Ingenting förvånar längre

Tittade genom kommunala handlingar. Samhällsbyggnadsnämnden förväntas i morgon ställa sig bakom ett förlikningsavtal som kostar kommunen 189 800 kronor.

Tja! Är väl okey? För så här motiveras detta: ”När köparna påbörjade markarbetena uppdagades en igenfylld branddamm. Branddammen har inte kunnat upptäckas genom den undersökningsplikt som föreligger vid ett fastighetsköp.

I mars 2011 lämnades det en motion till kommunfullmäktige som gällde just samma område, samma detaljplan. Ur brödtexten framgår följande: ”I sista stund tog kommunen hänsyn till de boendens hänvisning till den rödlistade och skyddade salamanderarten, som alltid funnits i området. De boende är mycket tacksamma för att kommunen beställde inventeringen. Nu finns det ett underlag för att ett gammalt önskemål möjligen kan förverkligas. Mitt i det lilla grönområdet fanns en gång en branddamm för området. Det var just branddammen som var skälet till att sällsynta djurarter hade sitt boende och sin tillflykt där. Självfallet finns nu förhoppningar att återställa branddammen, inte bara som ett historiskt minne utan mest för att bidra till att växter och djur åter kan få en plats för sitt fortbestånd. Önskemålet går hand i hand med tanken att ”sköta” området och att förbättra närliggande ”utflyktsplatser” för skolundervisningen.”

189 800 kronor !!! Kul att det uppdagades!

Vis av erfarenhet vågar jag mig på en djärv gissning: Det har förekommit att enstaka ärenden utgår från dagordningen när ny information har kommit till. Fast, å andra sidan, 2011 – inte precis ny information!

Ett svar gott nog?

Kommunstyrelsen nu på onsdag, 29 punkter på dagordningen men endast tre ärenden går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Allt annat avgörs i kommunstyrelsen. Helt rätt när det gäller vissa frågor, tveksamt när det gäller andra.

Här ett exempel, punkt 22 på dagordningen: ” Yttrande över granskning av medfinansiering av dragning av fibernät på landsbygden.”

Revisorernas skrivelse 2013-10-09 är på två sidor och diariefördes på kommunkansliet 2013-10-17. Revisorerna adresserar: ”Till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktige för kännedom.”

Handlingen kom med i kommunens ”postlista” där all in- och utgående post redovisas nämnd för nämnd. Jag känner dock inte till att kommunfullmäktige fick information, jag kan inte se att handlingen fanns på någon meddelandelista.

Revisorerna avslutar med: ”Vi önskar svar från samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast 31 december 2013.”

Nu finns ett förslag till yttrande. Förslaget formulerades av kommunstyrelseförvaltningen. Beslutstexten som kommunstyrelsens ledamöter får ta ställning till lyder: ”Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2014-01-29 och överlämnar detta till kommunens revisorer som yttrande över granskning av medfinansiering av dragning av fibernät på landsbygden.”

Jag undrar om det är tänkt att kommunfullmäktige nu skall få ”kännedom”.

Och så undrar jag när det kommer ett svar från samhällsbyggnadsnämnden. Jag kan inte se i något protokoll från varken november, december eller januari att nämnden haft frågan på sin dagordning.

Men mest undrar jag om jag är ensam om att tycka att det är märkligt att det enda svaret hittills är det vi ska ta ställning till på onsdag. Det här är ett utmärkt exempel på hur man vill behandla känsliga ämnen. Gå förbi den centrala frågan, ta ställning till något som inte alls är det viktigaste. ”Gå som katten kring het gröt.”

Någon som är nyfiken vad det hela egentligen handlar om? Varsågod, här hela underlaget med mina egna understrykningar (på sida 4 och 5).