Aller guten Dinge sind drei…

Tja, så säger man i alla fall på mitt modersmål när man vill ha sagt att ”alla tre” hänger ihop, att dessa tre bildar en enhet.

Sedan har jag klart för mig att inte alla tycker att mina frågor är ”gut”. Men så är det, så har det varit under alla år sedan jag kom med i fullmäktige 1982. Det är ”gott” och nödvändigt när oppositionen granskar ledningen.

Denna gången blir det hela tre frågor som ställs och skall besvaras vid avslutningen av kommunfullmäktige på onsdag innan det är dags för sommarlovet. Här den tredje frågan:

Fråga till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande

Vilket regelverk gäller?

2009 och 2010 ändrades miljöbalken. Den stora förändringen var att huvuddelen av frågor om strandskyddsdispenser samt tillhörande tillsyn flyttades från länsstyrelsen till kommunen. Det ankom på kommunfullmäktige att besluta vilken nämnd som skulle ha delegation att hantera ärenden efter ikraftträdande av den ändrade lagstiftningen.

Diskussionen innan beslutet gällde ”byggnadsnämnden” eller ”miljö- och hälsoskyddsnämnden”, det fanns i slutändan olika synpunkter vem som skulle hantera ansökningar och vem skulle utöva tillsynen. Båda förvaltningar hade först sammanställt en gemensam beskrivning av ”läget” och presenterat tänkbara alternativ för en optimal anpassning till det förändrade dispensförfarandet. Fördelarna som talar för delegation till den ena eller den andra nämnden framgick av skrivelsen.

Innan kommunfullmäktige beslutade sig för byggnadsnämnden förekom dock en livlig debatt. Beslutsformuleringen måste därför tillmätas stor betydelse. Beslutet avsåg att ge förutsättningar för att strandskyddsfrågor i Vänersborg skulle få en korrekt behandling som tog hänsyn till båda nämnders arbetsuppgifter.

  • Kommunfullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att besluta om strandskyddsdispens samt att utöva tillsyn över strandskyddet. Beslut om strandskyddsdispens ska föregås av ett samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Så långt bra. Men hur fel det kan bli visar följande.

2012-05-07 behandlar miljö- och hälsoskyddsnämnden ärendet Yttrande över ansökan om strandskydds-dispens på fastigheten Kleverud 1:8 (SSD 0008/2012). Nämndens protokoll § 48 inleds med ”Byggnadsnämnden har begärt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande ….” och avslutas med ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden återremitterar ärendet till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på grund av bristande underlag. Nämnden efterlyser bättre underlag och kartor för de olika anläggningarna och åtgärderna.” I texten framgår också ”Sökande, tillika arrendatorn för campingen, hävdar att de inte känt till att det krävs strandskyddsdispens och därför har flertalet åtgärder redan påbörjats.

2012-06-11 togs ärendet upp på nytt. Beslutsförslaget till nämnden var: ”Då byggnadsnämnden redan har tagit beslut om att ge strandskyddsdispens så avstår Miljö- och hälsoskyddsnämnden från ytterligare beredning av ärendet.

Hur kunde det bli så?

Förklaringen framgår av byggnadsnämndens protokoll 2012-05-22, § 65 Ansökan om strandskyddsdispens.  I ärendebeskrivningen sägs under punkten Yttrande – remissinstanser:

  • Beslut om strandskyddsdipens ska enligt beslut i kommunfullmäktige föregås av remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Denna nämnd har beslutat om återremiss till sin förvaltning, varvid riktigt utlåtande saknas. Under presidiemötet tog byggnadsnämndens ordförande kontakt med miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och båda var överens om att ärendet kan behandlas i byggnadsnämnden 22 maj.

När jag nu har gått genom såväl miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente som delegationsordning kan jag inte se vad miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande kan åberopa för att få stöd för sitt agerande, när han – såvitt jag kan förstå – sätter sig över sin egen nämnds beslut och befogenhet. Den möjliga förklaringen kan vara ordförandens rätt att agera i brådskande fall när nämndens beslut inte kan inväntas. Men i så fall gäller att ordföranden måste anmäla till nämnden att han tagit ett delegationsbeslut. Av miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2012-06-11 framgår inte att så har skett.

Min fråga är: Vilket regelverk gäller för nämnden och vilket för ordföranden?

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                             2012-06-18

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.