Eftertanke – tänkte jag rätt?

När jag kort sammanfattade onsdagens fullmäktige, skrev jag att det fanns mycket att reflektera över. Det gäller helheten av mötets förlopp, det gäller enskilda ärenden och beslut, jag begrundar andra ledamöters inlägg i debatten, jag går genom hur det gick för mig i debatten. En del punkter och stolpar förbereder jag nogsamt, andra inhopp sker mer spontant. Här ett sådant.

Kommunstyrelsens ordförande lade kraft i sitt anförande kring delårsbokslutet för första tertialet 2019. Benny Augustsson pekade extra på en sista mening i beslutsförhet, en mening som hade tillkommit under beredningen i kommunstyrelsen: ”Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och förvaltningar till stor restriktivitet vad gäller personalanskaffning, kurser och konferenser samt inköp av varor och tjänster under år 2019.

Nej, det var inte termen ”personalanskaffning” som gjorde att jag begärde ordet. (Fast egentligen. ”anskaffar man” medarbetare, kollegor?) Nej, det var restriktiviteten som gäller kurser och konferenser som jag ville resonera kring. 

I talarstolen sade jag så här: ”Utbildning betyder mycket och utbildad personal borde också betyda oerhört mycket för Vänersborgs kommun.” Sedan påstod jag att den största delen av utbildning som erbjuds kommunalsektorn är alltid aktuell och tar i stor utsträckning hänsyn till de problem och frågeställningar som kommunerna brottas med, för stunden och på lite längre sikt. Med andra ord, den stora restriktiviteten får inte bli för stor, då riskerar den att  ge motsatta och oönskade effekter.

När jag nu tänker efter känner jag att jag borde ha utvecklat en annan tanke även i talarstolen.

Kommunen har redan ”köpt” konsultmedverkan för ”genomlysningen av styrningen av Vänersborgs kommun”. Avtalet säger att arbetet skall göras under sommaren och avrapporteringen skall ske till hösten. Avtalet säger att det handlar om 240 timmar, ojämnt fördelade mellan fyra medarbetare i konsultföretaget, med en kostnad per timme på 1.875 kronor exklusive moms och en totalkostnad på 450 tkr exklusive moms. Min erfarenhet säger mig att det har förekommit att jag i efterhand någon enstaka gång har tyckt att pengarna för konsultstödet har varit en god investering. Här får vi avvakta.

Dessutom har 6-partiöverenskommelsen redan reserverat ytterligare 1,5 mkr ”för en eventuell fördjupad genomlysning av kommunens verksamheter”.

Men min poäng är egentligen en annan: En plats på en heldagskurs inklusive resa kostar säkerligen 5 tkr, kanske 10 tkr. Men då är det pengar inte till en konsult som är här någon arbetsdag, någon vecka. Det är istället en investering i en utbildning för en av våra medarbetare, som är tillbaka nästa arbetsdag, nästa arbetsvecka, hela nästa året och förhoppningsvis längre än så. Det var därför jag i fullmäktige uttryckte min förhoppning om att restriktiviteten inte leder till oförnuft.

Glad Midsommar! Anställda, politiker, konsulter …