revisionsbolaget KPMG som kommunen har avtal med. Där finns specialister som redan har hanterat snarlika spörsmål i andra kommuner och som nu med mallen i handen upprättar en rapport om tillståndet i Vänersborg. Ett antal rekommendationer utfärdas, som de förtroendevalda revisorerna ställer sig bakom. 

I missivskrivelsen anges när ett ställningstagande bör ha kommit tillbaka till revisorerna. För ”Agenda 2030”-rapporten blir det en aning galet. En vecka innan julafton diariefördes rapporten och uppmaningen lyder: ”Vi önskar att kommunstyrelsen inhämtar svar från samtliga berörda nämnder och därefter återkommer med ett sammanställt svar senast 2021-02-26.” Räkna på fem fingrar att det är omöjligt.

Själv har jag ägnat mig i första hand åt rapporten ”äldreomsorgen”. Den irriterar mig rejält, dels för det som står i rapporten men även för det som inte står i rapporten.

Bristerna i äldreomsorgen återkommer i hela landet som rubrik dagligen sedan pandemins utbrott. Min uppfattning är att Vänsterpartiet med all rätt långt innan Corona har pekat på den negativa spiralen som försämrar äldreomsorgens villkor  år för år. 

Helt centralt i rapporten är kritiken av det höga kostnadsläget för äldreomsorgen i Vänersborg. ”Vi ser att förändringar har gjorts, men det räcker inte!” Det är budskapets innebörd, det framkommer sida efter sida. Demensteamet har avvecklats, enheten för palliativ vård har avvecklats, det har skett en minskning av personaltätheten de senaste åren, antalet platser inom särskilt boende minskade från ca 500 till 371 boendeplatser, visst, javisst, men ändå …

Vad förväntas i Vänersborg under de kommande tio åren? 80+ går från 2500 till 3200 i antal. Överallt i landet sägs att budgeten inte täcker kostnaderna, och behovet kommer att öka, inte minska. 

Granskningen avser kostnader och kvalitén. När det gäller kostnader så undrar jag:  Nog skulle det bli bättre om personalen springer ännu fortare?

Och kvalitén? Rapporten underkänner i så många ord uppföljningen av kvalitetsarbetet.  Tipset blir att göra rätt, att hålla sig till föreskriften: ”Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”.

Är det bristande vilja att dokumentera efter konstens alla regler och föreskriftens alla paragrafer? Tycker personalen att det är viktigare att försöka hinna med allt det stora och det lilla som varje enskild äldre önskar sig från omsorgen? Försöka var ordet, för verkligheten är att man ändå inte hinner.

Jag citerar från rapporten: ”I intervjuerna beskrivs att ca 50-60 lex Sarah- utredningar har genomförts under året varav ca 3-5 utredningar har lett till rapportering till IVO. Ett stort antal (2500-3000) anmälningar av avvikelser har handlagts under året. Där det har funnits behov av åtgärder eller revidering av rutin har det genomförts.

Men uppenbarligen kan detta inte tillfredsställa föreskriftens samtliga paragrafer!

Nu får fullmäktige en föredragning av rapporten. Fullmäktige behöver inte svara. Det är i första hand socialnämnden och även kommunstyrelsen som ska stå till svars. Jag hoppas verkligen att nämnden lämnar ett tydligt svar. Med rak rygg!

En viktig markering

I nästan tio år bevakade jag den lokala politiska scenen i hemkommunen Vänersborg. Med plats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden och Kunskapsförbundet Väst hade jag god insikt i många aktuella frågor.

Mina inlägg på Vänsterpartiets lokalförenings hemsida skrev jag i stort sett på samma sätt som jag idag skriver min egen blogg. På hemsidan skrev jag dock aldrig ”jag”. Istället var det ”Vänsterpartiets representant” som tyckte till. Det funkade bra och sidan lästes av många, det såg jag i ”statistiken”.

Det var en blandning av brännande aktuella frågor där jag samma dag eller senast dagen därpå reagerade på något beslut som hade fattats i någon nämnd eller styrelse. Andra inlägg var inte lika spontana, de hade vuxit fram i samtal med andra, hade stämts av i förväg i gruppen, på ett styrelsemöte eller ett medlemsmöte. Även tankar kring Vänsterpartiets parlamentariska arbete i riksdagen och i regionen fick plats i mina inlägg.

Under dessa år fanns en mängd sidor där jag ställde kritiska frågor till ledande politiker: S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin. Bakgrunden var nästan alltid densamma: Ledningsbeslut som Vänsterpartiet inte kunde ställa sig bakom, anmärkningar kring en ledningsstil som vi upplevde som föga demokratisk, invändningar mot ett sätt att vilja styra utan att förankra eller vilja lyssna.

Efter valet 2018 och när de politiska uppdragen hade fördelats, fanns inga förutsättningar längre för mig att skriva på Vänsterpartiets lokala hemsida. Jag återupptog fullt ut min egen blogg, där jag från 2012 endast sporadiskt hade berättat om mina tankar.

Redan på lokalföreningens hemsida, men än mer senare på bloggen, berättade jag om ett antal motioner och interpellationer som alla gällde samma fråga: Är det verkligen meningen att det ska gälla olika villkor för förtroendevalda i olika politiska partier i Vänersborg? Att somliga får besluten att gå den vägen man arbetar för är en sak. Det är också i sin ordning att andra får se att besluten inte blev som man ville. Men att från början acceptera att det råder olika villkor att veta vilka frågor som ska behandlas, när ärenden ska behandlas och vilka dokument som ligger i grunden för kommande beslut?

Igår kväll kom en viktig markering. I slutet på en tio timmar lång sittning i kommunstyrelsen förlorade kommunledningens förslag att begrava ett av våra försök att tränga genom denna mur av ovilja. Nu går ett annat yrkande vidare till kommunfullmäktige i mitten av februari. Min partikamrat Stefan Kärvling framförde det vinnande yrkandet, han beskrev det på sin egen blogg.

Det finns hopp om förändringar, men då måste kommunledningen lyssna och inse att något inte står rätt till när man åter förlorar i en fråga där det inte begärs mer än ”lika villkor” för alla.

Paradoxalt uttalande – men träffande

Ett uttalande under fullmäktiges överläggningar i onsdags är värt att citera ordagrant: ”Jag brukar säga att det säkraste sättet för att inte nåt ska verkställas är att fullmäktige bifaller en motion.”

Det var Dan Åberg, fullmäktiges förste vice ordförande, som reflekterade kring en egen motion som hade fått bifall och som verkligen hade gett resultat. I vart fall, ett delresultat. Rapporten ”Hållbar ekonomi – fastigheter för avyttring” finns nu som underlag för samhällsbyggnadsnämnden som har fått uppdraget att ta fram en fastighetsstrategi.

Men Dan Åberg har från sin plats i presidiet överblick. Han tänkte nog på andra motioner från Moderaterna, men kanske även på en annan motion som skulle avgöras senare under kvällen och möjligtvis också på en fråga som riktades till kommunstyrelsens ordförande.

Vänsterpartiets motion ”Fortsätt, men gör rätt!” avfärdades bryskt i kommunstyrelsen. ”Avslag” förordades näst intill enhälligt, endast partiets två ledamöter ville se motionen bifallen. Nu i fullmäktige blev det ett annat resultat – kommunledningens 20 ledamöter höll fast vid ”avslag” men förlorade mot 31 ledamöter från de andra sex partierna.

Hur kan det förklaras? Kanske så här: När kallelsen till kommunstyrelsen kommer, återstår ett fåtal dagar att läsa handlingar, att begrunda och att samråda med egna partimedlemmar. Då händer det att det känns ”säkrast” att förlita sig på arbetsutskottets bedömning av ärendet.

Efter kommunstyrelsen återstår i regel två veckor till fullmäktige. Gott om tid att tänka igenom allt en gång till, att föra längre samtal i den egna kretsen – och ta kontakt med ledamöter från andra partier. Och det är det som kännetecknar partierna i opposition, i motsats till kommunledningens slutna krets, man vill tala med varandra och man vill lyssna på varandra.

Tillbaka till Åbergs misstanke om vad som sker i Vänersborg efter att en motion blir bifallen.

Vad hade en majoritet sagt ja till? ”… att kommunledningen i samråd med Trollhättan och med direktionen för Kunskapsförbundet söker att åstadkomma en lösning på frågorna som vi anför i denna motion.”

Kommunstyrelsens ordförande begärde avslag, hans yrkande bifölls av Madelaine Karlsson, S, 1:e vice ordförande i Kunskapsförbundet, 18 andra följde. Benny Augustsson reserverade sig därefter mot beslutet, 19 andra följde honom.

Vad sa kommunstyrelsens ordförande i debatten? Tyvärr anförde han vilseledande tankar i förvaltningens tjänsteskrivelse och började tala om ”återstår endast en upplösning av förbundet”.

Nu finns fullmäktiges uppdrag och vi får se om och hur kommunalråden hanterar situationen. Efter årsskiftet sker flera byten. Benny Augustsson, S, är kvar och får nu på sin sida Henrik Harlitz, M, som efterträder Gunnar Lidell, samt Mats Andersson, C, som efterträder Bo Carlsson.

Kanske tänkte Dan Åberg också på frågan som riktades till Benny Augustsson. För där handlar det i tre motioner om en och samma sak – det är inte rätt att förtroendevalda från kommunens nio olika partier i grunden inte möter samma villkor för sitt arbete.

Två motioner har redan bifallits, en av dessa är på väg att mötas av en liten eftergift från kommunledningen, den andra bifölls för ett år sedan utan att något hände och den tredje väntar sedan två år att överhuvudtaget bli behandlad. Det beskrev jag tidigare när jag valde rubriken ”Bättre har det blivit, bra är det inte”.

Bättre har det blivit, bra är det inte

”Alla med någon erfarenhet av det politiska arbetet vet att majoritetsföreträdare på ett flertal olika sätt vet att dra fördel av sin position. Det handlar om hur och när ett ärende förs upp, hur ett ärende bereds, vem som utses vara föredragande, vilka handlingar som ska finnas med i utskicket och var ärendet placeras på dagordningen. Ser man detta så vet man mycket och då vet man också att en vaken opposition tillför det politiska arbetet mycket positivt. Istället för att hindras borde oppositionen uppmuntras.

I Vänersborg är det inte så. ”

Citatet kommer från ett inlägg på Vänsterpartiets hemsida – från ett inlägg som publicerades för 13 år sedan, 26 september 2007:Ge oppositionen uppmuntran”.

Mycket har förändrat sig, inte allt har blivit till det bättre. Tiden man sökte sig till Vänsterpartiets hemsida för att hitta fräscha och tankeväckande inlägg över lokala politiska spörsmål tog slut för något år sedan.

Lars-Göran Ljunggren avlöstes av Marie Dahlin, Marie Dahlin avlöstes av Benny Augustsson. Jag ser hur Benny Augustsson strävar efter att omgående besvara frågor som ställs. Men kommunstyrelsens ordförande kan inte ensam komma genom den skyddsvall som företrädarna har byggt upp i kommunhusets korridorer.

I september i år hade det utlovats ett besked innan årsskiftet, ett besked till fullmäktige. När ärendet inte fanns med i kallelsen ställde jag en fråga. Idag kom svaret, ett skriftligt svar. (I morgon på fullmäktige får Benny Augustsson och jag vardera 2×2 minuter för att yttra oss om frågan och svaret.)

Ge oppositionen uppmuntran – denna uppmaning har genom åren varit temat för ett antal motioner. Alla i syfte att skapa rimliga villkor för företrädare i alla partier.

Nu säger Benny Augustsson att motionen från 2017 slutligen gett resultat: ”Vi har idag [2020-12-14, min anm.] på KSAU fattat beslut om att föredragningslistan över de ärenden som behandlas på KSAU ska publiceras i Netpublicator för kommunstyrelsens ledamöter” 

Jag konstaterar:

  • Ett tydligt steg framåt
  • Endast ”internt”, kommunstyrelsens ledamöter, ingen annan, inte allmänheten
  • Fortfarande kan man googla sig fram till många kommuner som på sin hemsida, öppet för alla, publicerar denna kallelse – och, läs och häpna:
  • … till ett antal kommuner som på sin hemsida, öppet för alla, publicerar kompletta handlingar, sida för sida

I sitt svar hänvisar Benny Augustsson till en annan motion med ett liknande yrkande ”Öppenhet på den digitala anslagstavlan”. Kommunledningen hade föreslagit avslag på motionen. Men Benny skriver: ”Motionen bifölls av kommunfullmäktige.” Så var det, mot hans röst! Nu har det gått tio månader utan att fullmäktiges bifall till motionen har gett synliga resultat.

Det finns även en tredje motion från september 2018 som talar om villkoren för förtroendevalda i kommunens nio partier, villkor som ser mycket olika ut: ”Ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. I motionsredovisningen i oktober 2020 kan man läsa: ”Motionen beräknas bli behandlad av kommunfullmäktige under hösten 2020.” Det blev inte så, inte det heller!

Får man önska sig något? Snälla tomten, sök upp kommunens revisorer och be dem att ordna så att kommunledningen och kommunstyrelseförvaltningen får var sitt exemplar av hela kommunallagen – kanske kan man då hoppas på att det blir slut med att låtsas att endast vissa paragrafer finns, sådana som tycks passa, och andra inte, sådana som bara stör och ger upphov till alla dessa motioner och interpellationer?

Högt tempo i Vänersborg

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Efterlysning

Maj 2017:

Motionen ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier

November 2018:

Bifall i kommunfullmäktige

November 2019:

Uppdraget i enlighet med motionens yrkande redovisas – fullmäktige förklarar vidtagna åtgärder otillräckliga och återremitterar ärendet

September 2020:

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan om var ärendet ligger:

”Ärendet bereds för närvarande av våra tjänstemän och ska upp till behandling i kommunfullmäktige innan årsskiftet.”

Min fråga är:

Vad behövs för att en motion som inkom för tre och ett halvt år sedan och som bifölls för två år sedan skall betyda något för det politiska arbetet för alla nio partier i vår kommun?

Lutz Rininsland

2020-12-07