Ett uppdrag är ett uppdrag

2 – 1 – 3  (onsdag – tisdag – torsdag)

onsdag sammanträder kommunfullmäktige i Vänersborg.

Punkt 14 på dagordningen lyder: ”Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018 gällande Kunskapsförbundet Väst”.

Allt annat än ett enhälligt beslut att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen vore en överraskning.

Förbundet har funnits i sex år, medlemskommunernas uppdrag till förbundet har varit tydligt från starten 2013. Det har funnits många hinder på vägen, då och då fanns en känsla av att det bästa vore att ge upp, men målmedvetenhet, en rad tunga men kloka beslut, en stor gnutta tur och även en del uppmuntrande tillskott från förbundets kommunledningar har gett resultat.

Så, 3000 meter hinder ligger bakom, är förbundet i mål? På onsdag blir beskedet: ja.

Idag, tisdag, hade direktionen sammanträde. Förbundsledningens dystra budskap: Sorry, det har kommit nya besked. Å ena sidan gäller fortfarande uppdraget: Fortsätt ert bra arbete, på alla plan, med våra gymnasieskolor och med vuxenutbildningen, men lägg märke till att det gäller 5000 meter, eller vänta, var det inte 10000 meter?!

Och hur ska det här lösas? Ja, det blir den stora frågan på torsdag. Då sammanträder ”ägarsamrådet”, alltså 2 x 3 kommunalråd, kommundirektörer, ekonomichefer från Trollhättan och Vänersborg med förbundsledningen från Kunskapsförbundet, tre politiker från presidiet samt förbundsdirektören och ekonomiansvarig.

Nu måste kommunerna uppfatta budskapet. En klapp på axeln och den fromma förhoppningen, ”har du klarat dig så här långt kan du väl försöka fortsätta”, NEJ, DET DUGER INTE.

BENNY AUGUSTSSON OCH PAUL ÅKERLUND, GUNNAR LIDELL OCH PETER ERIKSSON, direktionen behöver veta vad ni vill med förbundet. Kan ni inte ge svaret är det kanske bättre att ställa frågan till två fullmäktigeförsamlingar: Vad vill ni göra för våra ungdomar och för alla vuxna som vet hur tufft det är i samhället idag när man inte kan visa upp ett godkänt utbildningsintyg?

Inget gensvar

Mycket bra …. MEN ….

Varför händer inget? Vill inte? Kan inte? Inga pengar? Inte fått grönt ljus från dem som bestämmer?

Vill egentligen, men inte än, senare såklart, kanske ….

Det är så här det rör sig i riksdagshuset. Det har skrivits motioner, mängder med motioner, mängder med bra motioner. Alla har skickats till rätt adress, till rätt utskott. Utskotten skriver sina betänkanden. Där berättar man om a) vilka motioner som behandlas, b) vad som har skett tidigare och finns att säga kring de olika motionernas yrkanden och c) vad utskottet anser.

Då kan det låta så här: ”Det är enligt utskottets uppfattning angeläget att …” och strax därefter: ”Utskottet ser ingen anledning att föregripa beredningen av
utredningens förslag.”
Eller så här: ”Det är enligt utskottet viktigt att det finns förutsättningar för …” och därefter: ”Utskottet är inte berett att tillstyrka motionsyrkandena.” En tredje variant: ” Utskottet delar motionärernas
uppfattning att … (samt) Utskottet delar motionärernas uppfattning att ….” som avslutas med: ”Utskottet finner dock inte skäl att tillstyrka motionsyrkandet.”

Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Vasiliki Tsouplaki hade igår den otacksamma uppgiften att försvara ett flertal motioner som ledamöter från alla partier egentligen borde kunna instämma i men som ändå kommer att röstas ner i morgon torsdag, när kammaren beslutar.

Hon hade fog för att i sitt anförande påminna om den enorma skillnaden mellan att ge löften under valrörelsen och att stå för sitt ord när tillfället finns. ”Det är lite intressant att i de två senaste valrörelserna har majoriteten av riksdagspartierna som sitter här i dag deltagit i debatter ordnade av de här musikorganisationerna. Båda gångerna har deltagarna intygat att det är självklart att en sådan här utredning måste göras. Men tyvärr har det visat sig vara mest läpparnas bekännelse från övriga partier, för i dag när Vänsterpartiet har en motion om det här på bordet säger alla andra nej.”

Här länkarna för den som vill skaffa sig sin egen uppfattning.

Det handlar om Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU11 ”Kulturskaparnas villkor”. Vänsterpartiets reservationer:

  • MU-avtalet [MU = medverkans och utställningsersättningsavtalet]
  • Konstnärsfond
  • Musiklivets villkor
  • Ateljéer och verkstäder

Hela debatten kan ses och höras i efterhand på riksdagens webb-TV eller också läsas i riksdagens snabbprotokoll.

Samma aktuella fråga – här och överallt

Dagens Nyheter berättar idag: ”Ny rapport: Unga pojkar idrottar allt mindre” 

Centrum för idrottsforskning överlämnar idag sin årliga rapport till regeringen om idrottens statliga miljardstöd. Rapporten berör många aspekter och aktiviteter. I avsnittet om unga pojkars minskande idrottande heter det: ”Pojkar 7–12 år minskar sitt föreningsidrottande i 233 av landets 290 kommuner. Nedgången sker i alla typer av kommuner, inte minst på landsbygden. Mest minskar aktivitetsnivån på små orter i exempelvis Västerbottens, Värmlands, Dalarnas och Jämtlands län samt i storstäderna.”

För Vänersborg redovisas en nedgång med 18%, Mellerud 32%, Uddevalla 19% och Trollhättan 3%.

Samma dag som denna rapport överlämnas debatterar riksdagen kring Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU10, ”Idrott och friluftsliv”.

Vänsterpartiets ledamot Vasiliki Tsouplaki kommer i sitt anförande att beröra fyra reservationer i betänkandet:

  • Barns tillgång till idrott
  • Jämställdhet
  • hbtq-frågor
  • Äldres tillgång till idrott

Nämnd rapport gäller utvecklingen fram till 2018, riksdagens arbete gäller att dra slutsatser och peka ut vägar till förbättring. Eller menas med förbättring i själva verket ”förändring”? Tillkommer statliga anslag? Eller hittar man endast på diverse utfästelser som i själva verket minskar det statliga anslaget?

Förvisso avgörande frågeställningar här hemma. Partierna i Vänersborg lämnar idag in sina tankar till ekonomistaben, tankar och förslag om hur mål- och resursplanen för 2020 och de kommande åren skall se ut. Det gäller den eviga frågan om avvägningar: Endast lagstadgade uppgifter när pengarna inte räcker till? Stryka allt annat? Är det inte oförnuftigt att stryka förebyggande verksamhet när effekten i slutändan ger oss mångdubbla kostnader?

Utan statliga anslag krymper idrottsrörelsen, ingen tvivel om det. Kommer regeringen i höstbudgeten kunna förstärka anslagen? Tänk om Vänersborg även i år, precis som 2018, skulle bestämma sig att flytta det egna budgetbeslutet från juni till november. Ingen garanti att det blir bättre, men åtminstone vet vi med större säkerhet vilka förutsättningar vi har. Jag undrar hur Vänsterpartiet agerar.

Stolthet och bedrövelse

Till att börja med beklagar jag prestigekampen som avgjordes i veckan, skogen på Blåsut skövlades. Under åtta år berättade jag utförligt på Vänsterpartiets lokala hemsida om kampen mellan de boende kring Kindblomsvägen och kommunen.

Vänsterpartiets hemsida var den enda i sitt slag, inget annat parti i Vänersborg publicerade nästan varje dag inlägg om det som skedde på den kommunala politiska scenen.

Den lilla skogen vid Kindblomsvägen var som en liten ö på hela Blåsutområdet, där de boende varje dag kunde glädja sig åt att ha naturen intill sig i direkt anslutning till tomten.

Det ena slutade strax innan årsskiftet, det andra i veckan. Min partikollega Stefan Kärvling berättade med bilder och text idag ”Skogen avverkas vid Kindblomsvägen”. Vi hade fått vetskap om det via mail. Själv åkte jag dit i förmiddags och jag kan bara bekräfta att det är ”sorgligt, ledsamt, bedrövligt och avskyvärt”.

Inget att bli glad över idag? Jovisst, men då får jag ta mig hela vägen upp till riksdagen i Stockholm.

Först är det protokollet från gårdagens debatt. I oktober 2018 tillkom ett större antal nya ledamöter i Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Jag känner mig lite som ålderman när jag lyssnar på var och en som nu för första gången kliver upp i talarstolen. De flesta löser det mycket bra, alla har ju tagit med sig erfarenhet från andra uppdrag.

Politikområdet ”utbildning” är ett av mina favoriter. Daniel Riazat är vår ledamot i utskottet, om honom skrev jag flera gånger på Vänsterpartiets hemsida och även nu på senare tid i denna blogg. ”Suppleanten” i utskottet är Ilona Szatmari Waldau.  

Visserligen var det igår inte hennes första anförande, men jag vill uppmärksamma det särskilt. Först gällde det utskottsbetänkandet om ”Högskolan”, sedan det andra om ”Forskning”.

Ilona Szatmari Waldau berättade under avsnittet ”Högskolan” om flera av Vänsterpartiets förslag till önskvärda förändringar och förbättrade villkor för kvinnliga studerande och i vuxenutbildningen. På hennes anförande följde ett besynnerligt replikskifte med Robert Stenkvist (SD). Det är nog bäst att ta några minuter för att se och höra anförandet och replikerna.

På temat ”Forskning” återkom Ilona Szatmari Waldau till kvinnornas situation i den akademiska världen. Den andra delen i hennes anförande gällde frågan om polisforskning. Vänsterpartiet står bakom polisen, vill förbättra och förstärka deras möjligheter att göra ett gott arbete. Men partiet tar inte del i kapplöpningen om vem som vill tillskjuta mer och mer resurser. Vår uppfattning är att det är genom förebyggande arbete (i skolan, med socialtjänsten, på fritidsgårdarna) som vi hjälper till med att polisen för varje löst uppgift inte får tre nya uppgifter av samma art. Lyssna på hennes anförande, det är kloka tankar.

Från dagens debatt ligger alla anföranden och replikskiften på riksdagens webb-TV. Vänsterpartiets Jens Holm var tongivande i den ”Aktuella debatten” om Klimatpolitik (se mitt tidigare inlägg). Jens Holm framförde partiets syn på att det nu råder ett nödläge för klimatet.

Om inte alla journalister kastar sig över sprickan mellan ”januari-partiklövern” som uppstod i försvarsöverenskommelsen kring 85 miljarder, så borde dagens klimatdebatt nog också få plats i medierna. Men titta gärna själv, fast det är en lång debatt med oerhört många inlägg och repliker.

Missade, men vad gör det

Missade partiledardebatten i riksdagen i förmiddags: ”Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet”.

Hade legitimt förfall. Eleverna på Birger Sjöberggymnasiet hade inbjudit representanterna för alla nio partier som idag har valda ledamöter i EU-parlamentet.

C, SD och Fi hade inte möjlighet att ta vara på möjligheten att berätta om nu och framöver i den kommande femåriga mandatperioden. Miljöpartiet fick korta ned sin närvaro, men för oss övriga var det ett lååångt arbetspass i en bullrig cafeteria och som avslutning i en välfylld aula.

Oss övriga, jo, räknar man årsringar, så hade Vänsterpartiets representant i stort samma summa ensam som de andra företrädarna tillsammans.

Jag frågade en elev: Känns det jobbigare att tala med en äldre om du jämför med de andra från partiernas ungdomsförbund? Svaret ställde jag i slutet av samtalet och svaret var riktigt skönt: Trodde det, trodde du skulle ha för många detaljer, för mycket om allt, för många exempel och siffror. Det var ju tvärtom – du kom med enkla svar på mina frågor.

Det var nog så. Hade gott om tid att lyssna på ungdomsförbundens sätt att argumentera. Mycket invecklade utläggningar om det som ska ske ”från och med nu”. Partierna har uppenbarligen satsat mycket på att utbilda sina ambassadörer. Men inte mycket hördes om hur verkligheten har varit under den femåriga mandatperioden som nu avslutas.

Jonas Sjöstedt, som varit elev just på skolan där jag var idag, partiets representant i Bryssel under 90-talet, hela raddan efter honom med finfina kämpande kamrater fram till Malin Björk under den gångna och den kommande perioden – det är ju något att som Vänsterpartist vara stolt över.

Ska nog läsa utskriften av debatten i riksdagen i efterhand.

 

Ytterligare en aktuell debatt

Igår debatterade riksdagen med anledning av Vänsterpartiets begäran arbetsförmedlingens kommande organisationsförändring.

igår bestämdes också att riksdagen, även denna gång på begäran av Vänsterpartiet, debatterar 10 maj en annan högaktuell fråga.

Meddelande om aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport anordnas fredagen den 10 maj kl. 9.00.

Från regeringen skulle miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Begäran om aktuell debatt Med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport Klimatpolitiska rådet är en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk. Rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Arbetet ska redovisas i en årlig rapport. Rådet har i mars 2019 presenterat sin första rapport. Granskningsrapporten genomlyser den samlade politikens utformning i förhållande till klimatmålen. I rapporten presenteras ett antal övergripande observationer och rekommendationer. Därutöver har rådet i denna rapport valt att ytterligare fördjupa utvärderingen av politikens påverkan på klimatmålet för inrikes transporter.

De globala utsläppen ökar fortfarande. Betydande klimatrisker för människor och miljö uppstår redan vid 1,5 graders global uppvärmning och riskerna stiger yt-terligare med tilltagande global uppvärmning. Rapporten konstaterar att minskningen av utsläpp i Sverige har bromsat in och 2017 var tredje året i rad som utsläppen minskade med mindre än 1 procent. Takten är alldeles för långsam för att ligga i linje med klimatmålen till 2030, 2040 och 2045. Minskningstakten skulle behöva accelerera till mellan 5 och 8 procent per år, enligt rådet.

Målet till 2030 är starkt beroende av utvecklingen i transportsektorn eftersom inrikes transporter svarar för hälften av dessa utsläpp i dag. Transportsektorns betydelse för den svenska klimatomställningen understryks även av att det är den enda sektorn med specifikt sektormål. Målet innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med 2010. Nuvarande förutsättningar och beslut bedöms dock endast minska utsläppen med 35 procent jämfört med 2010. Preliminära siffror från Trafikverket indikerar därutöver att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ökade under 2018. För att denna negativa trend ska kunna brytas i tid föreslår Klimatpolitiska rådet i rapporten en mängd rekommendationer som är både övergripande och inriktade på fossilfria transporter.

Regeringen ska under 2019 presentera en fyraårig klimathandlingsplan. Med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport begär Vänsterpartiet att en aktuell debatt ska hållas i riksdagen. Detta för att ge riksdagen möjlighet att, innan regeringen presenterar en klimathandlingsplan, diskutera de rekommendationer som ges i rapporten för att Sverige i tid ska genomföra nödvändiga åtgärder för att uppfylla det klimatpolitiska ramverk som antagits med mycket bred majoritet av riksdagen. De världsomspännande skolstrejkerna för klimatet har därutöver kraftigt stärkt engagemanget för att politiska åtgärder skyndsamt ska vidtas för att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar.

Stockholm den 28 mars 2019

Mia Sydow Mölleby gruppledare för Vänsterpartiet

 

Åter till vardagen

Men visst var det ett tal som förtjänar att sparas i arkivet. Jonas Sjöstedts 1 maj tal i Göteborg var imponerande väl genomarbetat, skulle tro att alla som var på plats tycker det. Och det var många, 7000 sägs det.

Har man missat, så finns här talets manuskript och här länken till inspelningen.

Sitter och tittar på utskicket av kommunstyrelsens handlingar inför sammanträdet onsdag 8 maj. Om någon undrar: Du är väl inte längre ledamot i kommunstyrelsen, eller hur? Svaret är: Helt korrekt, men jag har varit på plats så länge att jag inte kan koppla bort gamla vanor, vill fortfarande vara påläst, vill fortfarande kunna ta ställning efter att jag har inhämtat kunskap, vill inte hamna i en situation där jag ”tycker” utan att ”veta”. En större del av kommunstyrelsens ärenden går också  vidare till kommunfullmäktige. Då är jag förberedd.

För övrigt lider jag med partikollegor som sent på torsdagen får ett ”paket” med 643 sidor som underlag för ett sammanträde fem dagar senare. Tänker på min motion som jag lämnade in i september förra året: ”Motion om att ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. Det sägs att motionen ”beräknas bli behandlad av kommunfullmäktige under våren 2019”.

Jag ser på kommunstyrelsens kallelse ett ärende som jag redan hänvisade till i en motion som jag lämnade in tidigare i veckan. Ärende 20 är: ”Yttrande över årlig avstämning av Trafikförsörjningsprogrammet 2019”.

Det var vid kommunfullmäktige i mars som jag yrkade ett tillägg i ett annat ärende som också gällde trafikplaneringen. Rätt överraskande avslog en tydlig majoritet mitt yrkande. Detta utan att någon överhuvudtaget bemödade sig att gå till talarstolen och invända mot mitt förslag. Nej, helt utan diskussion, nej rakt upp och ner. Endast bifall från V, från MP och från Medborgarpartiet samt från fullmäktiges ordförande, C. Tyvärr röstar ordförande alltid sist i en votering, annars hade kanske några fler ledamöter vaknat upp.

Nu passar jag på att återkomma i en motion, får se hur den landar. Med det tempot som vi har i Vänersborg hoppas jag på ett beslut under våren 2020.

Läxan inför 1 maj

Lagom antal dagar kvar inklusive en helg med utlovat och efterlängtat regn.

Igår presenterade Ulla Andersson Vänsterpartiets motion: ”En ekonomi för alla – inte bara för några få”.

Den 10 april lämnade regeringen två propositioner: ”2019 års ekonomiska vårproposition” och ”Vårändringsbudget för 2019”. Oppositionspartierna fick därefter någon vecka på sig att skriva egna motioner. Riksdagen beslutar om vårpropositionen och vårändringsbudgeten i juni.

Vänsterpartiet har aldrig någonsin ingått i en svensk regering. Under fyra år, under hela den gångna mandatperioden, skrev Vänsterpartiet ändå inga motioner som en reaktion på dessa propositioner. Vänsterpartiet förde förhandlingar med regeringen och åtskilliga av förslagen i de ekonomiska propositionerna initierades av Vänsterpartiet.

Nuvarande regeringen brottas med ett stort dilemma. Många av tankarna i båda propositionerna är inte det som regeringspartierna S och MP gick till val på. Allt kommer från de 73 punkterna i den sakpolitiska överenskommelsen mellan  S, C, L och MP, som undertecknades i januari.

Riksdagens andra fyra partier har nu skrivit var sin egen motion. Tre av partierna känner igen en större del av regeringens förslag: M, KD och SD glädjer sig åt att ”ha klippt vingarna” på regeringen. Det är ju deras budgetbeslut från december 2018 som har beskurit utrymmet för regeringen att finansiera egna förslag. Dessa tre partier har därför lite svårt att fritt kritisera regeringen, allt som oftast är det ju deras eget agerande som har tvingat fram dåliga kompromisser och tämligen klena ”vårändringar”.

Vänsterpartiets motion då? Det kan inte nekas ett visst vemod. Förhandlingsframgångarna under fyra år har gett mycket till grupper som partiet värnar om. Det blev aldrig det stora genombrottet, men alla nästan 100 olika reformer tillsammans kan Vänsterpartiet vara stolt över. Nu blir det inga eller nästan inga samtal och överenskommelser.

Därför gäller nu att motionen utan omsvep återger Vänsterpartiets ståndpunkter. Partiets analys utmynnar i tydliga yrkanden och målsättningar. Undrar någon var Vänsterpartiet står i någon aktuell politisk fråga, så är det den motionen man kan söka svaret i.

Tänk att läxläsning kan vara så¨givande!

Vem kan tycka om denna tragikomiska föreställning?

Först blev det bättre än det brukar vara och därefter gick det mesta snett.

Fullmäktige debatterade bokslutet för 2018. Ovanligt att så många sökte sig till talarstolen, ovanligt också att de flesta inläggen tog upp kommunens öppna ekonomiska sår. Knappt någon gjorde ett försök att släta över. Lokaltidningen TTELA valde rubriken ”Vänersborgs tuffa ekonomi oroar politikerna”.

Men sedan spårade det ur. Ansvarsfrihet för 2018 för alla politiker i  samtliga nämnder och i kommunstyrelsen var revisorernas förslag. Hur vågade våra revisorer? I underlaget hänvisades till en rapport om uppenbara brister i hanteringen av det mesta som skedde kring mångmiljonprojektet ”renovering av kommunhuset”. Jag avstår från att beskriva turerna innan fullmäktige kom till ett majoritetsbeslut. Det varade under tre pinsamma timmar med invecklade beslutsförslag, kommunaljuridiska spörsmål och några försök att hänga Svarte Petter runt någon annans hals. (Partikollegan Stefan Kärvling tog på sig att berätta lite mer.)

Nu ska fullmäktige avvakta beslutet om ansvarsfrihet för samhällsbyggnaden till juni. Nämndens yttrande om den kritiska rapporten blir avgörande.

Jag kan inte låta bli att nämna vad jag tänkte på under dessa tre bedrövliga timmar. I oktober förra året skrev jag motionen ”Vilken roll har ledamöterna i kommunstyrelsen?” Motionen beskrev hur det ”är” och mina tankar hur det borde kunna vara. Själva yrkandet var: ”… att kommunstyrelsen funderar över ledamöternas roll och hur det kan möjliggöras att våra politiker får utrymme för det politiska samtalet”.

Det har gått ett halvt år sedan jag skrev motionen, en ny mandatperiod har kommit en bra bit på vägen. Motionen tas upp för beslut någon gång till hösten i år.

Jag tror att kloka människor som samtalar med varandra kunde ha förutsett och förebyggt gårdagens spektakel.

Kort men viktigt

Budgetberedningen träffar nämndernas presidier på fredag. Samtalen gäller nämndernas ”svar” på kommunstyrelsens ramanvisningar som anger hela inriktningen av arbetet med Mål- och resursplanen 2020.

Stefan Kärvling redovisade redan igår i direkt anslutning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Här socialnämndens ”besked” – ett utdrag från protokollet.

James Bucci är Vänsterpartiets företrädare på en insynsplats i budgetberedningen. Han avrapporterar till lokalföreningens förtroendevalda måndagkväll, 6 maj.

På ett medlemsmöte torsdag 9 maj tar vi ställning till hur vi vill agera i den fortsatta budgetprocessen.