Omprövning ja, men ändå avslag

14 mars berättade jag om ”förändringar i riktlinjer för färdtjänst”. En överklagan av socialnämndens beslut från den 19 december inkom inte i rätt tid. Istället riktades en skrivelse till nämndens ledamöter med ”begäran om omprövning”.

Det har blivit ett ärende för socialnämnden och skall behandlas på torsdag 27 mars. Det har tillkommit ytterligare en skrivelse som avser förändringens konsekvenser.

Jag är inte längre ledamot i nämnden och kan inte påverka beslutet på plats. Förslaget är att ”socialnämnden står kvar vid tidigare fattat beslut gällande reviderade riktlinjer för färdtjänst”.

Här underlaget som nämndens ledamöter har att ta ställning till. (”Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst länkade jag redan till i mitt första inlägg.)

Onödigt och förargligt

Det kom ett brev till kommunhuset med önskan om att brevet överlämnades till ledamöter i socialnämnden och kommunstyrelsen.

Brevet inleds: ”Föreningarna i Funktionsrätt Vänersborg önskar att kommunen tar upp frågan om färdtjänst igen och omprövar sitt beslut om att färdtjänst ska beställas senast en dag före önskad resa. Detta är alltså ingen överklagan utan en begäran om omprövning.

Beslutet togs av socialnämnden 19 december. Handlingarna till sammanträdet fanns på kommunens hemsida en vecka innan.

Här det relevanta avsnittet i beskrivningen av beslutsförslaget: ”I riktlinjerna föreslås också en förändrad servicenivå anseende tidsram för bokning av resor. Färdtjänsten är en anpassad form av kollektivtrafik och ska därför tidsmässigt genomföras under de tider som den ”vanliga” kollektivtrafiken bedrivs. Vänersborg har en relativt frikostig hållning, där rätten till färdtjänst inte begränsas med ett visst antal resor och färdtjänst också bedrivs över hela dygnet. Idag ska resan beställas minst en timme innan önskad avfärd. Vi vill utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv öka möjligheterna för bättre samordning och därmed minskade kostnader, genom att minska tiden för ”beställningsfönstret”. Socialnämnden föreslås anta förslag om att beställningsfönstret justeras till att gälla dagen före avfärd vilket är att tillämpa följsamhet med regionens bestämmelser kring sjukresa sedan 2019-06-01.”

Av nämndens protokoll framgår att inte någon ledamot anmälde avvikande uppfattning, beslutet var enhälligt.

Självfallet är det min förhoppning att nämnden förmår sig att ompröva beslutet.

Men det är annat som får mig att välja rubriken ”onödigt och förargligt”.

Jag representerade Vänsterpartiet tidigare i socialnämnden och i kommunstyrelsen. Under åtta, nio år publicerade jag regelbundet information om sammanträden båda innan och efter mötesdagen. Det gjorde jag på Vänsterpartiets lokala hemsida och jag såg att varje inlägg lästes av många. Åtskilliga gånger visade det sig att ”bloggandet” på hemsidan nådde fram ”i tid” till enskilda och grupper som så väl behövde information om vad som bestäms i kommunhuset. Som ledamot fick jag inte sällan tips om sådant som jag själv borde ha uppmärksammat. Några gånger bidrog tipsen till att vi lyckades att ändra hela beslutet, andra gånger hamnade synpunkterna i en reservation.

Sedan 11 december 2018 skriver jag endast på denna min egen blogg. Jag nominerades inte till att fortsätta med mina tidigare uppdrag, men ändå skriver jag då och då om såväl kommunstyrelsen som socialnämnden, mera regelbundet dock om Kunskapsförbundet och om kommunfullmäktige.

Jag är bedrövad när jag någon enstaka gång klickar mig fram till Vänsterpartiets lokala hemsida. Och jag förstår mycket väl om andra inte heller hittar dit längre.

Det har fungerat tidigare – och så här skulle jag vilja att det fungerar igen:

Så snart handlingarna för våra nämnder finns framme på kommunens hemsida, så ska vi lägga ut en text med länkar dit. Inte allt behöver kommenteras, men viktiga och kontroversiella ärenden behöver uppmärksammas. Hur kan annars berörda få veta vad som är på gång, hur annars kan samspelet mellan våra förtroendevalda, medlemmar och sympatisörer säkerställas.

För att återgå till ärendet som blev galet och där det skulle behövas att nämnden överväger att ändra sitt tidigare beslut, här ytterligare länkar som  belyser ”färdtjänsten”.

Här lagtexten, och här en viktig rapport.