Frågar man inte får man inga svar

På onsdag är det fullmäktiges marsmöte. Ordföranden har bett de nio partiernas gruppledare om en träff två dagar innan. Det är nu snart ett år sedan reglementet ändrades och ett flertal tillfälliga regler bestämmer hur fullmäktige under pandemin kan fortsätta att sammanträda.

Jag hade gärna velat se att översynen av regelverket skulle skett lite tidigare. Nu blir det i sista stund vi får veta om ett anförande får lov att vara något längre än tre minuter. Om interpellationer och frågor även fortsättningsvis endast dokumenteras som en sorts ”skriftliga bilagor till kvällen”. Någon debatt får inte föras, så bestämde de tillfälliga reglerna.

Jag kan inte vänta till tisdag på ett besked. Då vore det oanständigt att ställa en interpellationsfråga och begära att få svar dagen efter. Därför har jag redan lämnat in mina frågor.

Den första interpellationen riktar sig till Dan Nyberg, ordföranden i socialnämnden: ”Baseras nämndens detaljbudget på ett felaktigt antagande?” I en tidigare blogg skrev jag om mina funderingar. Därför blev jag inte särskilt förvånad när det postvändande kom ett svar från Dan Nyberg.

Den andra interpellationen följer upp tidigare frågor kring arbetsförmedlingens avveckling i Vänersborg. Kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, har då uppgett att han inte har förlorat tron på att det kommer att ordna sig. Med rubriken ”Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet” ber jag om följa: ”Kan kommunstyrelsens ordförande ge en fyllig beskrivning över läget på arbetsmarknaden och situationen för arbetssökande i vår kommun?”

Årsmötet för Vänsterpartiets lokalförening har nyss slagit fast att ett styrelsebeslut från februari 2019 fortsätter att gälla: På lokalföreningens hemsida får det inte finnas länkar till denna min blogg. Jag anser att det i sin tur inte behöver hindra mig från att länka till Vänsterpartiets hemsida. Ta gärna en titt på fliken ”förtroendevalda, miljö- och hälsoskyddsnämnden” – jag är stolt över några partikamrater som med sitt kunnande och sin kompetens lyckas ändra kommunala beslut till det bättre.

Och hur tar sig nämnden ur denna gång?

I veckan debatterade riksdagen äldreomsorgen. Inget konstigt med det. Fast Barbro Westerholm noterade i sitt anförande: ”Jag har aldrig varit med om att äldrefrågorna kommit upp så många gånger under ett riksdagsår som i år.” Och lite senare: ”Vi har till och med två debatter inom äldreområdet i dag.”

Två? Ja, det gällde Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU28 ”Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen” och Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9 ”Äldrefrågor”.

För stunden några ord om det första betänkandet och om riksdagens beslut. ”Äldrefrågor” finns anledning att återkomma till.

Låt mig ta det från början. I slutet på januari behandlade socialnämnden i Vänersborg ärendet ”Detaljbudget för socialnämnden 2021.” Jag är inte längre ledamot i nämnden men som ledamot i fullmäktige känner jag det angeläget att hålla mig informerad om viktiga beslut i centrala nämnder. Fullmäktiges budgetbeslut för 2021 vill jag hävda var ett beslut mot bättre vetande – socialnämndens vädjan om större tilldelning av resurser gav inga resultat.

Därför läste jag förslaget om detaljbudgeten med stor uppmärksamhet. När en nämnd måste hantera sin verksamhet med mindre anslag än man vet skulle behövas, då gäller det att ta sig ur den svåra knipan på något sätt. Fler behöver stöd av socialtjänsten, kvalitén skall inte sänkas, och budgeten skall inte överskridas. I texten kring detaljbudget 2021 döljs en mängd formuleringar som låter okej men som inte berättar hela sanningen. T ex förekommer ordet ”effektiv” (i någon form eller sammansättning) inte mindre än nitton gånger. Utan att bli konkret en endaste gång: ”i form av anpassningar eller effektiviseringar i verksamheten”, ”på ett mer sammansatt och effektivt sätt”, ”skapar en effektiv och kvalitativ verksamhet”. ”skapa effektiva samarbeten”, ”effektivare resursanvändning”, ”bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet”, ”ökad kostnadseffektivitet”, ”realistiska effektivitetsmått …”

Eller ta den här formuleringen, trollerikonst på högsta nivå: ”Processen gällande hållbara scheman inom äldreomsorg, personligt stöd och omsorg samt arbete, sysselsättning och integration fortsätter vilken syftar till att skapa mer ekonomiskt effektiva scheman, rättvisare och hälsosammare scheman för medarbetarna och större kontinuitet för brukarna.” Allt på en gång, varför inte? Billigare, det ska det bli. Bättre för personalen, såklart! Sämre för de äldre? Inte alls, tvärtom!

Men jag klippte ett annat citat ut handlingen: ”Till samtliga poster finns aktiviteter kopplade för att försöka minska obalanserna samt att förvaltningen ämnar efterfråga det permanenta statliga bidrag om 17 500 tkr hos kommunstyrelsen.”

Det permanenta statliga bidrag på 17,5 miljoner? Jag hajade till. Hos kommunstyrelsen? Okey, statliga bidrag går aldrig direkt till någon nämnd utan går först till kommunstyrelsen varifrån pengarna slussas vidare. Vilka 17,5 miljoner? Jo, Vänersborgs andel av 4 miljarder som regering och riksdag riktade till kommunerna för äldreomsorgen.

Tillbaka till citatet. ”Samtliga poster”? I samma mening som dessa pengar för äldreomsorgen? Här texten som föregår ”samtliga poster”: Osäkra poster inför 2021: Inför 2021 finns det obalanser i verksamheterna som inte har kunnat rymmas inom tilldelad ram. Dessa är till del kostnader för integrationsarbetet då den statliga ersättningen kraftfullt minskat, kostnad för försörjningsstöd, kostnad för externa placeringar kopplat till socialtjänstlagen (SoL), lag och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare (LVM), samt kostnader för sjukhusanknuten avancerad hemsjukvården samt avancerade vårdärenden.”

En månad senare tog jag fram mina anteckningar, mina frågetecken. Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, bloggade: ”Återbetalning av äldreomsorgens statsbidrag leder fel.” Där fanns texten, svart på vitt: ”För sektorsbidraget till äldreomsorgen kommer staten nu att följa upp och utvärdera hur medlen till äldreomsorgen använts, vilket är helt i sin ordning. Däremot har ett enigt Socialutskott lagt till det problematiska: ”I de fall medlen inte har använts till äldreomsorgen ska de återbetalas.

Och det var nu i onsdags som en helt enig riksdag beslutade vad ett helt enigt utskott hade föreslagit. Debatten kan i efterhand ses och höras på riksdagens webb-TV, där finns även länken till snabbprotokollet för den som hellre läser texten.

I fullmäktiges budgetbeslut för 2021, som klubbades i november 2020, noterades: ”Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.” Nu skiljer sig uppgifterna i nämndens beslutade detaljbudget avsevärt från det som beslutades av fullmäktige. Med andra ord, nu måste det fattas ett beslut i kommunstyrelsen som går ut på att styrelsen fastställer nämndens förslag.

Och då undrar jag om någon höjer sin röst och ställer frågan: Bygger inte socialnämndens detaljbudget på felaktiga premisser?

Socialnämnden utmanas

Nästa onsdag möts kommunstyrelsen, på torsdag socialnämnden. Finns många handlingar att läsa och begrunda.

Kommunstyrelsen skall ställa sig bakom förslaget till ramanvisningar för det pågående arbetet att ta fram kommunens budget för 2022 och perioden 2022-2024. Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson, S, aviserade för socialnämnden att inga egentliga tillskott kommer att tillskjutas.

Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens verksamhetsberättelse för 2020, så att den kan skickas över till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen säger att det inte finns utrymme för förbättringar. Socialnämnden berättar om alla förändringar som behövt göras år efter år för att komma tillrätta med kommunens budgetar vilka inneburit nedskärning av anslagen.

Suckade djupt och applåderade stilla när jag i början av socialnämndens verksamhetsberättelse läste: ”Kommuninvånarnas behov är vägledande för utvecklingen av socialnämndens verksamheter. Utifrån detta utvecklar och anpassar vi verksamheten, så att organiseringen svarar upp mot de lagkrav som ställs på oss, kommuninvånarnas behov och deras rätt till insatser. Vi anpassar också verksamheten efter Kommunfullmäktiges budgetramar, övergripande vision och inriktningsmål, kommunstyrelsens förväntade resultat, socialnämndens förväntade resultat, samt förvaltningsledningens styrning och ledningsdokument med värdegrund och principer för chefsroll, stödroll, och medarbetare.

Först kommuninvånare, sedan lagkrav och rätt till insatser, och sist budgetramar.

För egen del gjorde jag en rad anmärkningar i texterna, men länken till hela verksamhetsberättelsen är ”i original” så som det ligger på ledamöternas bord. Här finns förklaringen till varför verksamheten pressas till det yttersta och ändå lyckas avsluta året med ett överskott på 4,3 mkr. Det berättas utförligt hur pandemin har påverkat socialtjänsten. Dels ökade, dels minskade kostnader. Och så generösa statliga extra bidrag som betydde stor lättnad, i slutändan blev det inte så illa som man befarade.

Eftersom jag nyss bloggat om äldreomsorgen i Vänersborg, så vill jag bara nämna att det finns nästintill ett tiotal sidor i berättelsen som ägnar sig åt alla utmaningar som berör hemtjänsten och våra äldre på särskilda boenden. 

En annan fråga som jag uppmärksammade i höstas och nu i början av året gäller andra myndigheters agerande i samspel med vår kommun, mest då arbetsförmedlingens pågående förändring eller avveckling. Även här beskriver socialförvaltningen utförligt den negativa spiralen och hur illavarslande framtiden ter sig, för vissa grupper bland våra invånare, men även för nämndens ekonomi.

Om detta är det inget sagt i budgetberedningens förslag som kommunstyrelsen med all sannolikhet beslutar att skicka ut till alla nämnder: Heja, här har ni att göra! 

Äldreomsorgen i Vänersborg

Nog var det bra att ”äldreomsorgen i Vänersborg” blev ett tema vid gårdagens fullmäktige. Viktiga synpunkter kom fram som är långt mycket mer värdefulla än det eviga korta konstaterandet som finns år efter år  i kommunledningens underlag i budgetberedningen. Där är budskapet övertydligt: Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen i Vänersborg är alldeles för stor. Gör något! Gör mera! Ännu mera!

Revisor Torsten Gunnarsson presenterade granskningsrapporten från KPMG: ”Granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen”. I huvudsak framförde Dan Nyberg, S, socialnämndens ordförande, och jag själv frågor och invändningar. Hela debatten kan ses och höras på kommunens webbinspelning.

Dan Nyberg berättade att han i slutet på december överraskades av frågor från lokaltidningens journalist om denna rapport. Själv hade han inte hört om rapporten och inte heller sett den. Förklaringen kan nog sökas i det som står i inledningen av rapporten:

”Granskningen har genomförts genom intervjuer med socialchef, verksamhetschef hemtjänst, verksamhetschef särskilt boende, förvaltningsekonom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tre utvecklingsledare, tre enhetschefer varav två inom hemtjänst och en inom särskilt boende, studie av nationell statistik (Kolada) samt dokumentstudier av:

  • Verksamhetsberättelse och personalekonomisk redovisning för 2019
  • Verksamhetsplan 2020
  • Patientsäkerhetsberättelse
  • Ledning och styrning 2.0 mm”

Rätt, ingen från nämnden, ingen i presidiet kontaktades av KPMG:s revisorer.

Var det ingen som nämnde för jättarna från KPMG att lillasystern PWC nyss redovisade ”Genomlysning av äldreomsorgen med inriktning biståndsbeslut och planering av verkställighet hemtjänst”? Socialnämnden fick se en presentation av PWC-granskningen bara två månader innan KPMG-rapporten sändes från revisorerna till socialnämnden. (Jag kan inte länka till presentationen, den är ingen allmän offentlig handling.)

Jag fick igår ingen klarhet om våra förtroendevalda revisorer hade uppmärksammat PWC-granskningen. PWC är ju ”out”, idag har kommunen avtal med KPMG. Och så var det på eget initiativ från socialförvaltningen att be om kvalificerad hjälp att hitta ”läckaget”, att identifiera punkter i socialtjänsten där kostnader kunde sänkas.

PWC-genomlysning innehåller det jag efterlyste i min första fråga till Torsten Gunnarsson. Jag ville veta om en granskning inte kunde bli mera konkret, ge bättre stöd ”gå leta där och där och rätta till”, inte bara konstatera ”inte bra, borde ni rätta till”. Beskedet till Dan Nyberg och till mig blev: KPMG-rapporten talar för sig själv, den innehåller värdefulla diagram som ska begrundas, i övrigt ”Rapporten är avstämd och faktakontrollerad av förvaltningschef”.

Dan Nyberg var tydlig, inte nu i nästa veckas nämndsmöte, utan i mars skulle socialnämndens ledamöter få lov att ta ställning till förvaltningens reaktion och hur man ville svara på KPMG-granskningen. Det finns nog skäl att återkomma då och berätta vad som framkommit.

Och för alla som undrar: PWC är revisionsbolaget Price Waterhouse Cooper, i Vänersborg tidigare välkänd genom flera dussin revisionsrapporter på ett flertal kommunala områden, alltid utifrån god lokal kännedom. KPMG – varsågod och googla, finns på jordens samtliga kontinenter, ett globalt revisionsbolag med mallar för vilka som helst uppdrag inom ”acounting”. Namnet då? ”KPMG är ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag. … Namnet KPMG är en förkortning av fyra ”grundare”; Klynveld (Nederländerna), Peat (Storbritannien), Marwick (USA) samt Gördeler (Tyskland).

Hur mycket information tål en förtroendevald?

Det kan inte vara lätt att leva upp till alla förväntningar som ställs på en förtroendevald lokal politiker med uppdrag i en nämnd. Vem skriver underlaget för beslut om hur tilldelade resurser bäst förvaltas? Finns svar på alla frågor när underlaget sammanställs? Kan man lita på att underlaget är aktuellt?

Låt mig ta ett exempel. Jag väljer socialtjänsten, jag tittar på äldreomsorgen.

Efter valet 2018 lämnade jag min plats i socialnämnden. Det innebär att jag inte längre kan följa föredragningar och överläggningar i enskilda ärenden. Jag får ”bläddra” mig fram.

Äldreomsorgen beskrivs i ett flertal dokument. Mest utförligt i ”nämndens verksamhetsberättelse”. Dokumentet tas fram samtidigt med arbetet kring bokslutet för föregående år. I regel är det på nämndens februarimöte som nämnden ”godkänner” berättelsen som ”överlämnas” till kommunstyrelsen. I april behandlar kommunfullmäktige bokslutet för det gångna året, då finns även verksamhetsberättelser från alla nämnder med på ärendelistan.

Jag har genom åren flera gånger fått frågan från ”nya” förtroendevalda i Vänsterpartiet: Varför två snarlika underlag? Och visst kan det upplevas så. Min förklaring: Bokslutet är kortformen av den obligatoriska redovisningen av hur nämnden och förvaltningen lyckades med sina uppdrag och med hänsyn till de resurser som fullmäktige delade ut inför det nu avslutade budgetåret. Bokslutet är formellt, det är det avgörande beslutet. Verksamhetsberättelsen innehåller i grunden samma uppgifter, men nu med mängder av detaljer, i beskrivningen av socialtjänstens många enheter, men även i redovisningen hur utgifter och inkomster på enskilda poster ser ut. Det kan också uttryckas så: Bokslutet är ”plikt” för alla berörda förtroendevalda, i nämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Verksamhetsberättelsen vänder sig huvudsakligen till politiker i nämnden som bör läsa sig in på detaljerna.

Åter till äldreomsorgen, en av alla verksamheter som utförs för den som har fått ett biståndsbeslut. När fullmäktige beslutade om tilldelningen inför 2020, så såg det så ut att verksamheten inte på långa vägar fått förståelse för sina kostnader. I april 2020, vid första delårsbokslutet, bekräftades att det kunde bli ett rejält underskott. Men vid andra delårsbokslutet per augusti hade bilden förändrats. 

Hela socialnämnden visade då i en prognos att man i stort hamnade på ”noll”, att det skulle gå jämnt upp. Eller hur ska ett förväntat underskott på 0,1 mkr betecknas, när nämndens budget omfattar i runda tal 1 miljard?

Vad hade hänt? Verksamheten påverkades i hög grad av pandemin. Förväntade kostnader för verksamhet som fick ställas in gav överskott, andra insatser krävde mer personal än det hade planerats för. Men så kom staten och försäkrade kommunerna och regionerna att det skulle bli extra tilldelningar, pandemikostnader skulle ersättas. Vissa utbetalningar gjordes rakt över, med invånarantalet i varje kommun som utgångspunkt. Till andra statliga bidrag fick kommunen skriva en ansökan. Vilka perioder skulle gälla, skulle utbetalningar ske retroaktivt, när skulle stödet upphöra? Många obesvarade frågor. Ett typiskt konstaterande kan hämtas från SKR:s ekonomiblogg strax innan årsskiftet. Chefsekonomen Annika Wallenskog skrev:  ”För 2021 har staten fortfarande inte gett några besked om kommuner och regioner kommer att få fortsatt ekonomiskt stöd för merkostnader orsakade av coronahanteringen.

Under hösten presenterades en rapport för nämnden från kommunens revisorer. Den beskrev att äldreomsorgen i Vänersborg förde med sig högre kostnader än i jämförbara kommuner. När revisorerna pekar på en katalog av tänkbara åtgärder, då ankommer det på förvaltningen att lägga fram ett utkast till en handlingsplan till nämnden. Nämnden fick information i november om resultatet av genomlysningen. Något beslut fattades inte.

Hur ser det ut i början av 2021. Socialförvaltningen kommer vid sammanträdet 28 januari att lägga fram ett beslutsförslag för ”detaljbudget 2021”. Till grund för detaljbudgeten ligger kommunfullmäktiges budgetbeslut från november 2020. Där ökade visserligen anslaget för hela nämnden med 9 miljoner jämfört med budgeten för 2020, och därmed stiger beräknade nettokostnader till 1005,1 miljoner. Men i underlaget talas det samtidigt om ”osäkerhet” på ett antal punkter.

Äldreomsorgen har höga kostnader men också en stor del ”inkomster” genom biståndstagarnas avgifter och statliga bidrag. I runda tal kostar verksamheten 690 mkr, 490 mkr kommer från fullmäktiges anslag och 200 mkr från avgifterna och statens tillskott. 

När fullmäktige i november klubbade budgeten, så sades det uttryckligen: ”De aviserade riktade statsbidragen av generell karaktär avseende skola och äldreomsorg kommer att hanteras via särskilda beslut. De ingår därför inte i mål‐ och resursplan 2021‐2023.

Det är i övrigt en knasig formulering. Generella statsbidrag brukar finnas på kommunernas önskelista, sådana ger utrymme för kloka egna beslut – kommunalt självstyre är bäst, pengarna skall läggas där de gör störst nytta, så låter det. Riktade statsbidrag ger tillskott, visst, men samtidigt kan det finnas villkor som inte alls välkomnas på det lokala planet. Frågan är: Vilka är dessa riktade statsbidrag av generell karaktär? 

2020 kom regeringen med närmare ett dussin ändringsbudgetar. Därefter kom budgetpropositionen för 2021, som nu har passerat riksdagen. Fortfarande gäller dock ovan nämnda invändning från SKR:s ekonomiblogg. 

Då finns det ytterligare ”uppslagsböcker”: Alla anslag till myndigheter beskrivs i regleringsbreven – här finns också speciella uppdrag att ansvara för fördelningen av enskilda riktade statsbidrag. 

Inte att förglömma regeringens pressmeddelanden, en normal arbetsdag kan det vara uppemot tjugo eller trettio. Där ser det så ut att man skapar klarhet om vad som gäller, vilka pengar som skall tillkomma vem under vilka villkor. Men det gäller att läsa flera gånger för att inte råka ut för feltolkningar. Inte sällan berättas det på nytt om satsningar som redan tidigare beslutades – och pengarna kommer inte två gånger. Eller om nya satsningar som finansieras av andra statsbidrag som upphör att gälla.

Frågan återstår: När den förtroendevalda skall ta ställning till ett beslutsförslag i förvaltningens tjänsteskrivelse, går det att lita på att underlaget är korrekt och aktuellt?  

Jag avslutar med några länkar för att visa på dokument som berör meddelanden och överenskommelser från området ”socialtjänst – äldreomsorg”:

Äldremiljarder till landets kommuner

Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 – Vänersborg tilldelas 718.277 kronor (för övrigt samma belopp som tillfördes Vänersborg redan 2020)

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen 

Slutligen har det ett värde att se regeringens argument för förändringen i beräkningsunderlaget avseende det statliga bidraget till äldreomsorg. Det framkommer även i socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 som behandlar utgiftsområdet 9. Debatt och beslut i riksdagen 17 december 2020. 

Alltid viktiga handlingar

Kommunfullmäktige och socialnämnden – där hade jag i början av 80-talet mina första uppdrag som förtroendevald i Vänersborg. Denna mandatperiod har jag en plats kvar i kommunfullmäktige. Intresset för socialnämndens beslut och socialförvaltningens arbete är dock oförändrat stort. Verksamheten omfattar halva den kommunala budgetvolymen. Och insatserna är i regel av stor betydelse för enskilda invånare i vår kommun.

Alltså nog med anledningar att alltid ta en titt i handlingarna när de läggs ut på kommunens hemsida en vecka innan socialnämnden sammanträder.

Nu var det tre punkter på ärendelistan jag fördjupade mig i. Alla tre ärenden redovisar hur mycket verksamheten och all planering påverkas av pandemin.

Först till ”Delårsbokslut med helårsprognos 2020”. Jag vågade inte gissa storleken på underskottet. En rad statliga extra ändringsbudgetar har ju resulterat i rejäl kompensation för kommunens coronabetingade extrakostnader. Så här står det i socialförvaltningens text: ”Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa underskott på 0,1 mkr. Det är en förbättring med 13,0 mkr sedan delårsrapporten per april. Det beror på att beslutade åtgärdsförslag för 2020 börjat få effekt samt på ökade statsbidrag för sjuklöner relaterade till Covid-19 och schablonersättning.” (Om statsbidragens betydelse för socialnämndens budget finns en artikel i dagens TTELA.)

I avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” fastnade jag först för punkten ”Försörjningsstödet”. Tillkommande antal hushåll och stigande totalkostnader en bra bit över budget förvånar inte, arbetslösheten märks ju direkt. Däremot blev det ”godkänd”, eller ”målet uppnås” som det heter, på punkten ”Särskilda boenden”. (Jag återkommer längre fram om detta.)

Och så var det punkten ”Förväntade resultat AME”. Förvaltningen och nämnden har tidigare föreslagit budgetberedningen att överväga att kommunstyrelsen ”tar på sig” arbetsmarknadsenheten, som då skulle avvecklas från socialnämnden. Jag hörde att samtal om detta har förts och om jag uppfattar rätt så har hittills ingenting sagts om hur det ska bli. I delårsrapporten finns nu följande text: ”Förväntade resultat AME: Kommunstyrelsen har utformat förväntade resultat för arbetsmarknadsenheten och de rapporteras direkt till kommunstyrelsen.” Jaha, men … Jag förmår inte tolka det jag läser!

Nu något om ”särskilda boenden” – här är det ärendet ”Information om ombyggnad av Lunddala äldreboende i Vargön”. Jag är fullt införstådd med att ombyggnaden är förankrad i den gällande boendeplanen och självfallet är det bra och nödvändigt att arbetet påbörjas. Men läser man texten så hänvisas det ett antal gånger till att efterfrågan av platser i särskilda boenden är så låg, att den temporära minskningen av antalet platser under pågående byggarbete inte kommer att vålla några problem. Ingenstans i informationen nämns det som har stått att läsa i tidning efter tidning: Man söker inte plats på äldreboende när det berättas så förfärligt mycket om hur illa det har fungerat där. Frågan är ju, vad händer när mediebevakningen kan förmedla en helt annan bild, när allt är under kontroll? Jag hoppas att någon ställer frågan på nämnden.

Slutligen rutinärendet ”Rapportering av ej verkställda beslut”. Denna rapport avser kvartal 2, alltså perioden april-juni 2020. Det finns ett flertal olika insatser som beslutas. I regel skall ett beslut då också verkställas. Men det kan komma något i vägen för en smidig process. T ex kan någon sökande få ett beslut om en sökt plats i en viss form av boende – och så finns ingen sådan ledig plats. Det är sådant rapporten berättar. När fattades vilket beslut, hur mycket tid har förflutit sedan beslutsdatum, och så under ”övriga kommentarer” en tämligen noggrann beskrivning av varför det inte blev som det var sagt.

Rapporten är längre än vanligt. Även här har pandemin påverkat verksamheten.

Nu kommer socialnämnden som alla andra nämnder att få lite mera andningspaus, kommunens budget beslutas först i november. Vid den tidpunkten har förvaltningen möjligtvis också fått grepp om alla utfästelser i statens höstbudget.

Förvaltningen har oerhört mycket arbete framför sig, det är bra att det råder hyfsad stabilitet i ledningsgruppen. Det gäller för nämndens ledamöter att hänga med, det finns mängder av tillkommande information utöver utskickade handlingar om man verkligen vill begripa sig på hela bilden. Jag har respekt för detta.

När vet vi?

När nämnder och kommunstyrelsen och även kommunfullmäktige nu kommer igång igen, så känns det som om någon borde ställa frågan högt och tydligt: Lagt kort ligger, gäller det fortfarande?

Kommunernas och regionernas verksamhet har gått genom en turbulent tid. Det mesta har fungerat bra, men kostnader har på många håll överskridit anslagna budgetramar. Visserligen har staten med en mängd extra ändringsbudgetar utlovat kompensation, men än har det inte utvärderats, än vet vi inget om träffsäkerheten.

Varifrån kan det komma ett klargörande? Från SKR och dess ekonomistab? 19 och 20 augusti ordnades digitalt Kommek, den stora kommunalekonomiska konferensen. ”Konferensen fokuserar i år särskilt på hur vi hanterar och går vidare ur coronakrisen.” Än finns inget att läsa om vad som framkom. Chefsekonomen Annika Wallenskogs blogg brukar berätta det väsentliga.

Från vår kommuns ekonomistab har någon säkerligen följt konferensen. På onsdag är det nämligen dags för budgetberedningens första möte enligt den reviderade tidsplanen. Då träffas beredningen internt och får veta om och hur mycket som har förändrats. Under våren hade det från alla nämnder lämnats in synpunkter och önskemål, men vad visste man i april och maj om utvecklingen? Stämmer prognoserna från delårsbokslutet fortfarande? Innan sommaren förutspåddes att år 2020 skulle sluta med ett tydligt överskott jämfört med budget. Finns samma förväntningar nu? Vad vet vi, vad anar vi om förutsättningar för 2021?

Det är ju anmärkningsvärt att partierna i Vänersborg anmodas att senast torsdag 17 september lämna in egna förslag till MRP 2021-2023. Fyra dagar senare blir regeringens budgetförslag offentligt. Magdalena Anderssons ”paket” borde innehålla mängder av förslag som är av stor betydelse för kommunernas möjligheter att komma rätt igen 2021 och framåt.

Tillbaka till veckan som kommer. På fredag träffar budgetberedningen först socialnämndens, därefter barn- och utbildningsnämndens presidier. Det finns frågor som hänger i luften och det har säkert tillkommit nya oklarheter sedan i våras. För socialnämnden är det framförallt huvudförslaget hur man avser att förhålla sig. ”Visst, vi kan hålla oss inom ramen för anvisad budget, om vi får lov att avveckla arbetsmarknadsenheten hos oss och överlämna verksamheten samt finansiering till kommunstyrelsen.

Dagen innan presidiet träffar budgetberedningen, har hela socialnämnden sitt ordinarie augustimöte. Inga särskilt kontroversiella frågor, men visst finns det alltid synpunkter kring ärenden där förändringar av taxor och avgifter skall beslutas. Ingen lätt läsning, komplicerade beräkningar, förändringarna sker nästan undantagslöst åt samma håll.

Färdtjänstens avgifter betingas av något annat, något som jag inbillar mig många inte alls har blivit varse. 4 november ändras biljettsystemet i Västra Götaland. Den vanliga enkla biljetten, alltså inte färdtjänsten, inom Vänersborg kostar då lika mycket som en enkel resa från Vänersborg till Dals-Ed eller till Herrljunga. Man kan också uttrycka det på annat sätt: att resa från Vänersborg till Mariestad eller till Strömstad kostar inte mer än att ta bussen från Onsjö intill Vänersborg.

I socialnämndens underlag finns som alltid en sammanställning över verksamhetens nyckeltal. Här finns preliminära uppgifter som antyder en trend av stigande totalbelopp för försörjningsstödet. Utbetalningarna ligger nu månad efter månad mer än en miljon över budgeterat belopp.

Det jag saknade på ärendelistan var en redovisning över en viktig överenskommelse som gäller sedan 1 juni 2020. Tre kommuner, Grästorp, Trollhättan och Vänersborg, har kommit överens med arbetsförmedlingen i Fyrbodal hur samarbetet ska se ut framöver. Här finns även med KROM, kundval rusta och matcha, där privata entreprenörer skall överta uppgifter som legat hos arbetsförmedlarna. Jag ser att jag i grund och botten är motståndare till denna reform som är Centerpartiets skötebarn. Men kanske behövs ingen föredragning för socialnämndens ledamöter, tanken är ju att kommunstyrelsen skall hantera arbetsmarknadsfrågor i framtiden.

Det ska bli spännande att få höra en rapport om socialnämndens arbete och att få höra lite om hur budgetberedningen vill komma rätt i en tid när framtidens ekonomiska utveckling på nationell nivå är mycket oviss.

 

Sanningens ögonblick kommer närmare

Socialnämnden är i en prekär situation – nästa vecka gäller det att ta ställning till ett förslag som aldrig skulle behövts föras fram.

Men först en förklaring, Min uppfattning, egentligen också Vänsterpartiets uppfattning här i Vänersborg, är kort och gott:  När våra förtroendevalda går till sammanträden så skall beslutsförslagen i görligaste mån ha varit prövade. En enskild politiker borde inte avgöra viktiga frågor utan att ha haft tillfälle att inhämta råd och stöd av andra partimedlemmar eller sympatisörer.

Det förutsätter att även andra än förtroendevalda har tillgång till underlag och beslutsförslag. Några nämnder tillhandahåller ”utskicket” på kommunens anslagstavla, andra gör det inte. Min motion från april 2019 ”Öppenhet på den digitala anslagstavlan” hade kommunstyrelsen tänkt avslå, men i kommunfullmäktige lyckades jag att få bifall för mitt yrkande ”att nämndernas handlingar skall göras tillgängliga för allmänheten på den digitala anslagstavlan med beaktande av eventuella restriktioner av lagar och föreskrifter”. 

Nu fyra månader senare har detta bifall inte fört till den önskade ändringen. Jag har lärt mig att tålamod är en dygd i Vänersborg.

Socialnämnden har dock alltid visat öppenhet, förvaltningens sekreterare har genom åren utvecklat servicen föredömligt.

Därför kan förtroendevalda – och alla andra som intresserar sig för kommande beslut – läsa och begrunda: Socialförvaltningen föreslår nämnden att besluta att avveckla arbetsmarknadsenheten inom socialförvaltningen som åtgärd för att nå en balans i budget 2021.

Innan någon sätter i halsen: inte avskaffa, inte stryka, inte ta bort helt – nej, avveckla inom socialförvaltningen. Med andra ord – ”inte vi, som inte har resurser att sköta uppdraget, utan andra måste åta sig uppgiften”.

Till att börja med några citat från socialchefens beskrivning av hur det skulle kunna gå att få ihop en omöjlig ekvation. Det gäller ju dels vetskapen om det som görs idag och det som tillkommer nästa år, dels kommunstyrelsens anvisning från februari.

Anvisad budgetram som kommunstyrelsen fattade beslut om 2020-02-26 och som socialnämnden har att förhålla sig till inför 2021 innebar i stort en oförändrad budgetram jämfört med 2020. 

Förvaltningschef med ledning gör bedömning att socialnämnden skulle behöva tillföras ytterligare budget för att klara verksamheten såsom den är uppbyggd idag.

Inom socialnämndens område finns behov utöver ram som uppgår till 21 800 tkr.”

Förvaltningen och nämnden har genomfört stora förändringar tidigare och gör det fortfarande för att anpassa verksamheten ekonomiskt.

Beslutsförslaget säger i korthet: Hit men inte längre. För att ändå visa lydnad till kommunstyrelsens anvisning, föreslås att nämnden avvecklar arbetsmarknadsenheten inom socialförvaltningen och överlämnar till kommunstyrelsen att ta hand om denna verksamhet.

För att förstå att detta inte är en spontan tanke utan något som mycket väl kan vara en hyfsad vettig idé behöver man läsa ett antal sidor. I den bifogade filen börjar texten med rubriken ”Anslagsbindningsnivå Arbete, Sysselsättning och Integration” på sida 11 och fortsätter till sida 15.

Socialförvaltningens verksamhet är enormt stor, socialnämnden förfogar över nästan halva kommunens budgetbelopp, i runda tal en miljard. Personalen finns i sju olika förbund och  i ett gemensamt yttrande framkommer ”för och emot”.

Jag har varit ledamot i nämnden i så många år att jag vågar mig på påståendet att detta ärende är av en tyngd som är mycket ovanligt. Vad nämnden kommer fram till på torsdag blir ju sedan efter sommarpausen en fråga för förtroendevalda i budgetberedningen och i kommunstyrelsen, i oktober för hela kommunfullmäktige.

Jag tror att alla partier gör ansträngningar att samråda innan torsdag så att ett ställningstagande förankras i partigruppen. Allt annat vore att svika förtroendet.

Vad är det vi vet?

Det finns ett årshjul i den kommunala beslutsprocessen. Nu detta, sedan följer, varpå … och efter en fullbordad runda är vi tillbaka på samma ruta, fast nu har vi kommit vidare ett helt år.

Sammanträden i maj har alltid med denna punkt: ”Delårsbokslut per sista april”.  Här visas om verksamheten under årets första fyra månader har utvecklats. Är förvaltningarna på rätt väg? Med kommunfullmäktiges inriktningsmål i grunden har alla nämnder och förvaltningar tidigare beslutat om ”förväntade resultat”. Nu borde det synas om förväntningarna kommer att infrias. Dessutom innehåller delårsbokslutet uppgifter om ekonomin. Fyra månader, en tredjedel av året: har utgifterna hållit sig inom ramen eller är något utom kontroll? Och tvärtom, har någon lyckats åstadkomma ett bra jobb och samtidigt spenderat mindre än det tilldelade antalet kronor?

Men så finns ytterligare en uppgift för förvaltningarnas ekonomer. Delårsbokslutet per april skall lämna en prognos för hela året. En prognos som i sin tur har stor betydelse för budgetprocessen inför nästa år.

Det kan finnas förklarliga skillnader mellan utfallet ”per april” och prognosen ”per 31 december”. Utgifterna under andra delen av året kan förväntas vara mycket högre än under våren (exempel: inköp av läroböcker), varför ett positivt resultat ”nu” ändå leder till en sämre prognos. Och tvärtom: förändringar i verksamheten kommer att ge avsedda besparingar, inte än, men innan året är slut. Så röda siffror ”nu” kan mycket väl bli ett nollresultat, eller budget i balans.

Det är mot den bakgrunden jag läser nämndernas handlingar. Och jag ser att det finns mycket jag har svårt att förstå. Låt mig ta socialnämndens underlag som ett exempel.

Citat från kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2020: ”Socialförvaltningens budgetförslag ligger inom ram. Förvaltningen beräknar ett behov utöver ram till 44 600 tkr och anger åtgärder med konsekvensbeskrivningar för motsvarande summa.

Socialnämndens delårsbokslut redovisar resultatavstämning samt ekonomisk prognos:

  • Periodiserat utfall per april redovisar överskott på 13,4 mkr.
  • Årsprognosen visar ett beräknat underskott på 13,1 mkr.

Saknas 44 – plus 13 – minus 13. Berg- och dalbanan? Har man lyckats så väl med ”åtgärderna”?

Det är många bollar i luften, jag misstänker att tilldelade resurser flyttas i presentationen mellan olika anslagsbindningsnivåer. Att nämnden får lov att göra så föreslog jag i en interpellationsdebatt 2019, men kommunstyrelsens ordförande avvisade tanken. Några uppgifter är svåra att förstå och kräver förklaringar.

Jag vill kommentera texten i ”sammanfattning av ärendet”.

”Flera aktiviteter pågår för att försöka minska prognosticerat underskott. Bedömning görs att det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem fullt ut under innevarande år baserat på kostnad för försörjningsstöd och avancerad sjukhusanknuten ”hemsjukvård””.

  • ”Socialnämnden behöver, utifrån det ta ställning till om tillfälligt tilläggsanslag till budget 2020 ska begäras hos kommunfullmäktige gällande kostnad för försörjningsstöd.”

Det borde vara fel att överhuvudtaget våga gissa sig fram till hur behovet av försörjningsstödet utvecklas nu under Coronakrisens akuta fas eller senare under resten av 2020. Jag förstår att en sådan begäran nu förblir utan resultat. Det är visserligen nämndens skyldighet att ”förvarna” men det kan inte finnas någon i kommunledningen som inte redan förstår.

  • ”När det gäller den del av den avancerade sjukvården, som förvaltningen bedömer inte med självklarhet ska finansieras av kommunen som huvudman, finns plan för fortsatt samtal med NU-sjukvårdens ledning.”

Självfallet, samtal på ledningsnivå är bra för att komma fram. Men här borde det vara angeläget för nämndens presidium att ha hela nämnden bakom sig, med kunskap och förståelse för den tickande bomben. Det bästa vore nog att partiernas representanter söker samtal och samförstånd med det egna partiets förtroendevalda på regionnivå. Två värdefulla lästips för att förstå varandra och för att inse vikten av att en lösning måste tas fram är:

Vård och omsorg i hemmet 2019 – svårigheter och framgångsfaktorer” och ”Att följa omställningen till Nära vård”.

Vem har sagt att det ska vara lätt att vara förtroendevald i en nämnd?

Ett ord som retas

Igår gällde det vårbudgeten. Finansministern presenterade regeringens förslag på en pressträff. Sedan följde flera pressträffar till, oppositionspartierna ville kommentera. SVT-Forum var på plats, inbjudna gäster kommenterade allt som sades.

Igår skrev jag om mitt intryck – att Vänsterpartiets Ulla Andersson lyckades bra med att visa på skillnaden i synen på välfärden. En sektor i kris. Finansministern ville i huvudsak släcka branden som har drabbat regioner och kommuner genom covid-19. Javisst, men det fanns redan mycket stora problem innan smittan spreds. Ulla Andersson fick förståelse av Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys. Men inte från Karin Svanborg-Sjövall, vd vid tankesmedjan Timbro. Hon upprepade gång efter annan ”vetenskaplig rapport”, ”minst 60 miljarder” och så det avgörande ordet ”effektivitetspotential”. Jag fastnade för ordet, det kom som ett mantra. Jag googlade på ordet tillsammans med ”Timbro” och jag fick klart för mig att i denna tankesmedja finns ”effektivitetspotential” på bordet vid frukost, lunch och kvällsmat. Jösses!

Kom att tänka på det när jag bläddrar igenom aktuella kommunala handlingar. På måndag sammanträder socialnämnden, på ärendelistan är punkt 3: ”Mål- och resursplan 2021-2023 – förväntade resultat.”

Vänersborgs politiker enades ju i höstas om ett nytt sätt att hantera budgetprocessen. Målsättning är väl, kort uttryckt, att minska gapet mellan högtravande mål och bristande resurser. Dessutom finns lite underförstått en uppmaning från konsultens intensiva insats under 2019: Det ankommer på kommunstyrelsen att växa i sin roll som central samordnare av det mesta som nämnderna har för sig.

Så, innan nämnderna tillsammans med sina förvaltningar jobbar sig genom problemet att föra ”vi vill!” närmare ”men kan vi, hur ska vi kunna nå dit, när det saknas ….?”, innan dess har nämndernas presidier skissat ett ”utkast” och lämnat till kommunledningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott, inte hela kommunstyrelsen, satt den 6 april en hel eftermiddag med dessa skisser och enades kring ”rekommendationer”. Från ks-au till nämnden gick alltså ett uttalande som nämnden nu skall beakta.

I underlaget till ovan nämnt ärende 3 ser jag bland ett knappt dussin rekommendationer en som direkt anknyter till det obscura begreppet ”effektivitetspotential”. Dock formulerat på lite annorlunda sätt.

Socialnämndens presidiet skickade till arbetsutskottet: ”Kostnadseffektivitet ska öka jämfört med föregående år”. Ks-au reagerade med följande rekommendation: ”Det förväntade resultatet bedöms relevant och mätbart, men kräver att man definierar vad man menar med kostnadseffektivitet då vi ser en stor risk för olika tolkningar av begreppet.”

Jag hoppas verkligen att socialnämndens ledamöter ta detta ärende på allvar. Här finns det en chans att säga ifrån. Att sitta med sina partikamrater och beklaga sig över att ledningen inte vill förstå att ekvationen inte går ihop är en sak, men att formulera ett beslut i nämnden som talar om för kommunledningen ”dit når vi, men inte längre” är något annat.

Låt mig tipsa om lite litteratur.

Dagens Samhälle sammanställer dagligen diverse debattartiklar – idag en som på ett utmärkt sätt ger bakgrunden: ”En välfärd i kris återstår efter år av effektiviseringar”. Ingressen lyder: ”Ingen politiker är i dagsläget beredd att göra en konsekvensanalys av vad årliga ospecificerade effektiviseringskrav egentligen innebär för välfärden och dess medarbetare, skriver styrelsen för föreningen Välfärdsinitiativet.”

Socialstyrelsen kom nyss med ett litet uppslagsverk kring äldreomsorgen, ett av socialtjänstens områden där gapet mellan mål och resurser (extra mycket i Coronatider) inte går att dölja: ”Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2020

Inte lika neutral som socialstyrelsens rapport är denna skrift: ”Budget ur balans – en granskning av äldreomsorgens ekonomi och arbetsmiljö.

Jag avundas inte socialnämndens ledamöter, det är tuffa utmaningar att öppet och ärligt redovisa fakta för kommunledning och kommunfullmäktige. Men det måste ske, någon måste säga ifrån och skriva in rätt text i protokollet.

Förresten, nu på eftermiddag skriver Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR: Uteslutet att krisstödet räcker”.