Allt som krävs är att godkänna?

Bland alla ärenden på kommunstyrelsens dagordning finns tio där beslutet i styrelsen endast är beredande. Kommunstyrelsens uppgift är att lämna över ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Handlar det om frågor där uppfattningar går isär, behöver kommunstyrelsen rösta om vilket av flera förslag som ska lämnas över. Då öppnas i regel debatten på nytt i kommunfullmäktige, oftast återkommer ju ledamöter vars förslag föll i styrelsen med samma eller ett liknande yrkande.

Flertalet ärenden är dock av helt annan karaktär. Här gäller ”raka spåret” hela vägen, inga kontroverser någonstans. Visst är det förbryllande! Det handlar nämligen inte om ärenden utan vikt eller betydelse för vår kommun.

Ett exempel: ”Årsredovisning och revisionsrapport 2019 för Fyrbodals Kommunalförbund”.

Kommunstyrelsen kommer att lägga följande beslutsförslag på kommunfullmäktiges bord: ”Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.”

Så var formuleringen redan i kommunstyrelsens arbetsutskott, där 2 av 5 ledamöter röstade för texten. De andra 3 anmälde jäv, eftersom Benny Augustsson, Gunnar Lidell och Bo Carlsson är ledamöter eller ersättare i just denna direktion som ska beviljas ansvarsfrihet.

Förresten, tittar man på partifärgerna för 17 ledamöter och 17 ersättare i Fyrbodals direktion så är bilden följande: S 15, M 9, C 5, KD 2, L och lokala Lysekilspartiet resp Uddevallapartiet 1 vardera.

Varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna lyckades att bli invalda i direktionen i någon av Fyrbodals 14 kommuner.

För vår del har vi därför alltid ägnat frågorna som hanteras i kommunalförbundet extra uppmärksamhet. Vi har för flera år sedan i en motion begärt att kommunfullmäktige eller åtminstone kommunstyrelsen regelbundet informeras om vilka beslut som fattas av förbundet. Det blev ett klent svar. På Vänersborgs kommuns anslagstavla tillkom en mening: ”Fyrbodals kommunalförbunds anslagstavla finns på förbundets anslagstavla[ursäkta, var annars?]

2017 biföll Vänsterpartiet ett förslag om att rädda kommunalförbundet ur en ekonomisk knipa, vi tillstyrkte en höjning med 4 kronor, vilket betyder att sedan dess förs 32 kronor per invånare från kommunen över till förbundet varje år, i runda tal alltså 1,3 miljoner.

Det ger totalt 9,2 mkr från alla 14 kommuner – ett bidrag som aldrig kan täcka förbundets kostnader. Av redovisningen framgår hur man ”växlar upp”, genom att samarbeta, att söka fonder, regionala, nationella och framförallt EU-medel.

Den enklaste överblicken över vad förbundet arbetar med får man genom att titta på ”Förbundsdirektionens möten 2019”.

Imponerande, bra att känna till. Mycket tänkbart att än mer samarbete i förbundet skulle vara effektivt och spara pengar. Det borde man kunna prata om i kommunstyrelsen om förbundets verksamhet sätts på dagordningen som en stående punkt vid varje möte.

Men uppgiften för våra ledamöter är ju att godkänna årsredovisningen – och det kan man ju med gott samvete egentligen bara göra om man haft tid att läsa.

Varför handlingen inte lämnas över i tid är obegriplig. Vänsterpartiet har genom en motion begärt en annan ordning men lyckas inte få gehör för sitt önskemål.

Nu kommer handlingen i ett paket om 639 sidor som ska läsas och begrundas över en helg. Tiden räcker inte ens till för att förankra ett ställningstagande bland partiets medlemmar innan klubban faller i kommunstyrelsen.

Men fullmäktige är först 17 juni. Min avsikt med att informera här på min blogg är att inbjuda till att komma med synpunkter. Jag välkomnar kommentarer här på bloggen eller i ett mail (se ”Kontakta mig” högst uppe på bloggen).

Fyrbodal ännu en gång

För någon dag sedan skrev jag om utvecklingen av invånarantal i Fyrbodals 14 kommuner: Somliga minskar, andra har tillväxt”.

”Fyrbodal” finns tämligen ofta på kommunstyrelsens och även på kommunfullmäktiges dagordning. Det blir nästan aldrig någon debatt, beslutsförslagen brukas tas på rutin och utan diskussion.

En gång om året fastställs kommunens medlemsavgift för kommunalförbundet Fyrbodal. 2018 gällde det 1287 tkr, alltså en bit över en miljon. Samtliga 14 medlemmar tillsammans betalade 8966 tkr. Med andra ord, små kommuner betalar mindre och stora kommuner mer, allt räknas fram med befolkningsantal som underlag.

Just kring medlemsavgiften blev det diskussion. Fyrbodal ansökte nämligen för något år sedan om höjning, kommunalförbundets verksamhet hade börjat gå med underskott (se längst ner i detta inlägg från april 2017 – ”ärende 25”). Nu tycks allt gå på räls igen.

Själva avgiften finansierar basverksamheten, långt ifrån allt som sker i Fyrbodals regi betalas av kommunerna. Årsredovisningen för 2018 berättar att det tillkom 32 miljoner på intäktssidan genom extern finansiering av alla projekt. Direkta EU-medel utgjorde knappa 4 miljoner.

Verksamheten sker på flera områden. I nämnd årsredovisning för 2018, som för övrigt godkändes av fullmäktige i Vänersborg i juni i år utan att någon begärde ordet, berättas om åtta olika mål:

  • Bra företagsklimat och ett starkt differentierat näringsliv
  • En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
  • En väl utvecklad näringslivsstruktur
  • Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land
  • En stark och attraktiv gränsregion
  • En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
  • Invånarna skall erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
  • God och jämlik hälsa för barn och unga

Dessa mål fastställs efter en remissomgång där alla fjorton kommuner kan lämna förslag att lägga till, ta bort eller att ändra. Det är sällan någon yttrar sig, men här ett  undantag från kommunstyrelsen i Vänersborg, läs slutet på inlägget ”Det blev stillsamt” från augusti 2018.

Två delårsrapporter och årsredovisningen behandlas i alla kommuner, I Vänersborg är det alltid samma rutin: När mötet har kommit fram till denna punkt så anmäler våra representanter i direktionen och på andra ledande poster i förbundet ”jäv”, lämnar salen, varpå beslutsförslaget ”att godkänna” klubbas utan att någon begär ordet, och representanterna återtar sina platser.

Men verksamheten som ordnas i kommunalförbundets regi är mycket intressant. Den brukar ligga på en god nivå och är absolut värd ett annat öde än att försvinna i tystnaden.

Jag begärde tidigare i kommunstyrelsen att Fyrbodals frågor regelbundet skulle finnas med på dagordningen, men det enda som hände var att denna mening kom med på vår kommuns digitala anslagstavla: ”Fyrbodals kommunalförbunds anslagstavla finns på förbundets anslagstavla.”

Två aktuella dokument ger en bra översikt över ”allt” som sker i Fyrbodals kommunalförbund:

Årsredovisningen för 2018

Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2018

Snart börjar hösten …

Måndag 1 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott för att nagelfara frågorna som skall beredas av kommunstyrelsen onsdag 10 augusti. Beslutsförslagen där går vidare till kommunfullmäktige som sammanträder onsdag 31 augusti. Nu rullar det på, nu är det snart full fart igen för alla, fullmäktige, nämnder, styrelser.

Men ärligt talat – är det verkligen så som det  alltid varit eller är det så som jag tror mig se det, ständiga förändringar sker: kommunens egna beslut blir mindre i antal, betyder mindre, är en mindre del av en beslutsgång som bestäms någon annanstans. Här ett exempel från ärendelistan som nu är aktuell under kommande augusti månad.

FYRBODAL – Remiss Verksamhetsplan 2012

”Kommunalförbundet skall före utgången av september månad fastställa budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Bifogat förslag till budget och verksamhetsplan skickas härmed ut för synpunkter. Vi vill ha era synpunkter senast 23 augusti.”  Så inleder Förbundsdirektören sin skrivelse till kommunerna som inkom 20 juni till Vänersborg. Sedan fortsätter han: ”En del kommuner kommer inte att klara detta på grund av den korta tiden. För de som inte hinner med det formella beslutet tar vi gärna emot de skrivelser och förslag som ligger till grund för kommande beslut hos er.”

I klartext: Det finns väl ingen ingen kommun i Fyrbodal där fullmäktige kommer på den befängda idéen att besluta annat än kommunstyrelsens beredande tjänstemän föreslår som beslutstext.

Vad gäller saken överhuvudtaget? I FYRBODAL samarbetar 14 kommuner. Ingenting att invända emot, sannolikt ger  ett samarbete i de flesta frågorna en vinst för flertalet av de samverkande kommunerna. FYRBODAL är en av fyra kommunalförbund inom Västra Götalands regionen.

Kommunalförbundet leds av en DIREKTION där Vänersborg representeras av kommunalråden Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S), Marie är också en av fem ledamöter i DIREKTIONENS arbetsutskott. Gunnar och Marie har var sin ersättare – Lars G Blomgren (FP) och Dan Nyberg (S). Gunnar och Marie berättar nästan aldrig något av det arbete som sker i kommunalförbundet. Det ankommer på var och en som vill veta mer att söka information på egen hand. Tidigare fanns för partier som inte ”fick plats” bland 17 ledamöter och deras 17 ersättare möjlighet att bevaka överläggningarna genom ett ”insynsmandat”. Men det försvann genom DIREKTIONENS beslut i mars 2011 [se § 19 i protokollet].

Den nu aktuella handlingen omfattar 12 korta sidor. Texten hänvisar till pågående arbete i förbundets fem BEREDNINGAR och tidigare prioriteringar som DIREKTIONEN står för [se § 18 i protokollet från mars 2009].

Allt går på räls! ”säg ja, det duger” är uppmaningen till alla beslutande politiker ute i kommunerna. Budget då? Beslutet nu gäller ”basverksamhetens budget” som omsluter 7160 tkr – eller enklare: 26 kronor per kommuninvånare och år.

Själva verksamheten kostar mycket mer – tillväxtprogrammet kräver ytterligare 18 mkr eller 35 kronor per kommuninvånare och år. Men dessa pengar kommer till i särskild ordning, vid sidan om, löpande, när projekt efter projekt läggs fram – till DIREKTIONEN.  Då tillkommer EU-pengar, då tillkommer pengar från Västra Götalands regionen.

Ärligt talat, det känns jobbigt att få en uppmaning att tillstyrka förslaget utan att egentligen kunna påverka, utan att egentligen verkligen i detalj veta vad som gömmer sig bakom all dessa projektbeskrivningar. Allt låter så bra! men hur är det med resultaten?

Känns som om FYRBODAL behöver ägnas mer uppmärksamhet. ska bli! jag lovar.