Ännu en gång misslyckas Vänersborg med ”medborgardialogen”

Borde läsa handlingar inför nästa veckas sammanträde med socialnämnden. Finns ett flertal viktiga ärenden såsom bokslutet för 2013 och rapporten om äldreomsorgens särskilda boenden. Men jag hängde upp mig direkt vid en punkt som socialnämnden i likhet med samtliga andra nämnder skall yttra sig om: ”Mål och anvisningar för medborgardialog”.

Jag är bedrövad och uppriktigt sagt så skäms jag faktiskt.

Sedan 2009 försöker demokratiberedningen (tidigare kommunstyrelsens beredning och under innevarande mandatperiod kommunfullmäktiges beredning) att få gehör för sin tanke, att det behövs ett kommunalt beslut för att sjösätta ”medborgardialogen” i vår kommun. I höstas uppdrog beredningen till sin ordförande att söka upp kommundirektören för att höra efter var någonstans behandlingen fastnat den här gången. Det måste vara så att beredningens ordförande haft en dålig dag, eller också är det så illa att han själv inte heller förfogar över tillräckligt entusiasm för att driva framgångsrik lobbyverksamhet. [”Ordföranden Peter Göthblad redovisade att han sammanträffat med kommundirektören som ska verka för att ärendet behandlas i början på 2014.”]

Kommundirektören och samtliga förvaltningschefer undertecknar nämligen en handling som uppmanar nämnderna att föreslå återremiss av förslaget till demokratiberedningen. I så fall går förslaget tredje eller fjärde gången tur och retur, sedan starten 2008 och under sex år fram till nu.

Nu kommer jag att behöva tillstyrka tanken att handlingen måste skrivas om. I slutet på 2013 antog kommunen sin nya ”vision” och i samband med denna ”Regler för mål- och resultatstyrning”. Demokratiberedningens handling skrevs i princip 2009 och kunde inte veta att ett annat dokument fyra år senare skulle lägga beslag på ”inriktningsmål”. Inriktningsmål är numera förbehållen ”mål- och resursplanen” och ingen annan än fullmäktige ”itself” får lov att använda begreppet för sitt målarbete.

Nåväl, det kan jag finna mig i. Men jag är inte med i övrigt och värjer mig mot att våra förvaltningschefer sågar förslaget på ett sätt som minst sagt förbryllar.  

”Lägg därtill att det inte heller talas om hur målen skall mätas, vilket gör målen i sig meningslösa.” När jag tänker på mångfalden verktyg som står till förfogande för den nämnd som överväger att vilja ha en ”medborgardialog” i någon enskild fråga eller en hel process, så har jag en annan utgångspunkt: ”Är frågan påverkbar?” Och om svaret är ”ja”, så kommer direkt nästa fråga: ”Är jag / är vi påverkbara?” När också denna fråga besvaras med ja, så anser jag att det är meningslöst att spekulera i hur högt ribban skall läggas för att tillfredsställa statistikälskaren.

Men det blir värre: ”Hur ska Facebook-inlägg registreras, identifieras, räknas m.m.? Nämnas kan att i boken ”Lyssna och lyssna igen” … redovisas projektet medborgardialog ….” Hallå där, varför överkursen Facebook, ska vi hänga upp oss där? I skriften som nämns direkt därefter förekommer på bokens 72 sidor inte en endaste gång ordet Facebook. Och varför inte? Skriften är från 2008.

Två år tidigare startade SKL projektet medborgardialogen. Den anförda ”boken” är den första skriften i en serie där sedan dess tio skrifter publicerats, en blick på ”Projekt Medborgardialogs bokskåp” visar att man har kommit långt och fortsätter vidare medan vi trampar på stället i Vänersborg.

Och sedan det för mig mest beklämmande: ”Beskrivningarna rörande inflytande och medbeslutande framstår som något oklara, särskilt med tanke på att kommunfullmäktige redan beslutat införa medborgarförslag och att det i kommunallagen finns regler om folkomröstning.

Vad syftar denna invändning på? Förvaltningscheferna invänder mot avsnittet ”Hur medborgardialogen kan användas.” Den text som finns där är en nästan ordagrann avskrift av texten på sidorna 20-21 i ”boken” ”Medborgardialog som del i styrprocessen” vilket är titeln på skrift # 5 i den nämnda skriftserien från SKL, skriften kom förresten i slutet av 2013 i en nyutgåva. Det handlar om ”trappan”! ”Trappan” tillhör ”lilla abc” och är en grundpelare för alla som har gett sig ut på resan med medborgardialogen.

Den resan har t ex kommunen Kungsbacka gjort. Och Kungsbacka hade strax innan sommaren 2013 skickat ett kommunalråd till Vänersborg för att berätta om sina erfarenheter. På förmiddagen för våra förvaltningar och allehanda chefer, på eftermiddagen för politiker. Alla fick veta att Kungsbacka har sammanfattat sitt pågående arbete i en ”handbok”. Tjugo givande sidor, förresten på sidan 9 ser man hur centralt ”delaktighetstrappan” är i deras arbete.

Vad händer nu? Under januari-februari-mars kommer alla nämnder att unisont besluta att det borde bli en återremiss. Demokratiberedningen kommer inte att resa så snabbt. Inget händer innan valutslaget september 2014 gör klart vem som ska få en chans att sätta sprutt för att vi någonsin kan komma ikapp övriga kommun-Sverige.

Själv tänker jag inte släppa tanken att vi kommer att lyckas. Men det förutsätter att inte alla bromsklossar får nya möjligheter att hindra Vänersborg från att söka nya och bättre vägar att låta invånarna på många olika sätt och i många olika frågor få inflytande och delaktighet. Inte bara vart fjärde år, nej, demokratiska processer kräver andra lösningar i vår kommun. Det är ingen motsats mot den representativa demokratin, den finns och den gäller. Medborgardialogen eller invånardialogen handlar om ett komplement som ”ligger i tiden”. Ett tips: Läs skriften från Kungsbacka – eller något annat ur bokskåpet. Gott om tid, nästa rond börjar först 2015. Synd!

Vore fel att inte ställa frågan

Kommunstyrelsen idag måndag, kommunfullmäktige nu på onsdag. Den stora frågan gäller såklart: blir  vi färdiga med ärendet ”Ny vision” för Vänersborgs kommun innan årets slut eller blir vi inte? Jag trodde inte att jag hörde rätt när gruppledaren för Moderaterna i Vänersborg, Lena Eckerbom Wendel, tog till orda. ”Nej, vi är inte klara!” Det blir en kraftmätning i december och kommunens nya vågmästare Miljöpartiet får lov att bekänna färg.

Den lilla frågan är hur Gunnar Lidell, kommunstyrelsens ordförande, svarar när han efter två hela månader bemöter partikollegan Stefan Kärvlings fråga med rubriken ”medborgarförslag” och min egen fråga om ”medborgardialog”.

Så passar jag också på (på förekommen anledning) att ställa en fråga till byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad, FP. Om allt blir som det brukar vara så kommer det att sägas vid uppropet, som alltid inleder varje fullmäktige, ”Peter Göthblad har anmält förhinder”. Är jag elak?

P.S: Eftersom jag fick frågan om om ”vad saken gäller på Ursand denna gång” lägger jag till länken till ett protokoll från kommunens miljönämnd som lämnade synpunkter till byggnadsnämnden om strandskyddsdispens på det Ursand.

Så här kan det bli bättre

Blir det som man tänkte? Under många år kunde jag vara tämligen förvissat om en sak: Framförde jag en tanke, ett önskemål, ett yrkande som Vänsterpartist i Vänersborg, så var det alltid samma resultat, det blev aldrig som jag ville, det blev för det mesta nästan tvärtom.

Är en förändring på gång? Jag är inte säkert men visst, det händer nu allt oftare att mina förslag gör intryck, besluten blir allt oftare som jag vill se det . eller åtminstone nästan som jag vill ha det.

Ta frågan om kommunens vision – kommunledningen presenterade hösten 2011 ett korkat förslag att pressa fram i expressfart ett nytt dokument som skulle förnya vår vision. Visserligen var jag inte ensam om att protestera, men jag var nog den ende som gick så långt att ge uttryck för mina tankar i en reservation.  [Rätt, det låter konstigt, men jag reserverade mig faktiskt fast beslutet om återremiss var enhälligt från alla femton ledamöter i kommunstyrelsen.]

Ärendet kommer nu tillbaka till kommunstyrelsen och jag kan konstatera att förslaget blev ”hur bra som helst”. Läs min reservation från november 2011 – se därefter vad som nu föreslås:

September 2012               Fullmäktige    Helkväll: Riktlinjer för visionen

Okt – nov 2012                  Kommunstyrelsen   Formulera en idé till vision

Dec 2012 – april 2013     Remiss och enkät till Ungdomsrådet, Näringslivsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet, alla föreningar i kommunen, kommunala bolag, samtliga nämnder, Folkhälsorådet, Demokratiberedningen, Medborgarna genom webbenkät.

Maj – augusti 2013               Kommunstyrelsen   Utifrån idén och alla synpunkter – sortera och prioritera

Augusti 2013                        Organisationer, allmänhet   Återkoppling och synpunkter

September 2013                 Kommunfullmäktige    Helkväll: Värdera, väga samman och prioritera

Okt – nov 2013                    Kommunstyrelsen    Formulera och bereda förslag till beslut

December 2013                  Kommunfullmäktige     Beslut om vision

Kan det här bli bra? Visst, det finns hopp. Det kan bli något bra i Vänersborg.

Hur blir det med den nya Visionen?

Inte vet jag. Allt jag vet är att det var en givande diskussion i kommunstyrelsen när frågan om revideringen av den gamla Visionen skulle behandlas. Inte innehållet, inte någon text, nej, bara vem som skulle ”arbeta” med framtagningen och när det hela skulle vara klart. Det fanns ett förslag. Rättare sagt, det fanns ett underlag. Arbetsutskottet enades nämligen inte. Socialdemokraterna underkände tanken att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle vara gruppen som tog fram den nya texten, nej, hela kommunstyrelsen skulle det vara.

Jag fann mig i varken det ena eller det andra. Och det blev återremiss – ett nytt förslag kommer att läggas fram om en månad. Läs mina tankar i reservationen som jag lämnar i ärendet:

Reservation

Kommunstyrelsen                2011-11-02                    Ärende 15

Förslag till processplan och tidsplan avseende revidering av Vision Vänersborg (Dnr KS 2011/391)

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2011, § 243:

  • Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram tidsplan och processplan

för översyn och revidering av Vision Vänersborg. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen 2011-11-02. Av kommunstyrelsen processat förslag av ”Vision Vänersborg” ska behandlas i kommunstyrelsen 2012-02-15.

Beslutet i oktober var enhälligt, jag ville avvakta redovisningen och därefter bilda mig en uppfattning och se om mina farhågor kvarstod.

Så var fallet, för mig var det helt otänkbart att bifalla en ”processplan” som jagade fram en revidering av visionen. Endast en mycket begränsad krets skulle i en serie snabba sammanträden ta fram ett underlag för att få kommunfullmäktiges bifall i juni 2012.

Visionen innehåller idag en rad formuleringar som helt enkelt måste ”bort”. Även om visionen skall fungera riktningsvisande snarare än att ange mätbara och mera kortfristiga målsättningar, så kan vi inte ha kvar formuleringar som speglar allt annat än den verkliga utvecklingen som gäller för kommunen.

Men visionen innehåller också formuleringar som inger hopp och som skall vara kvar, även om det har skett alldeles för lite hittills i linje med utfästelsen. Jag citerar:

  • … en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande …

Därför var det för mig en självklarhet att argumentera dels för en tidsplan som skulle leda oss i mål ett helt år senare, dels för ett arbetssätt som skulle involvera medborgarna i Vänersborg. Det måste vara möjligt att alla med intresse för vår kommuns framtida utveckling kan bli delaktiga och utöva inflytande när en reviderad vision skall tas fram för ett beslut i kommunfullmäktige.

Jag fick intrycket att det inte endast var kommunledningens insikt att möjligen lida ett nederlag i en knapp omröstning. Jag uppfattade det enhälliga beslutet till återremiss som en bekräftelse på att det lönar sig att framföra olika åsikter i kommunstyrelsens politiska debatt och att vi borde kunna förvänta oss ett nytt förslag som tar hänsyn till invändningarna.

Osvuret är bäst, av det skälet formulerar jag mina tankar i ärendet i denna reservation.

Lutz Rininsland                                                          2011-11-07

Vänsterpartiet