Finns någon väg ut?

Varför gick det fel? Fanns inte någon möjlighet att undvika att hamna i en rävsax?

Självfallet finns det, men då måste man försöka att samtala i god tid. Då skulle det funnits tillfälle att komma ihåg tidigare felbedömningar.

Här en länk till Vänsterpartiet Vänersborgs lokala hemsida 2 maj 2016. (Jag ansvarade för alla texter på denna hemsida under tio år. Nu visas inte längre aktuella texter där utan man måste söka sig till tre bloggar som tre av partiets ledamöter i fullmäktige skriver: karvling.com, jamesbucci.wordpress.com och rininsland.blogg för att veta var och hur vi är aktiva.)

Då, i maj 2016, beslutade förbundets direktion att det estetiska programmets musikinriktning skulle flyttas från Vänersborg för att endast erbjudas i Trollhättan.

Vi var då fyra ledamöter från Vänersborg som röstade emot förslaget. Vilka, framgår av omröstningslistan som finns tillsammans med min skriftliga reservation.

Beslutet från 2016 förde mycket oro och oreda med sig – här en redovisning från juli 2016 från hemsidan för Vänsterpartiet Vänersborg.

Senare blev det en öppning för de tre socialdemokrater från Vänersborg, som hade röstat för nedläggningen, att medverka till att det åter blev fritt fram för att söka musik-estet på Birger Sjöberggymnasiet.

2019 informerade förbundsledningen mycket tidigt kommunalråden i Trollhättan och i Vänersborg om den dystra ekonomiska bilden. Bidragen från medlemskommunerna räcker inte till för att finansiera verksamheten ”gymnasieutbildningen”.

Paul Åkerlund, ordförande i kommunstyrelsen i Trollhättan, är alltid med på samtliga sammanträden, så även när ”ägarsamrådet” träffades i februari och i maj. Åkerlund ”kan det där” och hans besked blev ”nej, inga tillägg, ni får reda upp det hela”.

Någon i Trollhättan visade dock gott omdöme. När kommunfullmäktige i slutet på maj följde upp Paul Åkerlunds avvisande inställning, så fanns en sista mening med i beslutet med denna lydelse: ”KFV har att vidta nödvändiga åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet, samt föra upp frågan om förbundets ekonomiska läge till förnyade överläggningar vid ägarsamråd utifrån förbundets delårsrapport per augusti 2019.”

Ett halmstrå? Ett andra delårsbokslut brukar finnas framme i direktionen 10 september eller senast 15 oktober, medlemskommunerna kan behandla underlaget i oktober.

I Vänersborg blev det inget beslut, frågan om tillägg återremitterades till kommunstyrelsen som har först sammanträdet efter sommarpausen 4 september, därefter återkommer ärendet i fullmäktige antingen redan 18 september eller senast 23 oktober.

Hur mycket som då redan har hunnits med när det gäller det nu aktuella beslut, nämligen att avveckla dessa gymnasieprogram, det återstår att se.

Så även om nu ”alla andra” ångrar sig, om fullmäktige beviljar tillägg och direktionen upphäver sitt beslut, så har skadan redan skett.

Personligen känner jag en stor besvikelse: Min partikamrat Stefan Kärvling och jag stred från talarstolen i fullmäktige, vi var framme ett flertal gånger, vi använde många minuter för att berätta vad som var på gång att ske om inte beslutet blev att bevilja sökt tillägg. Men det har inte framkommit, bilden är att ”alla är dumma”.

Samma sak – inte någonstans nämns att det var tolv representanter i direktionen som står bakom det hemska beslutet och att den trettonde yrkade på avslag. Det kommer först att framgå av protokollet – ett protokoll som justeras nästa vecka måndag 8 juli.

Och om jag nu har missuppfattat något, så kommer det att stå att dessa tolv har lämnat en och samma anteckning till protokollet: ”Under rådande ekonomiska förutsättningar där våra respektive ägarkommuner ej tillskjutit de medel som behövs för fortsatt drift anser vi detta vara enda möjliga utväg att göra dessa nedskärningar. Då vi ej klarar detta inom befintlig ram.” Flertalet av dessa ”tolv” har tidigare ”i respektive ägarkommun” ställt sig bakom beslutet ”att ej tillskjuta de medel som behövs”.

Bra underlag kan leda till bättre beslut

Kunskapsförbundet Väst har stadgat sig. Ett viktigt tecken är att ekonomin inte längre tyder på ständiga underskott. Förändringar i verksamheten diskuteras idag med vetskap om att plus och minus kan hanteras av direktionen. Ett tillägg här betyder en begränsning där. Prioriteringar kan ske utan att medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg omedelbart få höra direktionens rop om hjälp och nya resurser. Spelrummet har vidgats en aning men fortfarande måste varje utgift prövas.

Direktionen är medveten om att två program behöver större uppmärksamhet: Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Det första finns endast i Vänersborg på Birger Sjöberggymnasiet, det andra också där men även i Trollhättan vid Nils Ericsonsgymnasiet. Betygsresultat och examensfrekvens är långt ifrån tillfredsställande och behöver förbättras. Det är en klen tröst att Skolverkets redovisningar säger att så är fallet på många orter.

Direktionen bad om ett underlag för att kunna besluta om vilka åtgärder som skulle föreslås för att förbättra resultaten. Utredningen blev klar i oktober och skall ligga till grund för beslut inom ramen av arbetet med Mål- och resursplanen 2018.

Att förbättra befintlig verksamhet behöver inte utesluta att planera för nya utbildningar. Det finns i våra två kommuner många aktiviteter inom kultur- och fritidssektorn. Dans har fått en framträdande plats hos många ungdomar. Därför borde direktionen överväga att åter öppna för inriktning dans på det Estetiska programmet. Inriktningen fanns så sent som 2014, därefter har ungdomar från Trollhättan och Vänersborg hänvisats till Akademi Sinclair i Uddevalla.

Jag är inte ute efter ett omgående Ja eller Nej. Vid direktionens möte i oktober kändes det som om ordföranden i direktionen ville föreslå ett avslag direkt. Därför skrev jag en motion som tillsammans med underlag från programmets arbetslag och Danspoolen längre fram borde leda till beslutsförslag som direktionen har möjlighet att ta ställning till.

Hur långt når man i politiken med bluff?

Var på tredje sammanträdet i nybildade Kunskapsförbundet Väst. Trollhättan och Vänersborg har kommit överens om att göra gemensam sak för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. Känns bra, känns rätt och jag upplever att vi är på väg åt rätt håll. Därmed inte sagt att hindren på vägen är få, tvärtom.

Därför bör man försöka vara observant. Jag lyssnar och märker att det finns kompetens, båda bland politikerna från båda kommuner och bland de anställda i förbundets ledning. Men jag ser också annat.

Jag tror inte att alla lyssnade ordentligt. Som nästan överallt övergår också här kommunikationen från ”papper” till ”plattan”. Vänersborg arbetar redan med iPad, Trollhättan hade börjat med en läsplatta från Samsung. Nu ska ”allt” ske på iPad, varför några måste beställas. Den som behöver en iPad skulle skriva ”Ja” på ett papper som gick runt i salen, den som redan har en iPad skulle skriva ”Nej”. Kan ni tänka er att man kan göra fel? Rätt, jag såg att man kan.

Det andra jag observerade var en politiker från Trollhättan, från (M), som jag tidigare då och då undrade över. Jag hade läst ett flertal debattartiklar i den lokala tidningen som gav mig intrycket att här skriver någon som har djupa kunskaper på de flesta sakområden. Se där, jag tror jag ändrar min åsikt. Jag tror att det handlar om en politiker som bluffar, någon som låtsas veta mer än han gör.

Vi diskuterade hur elever från åk 9 söker till gymnasieskolans olika program, vi noterade att det estetiska programmet med sina inriktningar bild, dans, musik m.m. inte drar till sig sökande i samma utsträckning som tidigare. Av någon anledning bollades frågan till (M): ”Var det inte något nyligen som sades om estetprogrammet, något som gör att eleverna tvekar? Hade inte ni kommit med ett förslag?” ”Min” (M)-politiker svarade något i stil med: ”Jo, i vårt förslag till ett nytt skolprogram alldeles nyligen, men det är föremål för ett politiskt beslut som kommer att tas längre fram.”

Konstigt, jag hade redan tittat genom programförslaget, inte någonstans på 54 sidor nämns det ”estetiska programmet”. Bluff? Jag tittade en gång till. Bluff!

Däremot är det nog så att just (M) i hög grad har bidragit till att rykten påverkat elevernas och föräldrarnas syn på denna del av gymnasieskolornas utbud. Läs gärna en gång till artikeln som låg till grund för en lång utdragen debatt som fördes när årets årskurs 9 började fundera över utbildningen på gymnasieskolan.

Jag vill inte bluffa, jag vill tala om det jag vet. Av min erfarenhet som studievägledare och efter tre år som klassföreståndare i en estetklass. Det är lika lätt och lika svårt att komma vidare därifrån som från humanistisk, ekonomisk eller samhällsvetenskaplig utbildning. Naturvetenskap och teknik är ”en bit ifrån” grundutbildningen på ”estet” men inte heller omöjligt att växla över till.

Inte någon av mina elever i en fullsatt estetklass hoppade av under dessa tre år,  2004 – 2007, bortsett från enstaka som lämnade eller kom till första veckorna första året. Jag minns inte att någon vid utvärderingen svarade ”jag ångrar”. Sanningen!