Inte nu, först 2014 …

Det blir tillräckligt mycket annat under hösten. Finns ingen anledning att skynda på. Men 2014 måste vi avgöra hur vi vill ha det. Carema har bedrivit verksamhet i Brålanda under avtalstiden fem år, är nu inne i den första av två möjliga förlängningsperioder om två år.  Den andra och sista förlängningen om ytterligare två år ska socialnämnden fatta beslut om 2014.

Det gäller Carema, det gäller det arbete som görs lokalt i Brålanda.

Det gäller inte Attendo, det gäller inte Aleris. Men nu är det augusti 2013, vem vet vad som står i våra utvärderingar av entreprenaden som Carema driver i Brålanda under tiden som kommer. Att det behövdes en ordentlig uppryckning från Carema också lokalt har inte fallit i glömskan.

Jag samlar vidare på underlag för att hålla mig ajour. Idag tillfogar jag en nyhetsartikel från gårdagens di.se och en debattartikel från dagens  Expressen. Dessa två hamnar i samma ”pärm” där det redan finns en programförklaring.

En längre paus ligger bakom mig

En sak åt gången! Träff med studentklassen är för mig inte bara att anteckna två dagar i almanackan. Inte när ”studenten” är ”Abitur”, inte när ”Abitur” ligger 53 år tillbaka i tiden. Klassen samlas alltid någonstans i södra Tyskland. Nu förkortas tiden till nästa träff ytterligare. Under femtio år träffades vi vart femte år, 2010 kom beslutet om tre år och nu gäller 2015. Då ska det bli av i ”hemstaden” Ulm.

Det blev alltså två hela veckor och jag kom tillbaka med många intryck från Stuttgart och München. Följde dock på avstånd vad som hände i Vänersborg. Roades av att höra att Sverigedemokraten i fullmäktige efterlyste lotsen ”Lutz” för att det skulle bli någon ordning i maratonmötet. Jag avstår från att publicera min bedömning av vad som föranledde kaoset. Andra har redan uttryckt sig tydligt nog och satt frågetecken bakom ordförandens agerande.

Enda sammanträdet innan sommarpausen gäller socialnämnden. En dagordning som kommer att avverkas under en lugn förmiddag. Själv har jag för avsikt att propsa på en mindre ändring i ett beslutsförslag. Gäller ärende 9: Yttrande över utredning ”Mottagning av ensamkommande flyktingbarn”. Jag vill ändra beslutsförslagets lydelse från ”Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta, att kommunen ….” till ”Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta, att kommunen ….” Med andra ord, beslutet ska fattas av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen.

Bakgrunden finns i en interpellationsdebatt från december 2012. Jag hade ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförand Gunnar Lidell (M) som hade följande slutkläm:

Mottagningen av ”nyanlända” är en fråga av stor betydelse för vår kommun varför den borde behandlas i kommunfullmäktige och bli föremål för ställningstaganden, alltså en fråga för politiska beslut. Instämmer kommunstyrelsens ordförande i min slutsats?”

Det skriftliga svaret jag fick var ”kommunstyrelsen!!”. I debatten förekom inlägg från flera ledamöter och Gunnar Lidell avgav en längre muntlig förklaring där han valde den för honom typiska helgarderingen ”1 X 2”. Nu är frågan aktuell och förslaget säger ”kommunstyrelsen”.  Alltså ett beslut i det slutna rummet, inte efter en offentlig debatt. Ett beslut där endast partier medverkar som har en plats i kommunstyrelsen, vilket utesluter två av kommunens nio partier från att ta ställning.

Själva utredningen är mycket bra, ett fint dokument som in i minsta detalj belyser alla frågor som ska ställas inför ett beslut. Jag hoppas många passar på att öppna utredningen, läsa underlaget och fundera över vilka slutsatser som kommunfullmäktige efter en öppen debatt bör komms fram till.

Unnade mig en liten paus

Det var två ansträngande möten i veckan, en liten paus för att plocka trattkantareller och fixa med äppelmos var på sin plats.

Onsdagens kommunfullmäktige kan skildras på olika sätt, den första sammanfattningen kom som alltid i direkt anslutning till mötet: ”Fullmäktige i korthet”. Sedan var det Socialdemokraternas hemsida som gav sin bild av sammanträdet. Stefan Kärvling (V) tog lite mer tid på sig för eftertanke och reflektion.

Själv har jag nu några dagar att fundera över hur jag vill formulera min reservation i ärendet ”Kindblomsvägen”. Hittills har jag ägnat rätt så mycket tid åt hela frågan och jag har inte tappat förhoppningen än att det till slut blir en bra lösning. Jag får erkänna att jag hade en liten förhoppning att genombrottet skulle ske redan vid behandlingen av motionen men så var inte fallet. Det var alldeles för många som inte yttrade sig i debatten, bara röstade. T ex samtliga tolv ledamöter från Socialdemokraterna, inte någon gick upp i talarstolen. I efterhand får man läsa på Socialdemokraternas hemsida varför det inte behövdes:

”Salamander frågan på Blåsut”
”Här behövde fullmäktige drygt 70 minuter för att komma till skott och rösta ner motionen om att göra om kvartersmark till allmän mark, siffrorna 32 mot 19.  Vad partierna som lade motionen inte kunde få in i sina skallar, är att nu lever frågan ur alla synpunkter.
För de som vill bygga och använda några tusen kvadratmeter av de femton tusen till flerbostadshus och för dem som vill bevara grönområdet för spontan lek.  Salamandrarna och de andra smådjuren har Länstyrelsen redan uttalat, att dem kommer det inte att gå någon nöd på.
Frågan kokar väl ner till, bygg gärna, men inte där jag bor. Ställ istället frågan till kommande äldre på Blåsut, var de vill bo, när de inte kan bo kvar i sin villa. De vill med största sannolikhet bo kvar på Blåsut och inte i några andra kommundelar.”

Fullmäktiges ledamöter och ersättare får ”inläsningsarvoden”, 1010 kronor per person och kväll. Jag föreställer mig att arvodet skall stimulera till att ”läsa sig in på ärenden”, men det är väl underförstådd, att kunskapen inte helt behöver ”slutas in i den egna skallen”, kunskap är en god förutsättning för en politisk debatt. Den debatten förs från talarstolen. Och då ska man inte ha bråttom hem: —”att undertecknad fick se sista tio minuterna när Haparandagänget Asplöven spöade Malmö i Hockeyallsvenskan”.

Det andra mötet som kändes mycket tungt i den gångna veckan var socialnämndens sammanträde. Också här en votering för att få fram ett beslut ”Äldreboendet Gläntan blir kvar”. Denna gång tillsammans med partierna som börjar gå under namnet ”storoppositionen”: S, V, MP, C och VFP. Hur den ”styrande minialliansen” M, FP och KD tänkte framgår av referatet i lokaltidningenTTELA, bland kommentaren finns mina motiv till vårt ställningstagande. Jag ska vara schysst mot (S), i socialnämnden var det samtliga tre ledamöter från (M) som inte yttrade sig i ärendet.

Hur tänker man?

Hur vill politiker i Vänersborg förklara sitt agerande?

Vänersborg har samlat på sig stora låneskulder, kommunens investeringar framöver låter skulden växa. Investeringar för oftast med sig högre driftskostnader. Allt detta mot bakgrunden av stor osäkerhet hur skatteinkomsterna kommer att se ut framöver, inte minst med tanke på att det tickar nu en tidsinställd bomb i Trollhättan. Regeringen och riksdagens vilja att ”ge” till kommunerna synes inte vara aktuell. Med andra ord: obalansen i den kommunala ekonomin blir större med varje beslut som tas. Läs och begrunda två korta texter, från kommunfullmäktige och från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att lägga 15 mkr (beslutet innebar en ökning från 10 till 15) för investeringar kring resecentrum. Vi argumenterade att det är statens uppgift att betala för infrastrukturen, järnvägar alltså, vi anförde att ombyggnaden kunde vänta tills staten hade Vänersborg högst uppe på listan, och vi hänvisade till att kommunen redan saknade pengar. Den gamla Vänersborg-majoriteten var dock enig – M+FP+KD fick som nästan alltid sällskap av S och C.

Flera ledamöter i majoriteten var också med om att formulera ett tillägg till ett beslut, som en enig socialnämnd med tretton ledamöter från alla partier veckan innan hade kommit fram till.

Jag saknar förståelse för kollegerna som är så inkonsekventa i sitt agerande. ”Du förstår, när jag röstar i socialnämnden så är det socialnämndens frågor det gäller. I kommunfullmäktige är der min uppgift att se på helheten.” SJUKT Själv fick jag en glad överraskning. När vi för en tid sedan gick genom fullmäktiges handlingar ville inte alla vänsterartister stödja mig i mitt avslagsyrkande. Men när det väl kom till omröstning blev vi eniga, våra tveksamma kamrater upplevde majoritetens argument som alldeles för ihåliga.

Ett nytt resecentrum beräknas, bland annat till följd av en tunnel som byggs under Vänerns vattennivå, blir dyrare än beräknat. Därför beslöt fullmäktige att bidra med ytterligare 5 Mkr till statlig infrastruktur med röstsiffrorna 35-16.
Lutz Rininsland (V) och Morgan Larsson (VFP) reserverade sig mot beslutet. [Kortreferat från onsdagens kommunfullmäktige 2011-08-31]

Tilläggsyrkande
 Utöver beredningens förslag till beslut yrkar ledamot Ann-Britth Fröjd (C), med instämmande
 av Reidar Eriksson (S), Johanna Olsson (S) och Kenneth Persson (S), att socialnämnden ska
 ge socialnämndens presidium i uppdrag att snarast få till stånd en överläggning med kommun-
 styrelsens presidium angående budgetunderskottet med särskilt beaktande av försörjnings-
 stödet. Rapport ska ske vid socialnämndens sammanträde 2011-09-29.
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden beslutar
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att i samband med behandling av detaljbudget 2012 föreslå
 nödvändiga åtgärder för budgetbalans samt
att  ge socialnämndens presidium i uppdrag att snarast få till stånd en överläggning med
 kommunstyrelsens presidium angående budgetunderskottet med särskilt beaktande av
 försörjningsstödet. Rapport ska ske vid socialnämndens sammanträde 2011-09-29.  
[Utdrag ur socialnämndens protokoll 2011-08-25]

Kostnad för bredband i vissa fall

Jag kan tyvärr inte finnas plats när socialnämnden har sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. Därför lämnar jag redan nu på måndag in motionen som jag nämnde i kommunfullmäktige när gymnasienämnden beviljades anslag till ”bärbara datorer för elever i årskurs 1”. Återigen en motion där jag inte kan se annat än att det blir bifall till mitt yrkande. Snart är tiden ett minne blott där Vänsterpartiets motioner utdömdes med stor regelbundenhet, det spelade ingen roll vad som framfördes i våra motioner. Känns bra!

Här motionen:

Motion

till Socialnämnden i Vänersborg angående

Bevilja kostnaden för Internet-uppkoppling i vissa fall.

Hjulet behöver inte uppfinnas två gånger. Att ”planka” en annan kommuns handlingar och riktlinjer bör i vissa fall ursäktas.

Här ett avsnitt ur dokumentet ”Förslag riktlinjer ekonomiskt bistånd” från Botkyrka kommun där min partikamrat Mats Einarsson är ordförande i socialnämnden:

Bredband

Skolungdomar i Botkyrka kommun erbjuds elevdator. För dessa elever kan kostnad för bredbandsanslutning beviljas med lägsta paketpris för Internetanslutning. Biståndet beviljas endast till hushåll med skolungdomar. Gemensamma hushållskostnader ökas med kostnaden för bredband.

Själv blev jag uppmärksam på denna fråga genom en notis i tidningen Dagens Samhälle där det rapporterades från socialnämnden i Lund. Det visade sig att ett initiativ från partikamrater där ”kom av sig” när förvaltningen hann före. [Jag sänder som filer till vår förvaltningssekreterare Sylvia Forsström underlaget jag erhöll från socialförvaltningen i Lund.]

Vänersborgs kommunfullmäktige beslutade 2011-06-22 att elever i årskurs 1 med början vid läsårets start i augusti 2011 skall utrustas med bärbara datorer.

I anslutning till kommunfullmäktiges beslut framför jag nu önskemålet att socialnämnden genom ett tillägg i sina riktlinjer för försörjningsstöd beviljar ”kostnaden för bredbandsanslutning” till familjer som har haft långvarigt försörjningsstöd [sex månader eller mer] och där det finns ungdomar i gymnasieåldern i familjen.

Jag yrkar

att socialnämnden beslutar att ändra sina riktlinjer för försörjningsstöd i enlighet  med det som anförs i motionen.

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                             2011-06-27