Mönsterbildande upprepningar

Kommunfullmäktiges beslut gäller. Nämnderna har att följa kommunfullmäktiges beslut. Och om och när det visar sig att fullmäktiges anslag inte räcker till att täcka nämndernas kostnader för verksamheten, då ankommer det på nämnderna att anhålla om tillägg

Visst, socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S, behärskar regelverket på sina fem fingrar. Han vet hur man får till det.

På onsdag förväntas kommunstyrelsen att lämna över till kommunfullmäktige att fatta följande beslut: ”Kommunfullmäktige beslutar att tillföra socialnämnden, individ- och familjeomsorg, ett tilläggsanslag om 20 mkr till budget 2019. Finansiering sker genom att årets resultat budgeteras ner med 20 mkr från 36,5 mkr till 16,5 mkr.

För ett år sedan, i oktober 2018, beslutade kommunfullmäktige: ”Kommunfullmäktige beslutar tillföra socialnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 27,0 mkr till anslagsbindningsnivå Individ och familjeomsorg för 2018. Finansiering sker med 22,0 mkr genom att årets resultat budgeteras ner från 23,6 mkr till 1,6 mkr. Resterande 5,0 mkr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.”

Inte exakt samma lydelse, men i grunden samma begäran och snarlika beslut. Har socialnämnden inte dragit nytta av hjälpen man fick 2018?

Visst gjorde man det. Men 2018 präglades ju av ett budgetbeslut 2017 som inte gav anslag till socialnämnden i den omfattning som hade behövts. Verksamheten 2018 var från början underfinansierad – och fullmäktiges ledamöter hade fått veta detta innan beslutet fattades.

När lär sig fullmäktige att förstå? När ska fullmäktige låta bli att fatta beslut mot bättre vetande? I vart fall har det inte hänt än.

En månad efter tilläggsanslaget i oktober 2018 kom beslutet om Mål- och resursplanen för 2019. I debatten hävdade Vänsterpartiets ledamöter att det på nytt föreslogs underbudgetering av socialnämndens verksamhet. Vi hänvisade till socialnämndens förslag som fanns med i utskicket: ”Socialnämnden begär 36 5000 Tkr i utökad budgetram.” [Vän av ordning säger: Ramen för 2019 blev ju 36 Mkr högre än ramen för 2018, inte sant? Jo, sant, men den höjningen var ”inga riktiga tillskott” utan endast förändringar i samband med budgettekniska uppräkningar, såsom bl a 26 Mkr för högre löner.]

Hur skriver socialchefen nu när nämnden i november 2019 ska få ett beslut om tillägg? ”Av det prognostiserade underskottet på 52,1 mkr finns från årets början ofinansierade kostnader som inte detaljbudgeterats för 2019. Dessa poster motsvarar idag 42,3 mkr inom individ- och familjeomsorg avseende hem för vård och boende (HVB) barn och unga samt familjehem (34,5 mkr) samt inom omsorg om funktionshindrade boendestöd enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LSS) för ungdomar som studerar på annan ort (7,8 mkr).”

Med andra ord, i efterhand kom skrivningar som motsäger majoritetens påståenden att man lade en korrekt budget.Socialnämnden ansöker 2019 återigen om tillägg: ”Mot bakgrund av prognostiserat underskott i delårsrapporten per augusti 2019, beslutade socialnämnden 2019-09-26 (2019/§ 96) att begära tilläggsanslag om sammanlagt 42,3 mkr till budget 2019. Socialnämndens årsprognos för 2019 visar ett underskott om 52,1 mkr men nämnden anger att de har en stark ambition att hämta hem 9,8 mkr under resterande del av året genom åtgärder som pågår.”

Ansökan lämnades inte rakt över till kommunstyrelsen. Två steg behövdes först: ”Frågan har varit föremål för presidieöverläggningar mellan företrädare för kommunstyrelsen och socialnämnden” och därefter: ”Ekonomikontoret har efter avstämning med kommunstyrelsens presidium tagit fram ett beslutsförslag i ärendet.”

Då blir facit: ”Socialnämndens underskott i slutet på 2019 är kvar, men halveras” och ”kommunens resultat blir mycket mindre än det förväntade resultat”.

Budgetbeslut för 2020 fattades redan i juni, så det som nu kommer fram ”kom för sent” för att väcka insikt hos majoriteten. Därför kunde ledamöterna luta sig tillbaka och andas ut. För i handlingen i juni stod att läsa: ”Socialnämndens förslag: Socialnämndens budgetförslag ligger inom ram. Förvaltningen beräknar ett behov utöver ram till 44 600 Tkr och anger åtgärder med konsekvensbeskrivningar för motsvarande summa.”

Kommunala handlingar kan läsas på olika sätt. Jag föredrar att läsa handlingarna på mitt sätt, sedan får andra potentater välja en annan tolkning.

Socialnämnden, varsågod och vänta

Socialnämndens första sammanträde efter sommarpausen innehåller inga ärenden med större sprängkraft. Mötet den 29 augusti berör bara marginellt de tunga frågorna: Hur lyckas vi med att få ner årets mycket stora underskott? Hur hanterar vi fullmäktiges besked att inga tillkommande resurser ställs till vårt förfogande 2020?

Det är på sin plats att titta lite på nämndens sammansättning. 13 ledamöter och 13 ersättare, endast kommunstyrelsen är större med 15. Men endast 5 ledamöter kommer från partierna som utgör kommunledningen i Vänersborg: tre från S och en vardera från C och MP. Gruppen leds av ordföranden Dan Nyberg, S, och Ann-Britth Fröjd, C, nämndens andre vice ordförande.

I fullmäktiges olycksbådande budgetbeslut fick Dan Nybergs grupp förstärkning från M, KD och L. Dessa partier har fyra representanter i nämnden, två från M och en vardera från KD och L. Henrik Harlitz, M, är nämndens förste vice ordförande.

5 plus 4 är 9, en tydlig majoritet i en nämnd med 13 ledamöter. Men det har sagts tillräckligt många gånger nu: Vi gjorde gemensam sak vid ett tillfälle, vid budgetbeslutet i juni. Därefter och i fortsättningen, det får vi avvakta.

De andra fyra platser tillhör SD med två mandat och Vänsterpartiet och Medborgarpartiet med var sitt mandat.

Många ärenden i socialnämnden leder till enhälliga beslut, dock inte alla. Det finns ett antal olika konstellationer vid omröstningar i omstridda frågor. Det kommer att märkas framöver.

Men nästa vecka lär det inte finnas några överraskande beslut.

Utbildning, information, information, information.

Månadsuppföljning för tiden fram till slutet av juni innehåller i det utskickade materialet inga uppgifter om nämndens ekonomiska situation. Siffrorna visar att samtliga platser i samtliga särskilda boenden är fullbelagda, inte konstigt med tanke på att man ur tabellen kan läsa sig fram till att antalet platser nu är endast 367, att jämföra med 394 år 2018 och 469 år 2017. Denna minskning med 102 platser syns också på raden ”Antal dagar från beslut till möjlig inflytt”. Från tidigare år med nästan ingen väntetid alls, via 30 dagar de sista två åren, har det nu blivit en genomsnittlig väntetid på 62 dagar. Jag påstår att de flesta besluten kommer vid en tidpunkt när det inte längre finns en annan lösning än att bevilja en plats i ett särskilt boende – då är dessa två extra månaders väntetid mycket jobbiga för den enskilde, för anhöriga och inte minst för hemtjänstpersonalen.

Någon ledamot kommer säkerligen att vilja få en förklaring varför ”utbetalt ekonomiskt bistånd” med nästan 3,7 miljoner kronor är den högsta på de senaste 30 månaderna.

Någon annan kommer att konstatera att den totala sjukfrånvaron har sjunkit i juni till under 10% för första gången i år. Men det lär ha en enkel förklaring, under semestermånaderna rapporteras inte varje sjukdag in.

Inte något av de andra ärenden borde kunna störa nämndens augustimöte.

Från socialutskottet kommer sju sekretessbelagda ärenden. Lagstiftningen föreskriver att beslut i vissa frågor måste fattas av nämnden, delegation till utskottet är då uttryckligen utesluten.

Själv har jag varit i nämnden i över 30 år, med något avbrott, och i utskottet så sent som 2011-2014, jag vet att alla ärenden kräver mycket uppmärksamhet. Här fattas avgörande beslut i individuella ärenden, det är nästan uteslutande långa och välskrivna utredningar som ligger till grund för avgörandet. Jag har mycket stor respekt för alla ledamöter i nämnden. Det är lagparagrafen som måste beaktas, och visst händer det att enskilda ledamöters upplevelse är att paragraferna är i strid med sunt förnuft. Eller också i strid med det egna partiets ideologiska inställning och uppfattning hur det egentligen borde vara.

Sammanfattning: Stiltje 29 augusti, full fart 26 september, då måste presidiet lägga fram underlag för tuffa beslut.

Den korta stillsamma perioden

Kommunpolitiken kännetecknas av en årscykel. Naturliga pauser kommer i juli och en lång bit in i augusti. Över årsskiftet finns inte heller några sammanträden inbokade. Det blir för de flesta nämnder, styrelser och kommunfullmäktige åtta, nio eller tio sammanträden under ett kalenderår.

Ekonomin spelar en avgörande roll för kommunalpolitiken. Mycket fokus ligger på fördelningen av tillgängliga resurser. I juni avslutas det arbetet. Processen involverar budgetberedningen och kommunstyrelsen i flera steg innan kommunfullmäktige får sista ordet. I två delårsbokslut efter april och efter augusti samt i årsbokslutet rapporteras hur resurserna förvaltas och hur verksamheterna utvecklas. Sker det enligt målsättningen, används pengarna rätt?

En sådan årscykel växlar från hektiska till lugna perioder. Möten i mars brukar vara odramatiska, ganska så lugna.

Stefan Kärvling bloggade om kommunstyrelsens sammanträde nu på onsdag. Han nämner min motion där jag skriver om att kommunstyrelsen borde kunna göra bättre.

Just detta sammanträde behandlar punkten ”motionsredovisning”. Förvaltningen sammanställer vilka motioner som finns och som väntar på att föras tillbaka till kommunfullmäktige för ett beslut. Just denna motion, som jag trodde skulle föras fram ganska omgående, tycks vara besvärlig. Som kommentar till flera andra motioner skrivs: ”Motionen beräknas bli behandlad av kommunfullmäktige under våren 2019.”  Så står det inte efter denna min motion, som jag skrev i oktober 2018. Innan motionens text och yrkande faller helt i glömska så länkar jag till texten en gång till.

Lika lugnt verkar det vara på socialnämndens sammanträde på torsdag. Det jag med viss spänning väntar på är nämndens skrivelse till kommunstyrelsen med beskedet att det kommer att bli ett stort underskott 2019. Nämndens ordförande, Dan Nyberg, S, anmälde redan i november 2018 att det finns två grundläggande regler: Dels gäller fullmäktiges ord, nämnderna får finna sig i tilldelningen och hantera sin verksamhet inom anvisade ramar, dels ankommer det på nämnderna att återkomma med en framställning om tillägg om det visar sig att man inte lyckas.

Socialnämnden skall på onsdag ”arbeta fram förslag till förväntade resultat”. Jag citerar från en tjänsteskrivelse till socialnämnden, som beskriver arbetsuppgiften för denna ”workshop”.

Att sätta förväntade resultat är ett av politikens tydligaste verktyg för att effektivt kunna styra utvecklingen av verksamheten. För att förväntade resultat ska ha en styrande effekt är det viktigt att de är tydliga samt att de är mätbara. Detta för att uppnå de effekter som nämnden önskar. Grundläggande för all målstyrning, som det handlar om här, är begränsning. För många förväntade resultat faller på eget grepp eftersom syftet med målstyrning är att skapa effektivitet i verksamheten. Att begränsa antalet till 1-2 förväntade resultat per område gör att det blir överblickbart och möjliggör en effektiv styrning.”

”Det är viktigt att komma ihåg en begränsning i detta sammanhang. Av förvaltningens hela verksamhet faller ca 80-90% inom grunduppdraget, som styrs av socialtjänstlagen m.fl. lagar. Det lämnar 10-20% kvar till utvecklingsverksamhet.”

Förhoppningen är att nämndens ledamöter ska förstå vinken. Anvisningen är ju mer än tydlig. Och det finns ett samband till en annan text. Jag tänker på en av ”nyheterna” i budgetberedningens omvärldsanalys, texten som handlar om ledning och styrning, avsnittet som handlar om tillitsstyrning.

Vänsterpartiets ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Kärvling, är också ersättare i kommunstyrelsen. Hans blogg berättar om nämnd och styrelse, innan sammanträdet och efter sammanträdet. Från och med tisdag är Stefan också ersättare i Kunskapsförbundet Väst, därifrån har jag för avsikt att fortsätta berätta på min blogg. Tidigare fanns ju alltid aktuell information från nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på Vänsterpartiets hemsida. Nu får den intresserade hålla till godo med våra bloggar.

Och om Kunskapsförbundets möte på tisdag återkommer jag i mitt nästa inlägg.

När kommer nämndens begäran?

Imorgon onsdag 27 februari anvisar kommunstyrelsen ramar för nämndernas arbete med budgetplaneringen inför 2020 och framåt. Under mars och april behöver förvaltningar och nämnder ägna sig åt navelskådning. Ramen säger ju i klartext: Inte ett öre mer i tillägg för 2020 jämfört med det ni fick för 2019. [Läs min partikollega  Stefan Kärvlings blogg – Stefan hoppar med mycket kort varsel in som tjänstgörande ledamot vid kommunstyrelsens sammanträde.]

Torsdag 28 februari sammanträder socialnämnden. Då är en viktig punkt på dagordningen ”Verksamhetsberättelsen 2018”. I januari lämnade nämnden sitt bokslut till ekonomistaben, den här berättelsen omfattar samma ekonomiska data men skildrar in i minsta detalj varför det ”gick som det gick” förra året. Underskottet blev ju 25 miljoner för 2018, och då fick nämnden ändå så sent som i oktober 2018 ett tillägg med inte mindre än 27 miljoner.

Den som på allvar vill ha synpunkter på socialnämndens verksamhet måste först läsa underlaget ordentligt – ”Verksamhetsberättelsen” är obligatorisk lektyr. På åtskilliga ställen i underlaget syns vilka ansträngningar förvaltningen gör för att sänka kostnader, för att arbeta mer effektivt, för att låta olika verksamheter samverka för att optimera det som kan göras med begränsade resurser.

För att undvika en möjlig missuppfattning: Det sena tillskottet med 27 miljoner var ett engångsbelopp, det var inte frågan om att nämndens ram ökades. Vilket alltså innebär att socialnämnden i början av 2019 konstaterade att man redan vid starten belastades med ett minus på lite över 50 miljoner. Och dessutom gav budgetbeslutet i november 2018 inte något ”mer” till socialnämnden för 2019.

Vilket leder mig till att ställa en fråga kring en handling som jag saknar på nämndens dagordning.

Hur var det nu Dan Nyberg, S, som är socialnämndens ordförande, anförde i budgetdebatten i november 2018?

”Det är så här: När fullmäktige fattar ett beslut om budgeten så är det kommunens högsta beslutande organ och de beslut som tas här är dem som gäller för nämnderna. Nämnderna har att rätta sig efter detta och kan inte välja något annat. Är det så att nämnderna ser att man inte kan klara av det så får man gå tillbaka till fullmäktige och i så fall begära nya pengar. Det har ju socialnämnden fått göra i år och det är inte så länge fullmäktige också fattat ett beslut om detta.”

Behöver jag säga vilken punkt på dagordningen vid socialnämndens möte torsdag jag hade räknat med?

Läst – men har du förstått?

Som politiker på kommunal nivå ”sitter” man inte bara i nämnder och styrelser, det gäller att vara förberedd, att vara vaken och vaksam och att efterarbeta underlaget när klubbslaget avslutar ett sammanträde. Låt mig illustrera.

29 januari socialnämnden – förvaltningen presenterade underlaget för bokslutet 2014. Totalt minus 11,6 mkr för socialnämnden. Men bakom summan gömmer sig en mängd större och mindre underskott och även ett stort antal varierande överskott. Socialtjänstens verksamhet följer verkligheten mer än ett budgetbeslut som tas ett halvt år innan ”året 2014” kommer igång. Alla vet att det är så, ändå är det av intresse att i bokslutet redovisa detaljerna. Varför blev det inte så som det såg ut på skrivbordet? I förvaltningens text står bl a: Individ- och familjeomsorg: Verksamheten redovisade ett överskott på 5,9 Mkr. Barn och familjestöd redovisade överskott på 3,1 Mkr vilket främst beror på minskade personalkostnader på grund av vakanser och stor personalomsättning under året.”

I klartext: Det saknades socialsekreterare på en av våra mest pressade avdelningar, det fanns inte tillräckligt många sökande för de tjänster som blev lediga på ”barn och familjestöd” när personalen inte längre orkade utan gav upp och sökte sig till andra arbetsuppgifter. Alarmklockan ringer!

Jag begärde ordet och sade vid socialnämndens sammanträde att jag kommer att ”bevaka” hur denna uppgift om överskott hanteras framöver.

4 februari, mindre än en vecka senare, står på kommunstyrelsens ärendelista en kort information om kommunens bokslut. Ekonomichefen redovisar den totala bilden, utfall 20 mkr över budget vilket är dock 11 mkr mindre än 2013. Sedan kommer bilder på enskilda nämnder – större avvikelser rapporteras. På socialnämndens redovisas bl a att ”IFO” har haft överskott och därmed bidragit till att minska nämndens sammanlagda underskott. Punkt.

Jag begärde ordet och berättade för kommunstyrelsen om mitt löfte till socialnämnden och gav en kort beskrivning över hur ett ”ekonomiskt överskott” i själva verket kommer från en verksamhet som går på knä och som måste få hjälp att resa sig från ett ”underskott i socialtjänstens åtagande” gentemot våra barn och ungdomar.

Vi är femton ledamöter i kommunstyrelsen plus ett antal ersättare. Min fråga nu: ”Hört – men har ni förstått?”

Det kommer vi att se lite längre fram för nu börjar arbetet med att få fram ett budgetförslag för 2016. Som alltid sneglar man på utfallet från 2014 och”hur det ser ut att gå” i början av 2015, vårt löpande verksamhetsår.  10 februari träffas budgetberedningen (fem ledamöter från kommunstyrelsen) med presidierna från kommunens fyra stora nämnder under en hel arbetsdag. Nämndernas presidieledamöter finns nästan utan undantag också i kommunstyrelsen och temat för dagen är: ”Preliminär bokslut 2014, budget 2015 och budgetförutsättningar 2016 inklusive omvärldsanalys”.

Jag är inte med, men jag vill skicka med två länkar med lästips:

Larm om fortsatt fara för utsatta barn

Krisen i socialtjänsten måste vändas nu

Längre fram, 4 mars, finns budget 2016 igen på listan till kommunstyrelsen. Jag får väl se och berätta då hur förutsättningar för ”Barn- och familjestöd” ser ut.

Utbildning, information, introduktion ….

Handlingarna till socialnämndens första sammanträde i den nya mandatperioden har kommit, först i digital form och sedan även på papper med vanliga posten. Så ska det inte vara i framtiden, då skall ledamöterna endast få ett mail med hänvisning till kommunens hemsida där (nästan) samtliga underlag finns tillgängliga för förtroendevalda och allmänhet. Utskick av sekretessbelagda handlingar sker dock fortfarande via posten, man har inte kommit fram till en annan säker lösning.

Just utbildning om tystnadsplikt och sekretessregler är också två punkter på nämndens första möte. I övrigt lämnas mycket information om hur nämndens arbete är tänkt att ske. Det finns en arbetsordning och en sammanställning över vilka arbetsuppgifter som åligger vem enligt delegeringsordningen. Nämndens övergripande beslut kring förvaltningens verksamhet följer årshjulet – det gäller tilldelningen av resurserna från kommunfullmäktige till nämnden, fördelning från nämnden till förvaltningens enheter, uppföljning genom regelbundna avrapporteringar och sedan bokslutshandlingar. Allt detta finns med på nämndens utbildningsplan under januari och februari, det blir således några heldagar framöver:

12 januari genomförande av val, utbildning i offentlighet och sekretess

22 januari heldag om avdelningarna omsorg om funktionshindrade respektive vård och omsorg

29 januari ordinarie nämnd förmiddag, eftermiddag utbildning om avdelningarna individ och familjeomsorg samt arbetsmarknads avdelningen

26 februari ordinarie nämnd, därefter information om administrativa avdelningen och genomgång av styrsystem, mål- och resursplan, mål och uppföljning m m

Vid första sammanträdet på måndag skall nya nämnden också välja ledamöter till socialutskottet. Det är utskottet som hanterar individärenden. Jag var ledamot i utskottet den gångna mandatperioden. Under alla mina 32 år som förtroendevald i kommunen har jag aldrig haft ett uppdrag som har tagit så mycket kraft och tid som detta, men nu kommer Vänsterpartiet inte att finnas med i utskottet de kommande fyra åren.

Två nya beredningar kommer att inrättas under socialnämnden, i båda kommer vi att ha med en ledamot som företräder Vänsterpartiet. Uppdraget för ledamöterna i beredningen för drogpolitiska frågor följer säkerligen riktlinjerna i kommunens drogpolitiska handlingsprogram. Att det nu inrättas en särskild beredning ger en antydan om att missbruk av droger är påtagligt i vår kommun.

Däremot är det inte lika klart vilket uppdrag beredningen för integrationsfrågor kommer att få. Vilka frågor – var går avgränsningen? Självfallet vilar ett stort ansvar på socialnämnden, men många aspekter av integrationsproblematiken borde ligga även på andra nämnder och styrelser i kommunen. Jag samlade ett litet referensbibliotek i min iPad – det blev sjutton titlar, med rapporter, utredningar, sammanställningar, förslagslistor.

Jag ser fram emot denna första träff i nya nämnden. Det blir nya utmaningar, det krävs nya tankar och en öppenhet för det som kommer att behöva göras under fyra år framöver. Känns lika pirrigt som när jag första gången kom in i socialnämnden 1982.

Det rullar på ….

Rätt person på rätt plats. Lokalorganisationen beslutade sig för att på 20 % ”anställa” en ur vår egen styrelse med uppgift att samordna vårt arbete inför EU-parlamentsvalet 25 maj och riks-, region- och kommunalvalen 14 september. Senast 2010 var det James Bucci som med bravur innehade anställningen och uppgiften. Vi har att tacka James för mycket, det blev ju en dundersuccé med 14,99 % av rösterna i kommunalvalet.  Nu 2014 är det Marianne Ramm, vår ordförande som tar på sig ansvaret och håller hon samma höga tempo som hon startat med under januari kan vi bara gissa var det landar.

Vi andra får hänga med så gott vi kan. Mariannes uppgift är ju inte bara att ”fixa själv”, tanken är att hon lyckas med att delegera. Vi får se hur det ligger till när vi på lördag har årsmöte och därefter kraftsamlar med en nyvald styrelse.

Och så är alla nämnder och styrelser igång igen. Idag sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott. Bland många ärenden är det en motion från Vänsterpartiet om allmänhetens tillgång till handlingar via inloggning i nämndernas diarier. Förslaget till beslut blev ”bra tanke … men nej”. Vi ska väl kunna ändra detta till ”bra tanke … inte just nu … men sedan.” En stundande uppgradering av det tekniska systemet är ”just nu” enda hindret.

Ett ärende till behöver nämnas: Kommunens yttrande över slutbetänkandet SOU 2013:74 ”Unga som varken arbetar eller studerar”.  Liknande remisser brukar inte vara dokument som är värda att spara i den egna samlingen. Här är undantaget. Jag kommer absolut att kolla propositionen (om det nu blir en sådan ?!?) för att se hur våra synpunkter tillvaratas. Vad är det speciella denna gång? Jo, underlaget är sammanställt av en utredare som i dagarna slutade sin anställning i kommunen och pensionerades. Per-Åke Warg har återigen lagt ner hela sin själ i denna utredning och gett oss ett underlag att vara stolt över. Han har alltid gjort så och jag kan bara säga: Jag kommer att sakna Per-Åke Warg i kommunkansliets korridor.

Mina egna texter är oftast kortare. Men jag har samma målsättning. Skriver jag något så vill jag uppnå något. Här ett exempel: Vid socialnämndens sammanträde försökte jag hitta en väg ut ur en mycket tilltrasslad situation. Jag berättade om detta i en tidigare blogg. Nu fick jag gehör och bifall från hela socialnämnden till texten där jag presenterade en annan motivering till återremiss än det som fanns i handlingarna. Jag känner mig övertygad om att min text kommer att ”gå hela vägen” genom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige också.

I socialnämnden fick vi även en presentation av den reviderade boendeplanen. Det har ju varit en del uppståndelse sedan Miljöpartiet och Morgan Larssons lilla lokala gruppering ”Välfärdspartiet” gjorde gemensam sak med M, FP och KD och lade ner äldreboendet Gläntan.

Den nya boendeplanen inleds med orden ”… fokus på behov, tid och kostnader.” Jag gillar skarpt turordningen för att sätta det väsentliga på pränt framför det oundgängliga (sist). Inte heller inledningen till avsnittet ”Individ- och familjeomsorgen” brister i tydlighet: ”Inga påtalade behov i förra boendeplanen är uppfyllda.” Det blir en spännande resa för den nya planen som omfattar även behoven för avdelningen ”Omsorg om funktionshindrade” och ”Vård och omsorg”. Boendeplanen vandrar uppåt och parallellt med kommunens arbete inför Mål- och resursplanen 2015. Kort: Ska boendeplanens målsättning infrias behövs en annan majoritet här i Vänersborg. Då duger det inte att en S, V och MP-regering och riksdagsmajoritet prioriterar bättre än Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund och Maria Larsson. Det krävs även ändring här i kommunen, i annat fall schabblas framgången bort på lokalt plan.

Det var länge sedan ….

Nästan en hel månad sedan sista inlägget på bloggsidan. Så kan det bli när tiden inte räcker till. Och när det hotar att bli för mycket, när allt händer på en gång. Det gällde att koncentrera sig på årets sista möten med kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Kunskapsförbundet Väst och socialnämnden och socialutskottet. Avklarat, överlevt också denna gång. Men det saknas lösningar för många öppna frågor, resursbristen för gymnasieverksamheten i Kunskapsförbundet och för socialförvaltningen är skriande. För att nämna bara två frågor som blir aktuella på nytt och ganska omgående efter årsskiftet.

I socialnämndens protokoll kommer att finnas en reservation som jag skrev efter torsdagens möte. Där lär också Morgan Larsson i en reservation ta upp ”otydligheter” i förvaltningens skrivelse kring detaljbudget 2014. Själv upplevde jag ingen otydlighet, men jag förstår Morgan Larssons problem. Han medverkade till en stängning av äldreboendet Gläntan ”tills vidare”, fast han uppfattade att beslutet gällde en ”tillfällig” stängning. Jag tackar mig själv att jag på allvar insåg behovet att lära mig ”svenska” när jag 1970 kom till Göteborg och Sverige. ”Der Teufel steckt im Detail …”. Visst är jag nyfiken på Välfärdspartiets reservation.

Nu och några dagar framöver gäller det fortsatt inläsning av kongressunderlaget. Efter 1984 blir det andra gången jag representerar Älvsborg på Vänsterpartiets kongress.  Jag ser fram emot några givande dagar andra helgen i januari.

Allt på en gång

Några ansträngande dagar framöver.

Tisdag en heldag med Kunskapsförbundet – först delårsbokslutet per augusti med prognosen för årets underskott som blir mindre än vi befarade tidigare, nu stannar det vid cirka 19 Mkr. Sedan diskussionen kring ”rapporten”, vill säga underlaget för de tuffa beslut som ska fattas den 22 oktober. Just nu är det många frågetecken kring uppgifterna i rapporten. Jag lyckas inte med att räkna lika generöst som konsulten som räknade hem större effektiviseringsvinster än det som jag tror är realistiskt. Å andra sidan får jag inte ens betalt för att läsa rapporten, i motsatsen till vad som står på fakturan hos den som skrev rapporten. Vår konsult är Kess Simmasgård.

Onsdag lyssnar jag på förmiddag till Michael Anefur, regeringens samordnare för frågor som berör ”hemlöshet”. På eftermiddag är det kommunfullmäktige. Någon gång på sena kvällskvisten ber jag Gunnar Lidell (M) att svara på en fråga jag ställer till honom, min andra fråga riktar jag till Christer Thobiasson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Två olika frågor, verkligen.

Torsdag tidigt är det socialnämndens sammanträde. I direkt anslutning följer ett extra möte för socialutskottet.

Är påläst och känner mig ganska lugn. Vill dock inte neka att det är en stor ansträngning att hålla koncentrationen uppe när sammanträdesdagarna infaller så tät efter varandra.

Rätt och fel av (S)

Läser i lokaltidningen TTELA ett debattinlägg skrivet av den socialdemokratiske politikern Kenneth Persson ”Cyniskt spel med människor”. Jag uppskattar Kenneth Persson, inte minst genom det samarbete vi har i socialnämnden.  I artikeln målar Kenneth med starka färgar, han tar ut svängarna i argumentationen. Lite väl mycket kanske men jag anar varför han gör så. Det är nämligen tyvärr hans eget parti som på ett avgörande sätt har bidragit till att äldreboendet Gläntan kommer att läggas i malpåse efter fullmäktiges beslut nästa vecka.

I september 2012 fick socialnämnden ett förslag från socialförvaltningen hur kommunens besparingsbeting inför 2013 kunde hanteras. ”Gläntan” var den största enskilda posten som skulle minska utgifterna. Vid den tidpunkten syntes förslaget om ”malpåsen” väl genomtänkt från förvaltningens sida. Det framgår av reservationen som ordföranden Tove af Geijerstam (FP) gav till protokollet. För den borgerliga gruppen i socialnämnden förlorade omröstningen. Då i september 2012 hade Miljöpartiets ledamot Anna-Karin Sandberg och Välfärdspartiets Morgan Larsson samma uppfattning som S, V och C. (Kenneth Persson var förresten förhindrad att delta i sammanträdet.)

I april 2013 lade socialförvaltningen fram samma förslag, denna gång gällde det att hitta besparingar i verksamheten inför 2014 för att bemöta kommunledningens tuffa krav.  I april fanns en rad tveksamheter om det fortfarande fanns ”goda motiv” som kunde rättfärdiga att lägga ner Gläntan. Så egentligen borde majoriteten varit given. Men då hände något märkligt som jag tills idag inte har begripit mig på. Socialdemokraterna och Centern förklarade unisont att partierna inte deltar i beslutet kring budget 2014. Ett ställningstagande skulle först komma i slutet på maj i kommunstyrelsen. Kenneth Persson fanns på plats, Kenneth Persson accepterade i god ordning partipiskan – inte ett ord i debatten utöver ”deltar inte”.

Det var då den borgerliga minoriteten såg sin chans. Fast man hade inget som egentligen kunde motivera det drastiska nedskärningsbeslutet, fast man knappt hade något att erbjuda i en förhandling så fångades Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Efter dessa två partiers helomvändning ser det så ut att Gunnar Lidell (M) nu har en knapp majoritet med 26 av 51 fullmäktigeröster bakom sin linje: Det är inte verksamheten, det är inte verksamhetens innehåll och betydelse för människor som är avgörande, det är ”siffrorna under strecket” som ska stämma är hans politiska budskap.

Jag delar Kenneth Perssons uppfattning att beslutet om en nedläggning av Gläntan, om än tillfälligt på kortare eller längre tid, är fel beslut. Men frågan till Kenneth Persson kvarstår: Var det inte möjligt att förhindra detta?