Måhända – några små paket på väg?

Visst kan det vara så, fast beskeden är lite svävande och det framkommer inga detaljer.

Det handlar om två pressmeddelanden från Regeringskansliet. Båda med anknytning till regleringsbreven.

Regleringsbreven utfärdas i anslutning till att riksdagen har godkänt regeringens budgetförslag i sin helhet och tagit ställning till delposterna i samtliga 27 utgiftsområden. Det finns en uppsjö av myndigheter och därför också ett mycket stort antal regleringsbrev.

Det första pressmeddelandet jag vill nämna här ansluter till regleringsbrevet till myndigheten Migrationsverket. ”Satsningar för bättre mottagande och etablering av nyanlända”.

I ingressen och i texten står: ”Bland annat ska medel tillföras kommuner som de senaste åren haft ett högt flyktingmottagande.” Och vidare: ” Flera av de kommuner som tidigare har haft ett högt mottagande kan dock fortfarande påverkas av kostnader för detta.” Och även: ” Dessa kommuner påverkas också särskilt av att en större del av mottagandet under kommande år väntas bestå av anhöriga till skyddsbehövande.”

1-2-3 – tre gånger träff för Vänersborg, det kan inte råda någon tveksamhet. Det totala beloppet är dock bara 80 miljoner, det räcker nog inte långt.

Men detta pressmeddelande innehåller också en annan satsning med större belopp fast här saknar jag, som inte längre företräder Vänsterpartiet i socialnämnden, tillräcklig detaljkunskap för att göra en bedömning.

Det andra pressmeddelandet ansluter till regleringsbreven till länsstyrelserna.

Det är länsstyrelsen i Jönköpings län som får uppdraget att fördela anvisade 60 miljoner till kommunerna i hela landet. Det gäller ”Medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga”. I meddelandet: ” Länsstyrelsen ska i fördelningen av dessa medel prioritera de län där det finns kommuner som har ett särskilt behov av att utveckla boendelösningar för ensamkommande unga som har beviljats uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det handlar bland annat om kommuner där många unga väntas skrivas ut från anläggningsboende efter årsskiftet och där behovet av att snabbt hitta boendelösningar är stort. Visst, det gäller Vänersborg, i mycket hög grad. Den frågan har vi haft en debatt kring i fullmäktige. Och i protokollet från socialnämndens sammanträde i slutet på den gångna veckan ser jag att nämndens ordförande bevakar ungdomarnas intresse.

Några små paket, ingen tackar nej.

Regleringsbrev efter regleringsbrev publiceras nu, nya goa paket är alltid välkomna.

Svaret lämnas innan fullmäktige börjar

För en månad sedan, 19 oktober, noterade jag tacksamt ett initiativ från SKL som utmynnade i en uppmaning till statsrådet Morgan Johansson att skyndsamt komma fram till en översyn av GYMNASIELAGEN.

Då var min avslutande rad: Morgan Johansson meddelade: ”Lagen gäller och det är inte aktuellt med en översyn.”

Ordföranden i socialnämnden, Dan Nyberg, och ordföranden i kommunstyrelsen, Benny Augustsson, har därefter skrivit till Morgan Johansson. Nu, två veckor sedan skrivelsen skickades, kan jag inte se i diariet att något svar eller någon bekräftelse att brevet mottagits har kommit.

I riksdagen är det Vänsterpartiets Christina Höj Larsen som inte heller släpper samma fråga. Igår lämnade hon in ”en skriftlig fråga” till statsråd, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. På skrivelsen noterar riksdagsförvaltningen ”Besvaras senast 2019-11-27 kl 12.00”.

Med andra ord, åtminstone detta besked kommer vi att ha innan kommunfullmäktige i Vänersborg startar samma dag klockan 18:00. Det kan vara bra, för visst kommer det att ställas frågor till Benny Augustsson och/eller Dan Nyberg.

Jag vill påminna om:

Söndag 24 november kl 17 – 18 utanför Vänersborgs kyrka

Ljusmanifestation för ASYLRÄTT i Vänersborg

 

Sverige väljer fortsatt miniminivå

”Regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår att Sverige ska ha den mest restriktiva lagstiftning vi kan ha enligt EU-rätten och Sveriges grundlag, utan att utreda eller på saklig grund motivera varför.”

20 juli 2019 är slutpunkten för Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som trädde i kraft den 20 juli 2016. Nu stundar en förlängning.

Så här ser tidsplanen ut:

9 maj lades på riksdagens bord prop. 2018/19;128 ”Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” . Propositionen hänvisades till socialförsäkringsutskottet

24 maj var sista motionsdag – fem motioner inkom (V, L, SD, M och KD, men inte C)

4 juni bereder utskottet ”ärendet” och betänkandets text justeras 11 juni

13 juni blir betänkandet 2018/19:SfU26 offentligt

18 juni debatteras betänkandet och riksdagen beslutar

Av betänkandet kommer att framgå hur partierna ställer sig till förslaget om förlängning och vilka synpunkter som framförs kring enskilda punkter i förslaget.

Redan nu vet vi att sju (eller bara sex?) partier säger ja till en förlängning med ytterligare två år. Mer än ett parti vill se skärpningar av förslagen i propositionen.

Vänsterpartiet ensamt avviker helt. Motionens text borde läsas av alla som kommer ihåg att ha ropat ”Välkommen” 2014 och 2015.

I motionen hänvisas till två av alla organisationer som under remisstiden har haft långtgående invändningar mot regeringens lagförslag. Jag lägger även till dessa dokument ut länkar:

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Svenska Röda Korset

Våra riksdagsledamöter ska veta att vi är många i partiet som tycker att asylfrågor tillhör det  viktigaste vi har att bevaka. Och även om det måste kännas ensamt i utskottet och i debatten och vid omröstningen, så är det många människor i Sverige som har samma inställning.

Det finns hopp.