Bara två korta länk – den ena till en information på kommunens hemsida om ”Medborgardialog” angående den ”planerade exploateringen vid Kindblomsvägen på Blåsut”. Den andra till min reservation i samma ärende, fast det gällde en motion som syftade till att ändra detaljplanen från kvartersmark till parkmark, med andra ord ”tvärtom”, bygg inte i det lilla grönområdet.

Blir det rätt nu? Vi kommer väl så småningom få veta om det finns någon som vill bygga. Medborgardialogen 1 november nästa steg.