Välj: Klartext eller ”andra får bestämma”

Hur det blir kan vi inte veta.

Budskapet finns med vid varje informationstillfälle ”klockan 14:00”. Och någon av alla statsråd som nästan dagligen uppträder på någon ”pressträff” på regeringskansliet lämnar också samma besked: ”vi får avvakta och se hur det blir”.

Här i kommunen fortsätter dock rollspelet enligt plan. Bollen är för tillfälle på nämndernas planhalva. I mars bestämde kommunstyrelsens ordförande att deadline skulle vara 30 juni. Då gäller: ”Nämnderna lämnar sina budgetförslag, förslagen ska vara beslutade i nämnderna.”

Barn- och utbildningsnämnden får nu på måndag information om hur presidiet och förvaltningen vill formulera budgetförslaget, nämndens beslut fattas sedan 15 juni. För socialnämnden gäller information 28 maj och beslut 11 juni. För båda gäller att beslutsförslagen skall göras inom ramen av kommunstyrelsens anvisningar som kom 26 februari, alltså innan Coronakaoset bröt ut. Anvisningar angav att några tillskott för 2021 utöver ramen för 2020 inte var att förvänta sig.

Kultur- och fritidsnämnden har inget sammanträde i juni. Beslutet har redan fattats, sammanträdet var igår 15 maj. Förvaltningens och presidiets förslag var inget hastverk. All verksamhet och alla kostnader hade nagelfarits. Redovisningen till nämnden gör det tydligt hur personalen kämpar för att det ska ”gå ihop”. Men i slutändan kom det fram: ”Avvikelse mellan tilldelad budgetram och beräknat budgetbehov uppgår till 3 834 tkr och består av ökande kostnader på grund av investeringar 1 200 tkr och kostnader för bibehållen måluppfyllelse 2 634 tkr.”

Kommunstyrelsens anvisningar föreskriver att nämnden ändå skall lägga fram ett förslag inom ramen, att föreslå åtgärder för att få ner utgifterna och att beskriva vilka konsekvenser som följer nedskärningen. Underlaget berättar vad som är tänkt.

Och då kom stunden där alla ledamöter i nämnden måste bestämma sig. Åtta av nio fanns på plats. Vem skulle säga ja, vem skulle säga nej?

Svaret blev: En sade nej, sju sade inte ja. Sju ledamöter i kultur- och fritidsnämnden gav uppdraget till förvaltningen att under sommaren hitta cirka 2 miljoner ”att ta bort någon annanstans”.

En yrkade att rösta nej till förvaltningens förslag och att nämnden skulle begära utökad budgetram med 3834 tkr. Bo Silfverberg, som är Vänsterpartiets ledamot i nämnden, reserverade sig också med följande text:

”Jag har stor respekt för förvaltningens förmåga att trolla med knäna. Men trots ett jämfört med andra förvaltningar framgångsrikt arbetsmiljöarbete är det väldigt svårt att tro att inte konsekvenserna av tilldelad budgetram innebär försvårade förutsättningar för en god arbetsmiljö. Moralisk stress är en naturlig följd när organisationer tvingas arbeta med otillräckliga resurser för en verksamhet som är viktig för utsatta grupper och i vårt fall för att Vänersborg ska vara bra för alla invånare. Konsekvenserna i verksamheten av tilldelad budgetram står dessutom i strid med eller hotar uppfyllelsen av kommunens första inriktningsmål, att det i Vänersborgs kommun, och jag antar att här menas alla invånare, ska finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv.”