”Vi vet vad som är bäst”

”Nya” kommunfullmäktige sammanträder första gången 22 oktober 2014. Vem som tar plats avgörs 14 september. Några är kvar från innevarande mandatperioden, ganska många nya ledamöter kommer till. Nu beslutade ”gamla” fullmäktige på ett av mandattidens sista möten om förändringar i arbetsordningen. Ett nytänkande hade Vänsterpartiet föreslagit 2010 och 2011. Det tog sin tid. Undrar om alla verkligen tycker att det är en bra princip att tala om för den nya samlingen ledamöter ”så här är bäst”.  Jag såg anledning att skriva en reservation:

Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 Antagande av reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige      

Jag anmälde reservation till förmån för mina egna yrkanden och jag önskar avge en kortfattad motivering till denna reservation.

Fullmäktige har mycket tidigt under mandatperioden 2010-2014 behandlat frågan om förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. Under slutet av 2010 och under 2011 inkom flera motioner med önskemål att anpassa texten i arbetsordningen för att bättre stämma överens med förändringar som gjordes i en mängd andra primärkommunala och regionala församlingar.

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderade andra skrivningar. SKL bedriver i övrigt ett mycket aktivt förändringsarbete i sin ”Beredning för demokratifrågor”. Vår kommunfullmäktiges egen demokratiberedning bevakar SKL:s arbete med demokratiutvecklingen men det ges inga impulser ”uppåt” eller också föreligger ett problem med bristande kommunikation.

Jag invänder mot gällande princip i Vänersborg att en fullmäktigeförsamling alldeles innan mandatperiodens utgång beslutar om en ny arbetsordning för ett nytt fullmäktige som tillträder bara någon månad senare.

Reservationen gäller dock mina yrkanden på två punkter.

Den första är § 11 där jag invänder mot beslutet att ”ordföranden beslutar, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, placeringsordningen …”. Mitt yrkande var att det är de valda ledamöterna som bestämmer hur man vill placera sig i salen. Det finns argument för och det finns argument emot alla de tänkbara alternativen och det bör ankomma på fullmäktige att överväga och besluta.

Den andra reservationen gäller § 21 som reglerar frågor om hur ärendelistan skall utformas. Majoriteten beslutade sig för en regel som gör det möjligt att interpellationer och frågor kan behandlas under den inledande delen av ett möte, således innan turen har kommit till beslutsärendena. Mitt eget yrkande gällde en bindande föreskrift att interpellationer och frågor alltid skulle inleda möteskvällen.

För stunden får jag lov att acceptera majoritetsbeslutet. Att ingen av de 32 ledamöterna som röstade för den föreslagna texten och mot mitt yrkande egentligen ville argumentera själva sakfrågan om placeringsordningen, är båda beklämmande och samtidigt typiskt för nuvarande kommunfullmäktige. Att 11 av 15 ledamöter i kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget utan att ha granskat texten är också talande. Det senare rättades till när jag informerade kommunkansliet.

Däremot ser jag redan nu att nya kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till en motion som gör det möjligt att ta upp §§ 11 och 21 i arbetsordningen. Då är det min förhoppning att ett beslut fattas efter en diskussion om sakfrågan och inte endast genom ett klubbslag.

Lutz Rininsland, Vänsterpartiet                                                                2014-05-26

Olika sätt att uttrycka sig

På Vänersborgs kommuns hemsida finns alltid ett antal ”nyheter”. Det är nästan undantagsvis positiva nyheter. Ingen invändning mot detta. Dock studsar jag till då och då över formuleringar. Bäst att läsa samma mening två gånger för att förstå vad som står skrivet, vad som menas och vad som döljs. Ta t ex nyheten ”Vår befolkning slår rekord igen.”

Jag tänker då inte i första hand på uttalandet om skatternas betydelse för välfärden som kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Lidell, M, står för: ”Mycket positivt. Fler invånare ger skatteintäkter som säkrar välfärden.” Gunnar och moderaterna kan se på ”skatter” lite olika när det behövs …

Nej, det är den sista meningen i nyhetsflashen som gjorde mig frågande: ”Det är också fler som har flyttat hit från andra länder, däremot har vi ett negativt flyttnetto mot regionen och Sverige.

SCB-statistiken ge bakgrunden till nyhetstexten:

Inflyttade  TOTALT 605, från ”det egna länet” 251, från ”övriga Sverige” 82 och från ”utlandet” 272.

Utflyttade  TOTALT 411, till ”det egna länet” 286, till ”övriga Sverige” 106 och till ”utlandet” 19.

Flyttningsnetto TOTALT 194, därav mot ”egna länet” – 25, mot ”övriga Sverige” – 24 och mot ”utlandet” 253.

Men o.k., det är inget fel i den citerade meningen, absolut inte. Är man anställd att sköta PR-uppgifter så är man.