Sträck på dig, Kunskapsförbundet!

Det behövs inte allt för många ord när det fungerar. Och visst känns det bra att få berömmande ord. Vi är på rätt väg. Fast förutsättningarna inte var de bästa.

Vid senaste mötet med direktionen, ett helt digitalt sammanträde någon dag efter midsommar, var en punkt ”Kompensatoriska insatser och resursfördelningsmodell”. Protokollet anger att ”direktionen noterade informationen”,

Utvecklingschefen Maria Hildefors nämnde också för direktionens politiker att Skolinspektionens rapport över den regelbundna kvalitetsgranskningen nyss hade kommit. Eftersom jag hade tillfälle att justera protokollet, bad jag om en komplettering med följande mening: ”Rapporten in sin helhet kan läsas på Kunskapsförbundets hemsida i diarium för Kunskapsförbundet Väst.

Jag vill nog ändå lägga en direktlänk till Skolinspektionens rapport. Dokumentet är på 23 sidor och innehåller en beskrivning om ”vardagen” i förbundets tre gymnasieskolor.

Det är en utmärkt beskrivning av insatser som sker när inte allt utvecklades som man hade hoppats på. Ett digert analysarbete kom igång: Vad gick fel? Vem missade göra vad? Vad såg vi inte? Vad kan vi pröva? Hur ska vi tänka?

Jag vill verkligen rekommendera att tackla hela rapporten, en sammanfattning skulle inte ge rättvisa åt det arbete som görs av skolornas personal och elever.

Men här Skolinspektionens ”Beslut” i sin helhet:

”Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Kunskapsförbundet väst i följande utsträckning:

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet:Huvudmannen gör i hög utsträckning relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.

Huvudmannens kompensatoriska arbete: Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.

Skolinspektionen har efter granskningen av Kunskapsförbundet Väst inte identifierat några utvecklingsområden. Skolinspektionen avslutar härmed granskningen.”

Det går om man vill

I onsdags var det kommunfullmäktige. Jag behövde anmäla förhinder. Den yttre ramen bedömde jag som inte tillfredsställande. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har jag hittills följt och min avsikt är att fortsätta så.

På tisdag sammanträder direktionen i Kunskapsförbundet. Antalet ledamöter och ersättare är 28, tillkommer ett tiotal från personalen. Till kommunfullmäktige kallas 26 ledamöter.

Förslaget är att jag ska justera protokollet. Jag kan acceptera förslaget, eftersom protokollet ska signeras digitalt. Under sammanträdet med start 08:30 och förmodligen fram till 12-tiden kommer jag att sitta hemma i köket. Förmodligen kommer de flesta att deltaga på distans, på riktig distans.

Direktionen använder Microsoft Teams. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag kommer inte att få några problem med att höra vilka ledamöter som framför vilka synpunkter. Inte heller behöver jag lägga band på mig. Jag kommer att få ordet när jag begär det, jag kan motivera egna förslag.

Det går om man vill.

dagordningen står lite över ett dussin ärenden. Ett fåtal där direktionen behöver fatta beslut. Ett flertal som avser information. Det var ett tag sedan vi träffades senast. Kommunen ställde in möten med kommunfullmäktige, Kunskapsförbundet ställde in direktionens sammanträden.

Men det blev aldrig någon större bekymmer. Presidiet informerade övriga ledamöter över beslut som fattades på delegation. Diariet var tillgängligt, ett flertal dokument jag ville läsa fanns för nedladdning, andra fick jag utan omsvep av direktionens sekreterare.

Det har ju varit en omvälvande tid. Gymnasial utbildning och vuxenutbildning har funnits med i mediernas rapportering åtskilliga gånger. Övergång till distansutbildning, vilka som klarar galant och vilka som har stora svårigheter att fullfölja studierna. Turbulensen kring studentfirandet. Diverse anslag i olika tilläggsbudgetar, regeringens agerande när kommunerna ropade på hjälp.

Riksdagen har antagit ett större reformpaket för vuxenutbildningen. Utbildningsminister Anna Ekström har tagit emot två stora utredningar som snart ska ut på remiss.

Jag har följt rapporteringen och sökt att bilda mig en uppfattning om vad som är bra och lovande för våra elever och studerande. Men har också chockerats av den totala avsaknaden av empati och vilja till insikt. Jag tänker på statsrådet Morgan Johansson och på frågan om hur gymnasielagsungdomarna ska kunna nå målet ”uppehållstillstånd” när Coronakrisens följder kraschar all planering.  Men mitt i bedrövelsen kommer direktionens ledamöter få veta att Kunskapsförbundets personal har lyckats nå lösningar för några, tack vare ett samarbete med kommunen och organisationer i det civila samhället.

Så många spännande frågor. Vad skönt att kunna hantera det mesta vid köksbordet.

Kunskapsförbundets elever

Det behövdes inte att någon betonade detta extra. Det framkom under hela dagen, under förbundets kvalitetsstämma igår, att allt kretsar kring eleverna. 

Räknar jag rätt så var det sjunde stämman, minns jag rätt så har jag funnits på plats alla gånger. Det går en röd tråd genom en sådan dag. Den här gången inte pretentiös, mera rakt på: Hur står det till i drömfabriken? Resultat och pågående utvecklingsarbete. 

Pedagoger, annan personal, ledare, rektorer och förtroendevalda från direktionen var samlade i Vänerparkens aula. Man berättar för varandra, man lyssnar på kollegor som har samma eller också andra frågor att hantera, man lär av varandra. 

Kvalitetsstämman dokumenteras, det stora flertalet av förbundets pedagoger kan ju inte finnas på plats, inte någonstans ställs undervisningen in. Genomgående var samtliga berättelser så värdefulla att den som hade förhinder att finnas på plats gör rätt att i efterhand ta del av programmet. 

Det som slog mig är att ingen grupp gör en hemlighet av kvarvarande och olösta uppgifter i det dagliga skolarbetet. Det fanns många detaljer att vara stolta över, men det var inte det som var rektorernas och pedagogernas huvudtema för dagen. 

För egen del var det två avsnitt som fastnade mer än andra. Att höra om resursskolan (under Nils Ericsonsgymnasiets redovisning) och det arbetet som görs för sju, åtta elever lämnade ett starkt intryck. Jag tror inte att den lilla enheten överhuvudtaget nämndes i kvartalsrapporten. Tack, Lars! (Och så snällt av dig att du påminde mig om samtal som du för länge, länge sedan hade med din studievägledare.) 

Det andra avsnittet tog nästan hela passet efter lunchen. Vuxenutbildningen berättade om ”yrkespaketen” som i november startades för ensamkommande ungdomar som under gymnasielagens invecklade regelverk vill komma åt permanenta uppehållstillstånd. Mer än 70 ungdomar, i Trollhättan och de flesta i Vänersborg, behöver klara av en gymnasieutbildning (som Migrationsverket godkänner) och måste därefter skaffa sig en anställning, ett arbete, ett riktigt arbete som bör vara långfristigt (två år?), innan det överhuvudtaget finns en möjlighet att känna sig ”hemma på riktigt” i det nya landet. 

Förbundets medlemskommuner Trollhättan och Vänersborg beviljade sent under hösten medel för att starta utbildningar från början av januari 2020. Men vuxenutbildningens verksamhetsledare tog ett beslut i november – vi startar nu! I rekordfart ordnades ”paketen”. Den korta beskrivningen är: Inte så som vi gjorde tidigare, först sfi, när det är klart, grundskolekurser för att skaffa behörighet till gymnasial utbildning, och sedan något av gymnasieskolans program. Nu ”paketeras” allt i en individuell plan för varje ungdom, förkunskaper och förutsättningar skiljer sig mycket för dessa ungdomar. Nu samarbetar yrkeslärarna och lärarna i svenska, matematik och samhällsorienterande ämnen, någon gång i klassrummet, ofta ”på arbetsplatsen”, någon gång i grupp, ofta med enskild stödundervisning. 

Start i november 2019, fyra yrkespaket, bygg, restaurang, CNC och lokalvård, avsikten är att alla kan komma till en avslutning av kravet på avslutad utbildning framåt sommaren 2021. 

Verksamhetsledningen gav klartecken, med pengar som då inte fanns. Politikerna fattade inget beslut, man fick beskedet från verksamheten: Så här gör vi. 

Jag tror nog politikerna i förbundets direktion lyssnade förstummat, går det här bra är det dags att fundera hur den enorma insatsen kan belönas på rätt sätt. 

I all enkelhet vill jag dock påminna om ett beslut som togs. Det var i juni 2019. Ett yrkande att starta utbildningar för ensamkommande omgående i avvaktan på att medlemskommunerna äntligen skulle fatta beslut om att tillskjuta medel avslogs med röstsiffrorna 12 mot 1. 

Det är mycket som hänt sedan dess. Idag gör Kunskapsförbundet en makalös insats, civilsamhällets ideella organisationer såsom Röda korset och Rädda barnen arbetar fortfarande med beundransvärd uthållighet och äntligen har kommunerna aktiverat sig. 

Nästa vecka ska kommunfullmäktige i Vänersborg få information om vad som görs. 

Och så måste jag göra ett tillägg: I förbundets direktion finns alltid representanter från SD på plats. Jag tror mig förstå att förbundets verksamhet gör intryck, att här görs ett nödvändigt arbete, här görs ett bra arbete, här sliter man för ungdomar som finns i våra kommuner, som finns bland oss, som vill bli del av vårt samhälle. Kan hända har jag fel, i vart fall råder tystnad. 

Kan den där andre representanten för partiet SD låta bli att i fullmäktige från talarstolen upprepa sin litania: Vad var det vi sade? Vi skulle aldrig ha låtit de komma hit! Ansvarslöst!

Gymnasieskolan i fokus

Efter gårdagens kommunstyrelse står det klart att det inte kommer att behövas mycket förberedelsetid inför kommunfullmäktiges möte den 12 februari. Jag litar då på redogörelsen som Vänsterpartiets ersättare i kommunstyrelsen, Stefan Kärvling, lämnade igår kväll i anslutning till sammanträdet.

Bra! Då blir det genast lättare att helt fokusera på heldagsmötet med Kunskapsförbundet tisdag kommande vecka. Dagen börjar med direktionens sammanträde. Tiden begränsas och därmed också dagordningen. Det är två beslut som behöver tas, ett avser ”Förstudie Naturbruk” som direktionen redan tidigare mer eller mindre gav klartecken för. Det andra kommer lite överraskande, men är ett logiskt nästa steg: Ska vuxenutbildningen flyttas från Trollhättan till Vänersborg och Vänerparken, behöver förbundskontoret, administrationen alltså, lämna det stora huset och hitta bra kontorslösningar i närheten.

Från 10:20 till mycket sent på eftermiddagen är det meningen att direktionens ledamöter ansluter till förbundets ”Kvalitetsstämma”. Sedan starten av förbundet ordnas denna stämma i början av varje år. Ett utmärkt tillfälle för de förtroendevalda att ta del av pågående arbete. De flesta har redan läst ”Kvalitetsrapporten 2019”, men på stämman framkommer än tydligare vad som utvecklas, vad som ändras och förbättras, var tyngdpunkten för pedagogernas arbete ligger. Tre gymnasieskolor för ungdomar med en mängd olika program och med elever med skiftande förutsättningar och ett gemensamt mål för alla: ”Framtidslust – viljan att vilja mer”. Vuxenutbildningen på så många olika nivåer, där studerande söker förbättra sina möjligheter att komma rätt i arbetslivet och i vardagen.  Jag gillar upplägget och jag njuter av stämman, det gör så gott att få förstahandsinformation om allt man arbetar med.

En som har utbildningsfrågor att hantera på högsta nivå har besökt Trollhättan och Vänersborg. Ansvarigt statsråd, utbildningsministern Anna Ekström, hade igår ett digert program – lokaltidningen TTELA berättar utförligt och har även spelat in intervjufrågorna. Jag kan inte låta bli att konstatera: Visst, jag hör vad hon säger, men visst skulle hon formulera sig på annat sätt om inte januariöverenskommelsen skulle lägga band på henne.

TTELA berättar förresten också om några elever som på måndag ska deltaga i Ungdomens riksdag.

Men det finns även annat att läsa. I veckan publicerade Vänsterpartiet ett nytt Utbildningspolitiskt program. Våra ledamöter i kommunens barn- och utbildningsnämnden och vi, som är på plats i Kunskapsförbundets direktion, behöver nog studera flera avsnitt ur programmet. Alltid bra att veta om vi är på samma våglängd som partiet. Mycket bra att få läsa att sådant vi framför här också finns med i partiets centrala utfästelse om prioriteringar.

Och så finns mer att läsa. På måndag skulle det presenterats en efterlängtad rapport i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU): ”Planering och dimensionering av gymnasial utbildning”. Även här kan goda tankar och avsikter begravas av januariöverenskommelsen. Så sent som 10 januari utfärdades ytterligare tillägg till utredningsdirektivet. I samband med detta förlängdes nu tiden fram till 1 juni 2020. Jag vågar inte gissa om den parlamentariska utredningen verkligen anvisar väsentliga förändringar. Det skulle behövas.  Huvudansvaret för utredningen ligger hos Lars Stjernkvist. Han föreläser den 12 februari i aulan på Birger Sjöbergsgymnasiet. Stjernkvist delar förmiddagen med Joacim Waara, Västra Götalandsregionen och ansvarig för publikationen ”Arbetskraftsbristen – potentiella konsekvenser och till buds stående lösningar”.

Fokus gymnasieskolan, fokus utbildningen – jag känner mig på hemmaplan.

Mot bättre vetande: ”Noterar informationen”

Som förtroendevald känns det bittert att behöva lyssna på information om förändringar som jag aldrig skulle ställa mig bakom. Men beslutet ligger hos förvaltningen, det är inget ärende som direktionen i Kunskapsförbundet kan rösta om.

Jag deltog i beslutet att ”notera informationen” och anmälde en skriftlig reservation.

Reservation

Kunskapsförbundet Väst, direktionen, 2019-10-15, ärende 12 ”Förbundsdirektören informerar”

Beslutet i ärendet lyder ”Direktionen noterar informationen”.

Av protokollet kommer att framgå att informationen till ledamöterna avsåg ett flertal punkter av skiftande innehåll och vikt.

Den femte punkten hade rubriken ”Trygga och säkra skolor”.

Jag hade tidigare sett att en punkt på kommunalrådet Paul Åkerlunds kallelse till ägarsamrådet samma dag hade exakt denna lydelse.

Jag såg framför mig en presentation av tillkommande åtgärder, en förstärkning av det arbete som önskas av medlemskommunerna och som av direktionen och förbundets förvaltning planeras och verkställs, allt med syfte att säkerställa den yttre ramen för ett gott arbete i undervisningssituationen.

Förbundsdirektörens besked till direktionen var raka motsatsen. Utan omsvep fick vi klara och tydliga uppgifter om på vilka poster och i vilken omfattning elevhälsan och elevstödet drastiskt skulle minskas.

Jag behöver inte upprepa redovisningen vi fick i detalj. Neddragningen slutar på 22% av berörd personalstyrka.

Informationen var en punkt på förbundsdirektörens lista. Direktionen brukar notera informationen. Något annat är knappast tänkbart.

Ett avvikande yrkande i sak eller ett yrkande på avslag är nonsens, det handlar inte om ett beslut som ligger i direktionen, frågan om förändringar i bemanningen är delegerad till förvaltningen.

För mig som ledamot är detta ett stort bekymmer. Jag får vid sittande bord veta att något genomförs för att möta den extremt tuffa ekonomiska situationen. Om det skulle varit ett beslutsärende skulle jag kraftigt ha motsatt mig ett sådant här förslag. Jag ser att det skulle behövas en personalförstärkning från nuvarande nivå med 22% eller mer, inte som det blir nu, mindre personal.

Jag anmälde reservation. Jag deltog i beslutet att notera. Men jag noterar en utveckling som förstärker min oro att förbundet tvingas till åtgärder som är destruktiva och sker mot bättre vetande.

Lutz Rininsland                                                          2019-10-22

Kan en motion bidra till förändring?

Relationen mellan Kunskapsförbundet Väst och förbundets två medlemskommuner, Trollhättan och Vänersborg, är minst sagt inte den bästa.

Nästa vecka träffas kommunalråden och direktionens presidium i ägarsamrådet. Det är bra att man träffas, det är bra att man pratar med varandra.

Men samtalet i det slutna rummet är en sak. Ägarsamrådet är inte platsen där avgörande beslut ska fattas. I bästa fall ankommer det på rådet att hitta möjligheter att förstå varandra bättre.

Vänsterpartiet i Vänersborg har plats i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men även i direktionen, förbundets ”fullmäktige”.

Vi tror fortfarande på att det var rätt att förbundet bildades 2013, men vi ser också att det inte är så mycket tid kvar för att röja missförstånd ur vägen. Utbildningen för ungdomar i gymnasieåldern och utbildningen för vuxna måste få arbetsro, det behövs stabila och hållbara förutsättningar för bra kvalitet och för goda resultat.

Vi lämnar nu in en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg med avsikt att rikta uppmärksamhet på ett av de riktigt stora bekymren – en skev modell för att finansiera gymnasieskolan.

Besviken på mig själv

Frustration är inte en önskvärd reaktion. Jag borde ha lärt mig att skaka av trista intryck från jobbiga möten. Men jag upplevde just detta. Kunskapsförbundets direktion hade ju hamnat i en rävsax, med en snabbt växande obalans, kommunledningar som låtsas vara döva och hotet att behöva göra avkall på utbildningars kvalitet för att rädda ekonomin. Hur skulle lösningen bli?

Min partikollega Stefan Kärvling har mycket väl beskrivit vad som hände innan och under gårdagens sammanträde. Han orkade återge utförligt vad vi kom fram till, hur beslutet ser ut och vad som döljer sig i beslutet. Själv skrev jag följande kommentar på Stefans blogg: ”Tack, Stefan, för att du rapporterade direkt. Jag läste också ”morgondagens” TTELA och informationen som finns på Kunskapsförbundets hemsida. Min kommentar gäller egentligen dessa två texter: Klart, sätter man plåstret skickligt nog syns inga öppna sår vid första anblicken.

Min frustration då? Alla ledamöter och ersättare i Kunskapsförbundets direktion måste uppfylla ett villkor för att överhuvudtaget vara valbara till detta uppdrag: Att man ”hemma” i medlemskommunen, antingen Trollhättan eller Vänersborg, också har blivit invald i kommunfullmäktige. Det känns jobbigt att behöva lyssna på alla inlägg i direktionen med innebörden ”kommunen borde lyssna, kommunen borde förstå, kommunen borde handla”. Varför gör man sin röst hörd i direktionen, bara i direktionen? Men inte i kommunen, inte i kommunfullmäktiges offentlighet? Några invänder säkerligen. Vi pratar ju i våra partier, på våra möten.

Vi kommer nog fortsätta med att utmana till en debatt i fullmäktige, så att alla vet vem som verkligen vill få Kunskapsförbundet på rätt köl igen.

Förbundets gymnasieutbildning klarar sig för stunden. Vuxenutbildningen kommer närmare den dagen när kommunen måste inse hur dyrt det blir att spara pengar. En stor grupp ungdomar som med stöd av gymnasielagen skulle kunna hanka sig fram med tillfälliga uppehållstillstånd faller offer för våra kommunalråds ovilja att ta sin del av ansvaret för migrationspolitiken.

Vi får se om det finns tillfälle att öppna för ett samtal i nästa vecka när kommunfullmäktige sammanträder.

Se där! Även för dem? Politikens ovilja att lösa problem

UAvslutande två meningar i Eva Stenbergs betraktelser i DN den 2 september var: ”Det är mycket som står på spel för partierna. Och för dem som flyr undan förföljelse eller krig.

Artikeln avsåg att belysa riksdagspartiernas inställning och beredskap att medverka i den parlamentariska utredningen ”Den framtida svenska migrationspolitiken”.

Vänsterpartiet har bett Christina Höj Larsen att delta i kommittens arbete. Vad jag förstår är hon den ledamot bland alla åtta partiers företrädare som minst tänker på Eva Stenbergs näst sista mening Det är mycket som står på spel för partierna.” Hur alla andra ser på den avslutande meningen: ”Och för dem som flyr undan förföljelse eller krigkan jag inte uttala mig om. Christina Höj Larsens alla tankar ligger hos människor som har flytt från krig och förföljelse.

Jag hade anledning att mailväxla flera gånger med Christina. Medan det är åtta riksdagspartier som fram till 16 augusti 2020 har fått tid att producera ett underlag för en proposition, så är det nio partier i Vänersborg som har en brännande fråga att besvara. Menar man egentligen allvar med sitt arbete i olika församlingar eller sitter man bara av sina möten och bollar över problemen till någon annan?

Stefan Kärvling och jag bevakar Kunskapsförbundet Västs intressen i förbundets direktion och i kommunfullmäktige, Stefan även i kommunstyrelsen där han dock tyvärr endast är ersättare för Vänsterpartiet.

Vi har skrivit flera gånger om Kunskapsförbundets svåra situation. Medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg har krav och stora förväntningar på förbundets utbildningsverksamhet, men när det gäller att finansiera förbundet så sviker båda kommuner.

I första hand gäller det bidragen till gymnasieprogrammen. I andra hand volymen på kommunernas uppdrag om hur mycket vuxenutbildning förbundet skall ordna. Och i detta andra uppdrag döljer sig utbildningen för ensamkommande ungdomar som enligt Gymnasielagen kan få tillfälliga uppehållstillstånd under förutsättning att man deltar i utbildningen.

Där ligger problemet: Förbundet kan inte erbjuda utbildningsplatser om det inte finns finansiering, kommunerna säger sig förstå situationen, men förklarar rakt ut att några pengar inte finns  Utan att vara på utbildning finns inte möjlighet för de ensamkommande ungdomarna att erhålla tillfälligt uppehållstillstånd.

”Och för dem som flyr undan förföljelse eller krig” Vad tror man egentligen skall hända när desperata ungdomar bara ”finns”, ingenstans att gå, ingen arbetsplats, ingen skola, ingen undervisning, just ingenting. Vad tror man egentligen? Vad förväntar man sig? Vad väntar man på?

I förbundets direktion riktar sig alla partier till kommunen. Vid nästa sammanträde i kommunen avslår man sina egna önskemål. Olika stolar, olika svar. Finns det någon tredje som är boven?

I ett mail till Christina Höj Larsen skrev jag: ”Ska inte låta bli att göra min röst hörd i fullmäktige, i Kunskapsförbundet och i andra sammanhang – men denna kompakta attityd ”Hör inte, ser inte, förstår inte, vill inte veta” är mera smärtsam än rena rasistiska och elaka uttalanden.”

Christina Höj Larsen pekar på att det gick snett från början. När regeringen väl insåg att den snabba och hårda förändringen – från permanenta till i regel endast tillfälliga uppehållstillstånd – hade fört med sig allvarliga problem, så vill man luckra upp regelverket. Men det blev inte bra, det blev fel.

Christina skriver: ”Liknande problematik finns på många ställen runt om i landet. Denna brist uppmärksammades av remissinstanser, och är en del av oredan som karakteriserar nya gymnasielagen.”

Vi fick också ett utlåtande från en jurist som handlägger många ärenden för ensamkommande ungdomar. Han säger:

”Kommunen har ju samma ansvar för de ungdomar som beviljats uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen som för alla andra kommuninvånare. Det finns därför ingen laglig grund att utesluta dessa ungdomar från gymnasie- och den kommunala vuxenutbildningen endast utifrån deras uppehållstillståndsstatus. Så om det är detta som är problemet tänker jag definitivt att det borde gå att finnas sätt att argumentera mot och potentiellt vägar att bestrida det rent juridiskt.

Däremot finns det tyvärr ingen skyldighet för kommunerna att erbjuda sådana yrkesutbildningar på komvux och vissa andra utbildningar som kan ge rätt till förlängt uppehållstillstånd. Detta är ett problem som anfördes av remissinstanser redan i förarbetena till lagen men som ignorerades av regeringen. I Malmö har vi sett att just att det regionalt varierade utbudet på utbildningar är ett stort problem för den här gruppen och något vi försökt lyfta på ett politiskt plan kommunalt.”

På torsdag sammanträder Kunskapsförbundets direktion. Jag vet inte vad detta möte kommer att resultera i. Jag vet vad Vänsterpartiet, vad Stefan och jag anser. Jag har ingen aning om hur de andra ledamöterna kommer att slingra sig denna gång.

”Inte giltigt” följs av ett nytt ”uppdrag” – Kunskapsförbundet på knä

Ägarrådet talar klartext. Ägarrådet utgörs av två gånger tre kommunalråd. Talar våra kommunalråd mot bättre vetande?

Kunskapsförbundet Väst ordnar gymnasial utbildning och vuxenutbildning i Vänersborg och i Trollhättan. Läser man förbundsordningen, så står i § 3 Ändamål och uppgifter:

Kommunalförbundet har till ändamål

  • att genom mellankommunal samverkan rörande tillhandahållandet av utbildning inom de frivilliga skolformerna uppnå ökad utbildningskvalitet för ungdomar och studerande i medlemskommunerna,
  • att i samverkan med förbundsmedlemmarna och externa aktörer skapa förutsättningar för ett livslångt lärande,
  • att vara en viktig part i arbetet med att öka medlemskommunernas långsiktiga attraktionskraft, samt
  • att verka för att de frivilliga skolformerna ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen.

Det är förtroendevalda från de båda kommunerna som i förbundets direktion bestämmer hur dessa uppgift bäst skall lösas.

förbundsordningens § 6 finns en viktig mening; Direktionen ska, inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i förbundet, hänskjuta ärendet till ägarsamråd.

Vad har hänt, vad är det som sker?

Vid två tillfällen informerade direktionens ledning kommunalråden i Trollhättan och i Vänersborg om plötsligt uppkomna dramatiska förändringar i förbundets ekonomiska situation, såväl på ungdomssidan som för vuxenutbildningen. Här dessa dokument:

I kommunfullmäktige i Vänersborg har jag, ledamot i direktionen, och min partikamrat Stefan Kärvling, min ersättare i direktionen, i ett flertal anföranden och repliker tagit upp förbundets situation. Vi citerade från beslutsförslagen som skulle tas upp i direktionen. Det är inte möjligt att någon kan hävda att direktionens beslut kom som en överraskning.

Visserligen har vi som företräder Vänsterpartiet i Vänersborg motsatt oss direktionens beslut. I omröstningen var vi ensamma mot alla andra ledamöter, förtroendevalda som har sin plats i direktionen och i fullmäktige – politiker som har tillgång till kommunalråden från såväl ledningen som oppositionen. Jag konstaterar att beslutet fattades först efter en genomgång av en mängd alternativa förslag om hur den uteblivna finansieringen kan hanteras, för att skadeverkningen inte skulle drabba alla tre skolor och samtliga program. Jovisst, det användes ord som ”det här är otänkbart, det här kanske vi kan stå ut med”.

Ändå formulerar sig kommunalråden i protokollet från ägarrådet i onsdags på följande sätt: ”Ägarrådet anser att Kunskapsförbundets direktions beslut om att inte erbjuda ovanstående utbildningar fr.o.m. höstterminen 2020 inte är giltigt. … Ägarrådet anser att det är otänkbart att inte erbjuda industritekniska programmet i Trollhättan och Estetiska programmet (ESMUV) i Vänersborg. Kunskapsförbundets direktion får i uppdrag att skyndsamt till ägarrådet/ägarsamrådet redovisa alternativa förslag med konsekvensanalys.”

Nu är det mycket bråttom. Kommundirektören Pascal Tshibanda i Vänersborg vill omgående träffa stadsdirektören från Trollhättan och förbundsdirektören från Kunskapsförbundet. Politikerna har i onsdags på ett kvällsmöte sagt sitt, nu måste det hittas praktiska lösningar.

Det här är utan tvekan den största krisen i förbundets sexåriga existens, måtte det lyckas att hitta acceptabla lösningar.

För att bilden ska bli komplett: Kommunalråden har också talat klartext angående behovet av att finansiera vuxenutbildningen till fullo. ”Ägarrådet anser att det inte finns någon möjlighet att ge mer ekonomiska tillskott till denna verksamhet inom vuxenutbildningen för 2019.” Detta budskap är mycket illavarslande, inte minst när man har finansminister Magdalena Anderssons presentation igår inför regeringens budgetproposition i färskt minne.

Kunskapsförbundets dilemma behöver lösningar nu

Är det så svårt eller är det så att inte ens ett fullmäktigebeslut respekteras?

Jag ska skriva en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S, om det arbetas med ett fullmäktigebeslut från november 2018.

I korthet: Förra mandatperioden försämrades arbetsvillkoren väsentligt för ledamöterna från partier som inte ingår i ledningsblocket S+C+MP eller i alternativet M+L+KD. Vänsterpartiet skrev en motion om detta med rubriken ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier”. Yrkandet var: ”att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva beslut som har föranlett de försämringar motionen pekar på i syfte att skapa lika villkor för alla partiernas förtroendevalda.”

Det blev ett enhälligt beslut i fullmäktige, bifall till motionen, bifall till yrkandet, bifall till att ge kommunstyrelsen ett uppdrag. Tio månader senare har Benny Augustsson som ordförande i kommunstyrelsen kvar detta uppdrag.

Låt mig förklara varför det spelar roll att vilja se lika villkor för oss som för andra.

Kunskapsförbundets bekymmersamma finansiella ställning borde vara allmänt känd. Att den snabba farten utför behöver stoppas borde vi alla vara eniga om. Det finns olika lösningar. Och några sitter bättre till än andra för att göra det första draget, några med insikt.

I måndags träffades kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag förutsätter att frågorna kring Kunskapsförbundet fanns med på dagordningen. Jag har också hört ryktesvägen att kommunalråden från Trollhättan och Vänersborg träffas senare i veckan kring samma fråga.

Vad har vår motion att göra med detta? Motionen begärde att ”alla” förtroendevalda åter får tillgång till arbetsutskottets kallelse, gärna även till protokollen. Så som det var fallet tidigare, innan förändringen gjordes 2017.

Jag är ledamot i fullmäktige i Vänersborg, jag är ledamot i direktionen i Kunskapsförbundet. Visst respekterar jag att kommunalråden får föra sina samtal i enrum, visst respekterar jag att överläggningar i arbetsutskottet ska kunna ske utan inblandning – men jag behöver också få kunskap om hur frågorna formuleras, vilka lösningar som föreslås, vilka som förkastas och vilka som arbetas vidare med för att jag ska kunna bidra med mina tankar och mina förslag.

Jag vet inte om arbetsutskottet i måndags tittade på förbundets beslut om förändringar av gymnasieutbudet, om det gällde finansieringen av vuxenutbildningen eller om frågan om de ensamkommandes rätt till utbildningsplatser skulle tas upp. Jag har inte sett kallelsen, jag har inte tillgång till handlingar.

Jag vet inte om det blev något eller några beslut eller om frågorna sköts upp i avvaktan på ägarsamrådet eller i avvaktan på att en aktuell motion behandlas.

Fullmäktiges enhälliga beslut var tydligt, men om uppdraget inte verkställs hjälper det föga. Jag får fråga Benny Augustsson.

[Om Kunskapsförbundet har jag skrivit ett antal gånger här på bloggen  och dessförinnan regelbundet på Vänsterpartiets lokala hemsida.]