Kommunfullmäktige? Tja, vad ska man säga?

Nej, det är inget jag rekommenderar! Det finns andra sätt att roa sig än att i efterhand klicka fram webbsändningen från dagens kommunfullmäktige.

Det fanns egentligen bara ett ärende bland ett trettiotal punkter som det kunde bli debatt kring. Och precis så blev det, bara ett ärende – men inte heller där någon debatt.

I sista stund uppmärksammade å ena sidan S+C+MP och å andra sidan M+KD+L att skillnaden mellan deras budgetförslag var ”hårfin”, att det skulle kännas jobbigt att hävda att ”mitt är bättre än ditt” eller ”ditt är sämre än mitt”.

Om vi skulle kunna lägga fram ett gemensamt förslag? Kan vi? Jo, det kan vi! Och det förstår väl vem som helst: om 35 av 51 ledamöter enas om något, så uppfattas det sannolikt som det rätta, det bästa, det mest genomtänkta förslaget. Punkt.

Jag satt hemma, 80- som jag är, följde alla anvisningar av Stefan Löfven och Lena Hallengren om ”att hålla distans” och begrundade vad som utspelade sig.

En budgetprocess börjar varje år med att kommunens förvaltningar lägger fram: a) förra året gjorde vi underskott, för att … b) i år vill vi försöka att komma rätt, men …. tyvärr kommer vi nog inte att klara oss om vi inte får tillägg, och c) demografiska belastningar … nya lagföreskrifter … kommunens målsättning om …. d) vi skulle behöva tillkommande anslag.

Förvaltningar får nästan undantagslöst stöd av ledamöterna från samtliga partier i alla facknämnder, alla visar förståelse.

Sedan rullar det på i budgetberedningen. Vi måste se på helheten! Brösttoner!

I det sista kommunstyrelsemötet innan fullmäktiges budgetbeslut finns fortfarande fyra förslag: S+C+MP lika med 20 ledamöter, M+KD+L lika med 15 ledamöter, SD med 9, Vänsterpartiet med 5 och Medborgarpartiet med 2 (som alltid utan eget förslag).

Hur skulle det se ut att få genom ett budgetförslag med blott 20 av 51?

Tänk om SD röstar tillsammans med M+KD+L? 24? Vi, som är kommunledningen, förlorar med våra 20?

Jösses! 20 + 15 – vi seglar lugnt! Där har vi det!

Jag blev glad när Magnus Lilja tog någon minut för att med enkla ord och utan att rabbla upp intetsägande siffror beskrev varför Vänsterpartiets yrkande var annorlunda. Dels var förvaltningens uppgifter fortfarande utgångspunkt, dels lyssnade vi på fackliga synpunkter och inte minst är det partiets medlemmar som anger vilka grupper i samhället som vi ska måna om extra.

Nu är förslaget klubbat. Nu är det förvaltningarnas uppgift att finna sig i det som är sagt. Med allt vad det betyder i form av nya begränsningar och nedskärningar.

Och efter årsskiftet börjar det rulla igång med liknande spel inför 2022.

Åter till frågan om arbetsförmedlingen

I helgen skrev jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med rubriken ”Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg?

Själv räknade jag med att interpellationen skulle tas upp nu i november och besvaras i december. Men jag underskattade Benny Augustsson.

Redan dagen innan kommunfullmäktige föreligger hans skriftliga svar. Här hela texten:

2020-11-16
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:
Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg (Dnr: 2020/405)

Vid vårt arbetsmarknadsforum 2020-11-05 hade vi med arbetsförmedlingen via länk där vi fick en redogörelse för hur statistiken för arbetslösheten ser ut och hur organisationen numera är uppbyggd och hur man ser på framtiden. Under den omställningen som genomförts under 2019 och 2020 så har personalstyrkan minskat med 40% på arbetsförmedlingen. Detta har medfört att det har införts ett nytt sätt att arbeta. På många orter i Sverige där det inte finns arbetsförmedlingskontor så har det upprättats servicekontor där man till största delen ska få hjälp digitalt att utföra dom tjänster som är uppräknade i interpellationen.
Arbetsförmedlingens personal ska då få mer tid över för att i samverkan med kommunerna jobba med insatser för individerna i målgruppen.
Arbetsförmedlingstjänster ska i högre utsträckning utföras av fristående aktörer.
Utifrån dom stora organisationsförändringar som gjorts inom arbetsförmedlingen så var ändå dom som medverkade från arbetsförmedlingen någorlunda positiva till arbetet framöver.
Med den lokala överenskommelsen om samverkan som nu träffats så kommer det att finnas en arbetsförmedlare samlokaliserad med AME vilket ger förutsättningar för en bättre planering för den enskilde individen för att matcha mot arbetsmarknaden.
Vid en direkt fråga på hur man ser på dom fristående aktörerna som ska jobba med arbetsförmedlingstjänster så fick vi till svar att det skiljer sig väsentligt från den senaste gången fristående aktörer var inblandade. Arbetsförmedlingen genomför noggranna kontroller och ställer höga krav på aktörerna och därför är man övertygad om att det den här gången ska bli bättre.
Framtiden får utvisa hur resultatet blir men det är en bra start att arbetsförmedlingen och vår personal på AME har en bra dialog och tillsammans med Kunskapsförbundet Väst med flera kan jobba för att matcha så många som möjligt till behovet på arbetsmarknaden.
Statistiken som visades säger att långtidsarbetslösheten och arbetslösheten hos våra ungdomar ökar dramatiskt och kommer att kräva stora insatser framöver.

Vänersborg, dag som ovan.
Benny Augustsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

En fråga i rätt tid och ett utomordentligt bra svar

Inte för att det just nu finns i varenda tidning, i lokalradion och på riks-TV.

Nej, parkslide uppmärksammade jag längs promenadvägen här på Onsjö.

Visserligen växer den nästan i hela kommunen, men här var det en given anledning att ställa en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Anders Wiklund, MP.

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Lämplig markanvisning

Tidigare i år upphävde Länsstyrelsen ett beslut från byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens för kolonilotterna vid Nabbensberg där området arrenderades sedan snart trettio år tillbaka från kommunen.

Jag förstår att samtal förs att nu erbjuda arrende på annan kommunal mark i ett område längre söderut på Onsjö.

Ett stenkast därifrån utbreder sig den invasiva växten Parkslide på flera ställen. Något som inte kan finnas med på någons önskelista, helt säkert inte hos dem som vill sköta en mindre odling vid sin stuga.

Vad kan kommunen göra för att röja undan farhågorna att placeringen kan i efterhand visa sig vara olämpligt?

Lutz Rininsland          2020-10-12

Och här Anders Wiklunds svar – beskedet om hur bekymret med parkslide kommer att tacklas i Vänersborg.

Kommunfullmäktige på onsdag

Sammanträdet inleds med en ny punkt. Under den förra mandatperioden motionerade Vänsterpartiet om att årsberättelser från samtliga helägda kommunala bolag skulle presenteras för fullmäktige, inte bara som brukligt för kommunstyrelsen. Nu är kompromissen ”Information – Presentation av kommunens helägda bolag”.

Revisorerna informerar om rapporten ”Granskning av uppföljning och kontroll av försörjningsstöd”. Stödet är en insats som socialnämnden beslutar om.

Så här långt har inga beslut fattats. Även i de två följande ärendena är utgången given. Corona-turbulensen med alla statliga extra-bidrag ger alla kommuner, så även Vänersborg, ett bastant ekonomiskt överskott för 2020. Kommunfullmäktige ”noterar informationen”. Sedan tycker vi att den andra meningen inte borde finnas med i år: ”Nämnderna uppmanas att vidta de åtgärder som erfordras för att nå balans mot beslutade ekonomiska ramar.” Det ligger nära till hands att tolka det som att överskottet annars riskerar att ”brännas upp” i ett försök att nå balans.

I ärendet ”Kommunernas klimatlöften” kommer kommunfullmäktige att anta klimatlöften (som beskrivs i en diger bilaga) och uppdra åt nämnderna att genomföra dessa under 2021. En senare fråga blir ju vad som framkommer vid uppföljningen. För ledamöterna från vårt parti kommer bevakningen att finnas med på prioriteringslistan från och med nu.

Samtliga ärenden som följer tar också en given utgång:

  • MP-motionen från 2014 om ”sociala investeringsfonder” blir avslagen (fast med tanke på nuvarande överskott hade det funnits ett gyllene tillfälle att inrätta en sådan fond)
  • SD-motionen om löneutbetalning ”den 25:e” blir avslagen
  • Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2021 till 22:21 per skattekrona (oförändrat jämfört med 2020).
  • Redovisning av hittills ej besvarade motioner och av inkomna medborgarförslag noteras utan diskussion, inte heller någon debatt kring redovisningen från alla nio partier hur partistödet användes under 2019
  • Kommunfullmäktige kommer att bifalla förslaget från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ”om nya taxor 2021”. (I november kommer sedan förslag kring ”nya taxor och avgifter” för verksamhet i kommunala nämnder och helägda kommunala bolag – då kommer frågan åter att ställas om vad som gömmer sig bakom omskrivningen ”nya taxor”.)
  • Sist på sammanträdet följer två frågor från Vänsterpartiet till ordföranden i byggnadsnämnden resp samhällsbyggnadsnämnden. Vi återkommer när svaren föreligger.

Besynnerlig återgång

Till slut fanns det bara en förnuftig lösning: Låt kommunfullmäktige fatta budgetbeslutet för 2921 så sent som möjligt. Ju mer vi vet om förutsättningarna desto bättre. Sannolikheten att träffa rätt blir större.

Därför föreslog kommunstyrelsens ordförande först att skjuta beslutet från juni till oktober. Efter sommaren kom så beskedet att ändra än en gång, det blir november.

I veckan är två ekonomiärenden på kommunstyrelsens bord. Först är det beskedet hur utvecklingen ter sig under innevarande år, därefter är det tidsplanen för budgetarbetet nästa år.

Det är ju en cirkel som inte behöver ifrågasättas ett normalt år. Budgetåret är kalenderåret. Efter fyra månader samlas uppgifter in från alla nämnder och från kommunledningen. Detta första delårsbokslut landar i kommunfullmäktige i juni, beslutet blir ”att notera informationen”.

Efter åtta månader sker nästa insamling av uppgifter. Och detta andra delårsbokslut kommer till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i oktober. Utöver uppgifterna om hur det har gått tillmäts nu den bifogade prognosen stor betydelse.

Om det visar sig att det förefaller bli ett ”plus” som är större än det förväntade resultatet, så uppkommer en förväntan att ta hand om överskottet. Inte sällan finns det någon nämnd som inte lyckas minska på gapet mellan resurser och kostnader. Då kan det vid tidpunkten för beslutet kring andra delårsbokslutet beviljas ett tillskott.

Hur ser det ut 2020? I juni ”noterades” ekonomistabens beräkningar:

”Enligt prognosen kommer 2020 års resultat att uppgå till 88 mkr, vilket är 57 mkr bättre än budget. Resultatet är 51 mkr bättre än 2019 års bokslutsresultat.”

Och nu i oktober? ”Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2020 innebär ett budgeterat resultat på 31 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 173 mkr vilket är 142 mkr bättre än budget och 85 mkr bättre än den prognos som lämnades i delårsrapport i april.”

För stunden frestas jag inte att spekulera i hur överskottet skall förvaltas. Nog vet jag att mitt önsketänkande inte ens skulle stoppa vid denna summa.

Nej, det är annat som förundrar mig. Ovanstående är ju endast en del av berättelsen om kommunalekonomins eviga berg- och dalbana. Det är regeringens och riksdagens agerande för att möta pandemins effekter som gör att även vår kommun klättrar. Det bär uppåt, bara uppåt, än så länge.

Men om årets utveckling är av förklarliga skäl är helt onormalt, så kan ingen bortse från att det kommer att gå neråt igen. Så långt är jag helt överens med alla andra. Jag delar dock absolut inte ekonomstabens, och därmed inte heller kommunstyrelsens ordförandes, åsikt att vi kan förutse hur vägen neråt kommer att se ut.

Lika klokt som det i slutändan var att skjuta på MRP-beslutet från juni till november, lika förutseende hade jag förväntat mig att tidsplanen för arbetet under 2021 inför MRP 2022 skulle ha utformats.

Nix, i ärendet ”Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024” föreskrivs ”start 26 januari 2021” och ”beslut i kommunfullmäktige 16 juni 2021”.

Besynnerligt, eller hur? Försvarbart? Nej! Jag hoppas verkligen att det kommer ett annat förslag på kommunstyrelsen på onsdag som visar mera ödmjukhet. Det är andra kända och ett stort antal okända faktorer som påverkar vår kommun i högsta grad. Låt oss ta den tid det tar för att vinna större säkerhet i detta så betydelsefulla budgetarbete.

Se där, en uppmaning att återkomma

Kommunfullmäktiges sammanträde i veckan webbsändes. Mycket välkommet! Vänersborg är en av de sista kommunerna i landet som har tagit steget att öppna för live-streaming och för att allmänheten i efterhand ska kunna se hela eller delar av mötet.

Tekniken fungerade utmärkt, för deltagarna och för den som valde att följa med hemmavid. Som ”minus åttio” förhåller jag mig till folkhälsomyndighetens råd att undvika möten. Jag hade anmält förhinder.

En bit in på dagordning fanns mina interpellationer.

Jag vill citera ordföranden, Annalena Levin, C, när den första interpellationen behandlades: ”… Vänsterpartiet, till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, socialdemokraterna, och han har svarat. Och vi har ju ingen diskussion på grund av det jag sa tidigare att vi har en överenskommelse utan man får läsa svaren och frågan eller interpellationen i handlingarna. 

Och då frågar jag om vi kan lägga både interpellationen från Lutz Rininsland och svaret från Benny Augustsson till handlingarna? Jag finner så är fallet. (Klubbslaget.)

Och dom handlade om flygplatsens framtid, det kanske jag glömde att säga, men det handlade dom om.”

Detta blev så otroligt informativt att kommunens kommunikatör i sin sammanfattning ”Fullmäktige i korthet 23 september 2020” helt hoppade över mina två interpellationer.

Här min interpellationsfråga och här svaret från kommunstyrelsens ordförande.

Framtiden kommer att visa hur utvecklingen eller avvecklingen av Fyrstads flygplats ter sig. Någon kommersiell flygtrafik finns inte sedan mars 2020, kommer inte finnas under hösten och vintern.

Vem som gör vilka ansträngningar att återgå till regelbunden flygtrafik vet inte jag. Allt jag vet är att jag är motståndare till att satsa kommunens pengar. Jag ser många andra områden som jag vill prioritera.

Om staten åtar sig att skapa förutsättningar för att något flygbolag på nytt trafikerar den lokala flygplatsen borde framgå av regeringens budgetproposition. Ersättning avseende icke statliga flygplatser behandlas i ”Utgiftsområde 22 – Kommunikationer.”. I avsnitt 3.6.6.finns punkten 1.6 som visar att anslaget för 2020 är 188 mkr (gäller även åren dessförinnan) och föreslås minska inför 2021 till endast 88 mkr.  Även 2022 och 2023 är anslaget endast 88 mkr.

19 september redovisade Swedavia en konsekvensanalys till regeringen med rubriken ”Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport”.

”Det finns en risk för att flygtillgängligheten för vissa orter kan bli försämrad vid en förtida stängning av Bromma”.

”Trots stora osäkerheter och mot bakgrund av ovanstående är Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare samt att konsekvenserna av ett politiskt beslut om en förtida nedläggning är hanterbara och sammantaget medför fördelar för Swedavia.”

Visserligen har därefter en flod av artiklar publicerats som alla har tusen och en invändning mot analysens slutkläm. Det är transportbranschen som protesterar. Men transportbranschen betalar inte en återstart av Trollhättans flygplats.

Ordförande Annalena Levin kommer att få fler tillfällen att inleda ärenden som avser flygplatsens framtid.

Kommunfullmäktige om en vecka

Kallelsen med alla handlingar finns nu på den digitala anslagstavlan på kommunens hemsida. Ärendelistan på 27 punkter är preliminär. Punkt 20 är samma som punkt 18, en ska bort. Men det tillkommer fortfarande punkter innan dagen för sammanträdet.

Fortfarande gäller att 26 ledamöter samlas i olika rum i kommunhuset. 26 istället för normalt 51 enligt överenskommelsen mellan partiernas gruppledare. Ingen kan koppla upp sig ”digitalt och på distans”, så har ordföranden i kommunstyrelsen och ordföranden i kommunfullmäktige sagt. Senast meddelades det: ”Gällande kommunfullmäktige så fortsätter vi med överenskommelsen 2020-04-02 och kommer inte att tillämpa dessa föreslagna regler.” [För kommunstyrelsen föreslås nämligen nu att öppna för deltagandet på distans.]

Av kallelsen framgår att de flesta ärenden kommer att klubbas utan att det blir debatt. Sedvanliga punkter i mötets början, därefter flera tillkännagivanden om nya ersättare och ett antal avsägelser från olika uppdrag. Sådant klaras av med att ordföranden läser upp och sedan följer klubbslaget.

Det finns fyra nya medborgarförslag: ”Övergångsställe vid rondellen på Gropbroleden”, ”Kanadagässen”, ”bakteriehalten i vattnet i Vassbotten” och ”EKO-innovationscentrum med utgångspunkt Bergagården”. Det är bra att ha läst motiveringen till alla förslag, för det gäller att uppmärksamma vart dessa förslag skickas. Vår uppfattning är ju att vissa förslag absolut måste avgöras av fullmäktige. Andra kan likväl behandlas och avgöras av någon nämnd.

Därefter följer mina två interpellationer till kommunstyrelsens ordförande. Reglerna under Coronatiden gör att ingen debatt förekommer, endast frågan och det skriftliga svaret noteras. Det gäller ”flygplatsens framtid” och varför förvaltningen inte redovisat ett besked kring ett återremitterat uppdrag – här finns redan ett skriftligt svar.

Stefan Kärvling och jag har skrivit en motion som rekommenderar kommunfullmäktige att förbättra sin bevakning av hur besluten verkställs.

Kungajakt- och viltmuseum skall efter en tid av turbulens få en ny vice-ordförande, vem det blir framgår inte av underlaget.

Kommunfullmäktige måste formellt förnya ett borgensåtagande för Kommuninvest. Vänersborg tillsammans med många andra svenska kommuner lånar upp pengar till gynnsamma villkor genom att tillhöra Kommuninvest ekonomiska förening.

Sedan behandlas och avgörs flera äldre motioner: Det moderata förslaget kring Earth Hour och Agenda 2030 anses besvarat. Stefan Kärvlings förslag om att minska partistödet kommer att avslås. Hans motion om fiske på Hunne- och Halleberg anses besvarad.

Det återstå att se hur mycket debatt det blir kring två andra motioner: Miljöpartiet ville rädda skogen på Östra Mariedal med en motion om ett ”naturreservat längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård” – nu är ju skogen bevisligen skövlad. ”Fast placerade skolvaktmästare” vill KD se, hur den motionen avgörs vågar vi inte gissa, det kan bli en spännande omröstning.

Vi kan också ställa oss bakom svaret på medborgarförslaget om ”kartläggning av obebyggda hus”.

Och så var det ärendet kring ”kranmärkning”: ”Kranmärkt betyder att kommunen väljer kranvatten framför flaskvatten i verksamheterna”. Bra, mycket bra! Nog med förslag!

Slutligen skall kommunfullmäktige godkänna förslaget om sammanträdesdagar för 2021.

Tyvärr en nödvändig motion

Vid gårdagens kommunstyrelse fanns ärendet som är bakgrunden till motionen från två vänsterpartister: ”Systematisk uppföljning av beslut”.

Själva ärendet var: ”Fördjupad översiktsplan (FÖP) Brålanda”.

Stefan Kärvling beskrev innan kommunstyrelsens möte händelseförloppet i sin blogg. 2017 hade byggnadsnämnden först begärt ett tillfälligt anslag om 400 tkr för att göra en sådan plan för Brålanda. Kommunfullmäktige beviljade då en ramhöjning med 400 tkr (alltså inte bara ett år utan varje år framöver) med uppdrag att åstadkomma översiktsplanen för tätorten Brålanda.

Det kom av sig. Det hände väldigt lite. Nu ska det ske en återstart och det finns en ansökan om att få 250 tkr för att göra planen. Kommunstyrelsen vill också att planen skall tas fram. Men det kommer inte att hända något omedelbart utan kommunstyrelsens beslut blev:

”Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadsnämnden, då nämnden behöver se över vilket uppdrag och vilka medel man fick i mål- och resursplan 2018.”

Vi tittade på uppdraget, gick till underlaget från budgetberedningen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från våren och juni 2017. Det tog tio minuter.

Därefter bestämde vi oss att skriva motionen. Den tillrättavisning som kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden klubbades istället för den örfilen som kommunstyrelsen skulle gett … vem? ja, just det, gett sig själva.

Kommunstyrelsen och därmed kommunledningen har grovt underlåtit att sköta sin plikt att utöva uppsikt över nämnderna, i detta fall byggnadsnämnden.

Hade det fungerat hade det inte behövt hända. Vi skulle inte behövt skriva en motion.

Och Brålandas FÖP kanske skulle vara klar, fyra år efter att uppdraget gavs. Nu vill kommunstyrelsen invänta byggnadsnämndens ursäkt och förklaring – sedan kommer kanske arbetet med FÖP Brålanda igång igen.

Ringrostig, minst sagt

23 september är det kommunfullmäktige. Det mesta tyder på att jag inte kommer att kunna finnas på plats, fjärde gången i så fall. Kommunledningens ovilja att ordna för deltagande på ”riktig” distans är anledningen. Bara att konstatera att fyra gånger ”frånvaro” från fullmäktige är lika många gånger som jag dessförinnan samlade på mig under alla år sedan jag första gången tog plats 1982.

Nåja, jag får finna mig i detta som så mycket annat. Det är världsligt!

Men fortfarande läser jag in mig på kommunstyrelsens handlingar. Ett flertal ärenden går alltid vidare till kommunfullmäktige någon vecka senare. Alla andra frågor, även om avgörande beslut fattas redan i styrelsen och stannar där, kan visa sig vara viktiga att känna till.

Men nog känner jag av att jag inte längre besöker kommunhuset. Här ett exempel hur jag snubblade ordentligt.

”I budgeten för basverksamheten föreslås medlemsavgiften ökas från 35 kr/invånare till 36 kr/invånare, vilket motsvarar tidigare beslutad indexhöjning. Inget att erinra.”

”Vänersborgs kommun har inget att erinra mot hanteringen under förutsättningen att budgeten bibehålls på 2020 års nivå med 37 kr/invånare.

35 – 36 – 37 ? Allt på ett och samma A4-blad som gäller ärendet  ”Antagande av yttrande över remiss gällande Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023”. Kommunstyrelsens beslut nu på onsdag lyder: ”Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande över remiss gällande Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023.

Ett ”typiskt” ärende! Kommunstyrelsen yttrar sig inte, nej, kommunstyrelsen ställer sig bakom ett yttrande. Yttrandet har redan passerat kommunstyrelsens arbetsutskott, inga invändningar eller synpunkter därifrån protokollfördes. Så allt bör vara i bästa ordning, debatt behövs inte, beslutet kan klubbas.

Men jag hajade till: 35 – 36 – 37 ? 35 x 40 000 invånare är 1,4 mkr från Vänersborg till Fyrbodal.  Nästa år blir Vänersborgs bidrag 1,44 mkr. Och ingen erinran mot att det ska vara 1,48 mkr?

Nu har  jag läst hela ärendets samtliga handlingar och lite därtill och nu förstår jag. ”Äpplen” och ”päron” – Vänersborgs avgift till basverksamheten i Fyrbodal stiger till 1,44 mkr nästa år. Och Vänersborgs bidrag till tillväxtmedel för Fyrbodal nästa år är 1,48 mkr.

Så innebörden av kommunstyrelsens beslut blir att bevilja strax under 3 mkr till Fyrbodal för år 2021.

Egentligen testar kommunalförbundet sina fjorton medlemskommuner på ytterligare bidrag. Men i yttrandet från Vänersborg finns ett försiktigt ”nej, tack”:

Budget för Kommunakademin Väst föreslås från och med 2022 finansieras med tilläggsanslag från kommunerna om 2,75 kr/invånare. Vänersborgs kommun, ser i dagsläget, att finansiering även fortsättningsvis får ske inom kommunalförbundets budget.” (2,75 x 40 000 är 110 000 kronor.)

Vem ”är” Fyrbodal, vad ”gör” Fyrbodal, vad får vi i utbyte från Fyrbodal?

Sambandet gäller uppåt och neråt. Fyrbodal ”är” ett samarbete mellan 14 kommuner, samtidigt är Fyrbodal bara en av fyra delregioner i Västra Götalandsregionen. Vid mötet på onsdag ska kommunstyrelsen också yttra sig om ett dokument från ”toppen” – den regionala utvecklingsstrategin RUS Västra Götaland. På sätt och vis kan man säga att Fyrbodals arbete anpassas till den centrala strategin. [Observera att i utskicket till kommunstyrelsens ledamöter finns bara ”yttrandet”, underlaget som yttrandet avser finns inte med.]

Både VGR och Fyrbodal har excellenta hemsidor där organisationernas mål och syfte förklaras, där alla projekt, avslutade, pågående och planerade, beskrivs på föredömligt sätt. Mina tankar går alltid till en och samma fråga: När vi nu betalar rätt ansenliga belopp till kommunalförbundet, gör vi allt för att försöka dra optimal nytta av samarbetet?

Jag skulle önska att kommunstyrelsen också ställde sig den frågan och kom fram till svar. Nu stannar det hela vid två klubbslag som bekräftar att det råder enighet att ställa sig bakom yttrandet, en gång och i det andra ärendet en gång till.

Vill man så vill man! Vill man inte …

Nog går det undan! Men hinner man inte klart den ena mandatperioden, så kommer ju alltid nästa med nya fyra år.

12 maj 2017 lämnade tre ledamöter för Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg: ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier. Texten klargör vad motionen ville nå.

I september 2017 följde jag upp med en interpellation som jag riktade till kommunstyrelsens ordförande, som vid den tidpunkten var Marie Dahlin. Dahlins skriftliga svar finns inte registrerat i kommunens webbdiariet, men Stefan Kärvling sammanfattade på sin blogg: ”Marie Dahlin såg det demokratiska underskottet när det gäller informationen till partier, som inte finns i ”maktens korridorer”, t ex Vänsterpartiet, om vad som händer och ska hända i kommunen. Och vad jag förstår så tänker Dahlin avhjälpa detta, dock är det inte riktigt klart om hur och när.

I november 2018 var motionen tillbaka i fullmäktige. Jag hade förhinder att argumenterar för motionen. Som ålderspresident i det nyvalda fullmäktige förväntades jag hålla mig tillbaka. Och det behövdes inte heller någon större insats.  I kommunstyrelsen fanns en tjänsteskrivelse och kommunledningen föreslog ”motionen anses besvarad genom bilagd utredning”. Med 8 mot 7 röster blev dock förslaget till kommunfullmäktige ”bifall till motionen”.  I kommunfullmäktige ”gav sig” kommunledningen, med endast 20 av 51 mandat saknas det ”ork”. 

Därmed fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen ”att ordna i enlighet med motionen”.

Ytterligare ett helt år senare, i november 2019, fanns ärendet: ”Svar på uppdrag angående lika villkor till allmänna handlingar för förtroendevalda”. I kommunledningens svar lät det så här: ”Förvaltningen har nu vidtagit åtgärder för att förbättra de förtroendevaldas åtkomst och möjlighet att tillgodogöra sig beslutsunderlag och föreslår därför att uppdraget kan förklaras fullgjort.” 

Jag hade inte längre Vänsterpartiets uppdrag i kommunstyrelsen. Utan omröstning gick förslaget till kommunfullmäktige. Där begärde jag ”avslag” eftersom jag inte ansåg uppdraget fullgjort. Men det fanns också ett annat yrkande: 

Tove af Geijerstam (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras med följande motivering: ”Kommunfullmäktige beslutar att, på grund av att de vidtagna åtgärderna är otillräckliga, återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att utforma ett arbetssätt där de handlingar och delar av handlingar som är allmänna, offentliga och inte sekretessbelagda tillgängliggörs för samtliga kommunens förtroendevalda.”

Ordföranden frågade kommunfullmäktige om ärendet skulle återremitteras eller avgöras under dagens sammanträde, och fann att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Sedan november 2019 finns alltså fullmäktiges uppdrag. 

Vid nästa kommunfullmäktige 23 september 2020 kommer jag att be kommunstyrelsens ordförande, nu Benny Augustsson, att svara på min interpellationsfråga: Motionen lämnades in för lite mer än tre års sedan – var ligger ärendet idag?