Ringrostig, minst sagt

23 september är det kommunfullmäktige. Det mesta tyder på att jag inte kommer att kunna finnas på plats, fjärde gången i så fall. Kommunledningens ovilja att ordna för deltagande på ”riktig” distans är anledningen. Bara att konstatera att fyra gånger ”frånvaro” från fullmäktige är lika många gånger som jag dessförinnan samlade på mig under alla år sedan jag första gången tog plats 1982.

Nåja, jag får finna mig i detta som så mycket annat. Det är världsligt!

Men fortfarande läser jag in mig på kommunstyrelsens handlingar. Ett flertal ärenden går alltid vidare till kommunfullmäktige någon vecka senare. Alla andra frågor, även om avgörande beslut fattas redan i styrelsen och stannar där, kan visa sig vara viktiga att känna till.

Men nog känner jag av att jag inte längre besöker kommunhuset. Här ett exempel hur jag snubblade ordentligt.

”I budgeten för basverksamheten föreslås medlemsavgiften ökas från 35 kr/invånare till 36 kr/invånare, vilket motsvarar tidigare beslutad indexhöjning. Inget att erinra.”

”Vänersborgs kommun har inget att erinra mot hanteringen under förutsättningen att budgeten bibehålls på 2020 års nivå med 37 kr/invånare.

35 – 36 – 37 ? Allt på ett och samma A4-blad som gäller ärendet  ”Antagande av yttrande över remiss gällande Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023”. Kommunstyrelsens beslut nu på onsdag lyder: ”Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande över remiss gällande Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023.

Ett ”typiskt” ärende! Kommunstyrelsen yttrar sig inte, nej, kommunstyrelsen ställer sig bakom ett yttrande. Yttrandet har redan passerat kommunstyrelsens arbetsutskott, inga invändningar eller synpunkter därifrån protokollfördes. Så allt bör vara i bästa ordning, debatt behövs inte, beslutet kan klubbas.

Men jag hajade till: 35 – 36 – 37 ? 35 x 40 000 invånare är 1,4 mkr från Vänersborg till Fyrbodal.  Nästa år blir Vänersborgs bidrag 1,44 mkr. Och ingen erinran mot att det ska vara 1,48 mkr?

Nu har  jag läst hela ärendets samtliga handlingar och lite därtill och nu förstår jag. ”Äpplen” och ”päron” – Vänersborgs avgift till basverksamheten i Fyrbodal stiger till 1,44 mkr nästa år. Och Vänersborgs bidrag till tillväxtmedel för Fyrbodal nästa år är 1,48 mkr.

Så innebörden av kommunstyrelsens beslut blir att bevilja strax under 3 mkr till Fyrbodal för år 2021.

Egentligen testar kommunalförbundet sina fjorton medlemskommuner på ytterligare bidrag. Men i yttrandet från Vänersborg finns ett försiktigt ”nej, tack”:

Budget för Kommunakademin Väst föreslås från och med 2022 finansieras med tilläggsanslag från kommunerna om 2,75 kr/invånare. Vänersborgs kommun, ser i dagsläget, att finansiering även fortsättningsvis får ske inom kommunalförbundets budget.” (2,75 x 40 000 är 110 000 kronor.)

Vem ”är” Fyrbodal, vad ”gör” Fyrbodal, vad får vi i utbyte från Fyrbodal?

Sambandet gäller uppåt och neråt. Fyrbodal ”är” ett samarbete mellan 14 kommuner, samtidigt är Fyrbodal bara en av fyra delregioner i Västra Götalandsregionen. Vid mötet på onsdag ska kommunstyrelsen också yttra sig om ett dokument från ”toppen” – den regionala utvecklingsstrategin RUS Västra Götaland. På sätt och vis kan man säga att Fyrbodals arbete anpassas till den centrala strategin. [Observera att i utskicket till kommunstyrelsens ledamöter finns bara ”yttrandet”, underlaget som yttrandet avser finns inte med.]

Både VGR och Fyrbodal har excellenta hemsidor där organisationernas mål och syfte förklaras, där alla projekt, avslutade, pågående och planerade, beskrivs på föredömligt sätt. Mina tankar går alltid till en och samma fråga: När vi nu betalar rätt ansenliga belopp till kommunalförbundet, gör vi allt för att försöka dra optimal nytta av samarbetet?

Jag skulle önska att kommunstyrelsen också ställde sig den frågan och kom fram till svar. Nu stannar det hela vid två klubbslag som bekräftar att det råder enighet att ställa sig bakom yttrandet, en gång och i det andra ärendet en gång till.

Allt som krävs är att godkänna?

Bland alla ärenden på kommunstyrelsens dagordning finns tio där beslutet i styrelsen endast är beredande. Kommunstyrelsens uppgift är att lämna över ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Handlar det om frågor där uppfattningar går isär, behöver kommunstyrelsen rösta om vilket av flera förslag som ska lämnas över. Då öppnas i regel debatten på nytt i kommunfullmäktige, oftast återkommer ju ledamöter vars förslag föll i styrelsen med samma eller ett liknande yrkande.

Flertalet ärenden är dock av helt annan karaktär. Här gäller ”raka spåret” hela vägen, inga kontroverser någonstans. Visst är det förbryllande! Det handlar nämligen inte om ärenden utan vikt eller betydelse för vår kommun.

Ett exempel: ”Årsredovisning och revisionsrapport 2019 för Fyrbodals Kommunalförbund”.

Kommunstyrelsen kommer att lägga följande beslutsförslag på kommunfullmäktiges bord: ”Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.”

Så var formuleringen redan i kommunstyrelsens arbetsutskott, där 2 av 5 ledamöter röstade för texten. De andra 3 anmälde jäv, eftersom Benny Augustsson, Gunnar Lidell och Bo Carlsson är ledamöter eller ersättare i just denna direktion som ska beviljas ansvarsfrihet.

Förresten, tittar man på partifärgerna för 17 ledamöter och 17 ersättare i Fyrbodals direktion så är bilden följande: S 15, M 9, C 5, KD 2, L och lokala Lysekilspartiet resp Uddevallapartiet 1 vardera.

Varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna lyckades att bli invalda i direktionen i någon av Fyrbodals 14 kommuner.

För vår del har vi därför alltid ägnat frågorna som hanteras i kommunalförbundet extra uppmärksamhet. Vi har för flera år sedan i en motion begärt att kommunfullmäktige eller åtminstone kommunstyrelsen regelbundet informeras om vilka beslut som fattas av förbundet. Det blev ett klent svar. På Vänersborgs kommuns anslagstavla tillkom en mening: ”Fyrbodals kommunalförbunds anslagstavla finns på förbundets anslagstavla[ursäkta, var annars?]

2017 biföll Vänsterpartiet ett förslag om att rädda kommunalförbundet ur en ekonomisk knipa, vi tillstyrkte en höjning med 4 kronor, vilket betyder att sedan dess förs 32 kronor per invånare från kommunen över till förbundet varje år, i runda tal alltså 1,3 miljoner.

Det ger totalt 9,2 mkr från alla 14 kommuner – ett bidrag som aldrig kan täcka förbundets kostnader. Av redovisningen framgår hur man ”växlar upp”, genom att samarbeta, att söka fonder, regionala, nationella och framförallt EU-medel.

Den enklaste överblicken över vad förbundet arbetar med får man genom att titta på ”Förbundsdirektionens möten 2019”.

Imponerande, bra att känna till. Mycket tänkbart att än mer samarbete i förbundet skulle vara effektivt och spara pengar. Det borde man kunna prata om i kommunstyrelsen om förbundets verksamhet sätts på dagordningen som en stående punkt vid varje möte.

Men uppgiften för våra ledamöter är ju att godkänna årsredovisningen – och det kan man ju med gott samvete egentligen bara göra om man haft tid att läsa.

Varför handlingen inte lämnas över i tid är obegriplig. Vänsterpartiet har genom en motion begärt en annan ordning men lyckas inte få gehör för sitt önskemål.

Nu kommer handlingen i ett paket om 639 sidor som ska läsas och begrundas över en helg. Tiden räcker inte ens till för att förankra ett ställningstagande bland partiets medlemmar innan klubban faller i kommunstyrelsen.

Men fullmäktige är först 17 juni. Min avsikt med att informera här på min blogg är att inbjuda till att komma med synpunkter. Jag välkomnar kommentarer här på bloggen eller i ett mail (se ”Kontakta mig” högst uppe på bloggen).

Fyrbodal ännu en gång

För någon dag sedan skrev jag om utvecklingen av invånarantal i Fyrbodals 14 kommuner: Somliga minskar, andra har tillväxt”.

”Fyrbodal” finns tämligen ofta på kommunstyrelsens och även på kommunfullmäktiges dagordning. Det blir nästan aldrig någon debatt, beslutsförslagen brukas tas på rutin och utan diskussion.

En gång om året fastställs kommunens medlemsavgift för kommunalförbundet Fyrbodal. 2018 gällde det 1287 tkr, alltså en bit över en miljon. Samtliga 14 medlemmar tillsammans betalade 8966 tkr. Med andra ord, små kommuner betalar mindre och stora kommuner mer, allt räknas fram med befolkningsantal som underlag.

Just kring medlemsavgiften blev det diskussion. Fyrbodal ansökte nämligen för något år sedan om höjning, kommunalförbundets verksamhet hade börjat gå med underskott (se längst ner i detta inlägg från april 2017 – ”ärende 25”). Nu tycks allt gå på räls igen.

Själva avgiften finansierar basverksamheten, långt ifrån allt som sker i Fyrbodals regi betalas av kommunerna. Årsredovisningen för 2018 berättar att det tillkom 32 miljoner på intäktssidan genom extern finansiering av alla projekt. Direkta EU-medel utgjorde knappa 4 miljoner.

Verksamheten sker på flera områden. I nämnd årsredovisning för 2018, som för övrigt godkändes av fullmäktige i Vänersborg i juni i år utan att någon begärde ordet, berättas om åtta olika mål:

  • Bra företagsklimat och ett starkt differentierat näringsliv
  • En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
  • En väl utvecklad näringslivsstruktur
  • Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land
  • En stark och attraktiv gränsregion
  • En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
  • Invånarna skall erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
  • God och jämlik hälsa för barn och unga

Dessa mål fastställs efter en remissomgång där alla fjorton kommuner kan lämna förslag att lägga till, ta bort eller att ändra. Det är sällan någon yttrar sig, men här ett  undantag från kommunstyrelsen i Vänersborg, läs slutet på inlägget ”Det blev stillsamt” från augusti 2018.

Två delårsrapporter och årsredovisningen behandlas i alla kommuner, I Vänersborg är det alltid samma rutin: När mötet har kommit fram till denna punkt så anmäler våra representanter i direktionen och på andra ledande poster i förbundet ”jäv”, lämnar salen, varpå beslutsförslaget ”att godkänna” klubbas utan att någon begär ordet, och representanterna återtar sina platser.

Men verksamheten som ordnas i kommunalförbundets regi är mycket intressant. Den brukar ligga på en god nivå och är absolut värd ett annat öde än att försvinna i tystnaden.

Jag begärde tidigare i kommunstyrelsen att Fyrbodals frågor regelbundet skulle finnas med på dagordningen, men det enda som hände var att denna mening kom med på vår kommuns digitala anslagstavla: ”Fyrbodals kommunalförbunds anslagstavla finns på förbundets anslagstavla.”

Två aktuella dokument ger en bra översikt över ”allt” som sker i Fyrbodals kommunalförbund:

Årsredovisningen för 2018

Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2018

Snart börjar hösten …

Måndag 1 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott för att nagelfara frågorna som skall beredas av kommunstyrelsen onsdag 10 augusti. Beslutsförslagen där går vidare till kommunfullmäktige som sammanträder onsdag 31 augusti. Nu rullar det på, nu är det snart full fart igen för alla, fullmäktige, nämnder, styrelser.

Men ärligt talat – är det verkligen så som det  alltid varit eller är det så som jag tror mig se det, ständiga förändringar sker: kommunens egna beslut blir mindre i antal, betyder mindre, är en mindre del av en beslutsgång som bestäms någon annanstans. Här ett exempel från ärendelistan som nu är aktuell under kommande augusti månad.

FYRBODAL – Remiss Verksamhetsplan 2012

”Kommunalförbundet skall före utgången av september månad fastställa budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Bifogat förslag till budget och verksamhetsplan skickas härmed ut för synpunkter. Vi vill ha era synpunkter senast 23 augusti.”  Så inleder Förbundsdirektören sin skrivelse till kommunerna som inkom 20 juni till Vänersborg. Sedan fortsätter han: ”En del kommuner kommer inte att klara detta på grund av den korta tiden. För de som inte hinner med det formella beslutet tar vi gärna emot de skrivelser och förslag som ligger till grund för kommande beslut hos er.”

I klartext: Det finns väl ingen ingen kommun i Fyrbodal där fullmäktige kommer på den befängda idéen att besluta annat än kommunstyrelsens beredande tjänstemän föreslår som beslutstext.

Vad gäller saken överhuvudtaget? I FYRBODAL samarbetar 14 kommuner. Ingenting att invända emot, sannolikt ger  ett samarbete i de flesta frågorna en vinst för flertalet av de samverkande kommunerna. FYRBODAL är en av fyra kommunalförbund inom Västra Götalands regionen.

Kommunalförbundet leds av en DIREKTION där Vänersborg representeras av kommunalråden Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S), Marie är också en av fem ledamöter i DIREKTIONENS arbetsutskott. Gunnar och Marie har var sin ersättare – Lars G Blomgren (FP) och Dan Nyberg (S). Gunnar och Marie berättar nästan aldrig något av det arbete som sker i kommunalförbundet. Det ankommer på var och en som vill veta mer att söka information på egen hand. Tidigare fanns för partier som inte ”fick plats” bland 17 ledamöter och deras 17 ersättare möjlighet att bevaka överläggningarna genom ett ”insynsmandat”. Men det försvann genom DIREKTIONENS beslut i mars 2011 [se § 19 i protokollet].

Den nu aktuella handlingen omfattar 12 korta sidor. Texten hänvisar till pågående arbete i förbundets fem BEREDNINGAR och tidigare prioriteringar som DIREKTIONEN står för [se § 18 i protokollet från mars 2009].

Allt går på räls! ”säg ja, det duger” är uppmaningen till alla beslutande politiker ute i kommunerna. Budget då? Beslutet nu gäller ”basverksamhetens budget” som omsluter 7160 tkr – eller enklare: 26 kronor per kommuninvånare och år.

Själva verksamheten kostar mycket mer – tillväxtprogrammet kräver ytterligare 18 mkr eller 35 kronor per kommuninvånare och år. Men dessa pengar kommer till i särskild ordning, vid sidan om, löpande, när projekt efter projekt läggs fram – till DIREKTIONEN.  Då tillkommer EU-pengar, då tillkommer pengar från Västra Götalands regionen.

Ärligt talat, det känns jobbigt att få en uppmaning att tillstyrka förslaget utan att egentligen kunna påverka, utan att egentligen verkligen i detalj veta vad som gömmer sig bakom all dessa projektbeskrivningar. Allt låter så bra! men hur är det med resultaten?

Känns som om FYRBODAL behöver ägnas mer uppmärksamhet. ska bli! jag lovar.