Hur tänker man?

Hur vill politiker i Vänersborg förklara sitt agerande?

Vänersborg har samlat på sig stora låneskulder, kommunens investeringar framöver låter skulden växa. Investeringar för oftast med sig högre driftskostnader. Allt detta mot bakgrunden av stor osäkerhet hur skatteinkomsterna kommer att se ut framöver, inte minst med tanke på att det tickar nu en tidsinställd bomb i Trollhättan. Regeringen och riksdagens vilja att ”ge” till kommunerna synes inte vara aktuell. Med andra ord: obalansen i den kommunala ekonomin blir större med varje beslut som tas. Läs och begrunda två korta texter, från kommunfullmäktige och från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att lägga 15 mkr (beslutet innebar en ökning från 10 till 15) för investeringar kring resecentrum. Vi argumenterade att det är statens uppgift att betala för infrastrukturen, järnvägar alltså, vi anförde att ombyggnaden kunde vänta tills staten hade Vänersborg högst uppe på listan, och vi hänvisade till att kommunen redan saknade pengar. Den gamla Vänersborg-majoriteten var dock enig – M+FP+KD fick som nästan alltid sällskap av S och C.

Flera ledamöter i majoriteten var också med om att formulera ett tillägg till ett beslut, som en enig socialnämnd med tretton ledamöter från alla partier veckan innan hade kommit fram till.

Jag saknar förståelse för kollegerna som är så inkonsekventa i sitt agerande. ”Du förstår, när jag röstar i socialnämnden så är det socialnämndens frågor det gäller. I kommunfullmäktige är der min uppgift att se på helheten.” SJUKT Själv fick jag en glad överraskning. När vi för en tid sedan gick genom fullmäktiges handlingar ville inte alla vänsterartister stödja mig i mitt avslagsyrkande. Men när det väl kom till omröstning blev vi eniga, våra tveksamma kamrater upplevde majoritetens argument som alldeles för ihåliga.

Ett nytt resecentrum beräknas, bland annat till följd av en tunnel som byggs under Vänerns vattennivå, blir dyrare än beräknat. Därför beslöt fullmäktige att bidra med ytterligare 5 Mkr till statlig infrastruktur med röstsiffrorna 35-16.
Lutz Rininsland (V) och Morgan Larsson (VFP) reserverade sig mot beslutet. [Kortreferat från onsdagens kommunfullmäktige 2011-08-31]

Tilläggsyrkande
 Utöver beredningens förslag till beslut yrkar ledamot Ann-Britth Fröjd (C), med instämmande
 av Reidar Eriksson (S), Johanna Olsson (S) och Kenneth Persson (S), att socialnämnden ska
 ge socialnämndens presidium i uppdrag att snarast få till stånd en överläggning med kommun-
 styrelsens presidium angående budgetunderskottet med särskilt beaktande av försörjnings-
 stödet. Rapport ska ske vid socialnämndens sammanträde 2011-09-29.
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samband med behandling av detaljbudget 2012 föreslå
 nödvändiga åtgärder för budgetbalans samt
att ge socialnämndens presidium i uppdrag att snarast få till stånd en överläggning med
 kommunstyrelsens presidium angående budgetunderskottet med särskilt beaktande av
 försörjningsstödet. Rapport ska ske vid socialnämndens sammanträde 2011-09-29.  
[Utdrag ur socialnämndens protokoll 2011-08-25]

Fem miljoner till – varför egentligen?

Jag skrev tidigare om min inställning kring resecentrum Vänersborg. Efter kommunstyrelsens beslut reserverade jag mig innan frågan tas upp i kommunfullmäktige i slutet av augusti.

Reservation

Kommunstyrelsen 2011-08-10

Ärende 4

Godkännande av tillägg till medfinansiering av nytt resecentrum 2012 för Vänersborg (Dnr KS 2010/440)

Mitt yrkande gällde ”avslag på beslutsförslaget”. Återigen bara ett enkelt ”nej”, återigen inget eget förslag? Egna förslag hade jag tidigare och har jag fortfarande, men såsom ärendet förs fram den här gången kan jag inte yrka annat än ”avslag”.

Jag är positivt inställd till kollektivtrafik, jag vill gynna kollektivtrafiken. Jag tycker om Västtrafiks ansträngningar att förbättra för tågresenärer. Jag emotser med stor förväntan utbyggnaden av dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered. Det kommer att bli glädjande att ha moderna tåg som åker ofta och regelbundet enligt en tidtabell som garanterar avgångstider och ankomsttider man kan lita på. Jag hävdar att ”normalt” bör man resa eller pendla med tåg mellan Vänersborg och Göteborg. Det finns bara fördelar jämfört med alla andra alternativ – under förutsättning att Västtrafik ordnar billigare ”regionen-runt-kort” för endagsresor och framförallt för månadskort.

Men detta är inte ärendet.

Ärendet är:

 • Ett tilläggsförslag där ”politiken” skall besluta utan att egentligen ha grepp om frågan i så stor utsträckning att den enskilda ledamoten vet vad det gäller.
 • Ett tilläggsförslag som ”höftar” till en merkostnad med ytterligare halva det belopp som för mindre än ett år sedan ansågs vara tillräckligt, nu 15 Mkr totalt.
 • Ett förslag som skall betala kostnader som enligt gängse rollfördelning ankommer på staten. Det är ”staten” som står för investeringar i infrastrukturen, inte regionen och absolut inte kommunen.
 • Ett förslag som ur den kommunala kassan tar ett belopp som skulle behövas för ett otal andra anslag där resurssnålheten leder till försämringar i kommunal verksamhet.
 • Ett förslag som pressas fram utan att det egentligen brådskar eller är överhängande att bli klart samtidigt som dubbelspåret förväntas vara färdigställt.

I april 2010 var en FÖRSTUDIE på remiss. Rubriceringen var ”Vänersborgs resecentrum och en ny rörlig bro över trafikkanalen”. Vid presentationen i kommunhusets sessionssal framfördes ett antal synpunkter och alternativa förslag. Senare har det också inkommit ytterligare idéer och tankar kring förstudien. Kommunen Vänersborg anförde i sitt remissyttrande att man var emot en etappindelning av förslaget och önskade att hela projektet skulle genomföras ”sammanhängande”.

Vad som hände med ”förstudien”, vad som hände efter att remissvaren inkom undandrar sig ”politikens” insyn. Förstudien följdes inte upp av en komplett studie. Ett arbetsmaterial från konsulterna inkom i slutet av maj 2011 till fyra namngivna tjänstepersoner i kommunförvaltningen, ingen av dessa diarieförde den inkomna handlingen.

Först när kommunstyrelsen beredde ärendet lades på ledamöternas plats två blad ur underlaget som omfattar tjugofem sidor med ett antal alternativa idéskisser.

Visserligen finns mycket information att hämta från dessa två sidor, men svaren på några frågor ger upphov till nya frågor:

 • Hur säker kan konstruktionen av en gång/cykeltunnel anses vara som förläggs så nära Vänerns vatten, hur är säkerheten om och när översvämningar hotar? Med tanke på hissar och trappor som leder resenären ner i tunneln där cykeltrafiken är frekvent, kräver tunneln troligen större bred. Är kalkylen återigen höftad?
 • Kopplingen till området Sanden betonas i alla förarbeten och i flera remissvar. Jag förstår sambandet mellan planeringen för resecentrum och planer för Sanden – men jag vet idag inget om hur projektet Sanden utvecklas.

Ser man till resandet på sträckan Göteborg – Vänersborg så finns det förhoppningar om flera förbättringar:

 • Halvtimmesavgångar morgon och kväll leder till avlastning vid de mest eftertraktade pendlingstiderna.
 • Sannolikt kommer en tidtabell med ”fasta” tider, det vill säga, alltid vid samma hela eller halva klockslag, från tidigt på morgonen till sent på kvällen.
 • Att missa en avgångstid känns lättare att stå ut med när nästa tåg avgår bara en stund senare.
 • Detta borde också medföra att man inte längre behöver stå i tåget i brist på sittplatser.

Denna sista punkt gäller dock ALDRIG resande från Vänersborg eller Öxnered, det är först i Trollhättan tågens kapacitet utnyttjas vid vissa avgångar fullt ut. Det är i Trollhättan som tåg från Göteborg ”töms” innan vidare färd mot Öxnered och Vänersborg. Nya Reginatåg skall trafikera sträckan från Vänersborg till Göteborg, dubbla och eventuellt tredubbla tågsätt kan behövas i Trollhättan, aldrig i Vänersborg. Men för de planerade förändringarna krävs dyrbara investeringar på stationerna Vänersborg och Öxnered.

I Trollhättan finns TRE långa plattformar, ingen utbyggnad behövs för nya långa tågsätt.

I Trollhättan trängs idag resande på plattformen i avvaktan på tåget från Öxnered till Göteborg.

I Danmark och i Tyskland kan man studera en given lösning för den beskrivna situationen. Ankommande tågsätt från Göteborg delas i Trollhättan, endast främre tågdelen åker vidare och kan angöra befintliga plattformar i såväl Öxnered som Trollhättan. Inför avgången till Göteborg kan resande ta plats i ett väntande tåg. Den andra delen anländer från Vänersborg och kopplas på.

Själv stod jag med stoppklockan i München och antecknade tider för den automatiska kopplingen: kring nittio sekunder. Avgångstiden för dubbla tågsätt i München höll sig på strax under tre minuter efter det att andra tågsättet hängdes på.

Vänersborg har enligt befolkningsstatistik från SCB för andra halvåret 2011 en tillväxt med 54 personer. Vänersborg har inte tillräckligt med resurser för att motarbeta pågående försämringar i våra förskolor och skolor, för att garantera en optimal omsorg för våra äldre.  Varför skynda på med investeringar (som egentligen ankommer på staten) som inte behövs nu? Varför inte avvakta med lösningar som utmärks av en helhetssyn?

Har Västtrafiks planering för nya, moderna tågsätt med frekventa avgångstider gjort det omöjligt att använda vår nuvarande järnvägsstation? Självfallet inte, men man förutsätter att Vänersborg tar från den egna kassan för att finansiera en alldeles onödig, dyr investering.

Med ovanstående motivering anmäler jag att jag inte ställer mig bakom beslutsförslaget att ta ytterligare 5 Mkr till medfinansiering av resecentrum ”nu”. Jag står fast vid mitt avslagsyrkande.

Lutz Rininsland                                                            2011-08-16

Resecentrum – ingen viktig fråga?

Frågan om ”nya resecentrum” är upp för behandling i kommunstyrelsen, i slutet på augusti kommer frågan till kommunfullmäktige. Egentligen gäller det ”medfinansiering”, ytterligare 5 Mkr utöver tidigare 10 Mkr. Fortfarande kan jag inte få mig att säga ”ja”, mina invändningar är kvar.

Infrastruktur – järnvägar, det är en statlig angelägenhet. När Trafikverket (=staten) gjorde och gör sina prioriteringar, är resecentrum Vänersborg inte med på listan. Anslag skall sökas ”vid sidan om” och det påstås att chansen att pengarna kommer fram ökar om fler än Trafikverket ”söker”. Därför finns ett förslag på ett avtal mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen och kommunen Vänersborg. Jag anser att det ankommer på Trafikverket att avgöra om och när deras pengar skall användas för resecentrum Vänersborg. Regionen och kommunen skall inte lämna ett bidrag eller ett förskott till projektet.

Behövs satsningen nu – inför december 2012? Skulle det inte varit möjligt att ”angöra” Vänersborg efter utbyggnaden av dubbelspåret Göteborg-Trollhättan, då hade Trafikverket haft projektet med bland sina högt prioriterade planer.

 ”Västtrafik ser inte alternativa lösningar som realistiska” – jag har hört det förr. Men varför kan ingen visa mig att man verkligen har undersökt andra lösningar. Varken 2012 eller de närmaste åren därefter behövs ”dubbla” Reginatåg i Vänersborg, det är resenärer från Trollhättan som behöver dubbla och tredubbla tågsätt i rusningstrafiken på morgonen och kvällen. I övrigt kommer trafik varje timme och/eller varje halvtimme att utjämna belastningen.

Staten, regionen, kommunen – alla har en lång lista av behov som skall finansieras. Det är inte fel att snåla med sådant som inte behövs ”just nu” eller kanske inte ens på längre sikt, när andra frågor kräver skattepengar.

Kommer det inga övertygande argument för kommunens åtagande, stannar jag vid mitt ”nej”.