Blir det rätt nu?

Bara två korta länk – den ena till en information på kommunens hemsida om ”Medborgardialog” angående den ”planerade exploateringen vid Kindblomsvägen på Blåsut”. Den andra till min reservation i samma ärende, fast det gällde en motion som syftade till att ändra detaljplanen från kvartersmark till parkmark, med andra ord ”tvärtom”, bygg inte i det lilla grönområdet.

Blir det rätt nu? Vi kommer väl så småningom få veta om det finns någon som vill bygga. Medborgardialogen 1 november nästa steg.

Så här kan det bli bättre

Blir det som man tänkte? Under många år kunde jag vara tämligen förvissat om en sak: Framförde jag en tanke, ett önskemål, ett yrkande som Vänsterpartist i Vänersborg, så var det alltid samma resultat, det blev aldrig som jag ville, det blev för det mesta nästan tvärtom.

Är en förändring på gång? Jag är inte säkert men visst, det händer nu allt oftare att mina förslag gör intryck, besluten blir allt oftare som jag vill se det . eller åtminstone nästan som jag vill ha det.

Ta frågan om kommunens vision – kommunledningen presenterade hösten 2011 ett korkat förslag att pressa fram i expressfart ett nytt dokument som skulle förnya vår vision. Visserligen var jag inte ensam om att protestera, men jag var nog den ende som gick så långt att ge uttryck för mina tankar i en reservation.  [Rätt, det låter konstigt, men jag reserverade mig faktiskt fast beslutet om återremiss var enhälligt från alla femton ledamöter i kommunstyrelsen.]

Ärendet kommer nu tillbaka till kommunstyrelsen och jag kan konstatera att förslaget blev ”hur bra som helst”. Läs min reservation från november 2011 – se därefter vad som nu föreslås:

September 2012               Fullmäktige    Helkväll: Riktlinjer för visionen

Okt – nov 2012                  Kommunstyrelsen   Formulera en idé till vision

Dec 2012 – april 2013     Remiss och enkät till Ungdomsrådet, Näringslivsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet, alla föreningar i kommunen, kommunala bolag, samtliga nämnder, Folkhälsorådet, Demokratiberedningen, Medborgarna genom webbenkät.

Maj – augusti 2013               Kommunstyrelsen   Utifrån idén och alla synpunkter – sortera och prioritera

Augusti 2013                        Organisationer, allmänhet   Återkoppling och synpunkter

September 2013                 Kommunfullmäktige    Helkväll: Värdera, väga samman och prioritera

Okt – nov 2013                    Kommunstyrelsen    Formulera och bereda förslag till beslut

December 2013                  Kommunfullmäktige     Beslut om vision

Kan det här bli bra? Visst, det finns hopp. Det kan bli något bra i Vänersborg.

Inflytande? Inte än …

Demokratiberedningen kommer inom kort att befatta sig med SCB:s senaste medborgarundersökning. Tredje gången Vänersborgs kommun är med i en undersökning som många svenska kommuner beställer hos SCB. Det måste vara av intresse att ta reda på hur det står till i den egna kommunen. Resultaten redovisas dels som en jämförelse över tiden: har det blivit bättre i din kommun? och dels som en jämförelse med andra kommuner: Hur ligger din kommun till om man jämför årets resultat?

Undersökningen har tre avsnitt där frågorna är:

  • Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

Hela undersökningen finns tillgänglig på kommunens hemsida. [Även lokaltidningen TTELA har nu uppmärksammat undersökningen.] Jag kommenterar här bara den tredje frågan – resultaten är absolut som jag förväntade mig.

Det gäller det s.k. ”Nöjd-Inflytande-Index”, som är det sammansatta resultatet av faktorerna ”Information”, ”Kontakt”, ”Påverkan” och ”Förtroende”.

Detta index ligger statistiskt säkerställt lägre för Vänersborgs kommun om man jämför med ”riket” och om man jämför med ”kommuner av samma storlek”.

Detta gäller för var och en av faktorerna i båda jämförelserna – alltid samma sak: ”statistiskt säkerställt lägre”.

Jämförelsen över tiden då? Vänersborgs resultat 2008 var lägre än 2005. Resultatet 2011 är ännu lägre än resultatet 2008. Den sista jämförelsen är dock ”en inte statistiskt säkerställd förändring”.

Det sägs också i analysen att Vänersborg ”bör prioritera” faktorerna ”Förtroende” och ”Påverkan”.

Visste jag väl! Ingen behöver påpeka för mig att jag inte hade några nyheter att komma med.

Ändå har jag verkliga förhoppningar att vi nu lämnar dalgången bakom oss och börjar klättra uppåt. Vänsterpartiet ska inte stå i vägen, tvärtom, vi ska anstränga oss än mer att få andra partier på rätt spår.