Vad behövs för ett genombrott?

Man kan bli alldeles utmattad av alla dessa beslut, och alla möten, och alla olika samarbetsformer och avtal. Och förstummad i beundran för alla politiker som sammanträder så ofta och åstadkommer så lite.

I kommunstyrelsen på onsdag och tre veckor senare, 18 mars, i kommunfullmäktige beslutas i ärendet ”Förslag till samverkansavtal för stadstrafik i Trollhättan och Vänersborg”.

Trafikfrågor är ständigt aktuella, ansvaret för kollektivtrafik vilar hos kommunstyrelsen.

Vad är det för beslut som ska tas nu, vilka är inblandade, vilket syfte har avtalet och vilka mål söker man uppnå genom att teckna ett nytt avtal?

Bäst att citera direkt från underlaget, här ”Sammanfattning av ärendet”:

Västra Götalandsregionen genom Kollektivtrafiknämnden samt kommunerna Trollhättan och Vänersborg tecknade år 2012 ett samverkansavtal där samverkan mellan kommunerna och regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserades.

Det övergripande målet i samverkansavtalet är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen. Det enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade trafikförsörjningsprogrammet och andra av regionen och kommunerna upprättade strategiska dokument anger inriktning för arbetet. Stadstrafikforum beslutade i juni 2019 att avtalet skulle ses över eftersom inga revideringar hade genomförts sedan avtalet togs fram. Trafikförsörjningsprogrammet, som revideras för närvarande, påverkar samverkansavtalets skrivningar och med den antagna kollektivtrafikplanen finns styrningen framåt. Stadstrafikforum har även utökats med en representant från Västtrafiks styrelse. Dessutom har en generell översyn av samverkansavtalets skrivningar genomförts.”

Om inte alla frågor anses besvarade, då kan man i underlaget också studera texten under rubriken: ”Fördjupad beskrivning av ärendet”.

i avtalstexten sägs om syftet: ”Syftet med detta samverkansavtal är att formalisera samverkan mellan parterna. Det handlar om att säkerställa att samhällsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand.”

Och om målet: ”Målet är att tillsammans verka för ett ökat hållbart resande och en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i förhållande till bilen.”

Under punkten Åtagande och genomförande hittar jag äntligen ORDET jag letade efter. Jag letade länge, alltsedan jag buklandade i höstas, när jag i kommunfullmäktige letade efter en möjlighet att sätta fart på den målsättningen som nämns i avtalstexten.

Så här är meningen: ”Forumets uppgift är att initiera, samråda och gemensamt bereda frågor samt ta fram rekommendationer till parternas beslutande organ.”

Och ordet är INITIERAI höstas, när kommunfullmäktige beslutade om ”Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborgs kommun år 2030” fick jag veta att mina tankar inte ”hörde hemma” i detta ärende.

Men nu står där: INITIERA. Så här borde jag jag komma rätt. Vad vill jag?

Jag tycker att målsättningen är alldeles för klen. Att öka andelen kollektivtrafikresande med 3% år för år är slappt. Jag tänker på den enorma arbetspendlingen som varje morgon och varje sen eftermiddag sker. Det är uppemot 5000 personer som inte bor i Vänersborg, men som pendlar in varje arbetsdag. Samtidigt är det 8000 som bor i Vänersborg men som pendlar till sin arbetsplats på annan ort varenda arbetsdag.

Nu förändras möjligheten att göra avdrag för arbetsresor i deklarationen. Förslaget dröjer, kanske finns här någonting som betyder något för enskilda. Nu finns en pågående diskussion över ”vad kan du göra för att beakta klimatmålen?” Kan man starta kampanjer som ändrar beteendet: en bil och en person som sitter bakom ratten, inga andra i bilen. Skulle avgiftsfri kollektivtrafik i triangeln Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla leda till genombrottet?

Jag ska skriva en motion! Och jag har förhoppningen att flera av våra aktiva politiker kan stödja tanken i motionen. Överallt där de sitter och pratar ”trafik”. Jag tänker på våra tre kommunalråd Benny Augustsson,S, Gunnar Lidell,M och Bo Carlsson, C, som alla finns med i Stadstrafikforum. Lidell är också ledamot i Fyrbodals delregionala kollektivtrafikråd. Anders Strand, SD, är ersättare i Västra Götalands kollektivtrafiknämnden, samt ledamot i den regionala utvecklingsnämnden. I regionfullmäktige avgörs trafikfrågor, där sitter Joakim Sjöling, S, Dan Åberg, M, Anders Strand och Maria Nilsson, KD. Nilsson sitter även i regionstyrelsen, däremot är hon den ende av alla här uppräknade som inte finns med i kommunfullmäktige i Vänersborg, som så småningom får besluta kring en sådan motion.

Visst finns det ett intresse

Innan årsskiftet landade en handling i kommunens digitala brevlåda. Ett underlag, som togs fram gemensamt och som gäller samtliga fyra partners: Västtrafik – Västra Götalandsregionen – Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. ”Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg”. Någon gång till våren borde den finnas med på kommunfullmäktiges ärendelista, alla ska ju redovisa vilka synpunkter ”politiken” har på denna plan som siktar ett antal år framåt.

Jag gjorde flera anteckningar i underlaget. Här bara en punkt där jag hajade till ordentligt. Det gällde ”gratis kollektivtrafik för äldre”. (Innan påpekandet kommer – jag vet att ingenting är gratis, men begreppet syftar till att seniorer inte betalar för resorna med den lokala kollektivtrafiken.)

Den finns i Trollhättan för alla över 65. Dock inte under ”rusningstid” på morgonen och på senare eftermiddagen. Rapporten noterar insamlade synpunkter i Trollhättan: ”stolta över gratis seniorkort” men också ”bland annat vill seniorer åka gratis hela trafikdygnet”.

Även i Vänersborg har man lyssnat, på ”Allmänheten” i samband med Aqua Blå och senare genom sittningar med politiker och tjänstemän. Här finns ett kort för alla över 75 som gäller hela dygnet. Det överraskar mig att inte seniorkortet nämns med en enda stavelse i rapportens Vänersborgs del.

Det har ju tidigare funnits åtskilliga försök att öppna för alla mellan 65 och 75, inte minst genom motioner från Vänsterpartiet. Hittills har de flesta andra partier röstat emot förslaget. Men att det inte nämns i rapporten överhuvudtaget måste vara fel, ett medvetet förbiseende?

I början av veckan fanns det ett inkommet brev med synpunkter i kommunens postlista: ”Gratis busskort för alla över 65 år”.

Och när jag ändå är på temat – det finns mycket att säga om skolungdomarnas sommarlovskort som ser ut att försvinna efter den bejublade premiären 2018. Även här kom en vädjan i form av ett medborgarförslag till kommunen att ”göra något”. Det blir intressant att följa om detta brev kan väcka ”politiken” i Vänersborg.