Varför så bråttom?

För två år sedan började valrörelsen, om två år börjar nästa valrörelse. Här en blick tillbaka och några frågor ”framåt”.
När ”nya” fullmäktige samlades första gången i november 2010 syntes ett flertal förändringar:
 • Två nya partier hade tillkommit – nu var det nio partier.
 • Den gamla majoriteten hade sopats bort – S och C hade inte längre 26 mandat tillsammans, S förlorade hela 9 mandat och C 2 av sina 5.
 • Det fanns ingen ny majoritet i sikte – det blev senare en mini-allians.
 • Vänsterpartiet hade ökat från 4 till 8 mandat.
 • Vänsterpartiet ingick valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Välfärdspartiet och samlade 14 mandat.
 • Mini-alliansen och resterna av den gamla majoriteten gjorde gemensam sak för att ge varandra plats på presidiestolarna och för att hindra Vänsterpartiet från att komma in i finrummet.

Med så många förändringar var det läge för att förändra kommunfullmäktiges arbetsordning på några punkter. Men ack nej, även här ville inte gamla och nya ledningen ge sig – man skulle försöka ”som vi alltid har gjort” och så skulle man se …

Ett år senare försökte vi på nytt, James Bucci och jag skrev en ny motion som jag lägger ut här i hela sin längd. När ska motionen behandlas? Kanske redan till hösten och innan årsskiftet?  Varför så bråttom?

Här är motionen från november 2011:

Motion

till kommunfullmäktige i Vänersborg angående

Önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning

Vänsterpartiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har samtalat kring frågan ”Hur fungerar fullmäktige – är allt bra eller har vi tankar om hur det kan bli bättre?”.

Vid våra samtal har vi tagit hänsyn till ett underlag som nyss kom från Sveriges kommuner och landsting (SKL) ”Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar”.

Vi föreslår att följande punkter blir föremål för överläggningar:

 • Kommunfullmäktiges ledamöters placeringsordning i sessionssalen

Frågan diskuterades för ett år sedan (2010-11-01, kf § 144) och avgjordes genom en omröstning. Beslutet blev: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till placeringsordning. Fullmäktige uppdrar åt sitt presidium att fortlöpande justera placeringsordningen.

Det alternativa förslaget att ledamöter placeras partivis i salen avslogs. Tio sammanträden senare känner vi än mer att fördelarna med partivis placering talar för att en förändring görs i den av oss föreslagna riktningen.

 • Användning av befintlig utrustning vid omröstningar

När motionen behandlades i maj 2011 (2011-05-2. kf § 68) fanns som underlag för kommunfullmäktige från förvaltningen ett tjänsteutlåtande som var positivt och överensstämde med motionens syfte. Dock beslutade kommunfullmäktige att ”… återremittera ärendet för att utreda om kommunstyrelsens beslutsförslag är förenligt med kommunallagen avseende ordförandens ansvar att leda sammanträdet och för att säkerställa att vi beslutar i enlighet med kommunallagen.”

I ett nytt tjänsteutlåtande (2011-08-18,) kom beskedet och frågetecken undanröjdes. Det är på tiden att kommunfullmäktige tar ställning till motionen och fattar ett beslut.

 • Interpellationer och frågor placeras först på dagordningen.

Fullmäktiges behandling av ärenden föregås av kommunstyrelsens beredning. Nästan undantagslöst handlar det om frågor som under en längre tid hanterats i den kommunala beslutsgången. Oftast kommer initiativet från kommunledningen. Enskilda ledamöters möjlighet att få frågor belysta finns genom rätten att skriva motioner. Aktuella spörsmål kan föras upp till fullmäktige genom ledamöternas rätt att ställa en fråga eller skriva en interpellation (jfr reglerna i kommunallagen KL kap 5 §§ 49-55).

Det ligger således i sakens natur att interpellationer och frågor i regel behandlar frågor som ”just nu” är aktuella och tilldra sig politikernas och allmänhetens intresse. Dessutom kan interpellationer och frågor riktas till personer som inte tillhör fullmäktige. Om behandlingen av interpellationer och frågor ligger sist på dagordning föreligger i regel ingen möjlighet att i förväg veta vid vilket klockslag den svarande behöver finnas närvarande.

I många kommuner har man därför en regel i sin arbetsordning som tar hänsyn till båda nämnda punkter. Vänsterpartiet önskar att även Vänersborg ändrar sin arbetsordning på liknande sätt.

 • Utskick av inkomna interpellationer och frågor

I kommunstyrelseförvaltningen hanteras ärenden i enlighet med ett fastlagt flödesschema. Fullmäktige sammanträder i regel på onsdagar, handlingar skickas ut på fredagar två veckor innan.

Idag buntas samtliga inkomna motioner, interpellationer och frågor ihop och läggs vid sammanträdet på ledamöternas plats. Ingen av dessa handlingar medföljer alltså utskicket.

Vänsterpartiet föreslår att motioner, interpellationer och frågor som lämnas in till kommunkansliet senast på tisdag två veckor innan fullmäktiges sammanträde medföljer utskicket. Då finns rimliga förutsättningar för förvaltningen att tillgodose önskemålet. Handlingar som inkommer efter utsatt tid trycks upp och läggs ut på borden som idag.

 • Besvarande av interpellationer

Under förutsättning att ovanstående punkt vinner bifall, vill vi lämna ytterligare ett förslag.

KL kap 5 § 51 lyder:

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

Om vi förutsätter att en interpellation skrivs i enlighet med kommunallagens övriga föreskrifter (KL kap 5 §§ 49 och 50), borde föreskriften från KL kap 5 § 51 vara en formsak. Därmed skulle egentligen inget stå i vägen för att interpellationer som har inkommit i god tid och som har funnits med i utskicket inför sammanträdet, kan behandlas vid det aktuella sammanträdet.

Det skriftliga interpellationssvaret lämnas idag på ledamöternas bord vid sammanträdet. Interpellanten får oftast en dag i förväg ta del av det skriftliga svaret. Vårt förslag ändrar ingenting i detta avseende.

 • Vidga kretsen av vem frågor och interpellationer får riktas till.

Frågan är inte aktuell ”än så länge” under innevarande mandatperiod. Däremot fanns i slutet av förra mandatperioden anledning att fundera över om inte kretsen även skulle kunna omfatta ordföranden i ett utskott tillsatt av någon nämnd alternativt att kretsen omfattar även vice-ordförande i en nämnd.

När arbetsordningen för kommunfullmäktige i Vänersborg arbetas om önskar vi att även denna punkt blir föremål för övervägande.

Vårt yrkande är

att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med de av oss anförda synpunkter och önskemål.

James Bucci                                                                                           Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                                                       2011-11-21

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.